Lovgivning om bruk av dyr i forsøk i Norge

Bruken av forsøksdyr i Norge er i dag regulert av Forskrift om bruk av dyr i forsøk (Regulation concerning the use of animals for scientific purposes). Mesteparten av forskriften trådte i kraft den 1. juli 2015, og Forsøksdyrutvalget ble lagt ned samtidig. Forskriften erstatter Forskrift om forsøk med dyr fra 1996 (teksten tilgjengelig her på Norecopas nettsider) og Forskrift om unntak fra krav om tillatelse til bruk av dyr i undervisning fra 2010. Saksbehandlingen av alle søknader om dyreforsøk foretas nå av Mattilsynets enhet for forsøksdyr.

Forskriften er hjemlet i Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven, Animal Welfare Act), Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) og Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Forskriften ble skrevet for å gjennomføre EUs forsøksdyrdirektiv 2010/EU, som trådte i kraft 1. januar 2013. Forskriften setter krav til virksomhetene som driver dyreforsøk, mens kravene til  myndighetene gjennomføres i en instruks.

EU-direktivet krever også at det opprettes en nasjonal komité for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål. Forsøksdyrkomitéen skal gi råd til myndighetene og til de lokale dyrevelferdsorganene. Nettverket av europeiske komitéer skal spille en rolle i etableringen av "best praksis" i Europa.
(Skriftlig spørsmål i Stortinget i 2018 om forsøksdyrkomitéen fra Torgeir Knag Fylkenes, SV og fra Tonje Kopstad, SV).

Mattilsynet har laget egne nettsider om forsøksdyr. De har også utarbeidet et sett med spørsmål og svar om de siste endringene som ble gjort før den endelige utgaven av Forskrift om bruk av dyr i forsøk ble vedtatt.

Det er bl.a. krav om at alle som formidler, oppdretter eller bruker forsøksdyr skal ha personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og en dyrevelferdsenhet (det gjelder også de som arbeider med feltforsøk).

Sammendrag fra godkjente søknader om dyreforsøk 

Den gamle ordningen med en sentral komité (Forsøksdyrutvalget, FDU) og en "ansvarshavende" på hver dyreavdeling som hadde rett til å behandle visse typer søknader om dyreforsøk, er opphevet. Alle søknader behandles nå av forsøksdyrenheten hos Mattilsynet.

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter om den nye ordningen for de som hadde rollen som ansvarshavende, samt for feltforskere, i Trondheim den 16. og 17. april 2015. Presentasjonene fra møtene er tilgjengelige her:


Mattilsynet arrangerte et møte i Oslo for PMSK'ene 12. april 2018:
Hvilke oppgaver har personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) og dyrevelferdsenheten?

FDUs nettside med prinsippavgjørelser om en rekke prosedyrer knyttet til dyreforsøk, som inntil nylig var tilgjengelig på http://www.mattilsynet.no/fdu/prinsippavgjorelser, er ikke lenger på nettet.

Bruk av genmodifiserte organismer (GMO)

Genteknologiloven med forskrifter regulerer fremstilling og all bruk av genmodifiserte organismer og kloning av dyr i Norge.

Det er et komplisert fagområde. Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal bl.a. føre internkontroll i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Flere opplysninger kan innhentes fra Helsedirektoratets nettsiderBioteknologirådet (kalt bioteknologinemda frem til juni 2014) har også en temaside om genmodifiserte organismer.

Andre lover og forskrifter som kan være aktuelle ved planlegging av dyreforsøk

Miljødirektoratet arbeider bl.a. med tiltak som kan være definert som dyreforsøk, som f.eks. overvåking av laksebestandene hvor det brukes telemetriutstyr, og i arbeidet med EUs REACH-program.

Norge (som første land) signerte også Europarådets forsøksdyrkonvensjon ETS 123. Med innføringen av EU-direktivet 2010/63 er forskjellene mellom konvensjonen og direktivet blitt mye mindre.

Forskrift om næringsmessig transport av dyr og Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr gjelder også for forsøksdyr.

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Lovgivningen før dyrevelferdsloven er beskrevet her.

En artikkel fra 2004 skrevet av jurist Live Kleveland Karlsrud med tittel Norwegian Animal Law: On Its Way to Rightfulness for Animals? gir en oversikt over lovverket om dyrevern i Norge slik det var den gangen.

Mer informasjon

Bakgrunn for endringene i lovgivningen
Mer om dyrevelferdsloven
Ofte Stilte Spørsmål
Historikk

This page was updated on 20 September 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa