Nyhetsbrev nr. 4-2010

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 4-2010

28. juni 2010

Velkommen til det fjerde nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!


Pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 R’ene
Norecopa delte ut sin 3R-pris på 30 000 kroner med diplom for første gang under årsmøtet torsdag 3. juni. En enstemmig priskomité hadde valgt algetoksin-laboratoriet ved Norges veterinærhøgskole (NVH) som prisvinner. Det var 6 nominerte til prisen: alle ble presentert i talen som ble holdt av priskomitéens leder. De er beskrevet i mer detalj her.
Årsmøte / fagseminar
Norecopa avviklet sitt årsmøte og fagseminar den 3. juni.  Ca. 40 personer hadde funnet veien til Adamstua for å høre på de faglige innleggene om bruken av forsøksdyr i kreftforskningen og de siste forskningsresultatene på smertepersepsjon hos fisk. Disse presentasjonene blir lagt ute på Norecopas nettsider når foredragsholderne har rukket å bearbeide dem for offentliggjørelse. Stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid (SV), medlem av Stortingets næringskomité og tidligere forskningsdirektøren hos UiA, holdt et innlegg under årsmøtet  med tittel Er Stortinget opptatt av dyr og forskning? Hans inntrykk var at politikere, med noen hederlige unntak, er relativt lite interessert i forsøksdyrsaken. Diskusjoner om f.eks. fiskevelferd har lett for å ende opp som en diskusjon om fisk kan kjenne smerte, noe som mange politikere tydeligvis betviler. De siste forskningsresultatene på denne fronten, presentert på Norecopas fagseminar av dr.med.vet. Janicke Nordgreen, tyder imidlertid på at fisk har omlag den samme evnen til å oppleve smerte som fugler.
   Sekretæren presenterte en oversikt over Norecopas aktivitet siden forrige årsmøte.
   Norecopas regnskap og årsberetning for 2009 ble godkjent av årsmøtet, og likedan budsjettet for 2010 og aktivitetsplanen for 2010-2013.
Protokollen fra årsmøtet kan leses her.

Nytt styre i Norecopa
To av Norecopas styremedlemmer, representantene for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene med sine varamedlemmer, og selve valgkomitéen var på valg i år. Styreleder Bente Bergersen stilte til gjenvalg, og det gjorde også hele valgkomitéen. Årsmøtet valgte inn rådgiver Johan Teige som varamedlem for Bente Bergersen. Som styrerepresentant for dyrevernorganisasjonene ble biolog Anton Krag valgt inn i styret, med veterinær Tanya Schumacher som varamedlem. Disse styremedlemmene sitter frem til 2014. Representantene for industrien og akademia er på valg i 2012.
   Vi takker avtroppende styremedlemmer Live Kleveland, Jannicke Gram og Kathrine Ryeng for sin innsats, og vi ønsker de nye medlemmene til lykke med arbeidet sitt. Medlemmene er presentert på Norecopas nettsider.

Innspill til departementene om statsbudsjettet for 2011
Norecopa har i lengre tid drevet lobbyvirksomhet mot Næringskomitéen og enkeltpolitikere for å øke ressursene til arbeid med de 3 R-ene i Norge. Vi har også hatt mye kontakt i årenes løp med departementene (LMD og FKD).
   Vi har nylig sendt brev til statsrådene i LMD og FKD. I tillegg ba vi om et møte med Landbruks- og matministeren. Vi fikk innvilget et møte den 11. juni med statssekretær Ole T. Heggem, departementsråd Olav Ulleren og avdelingsdirektør Kristin Nummedal. Norecopas sekretær presenterte en rekke aktiviteter som medfører økte ressurser til 3R-arbeidet. Noen av momentene i statssekretærens åpningstale under Norecopas stiftelsesmøte den 10. oktober 2007 ble også kommentert. Vi følte at vi fikk forståelse for behovet for flere midler og vi venter spent på statsbudsjettet, som presenteres på Adamstua 5. oktober. 
   Vi har også vært i telefonisk kontakt med FKDs ledelse og vi har bedt om et møte i august.

Behovet for en plattform for standardiserte forsøksfisk
Norecopa har i ca. ett år hatt kontakt med forskere knyttet til UiO/NVH som arbeider med teknikker for produksjon av klonale linjer av ulike fiskearter. Det er et kjent problem innenfor fiskeforsøk at mangelen på standardiserte linjer medfører at man må bruke flere fisk for å oppnå en tilfredsstillende resultatsikkerhet (styrke), på grunn av variasjonene som har ingenting med forsøksoppsettet som oppstår mellom individene i én og samme forsøksgruppe.
  Den 10. juni møttes representanter for UiOs senter for økologisk og evolusjonære syntese (CEES) som hadde tatt initiativet til møtet, HavforskningsinstituttetHavbruksstasjonen i TromsøCryogenetics AS og Norecopa. De ulike metodene for å produsere ensartede individer, og mulige finansieringsplaner, samt aktørenes forskningsprogrammer innenfor dette temaet, ble diskutert. Vi kommer tilbake til saken etterhvert.

FDUs årsrapport for 2009
Forsøksdyrutvalget offentliggjorde sin årsrapport den 3. juni. I 2009 ble det benyttet 1,7 millioner dyr som er definert som forsøksdyr. I tillegg inngikk tilsammen 3,3 millioner dyr i forskningsvirksomhet uten at de ble kategorisert som forsøksdyr. Årsrapporten viser bl.a. en femdobling i antallet smertevoldende dyreforsøk, hovedsakelig innenfor fiskeforsøk. Dyrevernalliansen har en omtale av rapporten på sine nettsider. En NTB-melding om det manglende tilsynet ved norske forsøksdyravdelinger er blitt slått opp i mange av landets medier. Dyreforsøk uten tilsyn er en reportasje i Aftenposten.
Opinionsmåling om dyreforsøk
I det forrige nyhetsbrevet lovte vi å komme tilbake med mer informasjon om en opinionsmåling som ble foretatt av Infact på oppdrag fra Dyrevernalliansen/Norecopa.
   Til spørsmålet om myndighetene bør øremerke midler for å fremme forskning på alternative midler, svarte 65% ja og 12% nei, mens 21% hadde ingen bestemte oppfatning om saken. Prosentandelen som svarte ja, var lik i alle aldersklasser (62-68%) og det var relativt liten forskjell mellom menn og kvinner (hhv. 61% og 69%). Oppslutningen var høyest blant velgerne til V (75%), SV (76%) og RV (72%) og lavest hos velgerne til KrF (53%). 
Hos velgerne til Ap og Sp var tallene hhv. 62% og 67%.
   Til spørsmålet om medisinsk forskning er akseptabel, svarte 79% menn og 67% kvinner ja. I dette tilfelle var det størst oppslutning hos Høyre-velgere (83%), dernest Ap (81%), V (75%), Sp og Frp (68%). Tallene var lavest hos SV (58%) og RV (40%).
   Det ble også spurt om det var akseptabelt å bruke forsøksdyr til å utvikle medisiner mot oppdretssrelaterte fiskesykdommer. 71% av menn, men kun 43% av kvinner, mente at dette var akseptabelt. Det var liten variasjon mellom regionene (50-58%), med høyest oppslutning i Oslo (64%). Det var klart færre respondenter over 60 år som mente at det var akseptabelt (46% mot 60-64% i de andre aldersgruppene). FrPs velgere hadde høyest oppslutning (69%). De som støtter regjeringspartiene, viste relativt stor spredning i sin oppslutning til denne bruken av forsøksdyr, som var også mye lavere enn hos FrP-velgerne: 59% (Ap), 50% (SV) og 46% (Sp). 
   Kun 23% av menn og 19% av kvinner mente at det var akseptablelt å benytte dyr til kosmetikktesting. Her var FrPs velgere den største andelen (oppslutning på 28%).
 
Opinionsmåling om EUs dyrevelferdspolitikk
Den 1. juni ble en elektronisk opinionsmåling lansert, som et ledd i evalueringen av EUs Policy on Animal Welfare (EUPAW). Målingene foretas av eksterne konsulenter på vegne av DG SANCO (EUs direktorat for helse og forbrukere). Alle kan delta i opinionsmålingen, ved å benytte denne lenken.

Dyreforsøk uten tilsyn
Aftenposten hadde en reportasje den 20. juni som siterer et brev fra Forsøksdyrutvalget til Mattilsynet. Halvparten av landets forsøksdyravdelinger har manglet godkjennelse siden 2005, og det er heller ikke blitt foretatt uanmeldte inspeksjoner i den tidsperioden. I samme periode har antallet dyreforsøk økt med 28%. FDU mener at situasjonen vil bedre seg nå som Mattilsynets inspektører har begynt med inspeksjonsvirksomheten. Reportasjen ble sitert i mange andre norske medier.

Dyrvelferd på sparebluss
Aftenpostens reportasje om ressursene til Forsøksdyrutvalget ble fulgt opp den 28. juni med en reportasje om manglende ressurser til Norecopa og et forskningsfond for alternativer til dyreforsøk. Det er én faktafeil: den svenske staten har bevilget 24 millioner til forskning på alternativer for perioden 2009-2011, ikke i året som det står i reportasjen.

Kronikk om forsøksdyr og alternativer
Styreleder og sekretær har skrevet en kronikk med tittel Bryr nordmenn seg egentlig om dyreforsøk? Den ble sendt til Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv uten å få napp, og er nå sendt til Adresseavisen. Kronikken tok utgangspunkt i den manglende medieinteressen for tre av begivenhetene innenfor forsøksdyrmiljøet de siste par ukene: Ministerrådets godkjenning av teksten til det nye EU-forsøksdyrdirektivet, offentliggjøring av FDUs årsrapport og utdelingen av Norecopas 3R-pris. Kronikken påpeker behovet for flere ressurser, både til Norecopa og til et forskningsfond.

Dyreforsøk i (u)etisk farvann?
Dette er tittelen på et debattinnlegg skrevet av Espen Gamlund, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komitéen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)  i juni-nummeret av Forskningsetikk (sider 22-23). Gamlund skriver bl.a. at 'det bør være en forskningspolitisk målsetting at Norecopa bevilges de nødvendige midler til å drive eller initiere forskning på alternative metoder'. I tillegg siterer han fra konklusjonene i en rapport fra 2005 fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT), som var kritisk til dagens forvaltningssystem, den påståtte mangelen på kompetanse innenfor statistikk i Forsøksdyrutvalget (FDU) og at legpersoner ikke sitter i FDU. Rapporten påpekte også at ressursene til FDU ikke står i forhold til intensjonen i forsøksdyrforskriften om å satse på alternativer til dyreforsøk. Gamlund foreslår at det vurderes om ikke Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) kan være en bedre modell for forsøksdyrforvaltningen: en  hovedkomité som tar seg av prinsipielle diskusjoner, fagkomitéer med ansvar  for risikovurderinger samt etiske komitéer som vurderer enkelte dyreforsøk. Han mener at en slik hovedkomité bør bestå bl.a. av en representant fra Norecopa, en med kompetanse innenfor statistikk og et fagetisk medlem med ansvar for de etiske sidene ved dyreforsøk.
  Som kjent skal arbeidet med å utforme en ny forskrift om forsøk med dyr, hvor forvaltningsmodellen vil stå sentralt, settes i gang til høsten.

Nytt europeisk forsøksdyrdirektiv
I forrige nyhetsbrev lovte vi å oppgi adressen til EUs nettside om direktivet når den er offentliggjort. En omtale av direktivet kan leses her og den siste utgaven av teksten (26. mai) kan lastes ned her. Direktivteksten ble godkjent av EUs ministerråd den 3. juni. Det kan enda forekomme endringer før dokumentet er rettskraftig, men vi har laget denne oppsummering av noe av de viktigste momentene for norske forhold. Flere av disse vil innebære relativt store endringer i dagens praksis, noe som sikkert vil bli diskutert når arbeidet med revisjon av den norske forsøksdyrforskriften starter til høsten.

Ny europeisk dyrevelferdslov
Europaparlamentet har vedtatt en evalueringsrapport om europeisk Handlingsplan for dyrevelferd 2006-2010, skrevet av den svenske parlamentarikeren Marit Paulsen. Rapporten konkluderer med at det er behov for en ny dyrevelferdstrategi, ny dyrevelferdslov og et europeisk nettverk for dyrevelferd. Rapporten konkluderer med at mange av målsetningene i gjeldende handlingsplan er oppnådd, og at det er behov for en ny dyrevelferdsstrategi. Sentrale element i en ny strategi vil være en ny dyrevelferdslov og opprettelse av et europeisk nettverk for dyrevelferd. Prosessen er beskrevet på LMDs nettsider.

Engelsk oversettelse av dyrevelferdsloven
Vi har nevnt i tidligere nyhetsbrev at LMDs engelske oversettelse av dyrevelferdsloven inneholdt en rekke feil, Disse er nå blitt rettet opp, og oversettelsen kan leses her.

Antallet fisk i akutte toksisitetstester kan reduseres
Dette er tittelen i et nyhetsbrev fra den sveitsiske plattformen for de 3 R-ene. Plattformen påpeker behovet for å redusere antallet fisk som eksponeres til dødelige konsentrasjoner av kjemikalier i toksisitetstestene som inngår i 
OECD Guidelines. Plattformen har finansiert et forskningsprosjekt som, ved hjelp av historiske data og en simulering, konkluderer at det er mulig å gjennomføre slike tester med færre dyr.
 

EPAA pris
The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) utlyser en pris på 3000 euro til en stil eller artikkel som øker samfunnets kunnskap om de 3 R-ene i forbindelse med utvikling og sikkerhetstesting av nye produkter. På denne måten skal beslutningstakere på alle nivåer informeres om mulighetene, utfordringene og begrensningene ved dagens teknologi. I år ønsker EPAA at Reduction and Refinement skal vies spesiell oppmerksomhet. Innsendelsesfristen er 15. september. Mer informasjon om prisen her.

Kroppsspråk avslører laksen
Dette er overskriften til en reportasje på forskning.no om arbeidet ved Havforskningsinstituttet og Nofima Marina for å finne indikatorer for stress og velferd hos laks. Metoder som å måle oksygenforbruket og kortisolnivåene i vannet er dyre og tidkrevende, og passer best for landbaserte anlegg. Det viser seg at adferdsendringer er gode indikatorer: endringer i spiseadferd, uro i form av raske posisjonsskift og at fiskene flokker seg ved bunnen eller toppen av karet.
 I rapporten om forskningsbehovet innenfor velferd hos fisk i forsøk som ble utarbeidet i fjor av en arbeidsgruppe nedsatt av Norecopa og Norges forskningsrådet, ble nettopp behovet for bedre velferdsindikatorer etterlyst: 'Videre utvikling av metoder for overvåking av velferd i kar bør være av høy prioritet, ettersom miljøet i et kar er manipulerbart og endringer i vannkvaliteten kan få dramatiske konsekvenser.'

Internasjonalt konsensusmøte om husdyrforsøk
Vi minner om at Norecopas møte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research er under planlegging.
Vi har laget et skjema som kan brukes til å foreslå emner for møtet.
Vi oppfordrer alle som er opptatte av husdyrforsøk til å bidra til at dette blir et nyttig møte!

Retningslinjer for bruk av dyr i kreftforskning
Nye retningslinjer for bruken av dyr i kreftforskning ble publisert i slutten av mai i den elektroniske utgaven av tidsskriftet British Journal of Cancer. De bygger på to tidligere utgaver, og fokusserer på de 3 R-ene. En link til disse retningslinjene er blitt lagt til Norecopas oversikt over retningslinjer for dyreforsøk.

Retningslinjer for hold og bruk av sebrafisk
Forsøksdyrenheten ved den britiske Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) holder på å utarbeide et hefte på over 50 sider om denne viktige forsøksdyrarten. Sebrafiskanlegget ved NVH og undertegnede er noen av de som er invitert til å kvalitetssikre innholdet. RSPCA har nyttige nettsider om forsøksdyr, hvor rapporter om bl.a. følgende emner kan lastes ned:
  • genetisk modifiserte mus
  • etisk evaluering av forsøksprotokoller
  • standarder for rapportering av vitenskapelige studier i tidsskrifter
Innlegg om Norecopa, Society for Experimental Biology
SEB arrangerer sin årlige kongress til SEB i Praha 30. juni - 3. juli. Dr. Penny Hawkins fra RSPCA holder et innlegg på vegne av Norecopa med tittel "Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research" som bygger på arbeidet som stammer fra Norecopas konsensusmøter med samme tittel. Hun presenterer Norecopas arbeid i kjølvannet av disse møtene, se nedenfor for mer informasjon om dette.
 
Norecopas arbeidsgrupper
Norecopa har fulgt opp flere saker fra konsensusmøtet om fisk som ble avholdt på Gardermoen ifjor høst ved å lage tre arbeidsgrupper. Disse tar for seg:
  • "categories of severity" for fiskeforsøk, som være sammenlignbare med rapporten fra EUs ekspertgruppe som fokusserte på pattedyrforsøk
  • bruk av fisk til vaksineutvikling og testing
  • oppdatering av et engelskspråklig kompendium om forsøksdyr for fiskeforskere
Vi kommer tilbake til arbeidet etterhvert som det foreligger resultater fra disse gruppene. Alle disse er godt i gang.

Ny utgave av NRC/ILAR Guide
Det er nylig blitt utgitt en ny utgave av det amerikanske forskningsrådets Guide to the Care and Use of Animals in Research, som tar i betraktning fremskrittene innenfor faget forsøksdyrlære. Boken danner grunnlaget for bl.a. akkrediteringsarbeidet til AAALAC International, og den er en fin innføring i prinsippene bak kvalitetssikring av alle leddene i oppstalling, stell og bruk av forsøksdyr.

Kurs i dyreetikk og dyrevelferd, Cambridge
Universitetets senter for dyrevelferd arrangerer et kurs med tittel Animal Welfare Science, Ethics and Law i Cambridge i tiden 12.-24. september i år. Det er begrenset plass.

European Congress on Alternatives to Animal Testing
Vi minner om den internasjonale kongressen om alternativer til dyreforsøk i toksisitetstesting som arrangeres i Linz i september. Linz-kongressene er blitt noen av de viktigste møteplassene for forskere på dette området. Mer informasjon på deres nettsider.

8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences
Arbeidet med planleggingen av den neste verdenskongressen om de 3 R-ene, som avvikles i Montréal i august neste år, er i gang. Undertegnede sitter i styringskomitéen for kongressen. Ønsker knyttet til programmet for denne kongressen mottas gjerne.

Andre mediesaker:
Et temanummer om bruken av dyr i undervisning og forskning, utgitt av Journal of Veterinary Medical Education.
Avlsforsøk på fjellrev: NINAs avlsprogram for fjellrev er beskrevet på nettet, med bilder fra nettkameraer plassert inn i hiene.
Coding of facial expressions of pain in the laboratory mouse. Dette arbeidet har også avstedkommet en del diskusjon om etikken bak studiene.
  
Møtekalender:
European Congress on Alternatives to Animal Testing, 2.-4. september 2010, Linz
Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen 
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på nettsiden til nyhetsbrevene
 
TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith ( adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa