KRAV TIL UTDANNING AV DE FORSKJELLIGE KATEGORIER PERSONELL SOM ARBEIDER MED FORSØKSDYR

N.B. Det som følger er kravene til opplæring for personer som skal steller, fører tilsyn med eller bruker forsøksdyr etter Landbruksdepartementets nye bestemmelser trådte i kraft. Dette skjedde 1. juli 1998 for alle kategorier bortsett fra forsøksdyrteknikere, hvor fristen ble satt til 1. juli 1999. 

(Personer som var allerede i arbeid før disse datoene, kunne søke ansvarshavende på forsøksdyravdelingen om dispensasjon fra kravene beskrevet nedenfor. Slik dispensasjon kunne gis dersom vedkommende oppfylte kriterier fastsatt av Landbruksdepartementet. Kriteriene kan leses her. Ansvarshavende sendte sine egne søknader om slik dispensasjon til Forsøksdyrutvalget. Det presiseres at dispensasjonsmuligheten gjaldt kun frem til datoene nevnt ovenfor.)

 

Teksten nedenfor er vedlegget til et brev datert 13. mars 1997 fra Landbruksdepartementet til alle landets forsøksdyravdelinger. 


Innledning 

I forskrift om forsøk med dyr, gitt av Landbruksdepartementet er det nedfelt krav om at alt personell some arbeider med forsøksdyr skal ha gjennomgått et utdanningsopplegg godkjent av Landbruksdepartementet. Dette gjelder ansvarshavende for (§ 6), personer som steller eller fører tilsyn med dyr (§12) og personer som planlegger og utfører forsøk (§13). I tillegg skal forsøksdyravdelinger som ikke har en veterinær som ansvarshavende, ha knyttet til seg en navngitt veterinær (Forskriftens §12) som skal oppfylle de kompetansekrav som Landbruksdepartementet stiller.

Bakgrunn

Allerede på 60 tallet igangsatte ICLAS (International Council of Laboratory Animal Science) arbeid med å lage retningslinjere for utdanning av personer som arbeider med forsøksdyr. I 1986 ble Europarådskonvensjonen om beskyttelse av virveldyr som brukes til eksperimenter og andre vitenskapelige formål (Forsøksdyrkonvensjonen) vedtatt, og Norge var ett av de første landene som ratifiserte konvensjonen. Artikkel 26 i Forsøksdyrkonvensjonen sier: Personer som utfører forsøk, tar del i forsøk eller steller dyr som brukes i forsøk, herunder dem som fører tilsyn med virksomheten, skal ha fått formålstjenlig opplæring og øvelse.

I 1993 sluttet de landene som har ratifisert Forsøksdyrkonvensjonen seg til et forslag fra FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) om en kategorisering av personell som arbeider med forsøksdyr og til forslag til krav til utdanningen av de forskjellige personellkategorier. Disse kategoriene er:

  • Kategori A: dyrepassere (personer som hovedsakelig steller forsøksdyr) 
  • Kategori B: forsøksdyrteknikere (personer deltar i og/eller utfører dyreforsøk) 
  • Kategori C: forskere (personer som har ansvar for å lede og/eller utføre forsøk på dyr) 
  • Kategori D: forsøksdyrspesialister (akademikere med en høyere grad inne forsøksdyrlære)

Ansvarshavende for forsøksdyravdelinger som er et spesielt norsk fenomen, faller inn under kategori C eller D. I tillegg kommer veterinær som er tilknyttet forsøksdyravdeling som ikke har veterinær ansvarshavende.

De krav til utdanningens omfang og som i det etterfølgende er angitt for de enkelte kategorier er ment å oppfylle de krav som er nedfelt i Forsøksdyrkonvensjonen og som er forpliktende for Norge.

Unntatt fra dette utdanningskravet er personer som tas inn i forsøksdyravdelinger for å gis tilstrekkelig praksis til å påbegynne en utdanning som dyrepasser eller forsøksdyrtekniker. Slike personer skal arbeide under veiledning og skal ikke ha selvstendig ansvar og ikke foreta inngrep på dyrene som avliving, injeksjoner etc.

KRAV TIL UTDANNINGEN

Kategori A (dyrepassere: personer som hovedsakelig steller forsøksdyr)

Det er få personer av denne kategori i Norge, fordi de fleste som har ansvaret for å stelle dyrene også utfører inngrep på dyr og dermed kommer i kategori B. Helgevakter, praktikanter, og ferieavløsere kan imidlertid være kategori A. I mange tilfeller vil dyrepassere, dersom de arbeider alene, bli konfrontert med situasjoner som krever handlinger utført av person i kategori B (f. eks. avliving i nødstilfeller, behandling av sjuke dyr o.l.). Det bør derfor vurderes å kreve avtaler om veilederansvar (bakvakt) fra personer med høyere utdanning dersom de skal arbeide selvstendig. Personer i katagori A, i likhet med forsøksdyrteknikere (kategori B, se nedenfor), utgjør den gruppen som har nærmest kontakt med dyrene. De er derfor som regel de første til å oppdage mistrivsel hos forsøksdyrene. Disse personene har derfor et stort ansvar og mulighet for å påvirke dyrenes velferd i positiv retning. Av disse grunner er det viktig at de har en adekvat utdanning.

Det kreves for denne personellkategori, seks ukers offentlig praktisk og teoretisk utdanning ved Norges veterinærhøgskole, eventuelt ved en annen sentral institusjon. Ved Norges veterinærhøgskole vil utdanningen foregå i høstsemesteret som en del av dyrepleierstudiet. Krav til opptak til utdanningen er 6 måneders relevant praksis under veiledning ved en forsøksdyravdeling. Utdanningen avsluttes med eksamen. Bestått eksamen medfører godkjenning som dyrepasser. Det forutsettes oppfølging og videre utdanning på arbeidsplassen, under ledelse av allerede godkjente personer av kategori B eller høyere.

Det er utarbeidet en målbeskrivelse av og et innhold i denne utdanningen. Denne målbeskrivelsen og innholdsangivelsen er først og fremst beregnet på personell som arbeider i forsøksdyravdelinger med tradisjonelle forsøksdyr. Det meste av innholdet er likevel allmenngyldig og vil være relevant for arbeid med alle arter forsøksdyr. Det vil likevel være nødvendig med en justering av opplegget for å tilpasses personell som skal arbeide med produksjonsdyr, fisk eller viltlevende landdyr.

Kategori B (forsøksdyrteknikere: personer som deltar i og/eller utfører dyreforsøk)

Denne personellkategori, i likhet med kategori A, er nøkkelpersoner i arbeidet med å overvåke dyrenes velferd, og bærer mye av ansvaret for dette. De må kunne ta stilling til hva som skal gjøres i den enkelte situasjon f. eks. om det er nødvending å varsle ansvarshavende og/eller forskerne om dyrenes tilstand. Det er svært viktig at dette personalet har en adekvat opplæring.

Innholdet i det neste avsnittet ble forandret i et brev fra Landbruksdepartementet av 26. mai 1997.  Avsnittet skal nå lyde slik:

For kategori B kreves en ettårig offentlig teoretisk og praktisk utdanning ved Norges veterinærhøgskole - dyrepleierstudiet. Krav til opptak er 12 måneders full tids praksis med dyr i tillegg til generell studiekompetanse. Gjennomført og bestått dyrepleieutdanning gir godkjenning som forsøksdyrtekniker, kategori B. Det forutsettes en oppfølging og videre utdanning på arbeidsplassen under ledelse av en tidligere godkjent person av kategori B eller høyere.

N.B. Landbruksdepartementet nedsatte senere en arbeidsgruppe som utredet alternativer til dyrepleierstudiet for utdanning av kategori B personell. Dette gjelder ikke minst for teknikere som skal arbeide med fisk, husdyr og vilt, hvis behov dekkes i mindre grad av dyrepleierstudiet. Arbeidsgruppen så imidlertid også på mulighetene for å lage lignende alternativer for forsøksdyrteknikere som skal arbeide med de mer tradisjonelle laboratoriedyrartene. Landbruksdepartementet sendte et brev til landets forsøksdyravdelingene den 7. juli 1999 (som kan lastes ned her) med flere alternativer til dyrepleierstudiet.   Mer informasjon om dette utredningsarbeidet kan skaffes fra Adrian Smith.

Det er utarbeidet en målbeskrivelse av og et innhold i denne utdanningen. Denne målbeskrivelsen og innholdsangivelsen er først og fremst beregnet på personell som arbeider i forsøksdyravdelinger med tradisjonelle forsøksdyr. Det meste av innholdet er likevel allmenngyldig og vil være relevant for arbeid med alle arter forsøksdyr. Det vil likevel være nødvendig med en justering av opplegget for å tilpasses personell som skal arbeide med produksjonsdyr, fisk eller viltlevende landdyr.

Kategori C (personer som planlegger og utfører dyreforsøk: forskere og ansvarshavende)

I følge Europarådskonvensjonen om beskyttelse av forsøksdyr er dette personer med akademisk utdanning. De kan ofte ha lang erfaring med bruk av forsøksdyr, og er også ofte involvert i veiledning av studenter som bruker forsøksdyr. De er dermed med på å bringe sine erfaringer og etiske holdninger videre til neste generasjons forskere. Det er derfor helt vesentlig utfra et etisk dyrevernmessig syspunkt at personer i kategori C, uansett ansiennitet, er oppdatert på sentrale temaer i moderne forsøksdyrlære som lovgivning, alternativer til dyreforsøk, anestesi og analgesi etc.
   Kategori C personell er personer med akademisk utdanning som utfører dyreforsøk og/eller planlegger slike forsøk. Landbruksdeptementet har definert personer som utfører eller planlegger dyreforsøk og som dermed må oppfylle utdanningskravene slik:
   Med personer som utfører forsøk menes personer som deltar i det praktiske arbeidet med levende dyr ved utføring av forsøket.
   Med personer som planlegger forsøk menes personer som bestemmer at forsøksdyr skal brukes og/eller bestemmer art og antall, og hvilke metoder som skal brukes og inngrep som skal gjøres. Slike personer skal oppfylle utdanningskravet selv om vedkommende ikke deltar i det praktiske arbeide ved utføring av forsøket eller har kontakt med forsøksdyrene.

Personer i kategori C som er ansvarshavende for en forsøksdyravdeling, har en svært sentral plass i arbeidet med dyreforsøk og forsøksdyr, og har et spesielt behov for opplæring. Den ansvarshavende er oppnevnt av Forsøksdyrutvalget for å føre tilsyn med at virksomheten ved forsøksdyravdelingen drives i samsvar med lov og forskrift, og har hovedansvaret for at dyrenes velferd overvåkes. De skal fungere som premissleverandører til Utvalget i faglige spørsmål. De har myndighet til å ta stilling til og godkjenne andres forsøksplaner, og har en spesiell forpliktelse til å holde kunnskapene ved like.

I brev av 26. mai 1997 har Landbruksdepartementet kommet med spesielle vilkår for hovedfagsstudenter og stipendiater med kortvarige stipend, hvor det kan virke urimelig å stille de samme utdanningskravene. Disse spesielle vilkårene kan leses her

I brev av 27. oktober 1998 har Landbruksdepartementet kommet med spesielle vilkår for utenlandske forskere som skal arbeide med forsøksdyr i Norge. Disse spesielle vilkårene kan leses her.

Kategori C-forskere

Utdanningen består av et kursopplegg på 80 timer. Disse 80 timene omfatter:

5 undervisningsdager med teori (eventuelt i moduler av 1-2 dager): 35 timer
3 undervisningsdager med en praksismodul tilpasset den enkeltes behov: 21 timer
Selvstudier og eksamen: 24 timer.

Det er utarbeidet en målbeskrivelse av og en angivelse av innholdet i denne utdanningen også for personell i kategori C.  (NVH har også laget forslag til modulsystem for denne utdanningen). For denne kategori vil det også kreves en tilpassing til de behov som vil være tilstede når forsøksdyrene er produksjonsdyr, fisk eller viltlevende landdyr.

Utdanningen avsluttes med en eksamen. Bestått eksamen gir offentlig godkjenning til å arbeide med forsøksdyr innenfor den klassen som er valgt i praksismodulen. Det understrekes at ferdighetene ervervet under kurset må suppleres med lokal opplæring under ledelse av allerede godkjent personale innen kategoriene B-D.
Utdanningen skal være selvfinansierende, d.v.s. at utgiftene dekkes av den enkelte deltaker, arbeidsgiver, forskningsråd etc.

Kategori C- ansvarshavende

I tillegg til den utdanningen som kreves av forskere vil det for de ansvarshavende ved forsøksdyrinstitusjonene kreves et spesielt 3 dagers kurs arrangert ved Norges veterinærhøgskole. Dette kurset er som den øvrige utdanning innen kategori C selvfinansierende.

Navngitte veterinærer

For veterinærer som tilknyttes forsøksdyravdelinger som ikke har veterinær ansvarshavende, vil det bli krevet et 3 dagers etterutdanningskurs i regi av Den Norske Veterinærforenings etterutdanningsvirksomhet og arrangert ved Norges veterinærhøgskole.   For veterinærer uteksaminert fra NVH før 1990 og for veterinærer utdannet i utlandet, vil det i tillegg kreves gjennomført et kurs på 20 timer arrangert etter behøv.


Forsøksdyrutvalget fastslo en instruks for navngitte veterinærer (ike tilgjengelig lenger).

Kategori D - forsøksdyrspesialister

FELASA kom med retningslinjer for utdanning av kategori D spesialister.

NVH har laget et dokument med forslag til curriculum for utdannelse innenfor kategori D.

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa