Nyhetsbrev nr. 5-2011

Velkommen til det femte nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011.  Samtidig benytter vi anledningen til å ønske alle våre kontakter en riktig god sommer! 

Viktig informasjon om medlemskap i Norecopa
I løpet av sommeren sender Norecopa ut innbetalingsblankettene for medlemskontingenten. På årsmøtet ble det vedtatt å beholde de samme satsene som vi har hatt helt siden stiftelsen i 2007: kr. 200 for individuelt medlemskap og kr. 500 for en institusjon eller organisasjon. Vi presiserer at én stor institusjon kan ha flere medlemskap, for eksempel på avdelings-, institutt- eller seksjonsnivå. Medlemsinntektene er pr. i dag beskjedne, men de er en viktig del av Norecopas budsjett. Pr. i dag er det kun 19 personer i Norge som har tegnet individuelt medlemskap i Norecopa. Dette er under 2% av de som mottar dette nyhetsbrevet. Vi oppfordrer alle leserne av dette brevet til å vurdere om de og/eller sin arbeidsplass er villige til å støtte Norecopa. Medlemskap kan tegnes enkelt elektronisk ved å klikke på denne lenken. På forhånd takk for støtten!

Kan du hjelpe oss å publisere informasjon om Norecopa?
Norecopa har laget et forslag til tekst (på norsk og på engelsk) som kan brukes på nettsider hvor man ønsker å profilere organisasjonen. Teksten kan lastes ned her. Norecopas logo kan også fritt benyttes, gjerne med lenke til denne teksten eller direkte til norecopa.no. Vi oppfordrer alle med egne nettsider til å diskutere mulighetene for å legge inn en slik lenke.

Fagseminar og årsmøte
Norecopa avviklet sitt årlige fagseminar og årsmøte den 9. juni. Professor Thomas Hartung holdt to glimrende innlegg om bruken av forsøksdyr i toksisitetstesting. Foredragene er lagt ut på Norecopas nettsider. Referatet fra årsmøtet vil være tilgjengelig her når det er godkjent. Vi takker alle som tok seg tid til å delta denne dagen.

Initiativ for å redusere antallet hunder som brukes i forskning
Professor Hartung arbeider ved Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) i Baltimore, og var initiativtager til stiftelsen av en europeisk søsterorganisasjon basert ved Universitetet i Konstanz, Tyskland (CAAT-Europe). CAAT samarbeider med forskere innenfor toksikologi for å utarbeide alternativer til bruken av hunder. Regulatoriske myndigheter krever at nye stoffer testes på gnagere samt en "ikke-gnager", og disse er ofte hunder. Initiativet er omtalt i NatureNews.
   Dette er et spennende og interessant eksempel på at forskningsmiljøet selv tar initiativet til å endre praksis pålagt dem av myndighetene, til fremme av de 3 R-ene. I tidligere nyhetsbrev har vi omtalt Norecopas arbeid for å endre kravene til bruken av forsøksdyr i utvikling og testing av fiskevaksiner, som er også et initiativ startet av forskerne selv. Arbeidet med Norecopas prosjekt fortsetter etter sommerferien når et sentralt forskningsarbeid er blitt publisert. 

Norecopas 3R-pris
Prisen til fremme av Replacement, Reduction og Refinement i forbindelse med dyreforsøk ble delt ut for andre gang på Norecopas årsmøte den 9. juni. Prisen i år gikk til professor Knut Erik Tollefsen ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Til tross for iherdige forsøk, ble det relativt lite omtale i mediene av prisen og det viktige arbeidet som prisen hedrer. Her er lenkene til omtalen som prisen fikk:
NIVA-forsker hedres for sin innsats for alternativer til dyreforsøk
Nyhet på LMDs nettsider
Forskning.no

Arbeid etter styremøtet 3. mai
I forrige nyhetsbrev lovte vi å komme tilbake til flere saker i kjølvannet av styremøtet i forrige måned (referatet kan leses her). De to neste postene i brevet omhandler disse.

Internasjonalt konsensumøte om husdyr i forskning: vi prøver igjen i 2012!
Som kjent måtte vi tilslutt avlyse det planlagte møtet på Gardermoen i mai, på grunn av for få påmeldinger. Vi vet imidlertid at det var en del interesse for et slikt møte, og flere i utlandet uttrykte stor skuffelse på at det ikke ble noe av det, fordi det er relativt få muligheter for å skaffe seg videreutdanning innenfor denne siden av forsøksdyrvirksomheten. Tidspunktet var nok også litt ugunstig i forhold til andre fagmøter i 2011, samt finanskrisen.
   Styret fikk årsmøtets velsignelse på å forsøke igjen, og det er planlagt et møte i tiden 26.-28. september 2012 på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Møtet vil være nesten en blåkopi av det avlyste møte (se detaljene her), men vil nok fokussere enda mer på kravene som vil komme med det reviderte EU-forsøksdyrdirektivet som trer i kraft kun 3 måneder etter møtet. Direktivet vil gjelde for Norge også.
   Vi ber om deres hjelp med å spre informasjon om dette møtet, på alle mulige måter. Interesserte oppfordres til å melde sin interesse for møtet allerede nå ved å klikke på lenken på nettsiden, selv om de er usikre på om de kan delta.

Faglige innspill
På det siste forskerkurset som undertegnede arrangerte på NVH før han sluttet, ble deltagerne gitt flere stykker gruppearbeid som kan ha interesse for Norecopas lesere. Besvarelsene fra de ulike gruppene er blitt flettet sammen og presenteres nedenfor. Vi presiserer at innholdet ikke er blitt kvalitetssikret, heller ikke litteraturreferansene gjennomgått. Allikevel tror vi at dokumentene kan tjene som et godt utgangspunkt for diskusjonene rundt disse viktige temaene. Norecopa inviterer til kommentarer, rettelser og andre former for innspill fra alle som har lyst til det.
Dokumentene er:

 1. Fin-clipping in fish
 2. Biometric methods of identification
 3. Methods for marking birds in research
Oslovet og Norecopa er nå forenet på nettet
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Norecopa overtatt ansvaret for nettsidene som i sin tid ble laget av Forsøksdyravdelingen på NVH, med adresse oslovet.nvh.no (tidligere oslovet.veths.no). De har vært en del tekniske problemer med sidene, spesielt for de som befinner seg fysisk på NVHs nettverk. Norecopa har derfor "flyttet sidene" og reparert feilen. Fra nå av heter nettsidene oslovet.norecopa.no (det er ikke nødvendig å sette 'www' foran navnet, men det er heller ikke problematisk om man gjør det). Vi presiserer at ingen behøver å lage nye bokmerker for disse sidene: de som allerede har bokmerket oslovet.veths.no eller oslovet.nvh.no vil oppdage at man raskt blir tatt automatisk til oslovet.norecopa.no. Vi takker våre samarbeidspartnere Bitfarm, NetLab og Webconsult for dette arbeidet.

Kompendium om forsøksdyrlære for fiskeforsøkere
Som annonsert under Norecopas årsmøtet er den første utgaven av Norecopas engelskspråklige oversettelse og oppdatering av NVHs gamle kompendium nå tilgjengelig. Kompendiet er på nesten 200 sider og inneholder følgende kapitler:

 1. Acts and Regulations
 2. Experimental conditions
 3. Stress and biorhythms
 4. Pain and suffering in fish
 5. Anaesthesia, handling, surgical procedures and killing of fish
 6. Marking of fish
 7. Aggression and hierarchy formation in fish
 8. Health monitoring of research fish
 9. Genetically modified fish as research animals
 10. Checklist for fish experiments
 11. Literature
Selv om det er Norecopa som har finansiert oversettelsen og oppdateringsarbeidet, blir det NVH som trykke og selger kompendiet. Interessenter kan ta kontakt med NVHs forsøksdyravdeling v/Karin Zimmer. Av hensyn til copyright-bestemmelsene blir ikke kompendiet gjort tilgjengelig for alle på internettet.

Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning går sin gang. Som nevnt i nyhetsbrevet nr. 3-2011 har vi leid inn jurist Inger Helen Stenevik til å utarbeide spørreskjemaet som skal sendes til samtlige institusjoner i Norge som driver med fiskeforsøk. Inger Helen er ferdig med sitt arbeid, som fokusserte på det faglige innholdet. Vi har nå sendt skjemaet til en ekspert på utforming av slike skjemaer, inkl. rutinene ved bruk og de juridiske sidene av arbeidet. Dette for å gjøre skjemaet enklest mulig å besvare og så nyttig som mulig for deltagerne i prosjektet, samtidig som personvernet ivaretas. Vi regner med å ha skjemaet ferdig til utsendelse i begynnelsen av september. Vi er også i dialog med en person som har vist interesse for den andre fasen av prosjektet, nemlig oppfølgingsarbeidet på de ulike forskningsstasjonene. Vi presiserer at dette prosjektet tar ikke sikte på å avdekke svakheter ved forskningsarbeidet, men er ment som et hjelpemiddel for å fremme ytterligere 3R-arbeid, samt identifisere områder hvor det bør bevilges flere forskningsmidler.

Svensk handlingsplan for alternativer til dyreforsøk
I forrige nyhetsbrev omtalte vi samarbeidet mellom Norecopa og Mattilsynet i forbindelse med forberedelsene til ikrafttreden av EUs reviderte forsøksdyrdirektiv. Den svenske organisasjonen Forska utan Djurförsök har nylig vært i møte med den svenske landbygdsminister og presenterte sinhandlingsplan for de 3 R-ene, inkludert behovet for et senter for alternativer. Organisasjon deler selv ut midler til forskning på alternative metoder.

Utlysning av midler til forskning på alternativer
Forska utan Djurförsök utlyser midler til forskningsprosjekter innenfor de 3 R-ene. Søknadsfristen for 2012 er 1. september 2011. Det er mulig for norske forskere å søke. NORINA-databasen ved NVH har flere ganger mottatt bevilgninger fra denne stiftelsen.

Vi minner om Dyrevernfondet
Som tidligere annonsert, utlyser Dyrevernfondet midler for 2012. Søknadsfristen er 1. september 2011.

Gratis publikasjoner
Flere publikasjoner fra National Academies Press i USA, som er svært aktuelle for forskning som angår dyr, kan nå lastes ned gratis fra nettet. Disse inkluderer Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (8. utgave), som brukes flittig av akkrediteringsorganet AAALAC International, og Occupational Health and Safety in the Care and Use of Research Animals.

Film om fiskeforskning i Norge
To studenter ved journalistlinjen på Høgskolen i Oslo, Julie Østengen og Pernille Storholm Skaret, brukte mye av vårparten til å lage en film om norsk fiskeforskning. De var i kontakt med Norecopa flere ganger, og har intervjuet bl.a. lederen for Næringskomitéen, Terje Aasland, Janicke Nordgreen fra NVH og Jan Ove Wedaa fra Industrilaboratoriet i Bergen.

Nytt tidsskrift om dyreetikk
Et nytt tidsskrift er blitt stiftet, med navnet Journal of Animal Ethics. Tidsskriftet er et samarbeid mellom Oxford Centre for Scientific Ethics i Storbritannia og University of Illinois Press i USA.

Bilder fra NINAs viltkameraer
Norsk institutt for naturforvaltning har utplassert flere viltkameraer i forbindelse med et kartleggingsprosjekt om gaupebestanden. Det er mulig å se bilder av ulike dyrearter på http://viltkamera.nina.no.

Europeisk database om dyrenavn
I disse ferietider kan det være greit å vite at EU har utviklet en database, EU-nomen, over vitenskapelige og populære navn på en lang rekke dyrearter, slik de er brukt i de ulike europeiske land (inkl. Norge). Databasen er en del av prosjektet PESI (Pan-European Species directories Infrastructure).

Fra mediene
Møtekalender:

45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
International Conference on Environmental Enrichment, Portland, 14.-19. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
Annual Scientific Meeting of ILAF/ESLAV/ECLAM: What is new? Animal Models, Housing and Techniques. 5.-6. september, Jerusalem
Grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere, Vari, Hellas, 19.-30. september
Towards toxicity assessment without animals, Tampere, Finland, 21.-23. september
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa