Nyhetsbrev nr. 8-2011

Velkommen til det åttende nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011. Vi håper du finner dette av interesse. Send det gjerne videre til andre!

Norecopa på Stortinget
I forrige nyhetsbrev fortalte vi at Torgeir Trældal (FrP), medlem av Næringskomitéen, hadde stilt et skriftlig spørsmål til Landbruks- og matministeren Peder Brekk (Sp) om ressursene til arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Nå har Trældal levert en merknad til LMDs budsjettproposisjon. Merknaden lyder:

Komiteen viser til at Landbruks- og matdepartementet to år på rad har sitert Næringskomitéens anbefaling om å etablere et fond for alternativer til dyreforsøk, uten å realisere dette. Norges plattform for alternativer, Norecopa, har kun midler til en halv stilling. EUs nye forsøksdyrdirektiv trer snart i kraft og medfører større satsing på alternative metoder i Norge. Da Norecopa ble stiftet, sa statssekretæren i LMD at oppfølging av plattformen skulle prioriteres.
Komiteen mener Regjeringen bør gjøre alvor av å følge opp Næringskomitéens anbefaling om å styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Komiteen ber regjeringen i forbinindelse med revurdert Statsbudsjett for 2012 øke satsingen på alternativ dyreforsøk ved å styrke Norecopa.


Onsdag 7. desember ble den midlertidige innstillingen fra Næringskomitéen offentliggjort, som kommenterer Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2012. Følgende tekst sto å lese der:

Komiteen er positiv til at instituttet (Veterinærinstituttet, red.anm.) vidarefører drifta av sekretariatet for NORECOPA. Arbeidet med alternativ til dyreforsøk er eit svært viktig dyrevelferdstiltak, og det må ha eit sterkt fokus i tida framover.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at Landbruks- og matdepartementet to år på rad har sitert næringskomitéens anbefaling om å etablere et fond for alternativer til dyreforsøk, uten å realisere dette. Norges plattform for alternativer, Norecopa, har kun midler til en halv stilling. EUs nye forsøksdyrdirektiv trer snart i kraft og medfører større satsing på alternative metoder i Norge. Da Norecopa ble stiftet, sa statssekretæren i LMD at oppfølging av plattformen skulle prioriteres.

 Disse medlemmer mener regjeringen bør gjøre alvor av å følge opp næringskomiteens anbefaling om å styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Disse medlemmer ber regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2012 øke satsingen på alternative dyreforsøk ved å styrke Norecopa.

Norecopa i mediene
Den 5. desember trykket Nationen et innlegg om behovet for et slagkraftig kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk, skrevet av Norecopas sekretær. Med Nationens tillatelse er innlegget lagt ut på Norecopas nettsider. Avisen har også gitt Norecopa tillatelse til å sende en forkortet versjon til flere aviser, og dette pågår nå.

Brev til statsråden
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, skrev Norecopa brev til Landbruks- og matministeren i oktober, med kopi til alle medlemmene i Næringskomitéen, om behovet for økte ressurser til arbeidet med alternativer til dyreforsøk. Vi har ikke fått svar.

Nasjonal strategi for bioteknologi
Den 9. desember la regjeringen frem en nasjonal strategi for bioteknologi for perioden 2011-2020, som er et samarbeid mellom hele 6 departementer. Forskning og utvikling på dette området vil spille en nøkkel rolle i en fremtidig bioøkonomi, skriver Landbruks- og matdepartementet på sin nettside.  Siste setning i forordet til strategien er: 'Vi skal ikke ta i bruk ny teknologi før vi vet nok om konsekvensene'. I selve dokumentet står det:  'Samtidig som Norge fortsatt skal føre en restriktiv politikk på området, er det likevel nødvendig å gjennomføre forskning på genmodifiserte planter og dyr her i landet.' Kompetanse og kunnskap om bruken av forsøksdyr, med vekt på de 3 R-ene, bør derfor gjøres kjent for alle, også på dette området. Norecopa skal bidra til dette, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. Dette støttes av et annet utsagn i dokumentet: 'Forskningsinstitusjonene må sørge for godt samspill med næringslivet og offentlig forvaltning om kompetanse- og forskningsbehov'. Norecopa ser dette som ett av sine arbeidsområder, å formidle slike kompetanse- og forskningsbehov.
Landbruksmeldingen
De siste dagene har mediene gitt bred dekning til Meld. St. 9 (2011–2012): Landbruks- og matpolitikken. I meldingen står det bl.a. at departementet vil oppsummere status for dyrevelferden i Norge og utarbeide en handlingsplan med prioriterte tiltak for det videre arbeidet for å bedre dyrevelferden. Dessuten står det at et viktig tiltak vil være å utvikle objektive dyrevelferdsmessige indikatorer. Norecopa er opptatt av dette. Næringskomitéen behandler meldingen og skal ha en åpen høring om saken den 4. januar 2012. Norecopa har bedt om plass på denne høringen.

Møll-larver sparer forsøksdyr
Lotte Stenfors Andersen ved Norges veterinærhøgskole samarbeider med franske forskere og bruker møll-larver til å studere ulike stammer av bakterier som kan gi matforgiftning hos mennesker. Slike forsøk reduserer behovet for tradisjonelle forsøksdyr, og gjør det mulig å arbeide mye mer målrettet den dagen høyere organismer må brukes i forsøk.

Finneklipping hos fisk
Vi har tidligere informert om Norecopas rapport om klassifisering av belastningsgraden som ulike prosedyrer medfører forsøksdyret. Slik klassifisering vil måtte innføres i Norge når det nye EU-direktivet gjennomføres i norsk rett (innen 2012). Norecopa har laget en egen nettside om klassifiseringen: www.norecopa.no/categories. På denne siden vil det bli lagt lenker til nye forskningsresultater som har betydning for klassifisering av prosedyrer. Et slikt arbeid, om effektene av finneklipping hos fisk, er nå lagt til denne siden.

EFSA-dokument om risikovurdering og dyrevelferd
European Food Safety Authority (EFSA)s Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) har produsert et utkast til retningslinjer for risikovurdering i forbindelse med dyrevelferd. EFSA mener at det ikke eksisterer gode metoder for risikovurdering på dette området. Mandatet de har gitt seg selv, er å utvikle en metodologi som passer for vurdering av dyrevelferd, som drar det beste ut av eksisterende retningslinjer på andre fagområder, samtidig som det tar hensyn til dagens kunnskap om målbare velferdsindikatorer.

Spisset forskning mot dyrevelferd
Den framtidige forskningen bør ha sterkere fokus på prioriterte hovedtemaer. Dette var konklusjonen etter at næringsaktører møttes til idéseminar om kunnskapsbehovet innenfor dyrevelferd. Representanter fra forskningen, industrien, forvaltningen og interesseorganisasjonene møttes i november for å kartlegge dagens kunnskap om dyrevelferd samt beskrive kunnskapshullene.

Studentstipend i dyrevelferd fra UFAW
Den britiske Universities Federation for Animal Welfare har i en årrekke utlyst studentstipend med målet å støtte forskning som fremmer dyrevelferd. Man trenger ikke å arbeide i Storbritannia for å motta støtte. Søknadsfristen er 28. februar 2012. Vi oppfordrer alle med kontakter i universitetsmiljøene å spre informasjon om denne muligheten.

CRACK-IT
Det britiske National Centre for the 3Rs (NC3Rs) har lansert et initiativ med navnet CRACK IT for å adressere problemene forbundet med bruken av dyr i forskningen - blant annet den lave overførbarheten av resultater fra dyreforsøk til mennesker. Prosjektet skal stimulere 3R-studier og lede til bedre forskning. Nettsidene til dette prosjektet gir et interessant innblikk i arbeidet som gjøres i Storbritannia for å redusere og forbedre bruken av forsøksdyr, særlig i industrien.

ERC Synergy Grants
European Research Council (ERC) lanserer for 2012 "synergi-stipend" til forskningsgrupper. Tildelingen er særlig rettet mot forskere som er pionérer på sitt område og dermed driver "risiko-forskning" på områder uten umiddelbart synlige gevinster.

Prosjektet 3R-KART
Norecopas prosjekt for å kartlegge anvendelsen av de 3 R-ene i fiskeforskning går sin gang. Spørreskjemaet er blitt returnert av ca. 60% av institusjonene i Norge som driver med fiskeforsøk. Veterinær Torill Malmstrøm har startet arbeidet med å besøke utvalgte forskningsenheter for å se utfordringene knyttet til anvendelse av de 3 R-ene på nært hold. Hun besøker institusjoner i områdene rundt Bergen og Tromsø før jul. Som nevnt tidligere er det umulig for Norecopa å koble de besvarte spørreskjemaene med navngitte enheter, så besøkene baserer seg på et generelt mandat utarbeidet av Norecopa. Vi kommer tilbake til resultatene av dette prosjektet senere. Vi oppfordrer alle som ennå ikke har returnert skjemaet, til å gjøre det.

Kunstige kaninører og alternativer til fiskeforsøk
Den sveitsiske plattformen 3R-Research Foundation har lenge delt ut forskningsmidler til prosjekter innenfor de 3 R-ene. Nylig har de blant annet finansiert utviklingen av et kunstig kaninøre til trening i blodprøvetaking og intravenøse injeksjoner og et forskningsprosjekt som bruker isolerte leverceller fra fisk som modell for fettløslige miljøgifter.

Antallet fisk i akutt toksisitetstesting kan reduseres
Dette var konklusjonen fra enda en forskningsgruppe sponset av 3R-Research Foundation. Bruken av OECD Guideline 203 (Acute Toxicity Test) kan medføre stor dødelighet. Forskerne analyserte eksisterende data, blant annet ved hjelp av statistikere som hadde gjort lignende arbeid for å evaluere metoder for å redusere antallet fugler i lignende akutte tester.

Scand-LAS symposium 2012
Det er igjen Norges tur å arrangere det årlige symposiet til Scandinavian Society for Laboratory Animal Science (Scand-LAS). Arrangementskomitéen ønsker deltagere velkommen til symposiet utenfor Trondheim i tiden 26.-29. april 2012. Forslag til foredrag under symposiet bør sendes inn snarest, fristen er 15. januar. Mer informasjon om symposiet kan leses her.

Symposium om metabolomics
CAAT-Europe arrangerer et symposium i Berlin den 13. februar om metabolomics: studiet av nedbrytningsproduktene som dannes i kjemiske reaksjoner, noe som kan kaste lys på hvorfor enkelte forbindelser er giftige. Teknologien er pr. i dag særlig anvendbar innenfor toksikologi på blod- og urinprøver. Symposiet vil samle representanter fra regulatoriske myndigheter samt forskere fra industrien og akademia.

Nettkonferanse om dyrevelferd
I februar arrangeres det en todagers, fullstendig nettbasert konferanse om dyrevelferd, med vekt på oppstalling, miljøberikelse og smerte. Konferansen er gratis, og tar sikte på å gi deltagerne den samme følelsen som de ellers vill hatt om de hadde deltatt på et fysisk møte.

FHF fyller 10 år
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fyller 10 år, og i den forbindelsen inviterte fiskeri- og kystministeren kunnskapsmiljøene til å komme med bidrag til regjeringens arbeid med forskningsstrategien Hav21. Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen. Mandatet til Hav21 kan leses her. Alle aktuelle grupper oppfordres dermed av Norecopa å bidra med 3R-innspill i forbindelse med fiskeforskningen.

ecopa-hjørne i ALTEX
Tidsskriftet ALTEX (Alternatives to Animal Experimentation) publiserer forskningsresultater som fremme de 3 R-ene. Som nevnt i forrige nyhetsbrev har tidsskriftet en egen spalte som kan brukes til å profilere aktivitetene innenfor medlemsorganisasjonene. I det siste nummeret er det Tysklands arbeid som er i fokus. Det er også en rapport fra ecopas årsmøte i Madrid i november, som Norecopas sekretær deltok på.

Omtale av Norecopa hos Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen utgir bladet Dyrenes Forsvarer. I det siste nummeret (4/2011, side 18) er det en helsides omtale av Norecopas arbeid. Med Dyrebeskyttelsens tillatelse har vi lagt ut siden på våre nettsider. En forkortet versjon av artikkelen, med fokus på utdelingen av Norecopas 3R-pris, er tilgjengelig på Dyrebeskyttelsens nettsider. Vi minner om at Norecopa mottar nominasjoner for 3R-prisen i 2012!

 Fra mediene 
Møtekalender:

BCLAS symposium, Blankenberge, Belgia, 16.-17. november 2011
Systematic reviews in laboratory animal science, Nijmegen, Nederland, 9.-10. februar 2012
Metabolomics in Toxicology and Preclinical Research, Berlin, 13. februar 2012
Laboratory Animal Sciences, nettseminar, 15.-16. februar 2012
Scand-LAS symposium, Trondheim, 26.-29. april 2012
UFAWs Animal Welfare Conference, York, 21. juni 2012
Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Gardermoen, 26.-28. september 2012
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa