Nyhetsbrev nr. 7-2014

 

DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas syvende nyhetsbrev i 2014!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

 
FRAME Training School kommer til Norge
 
 

Norecopa har fått generøs støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge (kr. 90 000) som gjør det mulig for oss å arrangere en såkalt FRAME Training School i Norge.

Den britiske organisasjonen Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME) er kjent for sine kurs i planlegging av dyreforsøk, hvor det legges vekt på korrekt design og bruk av statistiske metoder. FRAME holder slike kurs 1-2 ganger i året rundt om i Europa. Takket være støtten fra Dyrebeskyttelsen har vi fått kurset til Norge.

Kurset blir arrangert i tidsrommet 1.-3. februar 2016. Kurssted er ikke fastsatt ennå. Norecopas styremedlem Aurora Brønstad har nylig vært på et slikt kurs og anbefaler det sterkt. Én av foredragsholderne vil være kjent for de som deltok på Norecopas årsmøte i 2009: Manuel Berdoy fra University of Oxford.

Dette blir en enestående anledning til å få personlig eksperthjelp på et område som mange sliter med å mestre.


Viktig påminnelse til landets laboratorier
 
 

I forrige uke traff Norecopas sekretær koordinatoren for det europeiske nettverket av laboratorier for validering av alternativer, EU-NETVAL. Målet med EU-NETVAL er å støtte valideringsstudier som har potensialet til å erstatte, redusere eller forbedre bruken av forsøksdyr. Norge, som EFTA-medlem, kan delta i nettverket selv om vi ikke er EU-medlem.

EU-NETVAL er koordinert av laboratoriene til ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) i Italia. EU-NETVAL bygger på forsøksdyrdirektivets krav om at medlemsstatene skal bistå EU-kommisjonen med å identifisere og nominere egnede laboratorier til valideringsstudier.

Pr i dag er det 26 medlemmer av EU-NETVAL. Norge er ikke representert. Det er for tiden ikke mulig å søke om opptak i EU-NETVAL, men det blir lagt ut en ny invitasjon i 2015. Såvidt Norecopa vet, kan den nye invitasjonen i 2015 bli den siste anledningen å søke om deltagelse i dette nettverket.

Tre presentasjoner om EU-NETVAL av Sandra Coecke kan lastes ned fra nettsidene til et seminar som Norecopa deltok på i Zagreb forrige uke (se nedenfor).


Seminar i Norge: kan man få resultater fra dyreforsøk uten å bruke dyr?
 
 

I humanmedisin er det blitt vanlig å foreta såkalte Systematic Reviews (systematiske undersøkelser av allerede publiserte studier) for å se om det mulig å trekke nye konklusjoner fra eksisterende data. Vil det være mulig å foreta samme type undersøkelser for forsøksdyrmiljøet, uten å foreta nye dyreforsøk? Teknikken må læres, og den betinger at forskere både er flinke til å lete i den vitenskapelige litteraturen og til å publisere nok detaljer om sine forsøk til at det går an å analysere dem.

Norecopas varastyremedlem Aurora Brønstad er blitt utnevnt til ambassadør i Norge for SYRCLE (Systematic Review Centre for Laboratory animal Experimentation). SYRCLE er et nederlandsk foregangssenter på dette området. Aurora har vært på kurs hos SYRCLE. Hun har lagt ut mer stoff om dette på UiB sine nettsider.

Norecopa samarbeider med UiB med tanke på å arrangere et kurs om litteratursøk, 3R-ressurser, Harm-Benefit Assessment og Systematic Reviews. Vi er fortsatt på planleggingsstadiet, men vi anbefaler interesserte å krysse av datoene 27.-28. mai 2015. Vi kommer tilbake med mer informasjon i nyhetsbrevene.

De som vil følge med utviklingen på dette fagområdet anbefales å abonnere på SYRCLEs nyhetsbrev.


 
Vil du være en del av oss?
 
 

Norecopas styre består av fire personer som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, industrien, akademia og dyrevernorganisasjonene. Alle har personlige varamedlemmer.

Representanten for industrien, Anne Ramstad, ønsker å trekke seg fra styret ved årsmøtet i 2015, som er 22. april. Vi takker henne allerede nå for innsatsen de siste tre årene.

Jobber du innenfor industrien, og kunne tenke deg å støtte Norecopa som styremedlem? Det spiller ingen rolle hvor du bor i landet da styremøtene normalt foregår via Skype. I tillegg kommer årsmøtet i Oslo som vi dekker utgiftene til deltagelse på. Ta gjerne kontakt med sekretæren, Adrian Smith for mer informasjon (tlf. 41 22 09 49, adrian.smith@vetinst.no).


3R Guide databasen: videreutvikling av søkemotoren
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi presentert Norecopas nye database 3R Guide (www.3RGuide.info). Målet med databasen er å tilby forskere, ansatte på dyreavdelinger, medlemmer av etiske komitéer m.fl. en global oversikt over det som finnes av retningslinjer, databaser, informasjonssentre, email-lister og tidsskrifter som de kan ha bruk for når dyreforsøk planlegges og evalueres.

Databasen fortsetter å nyte internasjonal interesse. Vår samarbeidspartner AWIC i USA har nylig presentert den på en global kongress om nevrovitenskap i Washington med utrolige 31 000 deltagere.

Vi arbeider nå med en videreutvikling av søkemotoren samt modernisering av nettsidene. Vi kommer tilbake med mer informasjon i det neste nyhetsbrevet.

Vi håper at alle forsøksdyravdelingene vil oppleve 3R Guide som et nyttig verktøy i arbeidet med å anvende de 3 R-ene i norsk forskning.

Flyvebladet om databasen, kan lastes ned her og brukes som dere vil.


Et veikart for å redusere belastende dyreforsøk
 
 

Den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA har en svært aktiv Research Animals Department. Flere av de ansatte har doktorgrad og lang erfaring i å levere kvalitetssikrede rapporter til det offentlige og forsøksdyrmiljøet. Tre av de ansatte har nylig publisert et "veikart" med forslag om tiltak for å få bukt på de mest belastende dyreforsøkene. Bakgrunnen for dette beskrives her. Bakgrunnsstoffet inneholder bl.a. lenker til en samleside med tanker omkring belastende dyreforsøk, og EUs veiledninger om vurderingen av belastningsgraden ("severity assessment and classification").

Selve artikkelen kan leses her (man må registrere seg først, men det er gratis).

Research Animals Department utfører svært mye nyttig arbeid innenfor de 3 R-ene. Mer om dette i årsrapporten fra Science Group hos RSPCA, som dekker både forsøksdyr, vilt, husdyr og selskapsdyr.


 
Mousetraps
 
 

Dette handler faktisk ikke om musefeller, men er tittelen på en artikkel i magasinet The Scientist om fellene vi mennesker bør unngå når dyreforsøk planlegges. Her finner dere mange gode forslag!

Magasinet har også en artikkel om avliving av rotter, som beskriver den pågående debatten omkring valg av de ulike gassene til avliving.

En reportasje på forskning.no beskriver derimot en samling av ekte musefeller, som varierer fra de humane til de mest utspekulerte og barbariske.


 
Norecopa på EU-seminar i Kroatia
 
 

Norecopas sekretær ble invitert av EU-kommisjonen til å holde tre foredrag på et seminar i Zagreb 18.-19. november om forsøksdyrdirektivet. Formålet med seminaret var å informere om best praksis slik at Kroatia kan gjennomføre direktivet optimalt. Landet ble medlem av EU i juli 2013.

Det var 87 deltagere fra hele Kroatia, fra forvaltningen, industrien, akademia og dyrevernbevegelsen. Seminaret var en fin anledning til å reklamere for arbeidet som Norecopa gjør. Det ble delt ut flyveblad om Norecopas 3R-ressurser. Alle presentasjonene fra seminaret ligger ute på nettet. Enkelte illustrasjoner er fjernet av copyright-årsaker.


 
Statsbudsjettet for 2015
 
 

Norecopa deltok som vanlig i den åpne høringen som Næringskomitéen arrangerer hver høst etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Organisasjonene får nøyaktig fem minutters taletid. I tillegg er det satt av 15 minutter til en felles spørsmålsrunde etter hver bolk av 10-15 innlegg. I år var det over 70 organisasjoner som deltok.

Norecopas innlegg kan ses her (innlegget begynner 46 minutter inn i opptaket. Innleggene til NOAH og Dyrevernallianen begynner hhv. 36,5 og 41,5 minutter inn i det samme opptaket). Innlegget kan også leses her. Det er lite meningsfullt om man ikke har adgang til selve presentasjonen, som kan lastes ned her. I tillegg leverte Norecopa et notat, som kan leses her. I notatet ber Norecopa ikke bare om flere ressurser til egen drift, men også om øremerkede FoU-midler til arbeidet med de 3 R-ene, som er tenkt kanalisert gjennom Norges Forskningsråd.

Tre partier nevner Norecopa spesifikt i sitt forslag til alternativt budsjett: Sp, SV og MDG. Dagbladet har en omtale av MDGs satsing på alternativer til dyreforsøk.

Næringskomitéen leverer sin innstilling om regjeringens budsjettforslag den 4 desember.


Donasjon til Norecopa
 
 

I oktober sendte vi ut fakturaer for medlemskontingenten til Norecopa. Et medlem spurte om hun kunne betale mer enn de kr. 200 som individuelt medlemskap koster. Det viste seg at hun hadde tenkt å overføre hele kr. 3.500. Vi takker så mye for den generøse gaven, som vi har øremerket et bestemt prosjekt.

Ny metode kan erstatte smertevoldende dyreforsøk
 
 

Svenske og amerikanske forskere har utviklet et alternativ til musetesting ved hjelp av massespektrometri for å påvise matforgiftningsbakterien bak botulisme. Metoden er dessuten raskere og minst like følsom som musemetoden. Botulismetesting på mus har lenge vært betraktet som et av de mest ubehagelige dyreforsøkene som gjennomføres i forbindelse med overvåking av næringsmidler.

 
Nyheter fra andre 3R-sentre
 
 

Dr. Hadwen Trust i Storbritannia, som tidligere har delfinansiert NORINA-databasen som Norecopa drifter, har utgitt en oppdatert oversikt over leverandører av dyrkningsmedier som ikke inneholder serum. Det er blitt estimert at over 1 million levende kalvefostre brukes årlig til høsting av slikt serum, og det er reist spørsmål om dette foregår humant.

Det britiske senteret NC3Rs har samlet ressurser om genmodifiserte mus, med forslag til hvordan bruken av disse kan reduseres og raffineres. NC3RS utgir også et nyhetsbrev.

Det amerikanske senteret AltWeb har utgitt en ordliste om terminologien innenfor utviklingen og valideringen av alternative testmetoder. De har også et nyhetsbrev.


Ny utgave av PILAS
 
 

Det er kommet en ny utgave av PILAS (Perspectives in Laboratory Animal Science). I denne utgaven er det bl.a. en artikkel om arbeidet for å erstatte musetesten som brukes til blåskjelltesting og et portrett av Rex Burch. Sammen med William Russell lanserte Burch 3R-konseptet. Det var faktisk Rex Burch som var den første til å bruke ordet "alternativer" i forbindelse med dyreforsøk.

Hele nummeret kan lastes ned som en pdf-fil her.


 
Nobelprisen
 
 

Tildelingen av Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser for sin forskning på stedsansen i hjernen fortsetter å avstedkomme reaksjoner i mediene.

Blant medieomtalene har det vært kronikker i Aftenposten skrevet av Tone Druglitrø og Dyrevernalliansen.

Bilde: Dagbladet 07.10.14


 
Hva føler kua?
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi omtalt arbeidet som gjøres for å kartlegge og systematisere ansiktsuttrykkene hos ulike dyrearter (såkalte Grimace Scales), med tanke på å bedre kunne bedømme dyrenes velferd. Britiske forskere har gjort lignende studier på ku hvor de har sett på ørenes stilling.

 
Animpact
 
 

Animpact (Impact of European legislation on animals) er et prosjekt som setter søkelyset på etiske, juridiske og praktiske utfordringer ved gjennomføringen av europeisk lovverk som regulerer bruk av forsøksdyr.

Animpact har 7 arbeidsområder som omfatter bl.a. etikk, de 3 R-ene og valg av dyreart, og et lite nettbibliotek med interessante vitenskapelig artikler om disse emnene.


 
Leif Schjerven til minne
 
 

Veterinær Leif Schjerven er gått bort, nær 92 år gammel.

Etter en lang karriere ved NVH ble han avdelingsveterinær ved dyreavdelingen på det gamle Rikshospitalet og professor II ved UiO, frem til han gikk av med pensjon i 1993. Sammen med avdøde veterinær Dag Sørensen, som overtok etter Schjerven, la han de første planene for en toppmoderne dyreavdeling ved det nye sykehuset på Gaustad, som åpnet i år 2000. Men selv den "gamle" avdelingen fra 70-tallet i Pilestredet hadde mange fremtidsrettede fasiliteter, bl.a. en egen SPF-avdeling.

Leif Schjerven var en av 4-5 veterinærer som grunnla det norske forsøksdyrmiljøet slik vi kjenner det i dag. Han betydde svært mye for de unge veterinærene som ble rekruttert til miljøet på 80- og 90-tallet, og for standarden på forskningen som ble utført både på Rikshospitalets dyreavdeling og ved Instituttet for kirurgisk forskning.

Leif Schjerven var en lun og svært hjelpsom kollega som var høyt respektert av såvel veterinærstanden som det medisinske miljøet han jobbet i. Vi lyser fred over hans minne.


foto: Sjur Stølen
Wikipedia

Norecopa har ingen planer om å satse tungt på Wikipedia til kunnskapsformidling, men vi fant det riktig å sørge for at organisasjonen og databasene er nevnt der, til hjelp for de som søker om mer informasjon om dyreforsøk, alternativer og bruken av dyr i undervisningen. Derfor har vi lagt inn noen få setninger på sidene som omhandler Animal Testing, Alternatives to Animal Testing og Dissection.

 
Styreferat

Referatet fra Norecopas styremøte den 1. oktober kan lastes ned her.

 
Mattilsynets hefter om dyrehold
 
 

Mattilsynet har utgitt nye utgaver av sine hefter om hold og stell av de vanligste selskapsdyrartene. Selv om det er mye som ikke er direkte overførbart til forsøksdyrmiljøet, er disse heftene nyttig lesing for alle som arbeider med artene som heftene dekker: akvariefisk, chinchilla, degus, finkefugler, hamster, ilder, kanin, marsvin, mus, papegøye, rotte, skilpadde, undulat og ørkenrotte.

Møtekalenderen
Fish and amphibian embryos as alternative models in toxicology and teratology, Paris, 1.-2. desember 2014
Applied In Vitro Toxicology Course, Lisbon, 25.-29-januar 2015
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 22. april 2015
II International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Lisbon, 8.-9. mai 2015
ICLAS Assembly & 54th Annual CALAS symposium, Montreal, 30. mai - 2. juni 2015
Seminar: verktøykasse for bedre dyreforsøk, Bergenområdet, 27.-28. mai 2015 (mer informasjon kommer senere)
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
Genetics, Breeding and Welfare of Laboratory Mice, Cambridge, 16.-19. juni 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa