N.B. Dette dokumentet er å betrakte som en uautorisert utgave av konvensjonen, skrevet med tekst fra Landbruksdepartementet. Vi tar intet ansvar for eventuelle feil. Den offisielle utgaven av konvensjonen er tilgjengelig her på engelsk fra Europarådet.

EUROPEISK KONVENSJON OM BESKYTTELSE AV VIRVELDYR SOM BRUKES TIL EKSPERIMENTER OG ANDRE VITENSKAPELIGE FORMÅL

(ETS 123: FORSØKSDYRKONVENSJONEN)


Forord

Europarådets medlemsstater som har undertegnet denne konvensjonen,

som minner om at det er Europarådets mål å oppnå en større likhet medlemslandene imellom, og at de ønsker å samarbeide med andre stater om å beskytte levende dyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål,

som erkjenner at mennesket har en moralsk forpliktelse til å respektere alle dyr og til å utvise tilbørlig omtanke for deres evne til å lide å huske,

som likevel aksepterer at mennesket i sin søken etter kunnskap, helse og sikkerhet bruker dyr til forsøk på samme måte som de bruker dem til mat, klær og trekk-kraft, når det er rimelig grunn til å forvente at forsøksresultatet vil utvide våre kunnskaper eller bli til alminnelig gagn for mennesker og dyr,

som er innstilt på å søke å begrense bruken av dyr til eksperimenter og andre vitenskapelige formål ved å søke etter alternative tiltak og oppmuntre til bruk av slike med det mål for øyet å kunne erstatte dyreforsøk når det er praktisk mulig,

som ønsker å vedta felles regler for å beskytte dyr som brukes i forsøk som vil kunne forårsake smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade og redusere slike følger til et minimum, når de er uunngåelige,

Er blitt enige om følgende:

DEL I

Alminnelige prinsipper

Artikkel 1

1. Denne konvensjon gjelder for alle dyr som brukes eller som er beregnet på å bli brukt til eksperimenter eller andre forsøk

utført etter vitenskapelige metoder der forsøket vil kunne forårsake smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade. Den gjelder ikke for behandling eller utnyttelse av dyr i husdyrbruk eller klinisk veterinærpraksis når den ikke er et ledd i slike forsøk.

2. I denne konvensjonen betyr:

a. "dyr", med mindre noe annet er sagt, ethvert levende

virveldyr, inkludert frittlevende og/eller reproduserende larveformer, men ikke andre føtale eller embryonale former;

b. "beregnet på å bli brukt", avlet eller holdt for det formål å skulle selges, overdras eller brukes til eksperimenter eller andre vitenskapelige formål;

c. "forsøk", bruk av dyr til forskning eller annet formål under anvendelse av vitenskapelige metoder der denne handling kan forårsake smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade, herunder også enhver handling som er beregnet på, eller som kan komme til å resultere i, at det fødes dyr som er rammet på samme måte, unntatt er de metoder for avliving eller merkning av dyr som for tiden oppfattes som de minst smertefulle (dvs."humane" metoder). Et forsøk begynner når dyret første gang gjøres klart til å bli tatt i bruk og slutter når det ikke lenger er nødvendig å foreta observasjoner for forsøkets formål; selv om smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade elimineres ved bruk av bedøvende eller smertestillende midler eller med andre metoder, regnes bruken av et dyr på slik måte også som forsøk;

d. "kompetent person", en hvilken som helst person som av en kontraherende part ansees for å være kompetent til å utføre de aktuelle funksjoner innenfor deres territorium slik som foreskrevet i denne konvensjon;

e. "ansvarlig myndighet", den myndighet, organisasjon eller person som er utpekt til å ha ansvar for den aktuelle funksjon innen den kontraherende parts territorium;

f. "virksomhet", et hvilket som helst flyttbart eller fast anlegg, bygning, samling av bygninger eller annen innretning, herunder et sted som ikke er fullstendig lukket eller dekket;

g. "avlsvirksomhet", en hvilken som helst virksomhet der det avles dyr med henblikk på deres bruk i forsøk;

h. "forsyningsvirksomhet", en hvilken som helst virksomhet, bortsett fra avlsvirksomhet, som skaffer til veie dyr til bruk i forsøk;

i. "brukervirksomhet", en hvilken som helst virksomhet der dyr brukes i forsøk;

j. "avliving på human måte", avliving slik at det bare medfører et minimum av fysisk og psykisk lidelse sett i forhold til arten.

Artikkel 2

Forsøk kan bare utføres for ett eller flere av de formål som er nevnt i denne artikkel og med de begrensninger som fremgår av denne konvensjon:

a. i. For å kunne unngå eller forhindre sykdom, helsesvekkelse eller annen unormal tilstand eller virkningen av slike tilstander hos mennesker, virveldyr, virvelløse dyr eller planter, samt produksjon og kvalitets-, virknings- og sikkerhetstesting av medisiner, andre stoffer og produkter;

ii. diagnostikk og behandling av sykdom, helsesvekkelse eller annen unormal tilstand eller virkningen av slike tilstander hos mennesker, virveldyr, virvelløse dyr eller planter;

b. bestemmelse, vurdering, regulering eller modifisering av fysiologiske tilstander hos mennesker, virveldyr, virevelløse dyr eller planter.

c. miljøvern;

d. forskning;

e. undervisning og opplæring;

f. rettsmedisinske undersøkelser.

Artikkel 3

Alle kontraherende parter forplikter seg til å ta slike forholdsregler som ansees nødvendig for å iverksette bestemmelsene i denne konvensjon. Ennvidere forplikter de seg til å etablere et effektivt kontroll- og tilsynssystem så snart som mulig, og under enhver omstendighet innen fem år etter at denne konvensjon trer i kraft for vedkommende kontraherende part.

Artikkel 4

Ingen bestemmelser i denne konvensjon er til hinder for at en kontraherende part vedtar strengere regler for beskyttelse av dyr som brukes til forsøk eller for kontroll og begrensning av adgangen til å bruke dyr i forsøk.

DEL II

Alminnelig stell og oppstalling

Artikkel 5

1. Alle dyr som brukes, eller er beregnet for å bli brukt til forsøk

skal gis de oppstallings- og miljøforhold, det minimum av bevegelsesfrihet og det fôr, vann og stell som er nødvendig for deres helse og trivsel. Enhver begrensning av et dyrs muligheter for å tilfredsstille sine fysiologiske og etiologiske behov skal være så liten som mulig. Til veiledning for oppfyllelse av bestemmelsene i dette ledd er det gitt retningslinjer om oppstalling og stell av dyr i konvensjonens Appendiks A.

2. Miljøforholdene der dyrene blir avlet, holdt eller brukt skal kontrolleres daglig.

3. Dyrenes trivsel og helsetilstand skal kontrolleres så nøye og ofte som det er nødvendig for å forebygge smerte, unngåelig lidelse, utmattelse eller varig skade.

4. Alle kontraherende parter skal fastsette slike rutiner som ansees nødvendige for at mangler eller lidelser kan bli avhjulpet så snart som mulig.

DEL III

Forsøkenes utførelse

Artikkel 6

1. Et forsøk må ikke utføres for noen av de formål som er nevnt i artikkel 2, dersom en annen vitenskapelig tilfredsstillende metode som ikke krever bruk av dyr, er anvendelig i praksis med rimelig innsats.

2. Alle kontraherende parter bør oppmuntre til forskning som vil lede til utvikling av metoder som kan gi samme informasjon som den som oppnås i forsøk.

Artikkel 7

Når det er nødvendig å utføre forsøk, skal valg av art vurderes omhyggelig, og, når det kreves, forklares for den ansvarlige myndighet. Når en kan velge mellom typer av forsøk, skal de alternativer foretrekkes som gir det minste forbruk av dyr, forårsaker minst smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade og som det er mest sannsynlig vil gi et tilfredsstillende resultat.

Artikkel 8

Et forsøk skal så lenge det pågår,utføres under total eller lokal bedøvelse, eller med bruk av smertestillende midler eller andre metoder som er utviklet for å eliminere smerte, lidelse, utmattelse eller varig skade så langt dette er praktisk mulig, med mindre:

a. den smerte som forsøket forårsaker er mindre enn det ubehag som bruken av bedøvelse eller smertestillende midler medfører for dyret, eller

b. bruken av bedøvelse eller smertestillende midler er uforenlig med formålet med forsøket. Det skal treffes slike lovmessige og/eller administrative tiltak som er hensiktsmessige for at slike forsøk ikke utføres uten at det er nødvendig.

Artikkel 9

1. Når en planlegger å utsette et dyr for et forsøk som vil eller vil kunne medføre at det føles sterk og vedvarende smerte, må dette forsøk anmeldes og forklares særskilt, eller godkjennes særskilt, av den ansvarlige myndighet.

2. Det skal treffes slike lovmessige og/eller administrative tiltak som er nødvendige for at slike forsøk ikke blir utført om det ikke er nødvendig.

Slike tiltak skal omfatte:

- enten særlig tillatelse fra den ansvarlige myndighet

- eller særlig anmeldelse til den ansvarlige myndighet

og rettslige eller administrative skritt av samme myndighet derson den ikke er overbevist om at forsøket er viktig nok for tilfredsstillelsen av vesentlige behov hos mennesker eller dyr, herunder løsningen av vitenskapelige problemer.

Artikkel 10

Bestemmelsene i artikkel 5 gjelder også under gjennomføringen av et forsøk, men ikke dersom bestemmelsene er uforenlige med formålet med forsøket.

Artikkel 11

1. Når forsøket er avsluttet, skal det avgjøres om dyret skal leve videre eller om det skal avlives på en human måte. Et dyr skal ikke holdes i live hvis det er sannsynlig at det fortsatt lider eller har vedvarende smerter, selv om det har gjenvunnet normal helse på alle andre måter.

2. De avgjørelser som omtales i 1. ledd i denne artikkel skal tas av en kompetent person, fortrinnsvis en veterinær, eller av den person som i henhold til artikkel 13 er ansvarlig for, eller har utført forsøket.

3. Når det etter avslutningen av et forsøk er blitt bestemt:

a. at dyret skal få leve, så skal det ha slikt stell som dets helsetilstand måtte kreve, stå under tilsyn av en veterinær eller annen kompetent person og holdes oppstallet under slike betingelser som bestemt i artikkel 5. De krav som som stilles i dette punkt, kan imidlertid fravikes dersom en veterinær mener at dyret ikke vil lide ved det;

b. at dyret skal avlives, eller det er blitt fastslått at det ikke kan oppnå en slik trivsel som bestemmelsene i artikkel 5 tar sikte på å gi, så skal det avlives på en human måte så snart som mulig.

4. Intet dyr som har vært brukt i et forsøk som har medført sterk eller vedvarende smerte, uansett om bedøvelse eller smertestillende midler er brukt, kan tillates brukt til nye forsøk med mindre det har gjenvunnet normal helse og trivsel, og;

a. det nye forsøket gjennomføres under total bedøvelse som varer til dyret avlives, eller

b. det nye forsøket medfører bare ubetydelige inngrep.

Artikkel 12

De øvrige bestemelser i denne konvensjon er ikke til hinder for at den ansvarlige myndighet kan tillate at dyr blir satt fri dersom det er nødvendig for forsøkets lovlige formål, under forutsetning for at en da har forsikret seg om at alt som er praktisk mulig er blitt gjort for å sikre dyrets trivsel. Forsøk som innbærer at dyr blir satt fri, må ikke tillates når formålet bare er undervisning eller opplæring.

DEL IV

Tillatelse

Artikkel 13

Forsøk med slike formål som nevnt i artikkel 2, kan bare utføres av personer som har tillatelse eller av personer som arbeider direkte under en person som har tillatelse. Slike forsøk kan også utføres dersom det er tillatt i kraft av bestemmelser i nasjonal lovgivning. Tillatelse kan bare gis til personer som den ansvarlige myndighet anser for å være kompetente.

DEL V

Avls- forsyningsvirksomheter

Artikkel 14

Avls- og forsyningsvirksomheter skal registreres hos den ansvarlige myndighet dersom det ikke er gjort noe unntak med hjemmel i artikkel 21 eller artikkel 22. Bestemmelsene i artikkel 5 gjelder for slike registrert virksomheter.

Artikkel 15

Ved den registrering som er bestemt i artikkel 14 skal det oppgis hvem som er ansvarlig for virksomheten. Vedkommende må være kompetent til å administrere og sørge for tilfredsstillende stell av dyr av de arter som avles eller holds på stedet.

Artikkel 16

1. I registrerte avlsvirksomheter skal det for dyr som avles der, føres fortegnelse over antall dyr som sendes ut, art, dato for utsending og navn og adresse på mottakeren.

2. I registrerte forsyningsvirksomheter skal det føres fortegnelse over antall dyr som kommer inn og som sendes ut, art, dato for inntak og utsending, hvem som er leverandør og navn og adresse på mottakeren.

3. Den ansvarlige myndighet skal bestemme hvordan fortegnelsene skal føres. Den person som er ansvarlig for slike virksomheter som nevnt i 1. og 2. ledd i denne artikkel, skal legge fram fortegnelsene for ansvarlig myndighet. Fortegnelsen skal oppbevares i minst 3 år fra datoen for siste opptegnelse.

Artikkel 17

1. Alle hunder og katter som befinner seg i en virksomhet skal merkes individuelt og permanent før dyret blir avvent. Merkingen skal utføres på den mest skånsomme måte.

2. Når en umerket hund eller katt tas inn i en virksomhet forførste gang etter at den er avvent, skal den merkes så snart som mulig.

3. Hvis en hund eller katt overføres fra en virksomhet til en annen før dyret avvennes og det ikke er praktisk mulig å merke den før overføringen, skal identifikasjonspapirer som spesielt angir hvem som er moren, beholdes inntil dyret kan merkes.

4. Detaljene om identitet og opprinnelse for hver enkelt hund og katt skal føres inn i virksomhetens fortegnelse over dyr.

DEL V

Brukervirksomheter

Artikkel 18

Brukervirksomheter skal registreres hos eller på annen måte godkjennes av den ansvarlige myndighet, og skal opptre i henhold til besemmelsene i artikkel 5.

Artikkel 19

Brukervirksomhet skal være slik innredet og utstyrt som er

formålstjenlig for de arter som skal brukes og for den type forsøk som skal utføres der. Innredningens og utstyrets utforming, konstruksjon og funksjon skal være slik at en kan være sikker på at forsøkene kan gjøres så effektivt som mulig med det mål å få reproduserbare resultater med færrest mulig dyr og et minimum av smerte, lidelse, utmattelse eller vanlig skade.

Artikkel 20

I brukervirksomhet skal det være:

a. en eller flere navngitte personer som er administrativt ansvarlige for stellet av dyrene og for at utstyret virker som det skal,

b. tilstrekkelig med øvet personale,

c. sørget for rådgivning og behandling av veterinær,

d. engasjert veterinær eller annen kompetent person som er ansvarlig for å gi råd med hensyn til dyrenes trivsel.

Artikkel 21

1. Dyr av de arter som er listet opp nedenfor må om de skal brukes til forsøk, være ervervet direkte eller indirekte fra en registrert avlsvirksomhet dersom det ikke er gjort noe generelt eller spesielt unntak i henhold til bestemmelse truffet av den kontraherende part:

Mus Mus musculus

Rotte Ratteus norvegicus

Marsvin Cavia porcellus

Syrisk hamster Mesocricetus auratus

Kanin Oryctolagus cuniculus

Hund Canis familiaris

Katt Felis catus

Vaktel Coturnix coturnix

2. Alle kontraherende parter forplikter seg til å utvide bestemmelsene i 1. ledd i denne artikkel til også å gjelde for andre arter, i særdeleshet arter innen primatenes orden, så snart det er rimelig mulighet for at det blir tilstrekkelig tilgang på dyr av angjeldende art, som er avlet for forsøksformål.

3. Herreløse dyr av domestiserte arter skal ikke brukes til forsøk. Et generelt unntak etter 1. ledd i denne artikkel kan ikke gjøres for herreløse hunder og katter.

Artikkel 22

I brukervirksomhet må det bare brukes dyr som er levert fra en registrert avls- eller forsyningsvirksomhet med mindre det er gjort noe generelt eller eller spesielt unntak i henhold til bestemmelse truffet av den kontraherende part.

Artikkel 23

Forsøk kan utføres utenfor brukervirksomhet dersom den ansvarlige myndighet har gitt samtykke til det.

Artikkel 24

I brukervirksomhet skal det føres fortegnelse over dyr som brukes, og disse fortegnelser skal være tilgjengelige for den ansvarlige myndighet. Fortegnelsene skal føres på en slik måte at forpliktelsene etter artikkel 27 kan oppfylles og i tillegg skal de vise antall og art av alle dyr som er anskaffet, fra hvem de er anskaffet og dato for ankomst.

DEL VII

Undervisning og opplæring

Artikkel 25

1. Forsøk som utføres i undervisningsøyemed, for ferdighets-trening eller for videreutdannelse innenfor akademiske yrker og andre fag, herunder stell av dyr som brukes til eller er beregnet på å bli brukt til forsøk, skal anmeldes til den ansvarlige myndighet. slike forsøk skal utføres av en kompetent eller under tilsyn av en kompetent person, som er ansvarlig for at forsøkene utføres i overensstemmelse med den nasjonale lovgivning og i pakt med bestemmelsene i denne konvensjon.

2. Det er ikke tillatt å utføre forsøk med andre formål innen området undervisning, ferdighetstrening og videreutdannelse enn dem som er nevnt i 1. ledd i denne artikkel.

3. Slike forsøk som er nevnt i 1. ledd i denne artikkel skal begrenses til det absolutt nødvendige for det aktuelle undervisnings- eller treningsformål og skal bare tillates dersom formålet ikke kan oppnås like effektivt med audiovisuelle hjelpemidler eller andre passende metoder.

Artikkel 26

Personer som utfører forsøk, tar del i forsøk eller steller dyr som brukes i forsøk, herunder dem som fører tilsyn med virksomheten, skal ha fått formålstjenlig opplæring og øvelse.

DEL VIII

Statistiske opplysninger

Artikkel 27

1. Alle kontraherende parter skal samle inn statistiske opplysninger om bruken av dyr til forsøk, og disse opplysninger skal, der det er adgang ifølge lov, gjøres offentlig kjent.

2 Følgende opplysninger skal samles inn:

a. antall dyr og dyreslag brukt i forsøk;

b. antall dyr i utvalgte grupper brukt i forsøk som har direkte å gjøre med medisin, undervisning og opplæring;

c. antall dyr i utvalgte grupper brukt til forsøk som går ut på beskyttelse av menneske og miljø;

d. antall dyr i utvalgte grupper som er brukt til forsøk påbudt ved lov.

Artikkel 28

1. Så langt bestemmelsene i den nasjonale lovgivning vedrørende offentlighet i forvaltningen tillater, skal de kontraherende parter hvert år oversende opplysninger til Europarådets generalsekretær om de punkter som er nevnt i 2. ledd i artikkel 27 og som er foreskrevet i Appendiks B til denne konvensjon.

2. Europarådets generalsekretær skal offentliggjøre de statistiske opplysninger som mottas fra de kontraherende parter om de punkter som er nevnt i 2. ledd i artikkel 27.

3. De kontraherende parter oppfordres til å informere Europarådets generalsekretær om adressen til den nasjonale myndighet som på anmodning vil kunne skaffe opplysninger om mer omfattende statistisk materiale. Disse adresser vil bli å finne i de statistiske publikasjoner som Europarådets generalsekretær lar utarbeide.

DEL IX

Anerkjennelse av forsøk utført på en annen kontraherende parts territorium.

Artikkel 29

1. For å unngå unødvendig gjentakelse av forsøk foreskrevet i lovgivning om helse og sikkerhet, skal alle kontraherende parter når det er praktisk gjennomførlig, anerkjenne resultatene av forsøk utført på en annen kontraherende parts territorium.

2. For å oppnå dette skal kontraherende parter, når det er praktisk mulig og loven gir adgang til dette, gi hverandre gjensidig assistanse, i særdeleshet ved å gi opplysninger om sin lovgivning og administrative praksis vedrørende kravene til forsøk som må utføres i forbindelse med søknader om registrering av produkter, så vel som faktiske opplysninger om forsøk utført på sine territorier og om godkjenning og eventuelle andre administrative forhold vedrørende disse forsøk.

DEL X

Multilaterale konsultasjoner

Artikkel 30

De kontraherende parter skal innen fem år etter at konvensjonen trer i kraft og hvert 5. år deretter, eller oftere dersom et flertall av de kontraherende parter ønsker det, holde multilaterale konsultasjoner innefor Europarådet for å gjennomgå anvendelsen av konvensjonen, og undersøke om det er tilrådelig å revidere den eller utvide noen av dets bestemmelser. Disse konsultasjoner skal finne sted ved møter sammenkalt av Europrådets generalsekretær. De kontraherende parter skal underrette Europarådets generalsekretær om navnet på sin representant minst to måneder før møtene skal finne sted.

DEL IX

Sluttbestemmelser

Artikkel 31

Denne konvensjon er åpen for undertegning av Europarådets medlemsstater og av De europeiske fellesskap. Den skal ratifiseres eller godkjennes. Ratifikasjons- eller godkjenningsdokumenter skal deponeres hos Europrådets generalsekretær.

Artikkel 32

1. Denne konvensjon trer i kraft på den første dag i den måned som følger etter utløpet av en periode på seks måneder etter at fire medlemsstater i Europarådet har gitt sitt samtykke til å være bundet av konvensjonen i overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel 31.

2. For en kontraherende part som senere uttrykker sitt samtykke til å være bundet av konvensjonen, skal den tre i kraft på den første dag i den måned som følger etter en periode på seks måneder fra den dag da ratifikasjons- eller godkjennings- dokumentet ble deponert.

Artikkel 33

1. Etter at konvensjonen er trådt i kraft, kan Europarådets ministerkomité, ved en flertallsbeslutning tatt i overensstemmelse med artikkel 20.d i Europarådets statutter og ved enstemmighet blant de kontraherende parter som har sete i ministerkomitéen, invitere enhver stat som ikke er medlem, til å tiltre konvensjonen.

2. For en stat som tiltrer konvensjonen på denne måte, trer konvensjonen i kraft på den første dag i den måned som følger etter utløpet av en periode på seks måneder etter den dag da tiltredelsesdokumentet ble deponert hos Europarådets generalsekretær.

Artikkel 34

1. Enhver kontraherende part kan ved undertegningen eller ved deponeringen av ratifikasjons-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentet, ta ett eller flere forbehold. Det kan likevel ikke tas forbehold for artiklene 1 til 14 eller 18 til 20.

2. Enhver kontraherende part som har tatt forbehold i medhold av denne artikkels 1. ledd, kan helt eller delvis trekke dette tilbake ved en meddelelse til Europarådets generalsekretær. Tilbakekallingen trer i kraft fra den dag meddelelsen blir mottatt av generalsekretæren.

3. En kontraherende part som har tatt forbehold med hensyn til en bestemmelse i denne konvensjon, kan ikke kreve at noen annen kontraherende part skal anvende denne bestemmelse. Den kan imidlertid dersom forbeholdet er partielt eller betinget, kreve at bestemmelsen anvendes så langt som den selv vil gjøre det.

Artikkel 35

1. Enhver kontraherende part kan, ved undertegningen eller ved deponeringen av ratifikasjons-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentet, spesifisere hvilket territorium eller hvilke territorier denne konvensjon skal gjelde for.

2. Enhver kontraherende part kan på et hvilket som helst senere tidspunkt ved en erklæring til Europarådets generalsekretær, utvide konvensjonens gyldighetsområde til andre spesifiserte territorier. For et slikt territorium trer konvensjonen i kraft på den første dag i den måned som følger etter utløpet av en perode på seks måneder etter den dag generalsekretæren mottok erklæringen.

3. Enhver erklæring som er avgitt i medhold av de to foregående ledd, kan tilbakekalles for så vidt angår et territorium angitt i erklæringen, ved en meddelelse til generalsekretæren. Tilbakekallingen trer i kraft på den første dag i den måned som følger etter utløpet av en periode på seks måneder etter den dag generalsekretæren mottok medelelsen.

Artikkel 36

1. Enhver kontraherende part kan når som helst si opp denne konvensjon ved en meddelelse til Europarådets generalsekretær

2. Oppsigelsen trer i kraft på den første dag i den måned som følger etter utløpet av en periode på seks måneder etter den dag generalsekretæren mottok meddelelsen.

Artikkel 37

Europarådets generalsekretær skal underrette rådets medlemsstater, De europeiske fellesskap og enhver stat som har tiltrådt konvensjonen om:

a. enhver undertegning;

b. enhver deponering av ratifikasjons-, godkjennings-eller tiltredelsesdokument;

c. datoene for konvensjonens ikrafttreden, jfr.

artiklene 32, 33 og 35;

d. enhver annen handling, meddelelse eller underretning i anledning denne konvensjon.

Til bevitnelse herav har undertegnede, dertil behørig bemyndiget, undertegnet denne konvensjon.

Utferdiget i Strasbourg den 18. mars 1986 med engelsk og fransk

tekst, som begge har samme gyldighet, i ett eksemplar som skal oppbevares i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal oversende kopi til alle Europarådets medlemsstater, De europeiske fellesskap og enhver stat som er blitt oppfordret til å tiltre denne konvensjon.Konvensjonens Appendiks A, som gir retningslinjer for utformingen av dyreavdelinger.

Tilbake til hovedmenyen


These pages have been compiled by Adrian Smith, Professor and Head of the Laboratory Animal Unit at the Norwegian School of Veterinary Science.

Views expressed here are not necessarily those of the School. Neither Adrian Smith nor the School can accept responsibility for any errors in these pages, which are made available on the Internet for your interest.