ABSTRACT

Miljøfaktorernas inflytande på försöksresultaten

K. Dahlborn, Å. Eriksson, I. Lind, L. Lindberg*
Institutionen för djurfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, *Statens veterinänmedicinska anstalt, Uppsala, Sverige


I "Directive for the protection of vertabrate animals used for experimental and other scientific purposes (86/609/EEC)" står det att försöksdjur skall skötas och hållas på ett sätt som är tillfredställande för deras hälsa och välfärd.Välfärd hos djur kan definieras som att djuret lever i fysisk och psykologisk harmoni med sin omgivning. Välfärd är dock väldigt svårt att mäta. Vissa fysiska faktorer som t.ex. temperatur och luftfuktighet är lätta att mäta och det har gjorts stora insatser de senaste årtiondena för att standardisera laboratoriedjurens miljö och deras hälsostatus. Många andra faktorer av mer psykologisk karaktär påverkar också djurens situation t.ex. sociala interaktioner mellan djur. Vidare är hantering av djur och kontakten mellan djur och människa av stor betydelse för försökets utgång. För att mäta välfärd hos djur använder vi både fysiologiska och etologiska parametrar. Bland annat har det visat sig att både möss och råttor som hålls ensamma blir mycket tyngre än grupphållna djur av samma ras och ålder. Berikade djur är mer aktiva än djur hållna i standardburar. Sammanfattningsvis: Både fysiska och psykologiska miljöfaktorer kan förändra försöksdjurets fysiologi och därmed försöksresultaten.
Tilbake til Scand-LAS programmet.
This page is provided by the server of the Laboratory Animal Unit, at the Norwegian College of Veterinary Medicine, Oslo.