Valg av preparater til sedasjon, anestesi og analgesi, og avlivningsmetoder

av Adrian Smith

 

Forslagene i det følgende er delvis hentet fra litteraturen og delvis fra erfaringer gjort av norske forsøksdyrbrukere. Forslagene og anbefalte doseringer kan forventes å endre seg over tid.

Det følgende gjelder først og fremst injeksjonsteknikker. I mange tilfeller vil det være mer aktuelt å benytte inhalasjonsanestesi, ofte i kombinasjon med noen av preparatene.


Følgende kapitler i Felleskatalogen over farmasøytiske spesialpreparater registrert i Norge til bruk i veterinærmedisin, 15. utgave 1998-9 (Felleskatalogen A/S, Oslo) anbefales:


`Sedasjon, immobilisering og anestesi av pattedyr og fugler' av Jon Arnemo, Birgit Ranheim og Nils Søli (sider 13e-37e).
`Medikamentell smertebehandling av huspattedyr' av Jon Arnemo, Birgit Ranheim og Nils Søli (sider 39e-47e).


Forslag til sedasjon, anestesi, analgesi og avlivningsmidler for de enkelte dyreartene

Generelle kommentarer:

Kloroform kan være sterkt nefrotoksisk på mus og bør aldri brukes til mus eller i nærheten av mus.

Eter har vært endel brukt til anestesi av smågnagere. I tillegg til eksplosjonsfare, har eter en rekke uønskede effekter på dyr: Slimhinneirritasjon, nedkjøling, hemolyse og forandringer i antigen-antistoff reaksjonene. Det er grunn til å anta at dyr i minst like stor grad som mennesker, misliker eter i induksjonsfasen. Slimhinneirritasjonen vil også kunne vare ved postoperativt og gi opphav til "sår hals". Eter bør derfor ikke brukes som anestesimiddel. Andre inhalasjonspreparater (f.eks. halothan) eller injeksjonspreparater, gjerne av kortvirkende type, bør heller velges.

Analgetika

Erfaringene med analgetika til forsøksdyr er noe begrenset. Tabeller med foreslåtte doser av en lang rekke analgetika finnes i litteraturen referert til tidligere. Artene blir presentert i alfabetisk rekkefølge.

Avliving

Man bør alltid overveie å gi et sedasjonsmiddel før avliving, uansett valg av metode, for å redusere stress hos dyret.

 

Fisk

Anestesi
Kortvarig:

Benzokain (Benzocainum). Stamløsning: 10 g/100 ml 96 % etanol 1 . Dosering: 5 ml stamløsning pr. 10 l oksygenert vann til innsovning; 2ml pr. 10l vann til vedlikehold av anestesien.

Klorbutanol (Chlorobutanolum). Stamløsning: 30 g/100 ml 96% etanol 2 . Dosering: 10 ml stamløsning pr. 10 l oksygenert vann.

Lengre varighet (1-2 timer):

Alphaxalone / Alphadolone (Saffan "Glaxovet") 3 . 12 mg/kg i.p. (tilsvarer 1 ml/kg) etter immobilisering med Benzokain eller Klorbutanol.

Doseringene varierer med art og størrelse og det er ofte behov for pilotforsøk. Det går gjerne 3-5 minutter (avhengig av konsentrasjonen) fra fisken legges i en oppløsning av anestesimiddel til den legger seg på siden. Først da kan den tas opp for inngrep. Fisk bør ikke holdes anestesert eller ute av vann lenger enn høyst nødvendig. Vannet må oksygeneres når større mengde fisk skal anesteseres samtidig. Oppvåkning ved overføring til frisk gjennomstrømmende vann.

Avliving

Klorbutanol (Chlorobutanolum). Stamløsning: 30 g/100 ml 96% etanol. Dosering: 10 ml stamløsning til 10 liter vann. En lar fisken gå i vannet inntil døden er inntrådt.

Karbondioksyd (CO2).

Gassen ledes ned i vannet i et kar av egnet størrelse. Fisken overføres til karet når vannet antas mettet med CO 2 . En lar fisken gå i karet til døden er inntrådt.

Slag mot hodet etterfulgt av avblødning.

Fisken holdes med buken ned på et fast underlag og slås hardt i hodet med et tungt og solid redskap. Deretter overskjæres gjellebuene på begge sider.

 

Gris

Sedasjon og anestesi

Sedasjon og anestesi av gris er kjent til å være forbundet med spesielle problemer. Det er stor variasjon mellom individene i samme vekt/aldersgruppe og mellom slike grupper. Gris blir også mye brukt som kirurgisk modell. Derfor blir anestesi/sedasjon hos denne arten beskrivet i noe mer detalj. Vi skal legge ut mer informasjon om sedasjon, anestesi og analgesi av gris etterhvert.

Avliving

Pentobarbital (Mebumal 10%) 4 100 mg/kg (1ml/kg) i.v. eller i.p. Griser som ligger i full anestesi kan med fordel avlives med en injeksjon av 3M KCl i.v. (f.eks. 10ml til en 70kgs gris. Dette fører til en rask hjertestans.

 

Hund

Sedasjon

Medetomidin (Domitor vet. ® "Orion") i.v. eller s.c. Avhengig av ønsket effekt, hundens størrelse og alder er dosen 10-80 µg/kg (normaldosen til en middels stor hund er 40 µg/kg; mindre hunder må få noe høyere dosering for å få samme effekt).

Acepromazin (Plegicil ® "Pharmacia Upjohn") 0,2-0,3 mg/kg s.c. eller i.v. Ro etter injeksjon er viktig. Kan kombineres med butorphanol (Torbugesic ® "Fort Dodge") 0,1-0,4 mg/kg i.v. eller s.c. pluss evt. carprofen (Rimadyl vet. ® ("Pfizer") 4 mg/kg i.v., s.c. eller per os.

Xylazin (Narcoxyl vet. ® "Veterinaria" eller Rompun vet. ® "Bayer") 0,5-1 mg/kg s.c. eller i.v. gir god sedasjon. Effekten er kortvarig når preparatet er gitt i.v. (15-20 minutter). Preparatet er lite gunstig som premedikament før generell anestesi p.g.a. bradykardi, respirasjonsdepresjon og redusert perifær sirkulasjon. Effekten kan reverseres med atipamezol (Antisedan vet. ® "Orion").

Anestesi
Kortvarig (15-20 min):

Tiopental (Pentothal-Natrium "Abbott" 0,5 g 5 ) 5-10 mg/kg i.v. etter premedisinering med medetomidin. Glukoseinfusjon bør ikke gis til dyr anestesert med barbiturater (forlenger anestesitiden).

Propofol (Rapinovet vet. ® "Schering-Plough" eller Diprivan ® "Zeneca") 1-4 mg/kg i.v. etter sedasjon med medetomidin.

Lengre varighet (4-8 timer):

Pentobarbital (Mebumal 5 %) 6 25-30 mg/kg i.v.; halve dosen gis raskt, deretter til effekt. Ved premedikasjon med acepromazin, reduseres dosen til maksimalt den halve. Intubering anbefales sterkt.

Ved respirasjons-depresjon

gis Doxapram (Dopram "Robins") 5-10 mg/kg (0,25-0,5 ml/kg) i.v., gjentatt etter 15-20 minutter ved behov.

Analgesi

Carprofen (Rimadyl vet. ® ("Pfizer") 4 mg/kg i.v. eller s.c. én gang i døgnet pluss evt. butorphanol (Torbugesic ® "Fort Dodge") 0,1-0,4 mg/kg i.v. eller s.c. Rimadyl kan også gis i tablettform 3 ganger i døgnet.

Metadon (Metadon "Apotek") 0,2 - 0,3 mg/kg s.c. eller i.v. Metadon har kort virkningstid (3-4 timer).

 

Avliving

Pentobarbital (Mebumal 10 % 7 )100 mg/kg (1 ml/kg) i.v. etter forutgående sedasjon.

 

Høne

Sedasjon

Metomidat (Hypnodil "Janssen") 20 mg/kg i.m.

Anestesi
Kortvarig (15-20 min.):

Tiopental (Pentothal-Natrium "Abbot" 0,5 g 8 ) 25-30 mg/kg i.v. Glukoseinfusjon bør ikke gis til dyr anestesert med barbiturater (forlenger anestesitiden).

Noe lengre varighet (30 min.):

Kombinasjon av metomidat og diazepam . Metomidat som nevnt ovenfor. Etter ca. 5 minuter gis så Diazepam (Valium "Roche") 2,5 mg/kg i.v.

Lengre varighet (60-90 min.):

Kombinasjon av Equitesin2 9 og diazepam . Equitesin 2,5 ml/kg i.m. (fordelt på 2 injeksjonssteder i M. pectoralis). Etter 5-10 minuter gis så Diazepam (Valium "Roche") 2,5-5 mg/kg i .v. Romtemperaturen bør være over 25 °C og det er spesielt viktig med fugler å sørge for opprettholdelsen av normal kroppstemperatur.

Avliving

Pentobarbital (Mebumal 10%) 10 100 mg/kg (1ml/kg) i.v. eller i.p.

Nakketrekk (nakkedislokasjon) for kyllinger inntil 10 dager.

Fuglen holdes i den ene hånden med hode og nakke stikkende opp mellom tommel- og pekefinger. Med den andre hånds tommel- og pekefinger tar man tak rundt nakken tett inntil den første hånd og trekker nakken ut av ledd med en vriende bevegelse. Opplæring, som med andre fysiske avlivingsmetoder, må gjennomføres først på døde eller anesteserte dyr.

 

Ilder

Sedasjon
Xylazin

(Narcoxyl vet. ® "Veterinaria" eller Rompun vet. ® "Bayer") 4-6 mg/kg s.c. Ro i induksjonsperioden.

Anestesi
Varighet: 40-60 min:
Kombinasjon av ketamin og xylazin

Ketamin (Ketalar "Parke Davis" 50 mg/ml) 20-30 mg/kg s.c. administreres samtidig med Xylazin (Narcoxyl vet. ® "Veterinaria" eller Rompun vet. "Bayer") 4-6 mg/kg s.c. Dyrene bør fastes 6 timer før anesteseringen for å unngå brekninger. Ro i induksjonsperioden er viktig.

Alternativt Alphaxalone / Alphadolone

(Saffan "Glaxovet") 11 24 mg/kg i.p.

Analgesi
Buprenorfin

(Temgesic "Reckitt & Colman") 0,01 mg/kg s.c.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 12 100 mg/kg (1ml/kg) i.p.

 

Kanin

Sedasjon
Fentanyl/fluanison

(Hypnorm) 0,05-0,1 ml/kg s.c. Dersom denne dosen ikke gir adekvat sedasjon, kan man gi 0,1 ml totalt (ikke pr. kg) i.v.

Anestesi
Kortvarig (10-20 min.):
Tiopental

(Pentothal-Natrium "Abbott" 0,5 g 13 ) 30-40 mg/kg i.v.: halve dosen gis raskt og deretter til effekt.

Ved premedikasjon med Fentanyl / Fluanison (Hypnorm) halveres tiopentaldosen minst. Glukoseinfusjon bør ikke gis til dyr anestesert med barbiturater (forlenger anestesitiden).

Lengre varighet (40-90 min.):
Først gis det Fentanyl / fluanison

(Hypnorm) s.c. i dose 0,1 ml/kg. Dersom dette ikke gir dyp nok sedasjon, kan det suppleres med maks. 0,1 ml (totalt, ikke pr. kg) i.v. Denne dosen bør ikke overskrides!

Deretter gis Midazolam

(Dormicum "Roche", 5mg/ml) 2 mg/kg i.v. Dersom anestesien fortsatt er for liten, kan det suppleres med Hypnorm i.v. til effekt: vanligvis er det tilstrekkelig med ca. 0,1 ml i.v. ad gangen. Det anbefales å fortynne Hypnorm med sterilt vann (f.eks. 1:10) når den skal brukes på denne måten. Forsiktighet må utvises for å unngå et dødelig blodtrykksfall.

Virkningen av fentanyl (i Hypnorm) kan oppheves med Naloxon (Narcanti "Du Pont") 0,01-0,10 mg/kg i.v. OBS: den analgetiske effekten av Hypnorm opphører da også!

Analgesi
Buprenorfin

(Temgesic "Reckitt & Colman") 0,02-0,05 mg/kg s.c., varighet 8-12 timer.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 14 100 mg/kg (1 ml/kg) i.v.

Tiopentalnatrium

Ved terminal blodtapping hvor man ønsker å unngå hemolyse, anbefales i.v. anestesi med thiopenton (Pentothal-Natrium "Abbott") fremfor å bruke pentobarbiton. Se under Anestesi.

 

Katt

Sedasjon

Xylazin (Narcoxyl vet. ® "Veterinaria" eller Rompun vet. ® "Bayer") 1-3 mg/kg s.c. Brekninger kan forekomme og katten bør sultes i 5-6 timer. Effekten er kortvarig når preparatet er gitt i.v. (15-20 minutter). Effekten kan reverseres med atipamezol (Antisedan vet. ® "Orion"). Kan kombineres med butorphanol (Torbugesic ® "Fort Dodge") 0,4 mg/kg s.c.

 

Medetomidin (Domitor vet. ® "Orion") 50-150 µg/kg s.c.

 

Diazepam (Stesolid ® "Dumex-Alpharma") 0,5 mg/kg s.c. eller i.v., eller 1 mg/kg pr. os.

 

Ro i induksjonsperioden er svært viktig!

Anestesi

Zoletil mix.

Zoletil vet. ® ("Virbac", hetteglass inneholdende 125 mg tiletamin og 125 mg zolazepam) tilsettes 10 ml Narcoxyl vet. ® ("Veterinaria", xylazin 20 mg/ml) og 0,5 ml Torbugesic ® ("Fort Dodge", butorphanol 10mg/ml). N.B. Katten må ikke premedisineres. Blandingen skal oppbevares i kjøleskap og er holdbar i 6 uker ved sterilt uttak. Til mindre kirurgiske inngrep: 0,05-0,1 ml/kg; til større kirurgiske inngrep: 0.1-0,15 ml/kg. Ved behov for supplering gis ca. en fjerdedel av initialdosen.

 

Propofol

(Rapinovet vet. ® "Schering-Plough" eller Diprivan ® "Zeneca") 4-6 mg/kg i.v. etter premedisinering.

Alphaxalone / Alphadolone

(Saffan "Glaxovet") 15 inntil 9 mg/kg i.v. etter effekt; vedlikeholdes med små tilleggsdoser.

Ved respirasjonsdepresjon
Doxapram

(Dopram "Robins") 5-10 mg/kg (0,25-0,5 ml/kg) i.v.; gjentas etter 15-20 minutter ved behov. Gi samtidig ca. en tredjedel av dosen s.c. for å unngå tilbakefall.

 

Analgesi

Carprofen (Rimadyl vet. ® ("Pfizer") 4 mg/kg i.v. eller s.c. én gang i døgnet pluss evt. butorphanol (Torbugesic ® "Fort Dodge") 0,4 mg/kg i.v. eller s.c. Rimadyl kan også gis i tablettform 3 ganger i døgnet.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 16 100 mg/kg (1ml/kg) i.v. etter forutgående sedasjon.

 

Marsvin

Sedasjon
Fentanyl/fluanison

(Hypnorm "Janssen) 0,1 ml/100 g s.c.

Anestesi
Varighet 40-100 min.:
Hypnorm/Dormicum

Midazolam i kombinasjon med Fenantyl/fluanison (Dormicum "Roche") i kombinasjon med (Hypnorm "Janssen) som blandes i en bruksløsning 17 . Dosering: 0,6 ml bruksløsning per 100 g s.c.

Analgesi
Buprenorfin

(Temgesic "Reckit & Colman") 0,1-0,3 mg/kg s.c., varighet 8-12 timer.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 18 100 mg/kg (0,1ml/100g) i.p.

 

Mus

Sedasjon
Fentanyl/Fluanison

(Hypnorm "Janssen") fortynnes 1:10 (i sterilt vann, ikke saltvann). Fortynningen gis i en dose på 0,01 ml/10 g s.c.

Anestesi
Hypnorm/Dormicum

Midazolam (Dormicum "Roche") i kombinasjon med Fentanyl/Fluanison (Hypnorm) som blandes i en bruksløsning 19 . Dose: 0,05-0,075 ml bruksløsning per 10 g s.c.

Analgesi
Buprenorfin

(Temgesic "Reckitt & Colman") 0,1-0,3 mg/kg s.c., varighet 6-8 timer. Original-preparatet bør fortynnes 1:10 i sterilt saltvann; det gis 0,1 ml av fortynningen s.c. til en mus på 20-30 g.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 20 0,5 ml i.p.

Halotan

(Halotan "Hoechst") kan brukes til avliving av nyfødte og helt unge dyr. Bomull fuktet med halotan plasseres i en egnet, tett beholder.

Etter 10-15 minutter anbringes dyrene i beholderen. Dyrene bør ikke tas ut før 10-15 minutter etter at respirasjonen er opphørt. Bruk av halotan må skje i avtrekksskap.

Nakketrekk (Nakkedislokasjon)

Nakketrekk er en meget anvendt avlivingsmetode for både unge og voksne mus. Dyret holdes i halen med et fast grep omtrent midt på og plasseres på et solid underlag som gir musen anledning til å holde seg fast. Kroppen strekkes først ved et lett trekk i halen. Så adskilles ryggvirvlene ved at man presser ned et egnet redskap på tvers av nakken umiddelbart bak hodet, samtidig som man trekker man raskt i halen. Et godt verktøy er burkortholdere i metall, som holdes i toppen (etter at krokene er bøyd over): disse sikrer en rask og fullstendig adskillelse. Virvelsøyle, ryggmarg og blodkar vil da bli slitt over, noe som kan kontrolleres ved å klemme nakken mellom tommel- og pekefinger. Kun hud skal føles mellom fingertuppene. Det er absolutt nødvendig at prosedyren utføres av rutinert person. Opplæring må skje med døde eller anesteserte dyr.

 

Rotte

Sedasjon
Fentanyl/fluanison

(Hypnorm) 0,01 - 0,05 ml/100 g s.c. avhengig av ønsket sedasjonsgrad.

Anestesi
Varighet (20-90 min.):
Hypnorm/Dormicum

Midazolam (Dormicum "Roche") kombinert med Fentanyl / Fluanison (Hypnorm) i en bruksløsning 21 . Dose: 0,2 - 0,35 ml bruksløsning/100 g s.c.

Analgesi
Buprenorfin

(Temgesic "Reckitt & Colman") 0,05 mg/kg s.c., varighet 8-12 timer.

Avliving
Pentobarbital

(Mebumal 10%) 22 100 mg/kg (0,1ml/100g) i.p.

Nakketrekk

må kun brukes for dyr under 50 gram.

Fremgangsmåte se under MUS.

 

 

Referanser

Close B., Banister K., Baumans V., Bernoth E.M., Bromage N., Bunyan J., Erhardt W., Flecknell P., Gregory N., Hackbarth H., Morton D. & Warwick C., 1996. Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part 1. DGXI of the European Commission. Laboratory Animals, 30(4): 293-316.

Close B., Banister K., Baumans V., Bernoth E.-M., Bromage N., Bunyan J., Erhardt W., Flecknell P., Gregory N., Hackbarth H., Morton D. & Warwick C., 1997. Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part 2. DGXI of the European Commission. Laboratory Animals, 31(1): 1-32.

C.Green (1979): Animal Anaesthesia. Laboratory Animals Ltd, London. ISBN 0-901334-08-1.

P.A.Flecknell (1996): Laboratory Animal Anaesthesia. 2nd edition. Academic Press, London. ISBN 0-12-260361-3.

D.F. Kohn, S.K. Wixson, W.J. White & G.J. Benson (1997): Anesthesia and analgesia in laboratory animals. Academic Press, New York. ISBN 0-12-417570-8.

L. Lønaas (1995): Anestesi i Veterinærmedisin. Tell forlag, Vollen. ISBN 82-7522-078-5.

C.E.Short & A.Van Poznak (1992): Animal Pain. Churchill Livingstone, New York. ISBN 0-443-08772-5

A.J. Smith (1994): The treatment of pain and suffering in laboratory animals. I Svendsen P & J Hau (Eds). Handbook of Laboratory Animal Science, Vol I, CRC Press.

 

 

 

 


1. Stamløsningen ordineres fra apotek: "Benzocainum 5 g, spir. fortis ad 100 ml".

2. Stamløsningen ordineres fra apotek: "Chlorobutanolum 30 g, spir. fortis ad 100 ml".

3. Uregistrert preparat. Søknad om utlevering sendes Statens Legemiddelkontroll. Søknadsskjemaet fåes på apoteket.

4. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

5. Tørrstoffet tilsettes 20ml sterilt vann (dette gir en løsning på 25 mg/ml)

6. Ordineres fra apotek: "Injectabile mebumali 5%".

7. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

8. Tørrstoffet tilsettes 20ml sterilt vann (dette gir en løsning på 25 mg/ml)

9. Ordineres fra apotek: "21,3 g kloralhydrat, 10,6 g magnesiumsulfat og 4,8 g pentobarbital. Løses i 500 ml dest. vann inneholdende propylenglykol (q.s.) og 9,5% etanol"

10. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

11. Uregistrert preparat. Søknad om utlevering sendes Statens Legemiddelkontroll. Søknadsskjemaet fåes på apoteket.

12. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%

13. Tørrstoffet tilsettes 20ml sterilt vann (dette gir en løsning på 25 mg/ml)

14. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

15. Uregistrert preparat. Søknad om utlevering sendes Statens Legemiddelkontroll. Søknadsskjemaet fåes på apoteket.

16. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

17. Tilberedning av bruksløsningen: Hypnorm og Dormicum (5mg/ml) fortynnes hver for seg med like deler sterilt vann (ikke saltvann). Bruksløsningen fåes ved å blande like deler av disse fortynningene. NB! Bruksløsningen må ikke oppbevares i kjøleskap.

18. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

19. Tilberedning av bruksløsningen: Hypnorm og Dormicum (5mg/ml) fortynnes hver for seg med like deler sterilt vann (ikke saltvann). Bruksløsningen fåes ved å blande like deler av disse fortynningene. NB! Bruksløsningen må ikke oppbevares i kjøleskap.

20. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"

21. Tilberedning av bruksløsningen: Hypnorm og Dormicum (5mg/ml) fortynnes hver for seg med like deler sterilt vann (ikke saltvann). Bruksløsningen fåes ved å blande like deler av disse fortynningene. NB! Bruksløsningen må ikke oppbevares i kjøleskap.

22. Ordineres fra apotek: "Mebumal til avliving 10%"