I sitt første driftsår (2008) mottok Norecopa midler til en halv sekretærstilling samt kr. 200.000 til drift over forvaltningsstøttemidlene til Veterinærinstituttet fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Norecopa mente at det ikke var tilstrekkelig å drifte et landsomfattende kompetansesenter på en halv stilling. Derfor har Norecopa i alle år henvendt seg til det politiske miljøet for å vinne gehør for en større tildeling. I forbindelse med lanseringen av stortingsmeldingen nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd, kom Næringskomitéen med klare signaler om behovet for en sterk plattform for alternativer, samt et forslag om et pengefond til forskning på alternativer 'etter svensk modell'.

I sin åpningstale under Norecopas stiftelsesmøte, uttrykte statsråd Ole T. Heggem (Sp) håp om at plattformen vil være 'en viktig premissleverandør knyttet til framtidig forvaltning og politikkutforming knyttet til bruken av forsøksdyr'.

Med bakgrunn i dette har Norecopa funnet det riktig å drive politisk lobbyvirksomhet for å øke ressurstildelingen til det nasjonale arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Fra og med regnskapsåret 2013 har Næringskomitéen plusset på Norecopas budsjett. De årlige statlige bevilgningene kan ses i de reviderte regnskapsrapportene her.

Fra 2019 har Norecopa mottatt midler til en hel sekretærstilling. I 2019 fikk Norecopa kr 250 000 i driftsmidler i 2019. Fra og med 2020 er dette beløpet blitt økt til kr 500 000.

Først i august 2023 ble sekretæren bevilget fast 100% stilling, med virkning fra 1. januar 2023. 

Ressurser til Norecopa og et statlig pengefond
Norecopa har lenge bedt om å få økt tildeling fra Landbruks- og matdepartementet og fra Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) for å kunne oppnå flere mål.  I brevene påpeker Norecopa behovet for et statlig pengefond for forskning og utviklingsarbeid innenfor alternativer, slik Næringskomitéen anbefalte i 2003 da Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd ble presentert.

Kronikker som Norecopa har skrevet i avisene kan leses her.

Mer om innspill fra den nasjonale komitéen om beskyttelse av forsøksdyr kan leses her.

Ny lov om dyrevelferd
Norecopa leverte en uttalelse under høringsrunden i februar 2008 om utkastet til ny Lov om dyrevelferd fra Landbruks- og matdepartementet. Norecopa er nevnt flere ganger i Odelstingsproposisjonen. Norecopa presentert sitt syn på lovutkastet under Næringskomitéens åpne høring om det reviderte lovutkastet den 22. januar 2009.

Ny forskrift om bruk av dyr i forsøk
Norecopa utarbeidet en omfattende høringsuttalelse om utkastet til den nye forsøksdyrforskriften (desember 2012)

Høringene om statsbudsjettet
Norecopa deltar i de åpne høringene som Næringskomitéen arrangerer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet om høsten:

 

Øvrige politiske innspill:


Øvrige politiske omtaler:

  • FrPs landbrukspolitiske talsmann, Morten Ørsal-Johansen, omtalte Norecopa under finansdebatten den 11. desember 2018 ( video):

    Det er ikke alt komiteen er uenig om. Norecopa, som er underlagt Veterinærinstituttet, gjør et svært godt arbeid med å redusere bruk av dyreforsøk og redusere dyrenes lidelser i forbindelse med forsøk. En enstemmig komité er enig om at de økonomiske rammene for Norecopa bør holdes på minst samme nivå som i 2018. I tillegg mener komiteen at det fortsatt skal sikres nok midler til en hel stilling i sekretariatet i Norecopa, og at de skal få driftsmidler på 250 000 kr. Man må vel kunne si at Norecopa, i hvert fall helt siden jeg kom inn i komiteen (i 2013, red.anm.), har vært komiteens baby, og komiteen er samstemt om satsingen på Norecopa. (Stortingsreferat)

  • KrF-representant Steinar Reiten omtalte Norecopa under finansdebatten den 19. desember 2020 (video):

    '...og når våre venner i Norecopa også i år har fått sin bevilgning til videre drift uten å være nevnt i statsbudsjettet men etter tverpolitisk enighet i komitéen, ja så blir det jul i år óg, President.' (Stortingsreferat)

  • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran (Ap), 4. mars 2022: Vil statsråden følge opp anbefalingen fra Forsøksdyrkomiteen om å opprette et nasjonalt senter for 3R? (med svar)

  • Venstre-representant Alfred Bjørlo under finansdebatten:
    Vi vil også varsle Venstres støtte til framlegg 14 om Norecopa fra Frp og MDG. Det er en ren inkurie at vi ikke er medforslagsstiller der. Det forslag 14 handler om, er forsøksdyr og aktivitet for å få kunnskap og få ned bruk av forsøksdyr. Det støtter vi sjølsagt. (1:13 inn i opptaket)


Arbeid med en ny stortingsmelding om dyrevelferd i 2023

NRK-reportasje om et intervju med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, 7. juni 2021.

Et representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr av 17. november 2001 inneholdt et forslag om at Stortinget skulle be regjeringen legge frem en stortingsmelding om saken.
Olaug Bollestad fremmet et forslag om at 'Stortinget ber regjeringen legge fram en dyrevelferdsmelding som bygger på oppdatert kunnskap om dyrevelferd med utgangspunkt i faglige og faktiske forhold. Meldingen bør se faglig og politisk på problemstillinger knyttet til dyrehold, og gi oversikt over det vi gjør bra i dag, og om det er noe som kan gjøre annerledes og bedre i framtida. Det er sammenheng mellom menneskevelferd og dyrevelferd. Meldingen bør omtale dette'.
Saken ble behandlet av Næringskomitéen og deretter av Stortinget den 10.2.22. Det ble vedtatt å be regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, senest i vårsesjonen 2023. Dette ble senere utsatt til 2024.

En oversikt over alle innspillene til den varslede dyrevelferdsmeldingen. Institusjoner som støtter etableringen av et 3R-senter i sine innspill inkluderer bl.a. Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Forsøksdyrkomitéen, Den norske Veterinærforening, Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrevernalliansen. Havforskningsinstituttet støtter etableringen i sitt innspill til representantforslaget om å etablere et 3R-senter, se nedenfor.

Norecopa arbeider for at meldingen skal inkludere etableringen av et fysisk 3R-senter:


Representantforlag om å etablere et 3R-senter

Den 12. oktober 2023 leverte tre representanter for Miljøpartiet De Grønne (Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rauand Ismail) et representantforslag om 'å opprette et nasjonalt 3R-senter for forskning på alternativer til dyreforsøk etter modell fra tilsvarende sentre i Sverige og andre europeiske land'. Saken ble tildelt Næringskomitéen, som arrangerte en åpen høring i form av en invitasjon til skriftlige innspill. De som ble levert innen 14. november ble lagt ut på nettet.  Over 40 innspill fra 10 land ble mottatt, alle positive til forslaget. Komitéens innstilling om representantforslaget (Innst. 98 S (2023–2024) ble publisert den 30. november. Den tok ikke forslaget til følge. Merknadene til saken var imidlertid ikke utelukkende negative. Komitéens flertall delte forslagsstillernes oppfatning om at Norge har en høy andel forsøksdyr, og at disse tilsvarer en stor andel av alle forsøksdyr i EU. Flertallet mente også at begrensning av, og alternativer til, dyreforsøk er viktige tiltak for å bedre norsk dyrevelferd. Flertallet viste til at kunnskapsutvikling og opplæring om alternativer til dyreforsøk er viktig for dyrevelferd. Opposisjonspartiene (H, FrP, R, V og MDG) påpekte at det i fagmiljøene uttrykkes bekymring for Norges posisjon i møte med utfordringene og dyrevelferden knyttet til forsøksdyr, og at man i Norge kun ha én full stilling knyttet til arbeidet med alternativer til dyreforsøk.
Som et ledd i behandling av forslaget ba Næringskomitéen Landbruks- og matdepartementet om en vurdering. Statsråd Geir Pollestad rådet Stortinget om å ikke støtte forslaget og vente på at dyrevelferdsmeldingen blir fremmet for Stortinget. Han viste til de svært forskjellige løsninger i Europa for en nasjonal komité og 3R-senter, som har sin årsak i at organiseringen av offentlig tilsyn og finansiering av forsking er ulik mellom landene.
Saken ble ferdigbehandlet i Stortinget den 8. desember 2023. Et opptak av debatten og referat av innleggene kan ses her. Under debatten satt Alfred Jens Bjørlo (V) fram et forslag på vegne av Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne: Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt 3R-senter for forskning på alternativer til dyreforsøk etter modell fra tilsvarende sentre i Sverige og andre europeiske land. Komitéens innstilling var imidlertid å ikke vedta representantforslaget, og voteringsoversikten viser at dette ble etterfulgt, med 91 stemmer (A, Sp, H (unntatt én stemme), FrP KrF og SV) mot 11 stemmer (R, V, MDG, Pasientfokus og én stemme fra H). I ettertiden har SV uttalt at det var et glipp at de ikke stemte mot komitéens innstilling.


Medieartikler om et 3R-senter

This page was updated on 07 June 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa