Historikken bak Norecopa

Norecopa: De 10 første årene

Bakgrunnen for etableringen av Norecopa

Motstanden mot dyreforsøk fra mange hold samt et ønske fra forskningsmiljøene om å fremme de 3 R-ene førte til et initiativ på 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use i Bologna i 1999, om å etablere organisasjonen ecopa (European Consensus-Platform for Alternatives). ecopa skulle arbeide for å få alle interessepartene rundt det samme bordet, i et forsøk på å øke forståelse om hverandres arbeid, tilstrebe konsensus og fremme de 3 R-ene:

  • de regulatoriske myndighetene
  • forskningen
  • industrien
  • dyrevernorganisasjonene

ecopa anerkjenner National Consensus Platforms (NCPs) som har representanter for alle interessepartene i sitt styre.

I brev av 31. oktober 2000 (ref. 2000/02885 AMH Oly) ga Landbruksdepartementet (Regjering Stoltenberg I, landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen, Ap) en arbeidsgruppe i oppdrag å utrede behovet for en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk.  Arbeidsgruppen leverte sin enstemmige innstilling den 19. juni 2001. Rapporten kan leses her. I konklusjonene står det at 'det bør etableres en nasjonal plattform', og 'i tillegg et statlig fond øremerket forskning på og utvikling av alternativer til dyreforsøk'.

Den 13. desember 2002 ble Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003), sak nr. 1470162, godkjent i Statsråd etter tilråding fra Landbruksdepartementet samme dag (Regjering Bondevik II, landbruksminister Lars Sponheim, V). Den ble sendt til Næringskomitéen den 16. desember 2002, hvor saksordføreren var Grethe Fossli (A).

kapittel 6, Norsk dyrehold idag, står det: 'I forsøksdyrvirksomheten savnes en nasjonal plattform som kan arbeide for alternativer til dagens dyreforsøk.' 

Under Mål, Strategier og Tiltak står det::

'Landbruksdepartementet ønsker at antall landdyr og akvatiske dyr som brukes til forskning skal reduseres til det minimum som er nødvendig for å gjennomføre forsøk på en vitenskapelig forsvarlig måte. De dyr som benyttes i forsøk må gis best mulig forhold. Landbruksdepartementet vil derfor bidra til at det opprettes en nasjonal plattform, et kompetansesenter, for alternativer til bruk av dyr i forskning slik det nå gjøres i en rekke europeiske land. En slik plattform vil spre informasjon om alternativer nasjonalt og internasjonalt og vil selv kunne initiere utvikling av alternative metoder og bedre oppstallingssystemer.

Forsøksdyrutvalget er i dag tillagt tilsynsansvaret for forsøksdyr. Det vil bli et forsterket tilsyn med bruk av forsøksdyr i Norge, men Regjeringen vil ikke foreslå å innføre en avgift på bruk av dyr i forsøk på det nåværende tidspunkt. Det vil imidlertid bli satt visse måltall for en ønsket utvikling av bruken av dyr og fisk i forskning med sikte på reduksjon, som bl.a. tar høyde for volumutviklingen av de ulike arter av dyr brukt i forsøk. Dersom de måltall som settes ikke nås innen rimelig tid, vil Regjeringen vurdere bruk av økonomiske virkemidler i form av avgift eller lignende.'

I sin innstilling (Innst.S.nr.226 (2002-2003) avgitt 27.05.2003 om Stortingsmelding nr. 12 Om dyrehold og dyrevelferd (2002-2003)  ba Næringskomitéen Regjeringen om å 'følge opp etableringen av en nasjonal plattform med et forsknings- og utviklingsfond etter svensk modell'.  Den svenske staten hadde allerede hatt i mange år bevilget millionbeløp til forskning på alternativer. Innstillingen ble behandlet i Stortinget 03.06.2003 (oversikt over den politiske behandlingen av meldingen).

I et brev til Landbruks- og matdepartementet i 2006 anbefalte Mattilsynet etablering av et statlig fond og redegjorde for ulike finansieringsmodeller.

Saken ble behandlet i Stortinget den 3. juni 2003 og det ble truffet vedtak i samsvar med instillingen.

Som en oppfølging av intensjonene i stortingsmeldingen vedrørende kunnskapsutvikling for bedring av dyrevelferden, ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som utredet Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge.

I november 2004 fikk Norges veterinærhøgskole (NVH) i oppdrag fra Mattilsynet å drifte en midlertidig nasjonale konsensusplattform.  Mattilsynet finansierte denne virksomheten frem til desember 2006.

Arbeidet til den midlertidige plattformen resulterte i to omfattende rapporter for henholdvis 2005 (348 sider) og 2006 (184 sider).

Flere skriftlige spørsmål om plattformen, fondet og tilsynet med forsøksdyr ble stilt til Landbruks- og matministeren i juni 2006:

Fra Torbjørn Hansen (H)

Fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Fra Vigdis Giltun (FrP)

Inge Ryan (SV) stilte spørsmål 26.05.2005 til miljøvernministeren om bruken av forsøksdyr i forbindelse med EUs kjemikalietestingsprogram REACH.

I 2007 ble en permanent nasjonal plattform nevnt i statsbudsjettet under proposisjonene fra både Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.  Ansvaret for sekretariatet til plattformen, som fikk navnet Norecopa etter forslag fra den midlertidige plattformen, ble lagt til Veterinærinstituttet (VI) som en oppgave innenfor forvaltningsstøtten.  NVH og VI samarbeidet tett for å forberede et stiftelsesmøte på Adamstua i Oslo den 10. oktober 2007. Som sekretær for Norecopa ble professor Adrian Smith engasjert i 50% stilling fra 1. oktober 2007, og ansatt i stillingen i mai 2008 etter en utlysning.

For politisk aktivitet etter stiftelsen av Norecopa, se denne siden.

Flere lenker

En presentasjon til landets ansvarshavende

Stiftelsesmøtet den 10. oktober 2007

Norecopas vedtekter  

Medieomtaler av en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk

Historikken bak etableringen av en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr

This page was updated on 05 April 2024

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa