Nyhetsbrev nr. 1-2010

 Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk


Nyhetsbrev nr. 1-2010

5. februar 2010


Velkommen til det første nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!

 
Et nytt år, nye nettsider

Norecopa innleder det nye året med fullstendig nye nettsider: www.norecopa.no

Vi håper at disse nye sidene oppleves som mye mer oversiktlige og enklere å lese. I høyremargen er det lagt inn lenker til sosiale medier, muligheten til å tipse kollegaer via email samt en knappe som heter Feedback, som kan brukes til å sende ulike meldinger til Norecopa.

Vi har dessuten tatt hensyn til en analyse av nettstedet som ble foretatt av IT-firmaet som drifter Norecopas nettsider (EDB Totalpartner), ved hjelp av Google Analytics. I tillegg er det lagt inn en rekke emneord for å øke antallet treff fra søkemotorer på internettet. Nettsidene er også blitt flyttet til en raskere server.

Vi oppfordrer alle til å ta en titt på nettsidene, og vi ber om tilbakemeldinger dersom dere savner informasjon, ønsker endringer i menyene eller finner feil. Vi takker EDB Totalpartner for entusiastisk og dyktig hjelp i omleggingen av nettstedet.


Ønsker du støtte fra Norecopa i 2010?
Norecopa ga reisestøtte til flere personer i fjor, og oppfordret forsøksdyrmiljøer til å søke om midler til reisestøtte, egne arrangementer eller forskning innenfor de 3 R’ene. I år ønsker styret å sette dette litt mer i system, med faste frister for søknadene. På styremøtet i januar ble det bestemt at fristene er:
  • For støtte til faglige reiser, studieturer o.l.: 31. mars og 15. september
  • For forskningsstøtte: 2. juni

Vi gjør oppmerksom på at Norecopa har svært begrensede ressurser til forskningsstøtte, men vi deltar likevel gjerne som støttespiller i søknader til f.eks. NFR.

Alle innkomne søknader, uansett størrelse, vil bli behandlet av styret kort tid etter fristenes utløp, om nødvendig med fagfellevurdering av de anonymiserte søknadene.


Årsberetning for 2009
På styremøtet den 28. januar ble utkastet til Norecopas årsberetning for 2009 behandlet.
Ifølge Norecopas vedtekter skal årsberetningen formelt godkjennes av årsmøtet (se eget punkt nedenfor). Utkastet til årsberetningen kan leses her. Alle, men spesielt medlemmene i Norecopa, oppfordres til å lese den og komme med eventuelle kommentarer.

Regnskapet for 2009
Norecopas endelige regnskap for 2009 er nå klart. Det viser et underskudd på kr. 23 049 i forhold til inntektene på tilsammen kr. 826 000. Regnskapet sendes nå til Norecopas revisor, for revisjon på bilagsnivå. I likhet med årsberetningen skal regnskapet formelt godkjennes på årsmøtet. Norecopa kommer til å ha en dialog med Veterinærinstituttet (VI) for å gjøre det enklere å arbeide med de offisielle regnskapstallene i VIs budsjettsystem. Vi vil ta en detaljert gjennomgang av regnskapet på årsmøtet. Regnskapet legges ut på nettet når revisor er ferdig med sin kontroll.

Norecopas aktivitetsplan for 2010-2013
Norecopa har en formell aktivitetsplan som oppdateres årlig og godkjennes på årsmøtene. Styret er i gang med å oppdatere planen for 2010-2013. Vi venter selvsagt ikke til årsmøtet med å komme igang med aktiviteter, og disse vil som vanlig bli presentert fortløpende i nyhetsbrevene, som utgis ca. hver 5. uke i 2010.

Norecopa ble stiftet 10. oktober 2007. Tiden deretter har gått til å etablere organisasjonen og dens infrastruktur, utvikle egne nettsider, arrangere to internasjonale konsensusmøter, gjennomføre et NFR-prosjekt og skaffe oversikt over utfordringene innenfor det norske forsøksdyrmiljøet når det gjelder implementeringen av de 3 R’ene. Det er identifisert en rekke konkrete områder hvor det kreves en forskningsinnsats. Norecopas styre mener at det nå er viktig for organisasjonen å stimulere til at disse konkrete områdene blir belyst. Norecopa vil søke om flere midler slik at den kan sette i gang prosjekter for egne penger, gjerne i samarbeid med flere FoU-aktører i både Norge og utlandet. Dette kommer vi tilbake til i nyhetsbrevene.

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre. Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på nettsiden til nyhetsbrevene

Konkrete arbeidsoppgaver innenfor fiskeforskning
På konsensusmøtet på Gardermoen ble det utarbeidet en oversikt over tiltak som kan regnes som spesielt relevante for Norecopas del. På styremøtet 28. januar ble det vedtatt en prioritering av denne listen, som er lagt ut på Norecopas nettsider her.

NFR-rapporten om forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk
Som omtalte i det forrige nyhetsbrevet har NFR nå publisert rapporten som Norecopa fikk støtte til å få skrevet. NFR har laget en egen nettside hvor rapporten kan lastes ned. Norecopa har noen papirutgaver, og interesserte kan henvende seg til sekretæren.
NFR har fått oversatt deler av denne rapporten, disse er for tiden hos Norecopas sekretær til kvalitetssikring av engelsken.

Kompendium i forsøksdyrlære for fiskeforskere
Én av konklusjonene fra Norecopas internasjonale konsensusmøte på Gardermoen i september i fjor var behovet for flere ressurser som kan brukes til opplæring av personer som er involvert i fiskeforsøk. NVH produserte et norskspråklig kompendium på 200 sider i 1999. Kompendiet er modent for oppdatering og vil da egne seg godt som internasjonal ressurs. Like før jul finansierte Norecopa oversettelse av kompendiet ved hjelp av et nederlandsk translatørfirma. Sekretæren har siden kvalitetssikret oversettelsen. I samarbeid med forfatterene, pågår det nå en gjennomgang og oppdatering av alle kapitlene. Dette arbeidet vil ta minst et halvt år.

Manuscript “Konsensus om dyreforsøk: Norecopas rolle”
I Norecopas aktivitetsplan står det at organisasjonen skal spre informasjon om sin aktivitet, bl.a. i form av innlegg i medier og aktuelle tidsskrifter. Styreleder og sekretær har skrevet et manuscript med overnevnte tittel som nylig er sendt til Norsk veterinærtidsskrift.
 
Styremøter
Som tidligere nevnt avholdte Norecopa sitt første styremøte den 28. januar. Referatet kan leses her. I henhold til vedtektene skal Norecopa ha minst to styremøter i året. Dette opplever styret som litt for lite. Tentativ dato for neste styremøte er 19. april. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på neste styremøtet meddeles sekretæren så fort som mulig.
 
Årsmøte / fagseminar 2010
I henhold til vedtektene må Norecopas 3. årsmøte arrangeres innen 15. juni. Vi venter på en avklaring om styreleders møtevirksomhet i mai/juni, men den tentative datoen er torsdag 3. juni på Adamstua. Av hensyn til deltagerne utenbys, skal vi sørge for at møtet ikke begynner før ca. kl. 1030. Vi kommer tilbake til den endelige datoen og programmet for dagen så snart som mulig. Vi planlegger et variert og interessant faglig program, med noe for enhver: ta gjerne kontakt med sekretæren dersom du brenner for en sak som bør tas opp!

De to siste årene har vi hatt svært lav deltagelse på selve årsmøtet. I år er det spesielt viktig at medlemmene deltar, siden halvparten av styret er på valg! Se neste sak.

Styremedlemmene er på valg i år
Styrerepresentantene som representerer forvaltningen (styreleder Bente Bergersen og hennes vara Kathrine Ryeng) og dyrevernbevegelsen (Live Kleveland og hennes vara Jannicke Gram) er på valg i år. En omtale av alle styremedlemmene finnes på Norecopas nettsider.

Vi vet allerede at Live Kleveland og Kathrine Ryeng ikke stiller til gjenvalg. Norecopa trenger derfor minst to nye kandidater til viktige verv i Norecopa. Nominasjonsforslag sendes til valgkomitéen ved Bjørn Groven snarest.

Valgkomitéen er også på valg i år, men vi har allerede fått tilbakemelding om at alle komitémedlemmene stiller til gjenvalg.

Sekretæren vil gjerne benytte anledningen allerede nå til å takke samtlige for entusiastisk og hardt arbeid i denne viktige oppstartsfasen til Norecopa. Det er svært viktig for en liten organisasjon som Norecopa at styret fungerer bra. Norecopas mål om å tilstrebe konsensusmedfører helt spesielle egenskaper hos styremedlemmene, som kommer fra miljøer med veldig forskjellige holdninger i utgangspunkt til dyreforsøk. Det er en anerkjennelse av nåværende styrets personlige egenskaper at samarbeidet har gått så knirkefritt.

Er du medlem i Norecopa?
Det er flere medlemsfordeler i Norecopa. Bortsett fra betydningen som dette har for Norecopas budsjett og handlekraft, er det et sterkt signal til politikerne dersom Norecopa har en stor medlemsmasse. De fleste store forskningsinstitusjonene i Norge er medlemmer (se oversikt), men i mange tilfeller er dette medlemskapet på institusjonsnivå. Norecopa ser gjerne at alle seksjoner/avdelinger som er aktive innenfor dyreforsøk tegner medlemskap. Bl.a. sikrer dette at disse mindre enhetene har hver sin kontaktperson som vil få regelmessig informasjon om Norecopas aktiviteter. Det er kun snakk om kr. 500,- i året.

Når det gjelder personlig medlemskap (kr. 200,- i året), er det fortsatt bare 21 personer i Norge som har tegnet dette!

Vi takker alle som har tegnet medlemskap, enten personlig eller institusjonell, og ser gjerne at flere støtter Norecopas aktivitet. Det er ingen mangel på prosjekter som vi ønsker å støtte! Medlemskap kan raskt tegnes elektronisk her.

Pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 R’ene
I sin banebrytende bok om de 3 R’ene, The Principles of Humane Technique, påpeker Russell og Burch at humane dyreforsøk, der dyrene er i best mulig harmoni med omgivelsene, gir de beste og mest pålitelige vitenskapelige resultatene. Norecopa ønsker å markere den vitenskapelige betydningen av de 3 R’ene ved å innføre en pris for norske forskningsgrupper som har vist fremragende arbeid på dette feltet. Vi vil i nærmeste fremtid sette i gang arbeidet med å lage vedtekter for denne prisen. Håpet er å kunne utdele den første prisen allerede på årsmøtet i sommer. Vi kommer tilbake til saken så fort som mulig.

En ny utgave av boken til Russell og Burch, omdøpt til The Three Rs and the Humanity Criterion, omskrevet i enklere og moderne engelsk, ble nylig utgitt av FRAME.

Bruker du husdyr i din forskning?
Det er spesielle utfordringer knyttet til husdyrforsøk, om de gjøres på laboratoriet eller i et tradisjonelt husdyrmiljø. Lar vi mangelen på standardiserte husdyr med kjent mikrobiologisk status, eller de relativt unkontrollerbare omgivelsene i et husdyrmiljø føre til at disse dyreforsøkene utføres etter lavere standarder enn museforsøk? Er husdyr gode modeller for komparative medisinske studier? Hvilke retningslinjer har vi for moderne husdyrforsøk? Disse er noen av spørsmålene som Norecopa ønsker å belyse på et internasjonalt konsensusmøte: Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research
Planleggingen har nettopp begynt, og vi tar sikte på et møte våren 2011.

Norecopa har som kjent allerede arrangert konsensusmøter om fiskeforsøk og viltforsøk. Vi håper at dette møtet vil føye seg inn i rekken som et nyttig bidrag til husdyrforsøk. Som vanlig, vil alle presentasjonene fra møtet legges ute på Norecopas nettsider.

Vi oppfordrer alle som er opptatte av husdyrforsøk, om å melde sin interesse for dette møtet til sekretæren, komme med forslag til innhold, foredragsholdere, møtedato m.m.

3R-KART: søknad til NFR
et tidligere nyhetsbrev har vi fortalt om Norecopas søknad til NFR med tittel 3R-KART. Hensikten med prosjektet er å kartlegge i hvilke grad de 3 R’ene allerede er implementert i de norske fiskeforskningsmiljøene, og hvilke hindringer som eksisterer. Norecopa mener at 3R-KART komplementerer prosjektet som er nylig gjennomført med NFR-støtte, hvor forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk ble belyst (3R-KART var opprinnelig en del av den søknaden til NFR, men ble avslått den gangen).

Norecopa har nylig fått tilbakemelding fra NFR om at det ikke bevilges penger til 3R-KART i denne omgangen, og vi oppfordres til å søke igjen i samarbeid med flere aktører.

Politisk interesse for de 3 R’ene, statsbudsjett for 2011

Norecopa fortsetter sin lobbyvirksomhet ovenfor politikerne for å få økt ressursene til arbeidet med alternativer til dyreforsøk (i videste forstand). Et eget statlig, politisk uavhengig, pengefond for forsknings- og utviklingsarbeid står fortsatt på Norecopas agenda, i tillegg til flere ressurser til selve organisasjonen. Det har vist seg vanskelig å få gehør for disse ønskene. Vi ber alle med kontakt i det politiske miljøet om å gjøre det de kan til å øke bevilgningen til dette formålet. Det er nemlig allerede nå at de største føringene legges for budsjettet i 2011.

Dyrevelferdloven trådte i kraft 1. januar
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, trådte Norges nye lov om dyrevelferd i kraft 1. januar 2010. I sakens anledning hadde Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk den 7. januar et nettmøte om lovenHan fikk inn 60 spørsmål, bl.a. ett fra Norecopa om et statlig pengefond for de 3 R’ene, som han ikke svarte på.
NB. På et kurs i forsøksdyrlære arrangert på NVH denne uken ble det oppdaget flere feil i LMDs engelskspråklige oversettelse av dyrevelferdsloven (bl.a. i listen av dyreartene som dekkes av loven). Undertegnede har skrevet til departementet om saken.
 
Revisjonen av EUs forsøksdyrdirektiv
Revisjonen er snart ferdigbehandlet. Det kan leses her på  svenskengelsk eller dansk.
Den svenske organisasjonen Forska Utan Djurförsök har en kommentar til revisjonen.
Forska Utan Djurförsök utgir et nyhetsbrev. Den siste utgaven, fra slutten av desember, oppgir bl.a. statistikken over antallet forsøksdyr som ble benyttet i Sverige i 2008 og beskriver hvordan det statlige pengefondet for alternativer til dyreforsøk anvendes.

Nytt treningskurs i biomedisinsk statistikk
Den britiske organisasjonen FRAME skal arrangere et nytt treningskurs i statistikk for forskere 18.-21. april ved University of Nottingham. Disse kursene er meget populære og kan anbefales. Som annonsert tidligere har Norecopa opprettet en egen nettside om statistiske metoder i kjølvannet av de meget vellykkede forelesningene som statistikk ekspert dr. Manuel Berdoy holdt i forbindelse med Norecopas årsmøte i fjor.

Utlysning av penger til alternativer til bruken av dyr i undervisningen
Organisasjonen InterNICHE inviterer til søknader om støtte til tiltak beregnet på å erstatte bruken av dyr i undervisning og opplæring.
Merk den korte tidsfristen, 12. februar.

Dyreforsøk i mediene
Det har vært mange omtaler av dyreforsøk i europeiske medier siden Norecopas forrige nyhetsbrev.

Vi anbefaler nyhetsstrømmen (newsfeed) som tikker fortløpende inn i høyremargen på nettsidene til forsøksdyravdelingen på NVH.
Her en noen eksempler på artikler i fra diverse medier:

Den britiske avisen Times Online har en reportasje fra en britisk forsøksdyravdeling og en blogg om dyreforsøk, basert på to anonyme forskeres studier.

Rovdyr dør på grunn av merking, en artikkel på forskning.noSe også linken til kronikken: Viltforskning - til hvilken pris? på den samme nettsiden.

Ville dyr merkes til døde, fra magasinet Natur & miljø utgitt av Norges Naturvernforbund.

Understanding Animal Research har en rekke artikler om spesifikke temaer, f.eks. blodoverføringog et nyhetsbrev som man kan abonnere på.

Det britiske Royal Society feirer 350 års publisering av vitenskapelige funn ved å publisere en tidslinje over medisinske oppdagelser,Trailblazing.

ecopa ga ut et nytt eksemplar av sitt nyhetsbrev ecopa messenger i desember. Dette er det siste som er produsert av det gamle styret som gikk av etter årsmøtet i slutten av november. Brevet inneholder en beskrivelse av det nye styret og en omtale av mange av de nasjonale plattformene, bl.a. Norecopa.

To organisasjoner som arbeider aktivt for å promotere dyreforsøk har nylig laget følgende nettsteder:

Møtekalender:
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
  
TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa