Nyhetsbrev nr. 5-2013

 Velkommen til Norecopas femte nyhetsbrev i 2013!

 
Dette brevet omtaler følgende:
 

Norecopa arbeider med miljøberikelse hos oppdrettsfisk i laboratorieforsøk
Miljøberikelse er et viktig begrep innenfor faget forsøksdyrlære og er gjenstand for mye oppmerksomhet for tiden, ikke minst på grunn av kravene i det nye EU-direktivet. Målet er å skape et miljø for dyrene som tilfredsstiller flest mulig av deres naturlige behov, og som dermed øker dyrenes velferd. Målinger som gjøres på forsøksdyr som lever i harmoni med sitt miljø kan forventes å gi et bedre bilde av behandlingen som dyrene er blitt utsatt for, uten forstyrrende effekter fra stress-induserte endringer. Dyreforsøk blir dermed ikke bare mer etisk akseptable men de vil gi mer korrekte resultater med mindre "bakgrunnsstøy", noe som også gjør det mulig å redusere antallet forsøksdyr.
   Det har vært forsket relativt lite på metoder for å gi miljøberikelse til fisk. De fleste forsøk har sett på effekten på fiskens hjerne, hvor det nå er kjent at miljøberikelse stimulerer fiskens kognitive evner.
   Norecopa ønsker å fokusere på miljøberikelse, og har satt av ca. kr. 100 000 til dette formålet fra en ekstrabevilgning som vi fikk på statsbudsjettet i år. Vi har nettopp sendt et brev til alle landets fiskeforskningsinstitusjoner hvor vi inviterer dem til å bruke pengene til å kjøpe fri erfarne forskere som kan skrive en fullstendig søknad om forskningsmidler til et prosjekt. Invitasjonen og mer om miljøberikelse kan leses her.

Seminar om miljøberikelse
Norecopa deltok på et nettbasert seminar om miljøberikelse for noen dager siden, hvor dr. Penny Hawkins fra Storbritannia ga en utmerket oversikt over problemstillingen.Flere seminarer i denne serien om miljøberikelse arrangeres i høst, se møtekalenderen nederst, og kan anbefales. Vi vil legge lenker til ressursene fra disse seminarene ut på våre nettsider dersom de blir gjort offentlige.

Stortingsvalget
Dyrevelferd ble i større grad enn noensinne en valgsak i høst og det stilles flere og flere spørsmål om dyrevelferd på stortinget. Før stortingsvalget publiserte bådeDyrevernalliansen og NOAH oversikter over innholdet i de ulike partienes programmer om dyrevelferd. Ikke uventet vakte dette reaksjoner hos partiene som kom dårlig ut i undersøkelsene, bl.a. Høyre og Arbeiderpartiet.
   Til NRK skrev Høyre at de hadde fortjent en bedre karakter ut ifra deres holdning til dyrevelferd. I deres partiprogram står det at 'Høyre vil iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.' Norecopa håper at Høyre vil sørge for at dette blir en realitet i kommende stortingsperiode når det gjelder forsøksdyrvelferd.
   Arbeiderpartiet kom også relativt dårlig ut, men påpekte denne tilleggsbevilgningen ovenfor NRK: 'Selv om dyreforsøk ikke er nevnt i programmet, har vår regjering økt bevilgningen over statsbudsjettet til Norecopa for å kunne styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk.' Disse pengene ble imidlertid tatt fra midler som var øremerket til annet dyrevelferdsarbeid ved Veterinærinstituttet.
   Næringskomitéens behandling av neste års statsbudsjett vil skje enda senere i år på grunn av stortingsvalget. Det er ingen garanti for at arbeidet med forsøksdyrvelferd vil bli styrket i budsjettbehandling, og i tillegg blir det nå nye komitémedlemmer som nok ikke er kjent med forsøksdyrsaken.
 Vi vil derfor sette pris på alle fremstøt som kan gjøres for å øke bevisstheten rundt behovet for flere ressurser til arbeidet med forsøksdyrvelferd. Norecopa håper at den nye regjeringen bevilger friske og forutsigbare midler til å styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk, istedenfor å omrokkere midler i desember. Først da vil partiene kunne skryte av å ha styrket arbeidet med forsøksdyrvelferd. Med bare en halv stilling er det mange oppgaver i Norecopa som må settes på vent!

Gjennomføring av EUs forsøksdyrdirektiv i Norge
Offisielt er det ikke kommet noe nytt i denne saken siden Mattilsynet la ut en statusrapport på sine nettsider den 14. juni. Mattilsynet er i gang med å ansette to saksbehandlere som skal håndtere søknader om dyreforsøk når den nye forvaltningsmodellen innføres.
   Vi har fått beskjed om at gjennomføringen av det nye direktivet skal behandles i Stortinget. Dette er vanlig i EØS-saker som har økonomiske konsekevenser for Norge. Dette, og stortingsvalget, betyr at gjennomføringen av direktivet blir ytterligere forsinket. Mattilsynets forslag til ny forsøksdyrforskrift er fortsatt hos departementene til vurdering.
  Til sammenlikning har den nasjonale forsøksdyrkomitéen i Sverige nå hatt 4 møter. Opprettelsen av en slik komité er et av kravene i det nye direktivet. Norecopa vil holde seg løpende orientert om arbeidet i Sverige. Vi ble kontaktet i august av en representant for det svenske Jordbruksverket for å høre om vi visste om retningslinjer for kategorisering av belastningsgraden av fiskeforsøk. Da kunne vi med glede fortelle om retningslinjene som Norecopa har publisert.
   I 2011 ga den svenske regjeringen Jordbruksverket, Nationellt centrum for djurvälfärd ved SLU og Vetenskapsrådet i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan det nasjonale arbeidet med de 3 R-ene bør drives i fremtiden, i lys av det nye EU-direktivet. Resultatet ble en rapport på 85 sider, som inneholder mye som Norge kan lære av.
   Norecopa kommer til å beholde kontakten med både Sverige og Danmark om deres erfaringer med EU-direktivet.

Seminar om dyreforsøk, etikk og samfunnspolitikk
Mens vi venter på direktivet, kan det være nyttig å følge med på debatten i andre europeiske land hvor arbeidet er kommet lengre. I Storbritannia ble det i juli arrangert et seminar om dyreforsøk, med hovedvekt på etiske sider samt håndtering av direktivets nye krav til evaluering av belastningen som dyrene utsettes for. Presentasjonene (både video-opptak og powerpoint-lysbilder) er tilgjengelige på nettet. Foredragenes titler var:
  • Legal Requirements for Severity Assessment of Animal Harm
  • The Impact of Regulations in Research: Past and Future
  • Methods for Objective Harm-benefit Assessments of Animal Research Proposals
  • Practical issues for the Implementation of Harm-benefit Assessments
  • Best Practice and Alternatives in Education and Training
  • The Animal-free Future of Drug Discovery
  • The Impact of Directive 2010/63/EU on UK Animal Research Policy
  • Engagement in Policy/decision-making on Animal Experiments

Ny utgave av EUs veiledning om 3R-søk
I forrige nyhetsbrev omtalte vi EUs omfattende veiledning om litteratursøk, The ECVAM Search Guide, som vi anbefaler på det varmeste. Nå er det utgitt en ny utgave. Som tidligere inneholder den mange gode tips om hvordan man gjennomfører litteratursøk innenfor de 3 R-ene. I tillegg inneholder den beskrivelser av svært mange ressurser som kan brukes for å identifisere 3R-alternativer: tidsskrifter, databaser, organisasjoner og søkemotorer. Veiledningen kan bestilles gratis i papirform fra EUs bokhandler eller lastes ned som pdf-fil. Veiledningen er såpass omfattende at vi anbefaler at det bestilles en papirutgave, som kommer i en praktisk folder.

Evaluering av merkemetoder for laks
Nofima publiserte en rapport i januar om fysiske metoder for merking av oppdrettslaks, hvor de har evaluert ulike merkemetoder. Rapporten er omtalt på Nofimas nettsider ograpporten kan lastes ned i sin helhet. Norecopa har laget en link til rapporten på våre nettsider hvor vi publiserer slike faglige uttalelser.

Ny bok med praktiske tips om miljøberikelse og raffinering av dyreforsøk
Et av de mange elektroniske diskusjonsfora innenfor forsøksdyrmiljøet heter LAREF (Laboratory Animal Refinement & Enrichment Forum). LAREF publiserer oversikter over emnene som er diskutert gjennom årene og har nettopp utgitt det tredje bindet i denne serien. Bøkene er gratis.

Nettside om dyreatferd hos forsøksdyr
Et senter ved Universitetet i Liverpool med navnet MBE (Mammalian Behaviour and Evolution) har laget en nettside med mange publikasjoner som er relevante til dyrevelferd innenfor forskningen.

Norecopa på Facebook
Vi registrerer en økende interesse for Norecopas Facebook-side, som er et nyttig verktøy for å publisere sakene mellom nyhetsbrevene. Vi har også muligheten til å nå mange som ikke vil abonnere på nyhetsbrevene. Vi vil sette pris på din hjelp med å gjøre siden kjent blant venner og kollegaer.

Nyhetsstrøm om forsøksdyrsaker
Som kjent overtok Norecopa i 2011 driftsansvaret for nettsidene som opprinnelig ble utviklet av Forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole.  På disse sidene var det satt av plass til en nyhetsstrøm ("newsfeed") om forsøksdyrsaker. I samarbeid med Veterinærinstituttet, som får lignende nyhetsstrømmer fra et kommersielt firma, har vi nylig oppdatert nyhetsstrømmen på disse nettsidene. Det kan være verdt å ta en rask titt på denne siden med jevne mellomrom, for å holde seg oppdatert om hva norske og andre europeiske medier skriver om dyreforsøk.

Flere nye møter i møtekalenderen
Vi anbefaler våre lesere å ta en titt på møtekalenderen nederst i dette nyhetsbrevet, det er lagt inn flere nye møter siden forrige nyhetsbrev.

Fra mediene

Møtekalendar:
 
This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa