Lovgivning om bruk av dyr i forsøk i Norge

Bruken av forsøksdyr i Norge er i dag regulert av Forskrift om bruk av dyr i forsøk (Regulation concerning the use of animals for scientific purposes). Mesteparten av forskriften trådte i kraft den 1. juli 2015, og Forsøksdyrutvalget ble lagt ned samtidig.

Forskriften ble skrevet for å gjennomføre EUs forsøksdyrdirektiv 2010/EU, som trådte i kraft 1. januar 2013. Forskriften setter krav til virksomhetene som driver dyreforsøk, mens kravene til myndighetene gjennomføres i en instruks.

Saksbehandlingen av alle søknader om dyreforsøk foretas nå av Mattilsynets forsøksdyrenhet (epost).

Mattilsynets nettsider om:

Det er bl.a. krav om at alle som formidler, oppdretter eller bruker forsøksdyr skal ha personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og en dyrevelferdsenhet (det gjelder også de som arbeider med feltforsøk).

Mattilsynet har også utarbeidet et sett med spørsmål og svar om de siste endringene som ble gjort før den endelige utgaven av Forskrift om bruk av dyr i forsøk ble vedtatt.

2022: Forsøksdyrforvaltningen har endret sin praksis med søknadsplikt for kliniske forsøk der fisk merkes. Tidligere har alle kliniske forsøk der fisk merkes vært søknadspliktig. Mattilsynet unntar nå kliniske forsøk der fisk skal fettfinneklippes. Dette er i samråd med Legemiddelverket. Mattilsynet vil fortsatt vurdere søknadsplikt dersom det benyttes andre merkemetoder enn fettfinneklipping i kliniske forsøk.

Hvordan ivaretas behovet for etisk vurdering i søknader om forsøksdyr i Norge? (foredrag ved Gunvor Knudsen, Mattilsynet, på et seminar om forsøksdyr og etikk, 26. mai 2021)

Sammendrag fra godkjente søknader om dyreforsøk (Non-Technical Summaries, NTS) 

Utfyllende informasjon

Dagens forskriften erstatter Forskrift om forsøk med dyr fra 1996 (teksten tilgjengelig her på Norecopas nettsider) og Forskrift om unntak fra krav om tillatelse til bruk av dyr i undervisning fra 2010.
Forskriften er hjemlet i Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven, Animal Welfare Act), Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) og Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

EU-direktivet krevde også at det ble opprettet en nasjonal komité for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål. Forsøksdyrkomitéen skal gi råd til myndighetene og til de lokale dyrevelferdsorganene. Nettverket av europeiske komitéer skal spille en rolle i etableringen av "best praksis" i Europa.
(Skriftlig spørsmål i Stortinget i 2018 om forsøksdyrkomitéen fra Torgeir Knag Fylkesnes, SV og fra Tonje Kopstad, SV).

Den gamle ordningen med en sentral komité (Forsøksdyrutvalget, FDU) og en "ansvarshavende" på hver dyreavdeling som hadde rett til å behandle visse typer søknader om dyreforsøk, er altså opphevet.

Akvakulturdriftsforskriften er også meget aktuell, f.eks. paragraf 20 om metoder, installasjoner og utstyr som sier at disse kan bare brukes i et akvakulturanlegg når konsekvensene for fiskens velferd er dokumentert. Mattilsynet avgjør om utprøving av disse omfattes av forskriften om bruk av dyr i forsøk.

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter om den nye ordningen for de som hadde rollen som ansvarshavende, samt for feltforskere, i Trondheim den 16. og 17. april 2015. Presentasjonene fra møtene er tilgjengelige her:


Mattilsynet arrangerte et møte i Oslo for PMSK'ene 12. april 2018:
Hvilke oppgaver har personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og dyrevelferdsenheten?

Forskriften gjelder ikke for 'klinisk utprøving av legemidler til dyr når dette er nødvendig for å få eller beholde markedsføringstillatelse'. Statens legemiddelverk har utgitt en veiledning om klinisk utprøving (d.v.s. ikke laboratorieforsøk) av vaksiner til fisk , hvor det bl.a. står at definisjonen omfatter ikke karforsøk, og normalt ikke minimerdforsøk...,med mindre forsøksfisken i slike undersøkelser senere skal benyttes til matproduksjon. Der står det også at det er Statens legemiddelverk som i tvilstilfeller avgjør om et forsøk skal regnes som klinisk utprøvning eller laboratorieforsøk.

Se også denne presentasjonen fra Mattilsynet.

Mattilsynets veileder om krav til god fiskevelferd ved slakterier for akvakulturdyr (oppdatert oktober 2022).

FDUs nettside med prinsippavgjørelser om en rekke prosedyrer knyttet til dyreforsøk, som inntil nylig var tilgjengelig på http://www.mattilsynet.no/fdu/prinsippavgjorelser, er ikke lenger på nettet.

Bruk av genmodifiserte organismer (GMO)

Genteknologiloven med forskrifter regulerer fremstilling og all bruk av genmodifiserte organismer og kloning av dyr i Norge.

Det er et komplisert fagområde. Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal bl.a. føre internkontroll i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Flere opplysninger kan innhentes fra Helsedirektoratets nettsiderBioteknologirådet (kalt bioteknologinemda frem til juni 2014) har også en temaside om genmodifiserte organismer.

Andre lover og forskrifter som kan være aktuelle ved planlegging av dyreforsøk

Miljødirektoratet arbeider bl.a. med tiltak som kan være definert som dyreforsøk, som f.eks. overvåking av laksebestandene hvor det brukes telemetriutstyr, og i arbeidet med EUs REACH-program.

Norge (som første land) signerte også Europarådets forsøksdyrkonvensjon ETS 123. Med innføringen av EU-direktivet 2010/63 er forskjellene mellom konvensjonen og direktivet blitt mye mindre.

Forskrift om næringsmessig transport av dyr og Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr gjelder også for forsøksdyr.

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Lovgivningen før dyrevelferdsloven er beskrevet her.

En artikkel fra 2004 skrevet av jurist Live Kleveland Karlsrud med tittel Norwegian Animal Law: On Its Way to Rightfulness for Animals? gir en oversikt over lovverket om dyrevern i Norge slik det var den gangen.

Mer informasjon

Bakgrunn for endringene i lovgivningen
Mer om dyrevelferdsloven
Ofte Stilte Spørsmål
Historikk
Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk (Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet)

Til sammenligning

Norwegian Model
This page was updated on 10 July 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa