Nyhetsbrev nr. 5-2010

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 5-2010

16. august 2010

Velkommen til det femte nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!Frist for søknader til Dyrevernfondet
Vi minner om at fristen for å søke midler fra Dyrevernfondet er 1. september. Det skal deles ut kr. 250.000 i 2011. Mer informasjon på www.dyrevernfondet.no.

Kurs i eksperimentell kirurgi og smertebehandling, Gøteborg
Gøteborgs universitet arrangerer et forskerkurs innenfor disse emnene i tiden 11.-22. oktober. Påmeldingsfristen er 31. august. Blant underviserne er René Remie (mikrokirurgi), Lynne Sneddon (smertefysiologi) og Matthew Leach (evaluering av smerter). Kurset dekker såvel pattedyr som fisk. Mer informasjon om kurset kan skaffes fra Michael Axelsson (michael.axelsson@zool.gu.se) eller Lars Ewaldsson (lars.ewaldsson@ebm.gu.se).
 
Dacopa møte
Den 23.-24. september arrangerer den danske plattformen Dacopa et workshop i Vilvorde om ‘3Rs Integration’. Pr. i dag har vi ingen opplysninger om innholdet i møtet, men interesserte kan kontakte Lisbeth Knudsen (l.knudsen@pubhealth.ku.dk).
 
Møte om alternativer til forsøksdyr i vaksinetesting
National Institutes of Health i USA arrangerer et møte med tittel “International Workshop on Alternative Methods to Reduce, Refine, and Replace the Use of Animals in Vaccine Potency and Safety Testing: State of the Science and Future Directions” i Bethseda i tiden 14.-16. september. Påmeldingsfristen er 30. august. Mer informasjon her.

Neste styremøte i Norecopa
Det neste styremøtet er 8. september. Vi ber om rask tilbakemelding dersom det er noe man ønsker vi skal behandle på dette møtet. Blant annet vil vi diskutere det faglige innholdet i Norecopas konsensusmøte om husdyrforskning som arrangeres på Gardermoen i mai 2011. Forslag til innlegg på det møtet mottas gjerne.
 
Verdenskongressen i 2011
Den 8. verdenskongressen om de 3 R-ene, som arrangeres i Montreal neste august, har nå fått egne nettsider: www.wc8.ccac.ca

ecopas årsmøte
Vi har fått beskjed om at ecopas årsmøte arrangeres i år i tidsrommet 26.-27. nov i Milano.

Fagartikkel om Norecopa i Norsk Veterinærtidsskrift
I det siste nummeret av NVT er det en artikkel skrevet av Norecopas styreleder og sekretær med tittel “Konsensus om dyreforsøk - Norecopas rolle”. Artikkelen beskriver bakgrunnen for opprettelsen av Norecopa og hva konsensus innebærer. Norecopa har fått NVTs tillatelse til å legge en pdf-fil av artikkelen ute på våre nettsider, og den kan lastes ned her.
 
Kronikk i Adresseavisen
Styreleder og sekretær hadde en kronikk i Adresseavisen den 25. juni. Vi har fått avisens tillatelse til å legge den ute på våre nettsider og den kan leses her.
 
Politisk kontakt
Arbeidet med statsbudsjettet for 2011 er inne i sluttfasen. Budsjettet offentliggjøres på Adamstua den 5. oktober. Norecopa har hatt kontakt med representanter for alle de tre regjeringspartiene, Næringskomitéen, FKD og LMD, med krav om flere ressurser til Norecopa samt opprettelsen av et forsknings- og utviklingsfond for de 3 R-ene. Lederen for Næringskomitéen, Terje Aasland skriver i en epost til Norecopa den 8. juli: ‘Personlig synes jeg det dere ønsker er spennende og riktig og vil følge dette opp’.
 
Årsrapport fra Storbritannia med omtale av Norecopas konsensusmøte
Oversikten over antallet forsøksdyr som ble brukt i Storbritannia i 2009 ble publisert i juli. Det brukes nå flere genmodifiserte mus enn ikke-modifiserte dyr.
Årsrapporten gir dessuten en oversikt over arbeidet som er gjort innenfor de ulike ekspertgruppene som er opprettet av de britiske myndighetene. Under Aquatics Group står det å lese:
In 2009 the aquatics group responded to many queries from external stakeholders and Inspectors on aspects of the use of aquatic animals including advising on whether procedures reached the threshold requiring regulation under ASPA. Members of the group gave presentations on the challenges of the use of humane endpoints in fish and on experiences relating to inspection of UK fish research facilities at a meeting convened by the EU group ‘Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research’ (vår utheving). Discussion of this and other aspects of fish research resulted in the production of a consensus document which has now been published on the group’s website (http://www.norecopa.no/norecopa/vedlegg/Consensus-sep09.pdf).
Det er hyggelig at resultatene fra Norecopas konsensusmøte benyttes i utlandet, og at vårt arbeid utenfor EU regnes allikevel som såpass relevant at vi omtales t.o.m. som en EU-gruppe!
At antallet forsøksdyr ikke er blitt nevneverdig redusert, til tross for satsingen på alternativer i Storbritannia, har naturlig nok vekket en del reaksjoner i britisk presse.

Ny forskrift om dyr i undervisning
Mattilsynet har nå vedtatt en forskrift om unntak fra krav om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning.
I forskriften unntas all undervisning som ikke regnes som dyreforsøk, fra kravet om tillatelse etter den nye dyrevelferdsloven § 13. Hensikten med forslaget er å gjeninnføre rettstilstanden etter den gamle dyrevernloven inntil det foreligger en ny forskrift om dyr i forsøk, undervisning og medisinsk virksomhet.
   Som nevnt i Norecopas 2. nyhetsbrev i år, utarbeidet vi en høringsuttalelse om denne saken. Undervisningsdyr har over lengre tid hatt svakere rettsvern enn forsøksdyr. I tillegg har det lenge vært et behov for retningslinjer for grensene mellom undervisning som ikke rammes av lovgivningen (demonstrasjonspreget aktivitet) og mer inngripende prosedyrer hvor dyrene bør beskyttes av et regelverk. Norecopa mener derfor prinsipielt at det er uheldig at arbeidet med å få klarhet rundt bruken av undervisningsdyr forsinkes, men innser at det er mest realistisk å samkjøre dette med utarbeidelsen av en ny forskrift om forsøk med dyr. Norecopa er tilfreds med at Mattilsynet varsler, i høringsbrevet, at man vil utrede mulige unntak fra det generelle kravet om tillatelse til bruk av dyr i undervisning som hverken regnes som ”forsøk” eller alminnelig stell og håndtering.
   Hovedhensikten med Norecopas uttalelse var å be Mattilsynet om å starte utredningsarbeidet nevnt i foregående avsnitt så fort som mulig. Etter Norecopas syn kan dette arbeidet gjøres samtidig som forskriften revideres. I lys av undervisningsdyrenes noe svake rettslige status idag, mener Norecopa at Mattilsynet i interimsperioden bør presisere hvem som har det siste ordet dersom f.eks. den lokale ansvarshavende mener at undervisningen innebærer vesentlige påkjenninger og belastninger.
   I høringsbrevet understreker Mattilsynet at unntaket for undervisningsdyr bare gjelder kravet om tillatelse og ikke andre, relevante krav om god dyrevelferd. Sålenge undervisningsdyr er oppstallet på en godkjent forsøksdyravdelingen, under tilsyn av en ansvarshavende oppnevnt av Forsøksdyrutvalget, er det problematisk hvis ansvarshavende ikke har den samme rettslig forankrede anledning til å bestemme hvordan dyrenes skal behandles.
   I dyrevelferdslovens paragraf 3 står det: ‘Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger’. Mange undervisningsdyr importeres fra utlandet, i enkelte tilfelle forbundet med høy dødelighet (f.eks. frosk) og oppstalles under akkurat de samme forholdene som forsøksdyr. En del dyr fastes i forbindelse med avliving for å tømme tarmene før disse brukes i undervisning. I denne sammenhengen viser vi til Norecopas faglige uttalelse om konsekvensene av slik fasting. Vi mener at fasting kan være en ‘unødig påkjenning og belastning’ i undervisningssammenheng, og at den kan medføre ‘ufysiologiske tilstander’ (Forskrift om forsøk med dyr, §2). Det bør avklares om det er ansvarshavende eller faglærer som tar stilling til dette.
   Arbeidet med den nye forskriften om forsøk med dyr aktualiserer i tillegg behovet for å gjennomgå kravene for opplæring av personer som steller eller fører tilsyn med forsøksdyr/undervisningsdyr, samt de som planlegger og/eller utfører dyreforsøk. Dagens krav er fra 1998/1999. Norecopa mener at det er viktig å komme i gang med oppdatering av krav til opplæringen, uavhengig av arbeidet med den nye forskriften.
 
Arbeidet med revisjonen av EUs forsøksdyrdirektiv
Den britiske organisasjonen Understanding Animal Research har utarbeidet en veiledning om det nye EU-direktivet.
Kommisjonen offentliggjorde en melding til parliamentet om saken den 15. juni. Det er forventet at parliamentet vil foreta en “second reading” den 9. september. Flere dokumenter av relevans til saken kan leses her:
Utdannelse av forsøksdyrteknikere
I samme nummer av tidsskriftet gjengis konklusjonene fra en arbeidsgruppe utnevnt av FELASA for å gjennomgå FELASAs anbefalinger for utdannelse av forsøksdyrteknikere (Category A). En gjennomgang av Norges krav til utdanning av de ulike kategorier forsøksdyrpersonell vil nok bli foretatt om ikke så lenge.

Raffinering av litteratursøk om dyreforsøk
En nederlandsk forskergruppe har nylig publisert en artikkel med tittelen “Enhancing search efficiency by means of a search filter for finding all studies on animal experimentation in PubMed” i det europeiske tidsskriftet Laboratory Animals. Artikkel kan lastes ned gratis fra tidsskriftet.

En ny sjekkliste for planlegging av dyreforsøk
Den samme forskningsgruppen har nylig publisert en artikkel med tittelen "A Gold Standard Publication Checklist to Improve the Quality of Animal Studies, to Fully Integrate the Three Rs, and to Make Systematic Reviews More Feasible". Artikkelen er publisert i tidsskriftet ATLA (38, 167–182, 2010).
 
Nye retningslinjer for rapportering av dyreforsøk: ARRIVE
Det britiske senteret for de 3 R-ene, NC3Rs, har publisert retningslinjer kalt ARRIVE (Animal Research: Reporting In Vivo Experiments)ARRIVE har fått offisiell støtte fra regjeringen, som medfører at disse vil bli flittig brukt.
Retningslinjene er blitt kommentert av mange, bl.a. organisasjonen Understanding Animal Research, som siterer flere artikler. Lederen for NC3Rs Vicky Robinson forklarer hvorfor slike retningslinjer er viktige i et innlegg i tidsskriftet New Scientist med tittel “Make every animal experiment count”.

Metoder for å systematisere adferd hos mus
Gruppen hos Purdue University i USA som samarbeider med NVH om smerteforskning hos fisk, arbeider også med å utvikle en katalog av adferdsmønstre hos mus (et ethogram). Slike ethogrammer gjør det enklere å beskrive og sammenligne adferd i ulike situasjoner, som er en nødvendig del av mye forskning på dyrevelferd.
 
Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus
Veterinærinstituttet har utgitt en rapport om dette temaet. Selv om rapporten ikke dreier seg om avliving av dyr i forsøkssammenheng, gir den en god oversikt over de ulike metodene som kan brukes, og er en tankevekker når det gjelder de dyrevernmessige konsekvensene av metoder som er i daglig bruk.
Tildeling til 3R-forskning i Storbritannia
NC3RS har nylig bevilget 4 millioner pund til 13 prosjekter knyttet til fremme av de 3 R-ene. Tre av disse prosjektene angår fisk, som nå utgjør en sjettedel av dyrene som brukes i forskning i Storbritannia. Bevilgningene er omtalt her.
   Ett av prosjektene er av spesiell interesse for Norge, idet det omhandler in vitro-alternativer til vaksinetesting hos fisk.

Avslag på Norecopas søknad om midler fra AAALAC
I tidligere nyhetsbrev, bl.a. nr. 1-2010, har vi fortalt om et prosjekt med navnet 3R-KART som Norecopa ønsker å igangsette. I sommer søkte Norecopa midler til prosjekter fra akkrediteringsorganet AAALAC International, som utlyste midler til ulike typer prosjekt. Vi har nå fått svar om at det kom inn 85 søknader og at de kun har bedt 10 søkere om å levere mer informasjon. Norecopa var ikke en av disse 10. Norecopas økonomiske situasjon og mulighetene til å starte dette prosjektet for egne midler vil bli diskutert på neste styremøte.
  
Gjennomgang av LMDs ytre virksomheter
I tilknytning til arbeidet med en ny Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken vil Landbruks- og matdepartementet foreta en gjennomgang av sine ytre virksomheter med tanke på struktur, rollefordeling og organisering, bl.a. Veterinærinstituttet som har det administrative ansvaret for Norecopas sekretariat. Gjennomgangen skal vurdere instituttene og deres grenseflater og tilknytning til andre forvaltningsorganer under departementet. Norges forskingsråd skal stå for arbeidet, som vil ferdigstilles innen 1. desember. Vi vet ikke ennå om Norecopa blir omtalt i denne sammenhengen.

Fra mediene
Glade griser ser lysere på livet: Forskere ved Newcastle University konkluderer at griser blir mer optimistiske av å leve i et stimulerende miljø.
Mice cages can alter rodent brains: Forskere i Colorado påviser endringer både i dyrenes adferd og hjernens luktesenter når mus flyttes mellom bur med ulik ventilasjon (artikkelen kan leses her).Møtekalender:
European Congress on Alternatives to Animal Testing, 2.-4. september 2010, Linz
Årsmøte i ecopa, 26.-27. november 2010, Milano
Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen 
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith ( adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa