Nyhetsbrev nr. 8-2015

til Vimeo-format. retningslinjer for de lokale dyrevelferdsenhetene kommet ut. Disse er utarbeidet av RSPCA og LASA i fellesskap, og er dermed ikke juridisk bindende, men de er et svært nyttig hjelpemiddel. De er også et fint supplement til dokumentet på EU-Kommisjonens nettsider, som de nasjonale kontaktpunktene har anerkjent.

Britiske dyrevelferdsenheter er ikke helt sammenlignbare med de norske, fordi de foretar også en etisk vurdering av søknader om dyreforsøk - derfor heter enhetene AWERBs (Animal Welfare and Ethical Review Bodies). Britene har imidlertid lang erfaring i å utarbeide retningslinjer for sin lovgivning, og det kan være lærerikt å lese dem.

RSPCA har dessuten laget en nyttig nettside om temaet, hvor det påpekes at evalueringen bør gjennomsyre hele prosessen fra planlegging av et dyreforsøk til anvendelsen av resultatene. Nettsidene har mange lenker til andre nyttige dokumenter.

 
Møte for de nasjonal komitéene for beskyttelse av forsøksdyr
 
 

EU-Kommisjonen inviterte lederne av de nasjonale komitéene for beskyttelse av forsøksdyr i alle medlemsland til et oppstartsmøte den 4. desember. Slike komitéer er påbudt ifølge EUs forsøksdyrdirektiv. En nasjonal komité skal gi råd til de nasjonale myndighetene og lokale dyrevelferdsorganer om prosjektevaluering og 3R-gjennomføring, og skal dele erfaringene med de andre komitéene, for å øke anvendelsen av "beste praksis" innen EU. Komitéens rolle er beskrevet i mer detalj i retningslinjer utarbeidet av EU-Kommisjonen.

Under møtet arbeidet deltagerne i grupper for å konkretisere arbeidet som bør gjøres for å løse utfordringene som disse komitéene møter. Vi kommer tilbake med mer informasjon når konklusjonene fra gruppearbeidet er blitt renskrevet av Kommisjonen og oversendt oss.

Norge har ikke fått en slik komité ennå. Komitéen er hverken nevnt i Forskriften om bruk av dyr i forsøk eller i Mattilsynets forvaltningsinstruks, men myndighetene har opplyst at den skal oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Norecopa har imidlertid lenge vist interesse for denne saken, og det var derfor LMD sendte Norecopas sekretær til dette møtet i Brussel.

I nyhetsbrev nr. 6-2015 fortalte vi at formannen i den nasjonale komitéen i Nederland inviterte til et formøte samme sted allerede i oktober. Norecopas sekretær deltok også der (en rapport kan leses her). Konklusjonene fra møtet i oktober ble presentert på møtet i desember.


 
Rapport fra et EU-møte for 3R-sentrene
 
 

I nyhetsbrev nr. 3-2015 fortalte vi om et møte hos EUs senter for validering av alternative metoder (EURL-ECVAM). Senteret er en del av EUs Joint Research Centre (JRC) i Ispra, Italia. Norecopas sekretær deltok på møtet. Hensikten med møtet var for de europeiske 3R-sentrene å bli bedre kjent med hverandre, presentere sine tiltak for å fremme 3R-arbeidet, og for å lage en prioritert liste over 3R-oppgaver, samt muligheter for samarbeid mellom sentrene.

Tilsammen 11 sentre var representert under møtet, i tillegg til JRC. Møtet identifiserte 8 mulige områder hvor det kunne etableres arbeidsgrupper for fremtidig samarbeid. Deltagerne ble invitert til å melde sin interesse for en eller flere av arbeidsgruppene.
Rapporten fra møtet er tilgjengelig og kan lastes ned fra nettet.

Den 17. november sendte EURL-ECVAM ut resultatene av invitasjonen til å melde seg til arbeidsgrupper. Tre eller flere personer meldte interesse for tre av de foreslåtte arbeidsgruppene. Disse er: 1) Communication & Dissemination; 2) Promoting alternative methods/models as biotechnological resources og 3) Education & Training. Det var disse tre gruppene som Norecopas sekretær meldte interesse for. Det gjenstår å se om disse gruppene faktisk blir dannet.

Det har gått som en rød tråd gjennom møtene og kongressene som Norecopa har deltatt på i år, at det finnes et stort behov for flere artsspesifikke og situasjonsbestemte retningslinjer på nær sagt alle områder innen dyreforsøk og 3R. Derfor anser Norecopa sitt arbeid med nye, omfattende nettsider og databaser, som noe av det viktigste som vi kan tilby miljøet.


 
Publikasjoner i det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet
 
 

Som nevnt i nyhetsbrev nr. 2-2015, holdt Norecopas sekretær to forelesninger på et seminar i Beijing i mars arrangert av det britiske Home Office. Etterpå ble det utarbeidet manuskripter, og det første er publisert i det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet, med tittelen 'How can standardised reporting of animal research advance the 3Rs?'. Det andre manuskriptet, med tittelen 'Have the 3Rs and alternatives been effectively explored?' trykkes i den neste utgaven av tidsskriftet.

Gode grunner til å være i Brussel i juni 2016
 
 

I forrige nyhetsbrev nevnte vi lanseringen av en nettside med navnet Focus on Severe Suffering, som er beregnet på forskere, teknikere/veterinærer og dyrevelferdsorganer. Nettsiden inneholder mange verdifulle råd om hvordan de 3 R-ene kan anvendes i forbindelse med betydelig belastende dyreforsøk.

I juni 2016, like etter FELASA-kongressen i Brussel, arrangeres det et 2-dagers møte om temaet på det samme stedet.

I tillegg holder Scand-LAS sitt årsmøte under FELASA-kongressen. Scand-LAS lyser ut reisestipend på inntil 1 000 euro til sine medlemmer. NB. søknadsfristen er 31. desember 2015.

Det er dermed mange gode grunner å reise til Brussel i juni neste år!

Se forøvrig vår møtekalender nederst i nyhetsbrevet, som er blitt betydelig utvidet siden forrige brev. Vi har stort sett bare tatt med europeiske møter, og i 2016 er det ingen mangel på dem.


 
Glimt fra 3R-arbeid
 
Logo fra CCAC
 

Det danske 3R-senteret har nylig arrangert et todagers symposium, hvor de blant annet delte ut sin årlige 3R-pris. Senteret har også utgitt undervisningsmateriale om 3R beregnet på skoleelever. Hvert år deles det ut 1,5 millioner danske kroner til forskningsprosjekter innen 3R, etter innstilling fra senterets styre.

Hvordan vite om laks og regnebueørret har det bra? Det er overskriften på en pressemelding fra Fiskeri- og Havbruksforskningens Forskningsfond om et nytt prosjekt som skal bidra til praktiske indikatorer for fiskevelferd. Arbeidet skal fullføres i 2016 og presenteres på FHFs havbrukssamling til høsten neste år. Det er et samarbeidsprosjekt mellom flere institusjoner, bl.a. Veterinærinstituttet. Prosjektet ledes av Chris Noble fra Nofima, som også leder prosjektet ENRICH-Fish som er et samarbeid med Norecopa m.fl. om miljøberikelse hos fisk i laboratorieforsøk.


Hvirvelløse dyr i forskningen
 
 

Interessen for bruken av hvirvelløse dyr i forskningen har skutt fart. I forrige nyhetsbrev fortalte vi at Norecopa har begynt å samarbeide med blekksprutforskere. I februar arrangeres det en egen konferanse for de som arbeider med hvirvelløse dyr, av alle kategorier.

 
Opplæring i kirurgiske teknikker uten dyr
 
 

Den franske organisasjonen WASP Science (Without Animal Suffering and Pain) tilbyr akkrediterte kurs i kirurgiske teknikker uten bruk av levende dyr. Se også vår møtekalender nederst i dette nyhetsbrevet, hvor det nevnes at WASP arrangerer et kurs i mars 2016.

Vi minner om modulene fra LabVetEurope for Designated Veterinarians som er i henhold til EU-direktivets krav.


Alternativer til dyreforsøk innenfor kjemikalietesting
 
 

Avslutningsmøtet for et stort EU-projekt, SEURAT-1 ble arrangert i Brussel den 4. desember. Dette prosjektet var det første trinnet i arbeidet med det endelige målet, som er Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing. SEURAT-1 fokuserte på alternativer til dyreforsøk i toksikologiske studier hvor dyrene blir utsatt for gjentatte doser (Repeated Dose Systemic Toxicity Testing). Prosjektet var delfinansiert av kosmetikkindustrien, med bakgrunn i EUs forbud mot kosmetikktesting på dyr fra 2013. Resultatene er imidlertid også relevante for andre områder, ikke minst REACH-programmet for kjemikalietesting. SEURAT-1 har avdekket årsakssammenhengene (Adverse Outcome Pathways) for flere forandringer i leveren, som ofte er det organet som rammes av giftige kjemikalier. Flere levermodeller er blitt utviklet under prosjektet. Prosjektet EU-ToxRisk skal fortsette der hvor SEURAT-1 avsluttet. Flere danske og svenske institusjoner er også med i dette nye prosjektet.

Til ettertanke
 
 

Flere og flere forskere har fått øyne opp på rollen som mikroorganismene spiller i en lang rekke av kroppens funksjoner, ikke bare i fordøyelsen. Tidligere dreide helseovervåking seg kun om å teste for kjente sykdomsfremkallende organismer. Nå mener mange at sammensetningen av ikke-sykdomsfremkallende mikroorganismer i kroppen er like viktig for hvordan dyremodellen fungerer. ILAR Journal har publisert et temanummer om dette temaet med tittelen The Microbiome: Modeling for Health and Disease.

National Academies Press har publisert konklusjonene fra et seminar i 2015 med tittelen Design, Implementation, Monitoring, and Sharing of Performance Standards for Laboratory Animal Use. I forsøksdyrmiljøet diskuteres det ofte om man skal benytte Perfomance Standards (funksjonskrav, f.eks. at miljøet tillater dyret å tilfredsstille sine naturlige instinkter) eller Engineering Standards (konkrete krav som f.eks. golvareal) når man vurderer en dyreavdeling. Rapporten anbefales for alle som er opptatte av kvalitetssikring og drift av en dyreavdeling. Den kan lastes ned gratis som en pdf-fil.

I tidsskriftet ALTEX er det publisert en analyse av statistikken over bruken av forsøksdyr i 15 land som har vært medlem av EU siden 1995, samt Sveits. Totalantallet dyr forble ganske konstant på ca. 11 millioner i perioden 1995-2011. Antallet dyr brukt til "safety assessment" (toksikologi) utgjorde kun ca. 8% av totalantallet. Grunnforskning og utviklingsarbeid innenfor biomedisinske fag utgjorde imidlertid hele 65% av dyreforbruket. Analysen bekrefter mistanken om at det er innenfor grunnforskning, og særlig innenfor bruken av genmodifiserte dyr, at man har størst potensial for å redusere antallet forsøksdyr.

Chris Magee fra organisasjonen Understanding Animal Research har skrevet ned sine tanker om "How to talk about Animal Research".


 
Møtekalenderen
Systems Toxicology 2016 - Real World Applications and Opportunities, Les Diablerets, 27.-29. januar 2016
FRAME Training School in Experimental Design and Statistical Analysis, Voss, 1.-3. februar 2016
Laboratory Animal Science Bioconference Live (nettkonferanse), 3.-4. februar 2016
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
Invertebrates as Alternative Models in Biomedical Research, Lausanne, 12. februar 2016
Hands-on Training in Systematic Reviews of Animal Studies, Varese, 26. februar 2016
BioBarriers 2016: 11th Conference and Workshop on Biological Barriers, Saarbrücken, 7.-9. mars 2016
Course in applied surgery without the use of animals, Lyon, 9.-11. mars 2016
Organizing and Operating Activities in a Laboratory Animal Facility, Varese, 16.-18. mars 2016
Avslutningskonferanse for Havbruksprogrammet, Norges Forskningsråd, Bodø, 18.-20. april 2016
Workshop: Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 18.-20. april 2016
Zebrafish: Husbandry, Care and Welfare, London, 21.-22. april 2016
NC3Rs/CEFAS Workshop on Fish Welfare, Weymouth, 26.-28. april 2016 (mer informasjon snart på www.nc3rs.org.uk)
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Varese, 12.-13. mai 2016
Norecopas årsmøte med fagseminar om litteratursøk m.m., Oslo, 24. mai 2016
Pathology of the Mouse and Rat, Varese, 23.-26. mai 2016
Innovative in vitro models of drug safety assessment, Liverpool, 6.-10. juni 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs ,London, 29. juni - 1. juli 2016
Microbiota and Gnotobiotic Management, Varese, 22.-23. september 2016
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Varese, 6.-7. oktober 2016
Managing Resources in Modern Animal Facilities, Varese, 16.-18. november 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)
EUROTOX Congress, Bratislava, 10.-13. september 2017 (submission deadline 18. desember 2015)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030 (må merkes med "12025 Norecopa")

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa