Nyhetsbrev nr. 2-2014

 
  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Klikk her for å dele nyhetsbrevet på din Facebook-side
Velkommen til Norecopas andre nyhetsbrev i 2014!
Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

 
Dette brevet inneholder følgende saker:
Nominasjonsfristen for Norecopas 3R-pris går snart ut!
Norecopas fagseminar og årsmøte 5. juni
Riksdagen vedtar å etablere et 3R-senter
Merking av hjortedyr og rovdyr
Norecopa møtte FrPs næringsfraksjon
Norecopa besøkte Forskningsrådet
Scand-LAS symposium i Stockholm
ENRICH Fish
Vaksineforsøk
Konferanse i cyberspace
Alternativer til dyr i undervisningen
Britiske forskere dyrker mini-lever
Retningslinjer for planlegging og evaluering av dyreforsøk
Retningslinjer for avliving av forsøksdyr
-Nye driftsformer må dokumentere god fiskevelferd
Dyrevernalliansen møtte LMDs statssekretær
Bergen-konferanse om nytte-kostnadsanalyse
Styrereferat
Horizon 2020
Veterinær Finn Berntsen
Fra mediene
Møtekalenderen

 
Utdeling av Norecopas 3R-pris i 2013
Nominasjonsfristen for Norecopas 3R-pris går snart ut!

Har du eller din avdeling/institusjon bidratt til å fremme de 3 R-ene? Årets pris er som vanlig på kr. 30 000 med diplom. Fristen er 15. mars!

Norecopas fagseminar og årsmøte 5. juni
Nå er programmet klart for fagseminaret og årsmøtet. Vi tilbyr foredrag om tre spennende temaet, som belyser veien videre når det gjelder erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Det står litt mer om foredragene under bildene nedenfor. Seminaret er som vanlig gratis, inkl. lunsj, og det er ingen påmelding. Velkommen til Adamstua den 5. juni!

Kunstige organer
Eksperter innenfor celledyrkning og mikrochip-teknologi har kommet sammen og begynt å produsere kunstige organer med levende menneskeceller som kan erstatte dyreforsøk. Vi skal høre mer om utviklingen på området. Foto: Technische Universität Berlin

 
Robotikk og biomimetikk
Arbeidet med å utvikle bedre undervannsfartøyer til bruk i marin arkeologi har fått forskere til å studere hvordan fisk forholder seg til vannet rundt seg, og særlig til strøm- og trykkforholdene. Dette har ført til utviklingen av roboter som etterligner fisk og samtidig bidrar til økt dyrevelferd. Foto: filose.eu

 
Teknologi og viltforsøk
Hvor invasivt må moderne viltforsking være? Foredraget vil beskrive hvordan moderne teknologi har endret vår forskning på ville dyr og vil belyse de sammensatte hensyn som må tas når man griper inn i naturen. Foto: colourbox.com

 
Riksdagen vedtar å etablere et 3R-senter
 
 
Etter en debatt i Riksdagen den 19. februar er det nå klart at Sverige får 'et kompetansesenter for 3R-spørsmål'. Sverige har fra før store regionale etiske komitéer, en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, et senter for dyrevelferd ved Statens lantbruksuniversitet og store årlige bevilgninger til forskningsprosjekter innenfor de 3 R-ene. Vi må bare gratulere vårt naboland!

 
Merking av hjortedyr og rovdyr
 
Norecopa deltok på et møte om viltmerking den 20. januar
 
Utkastet til en ny forskrift om merking av vilt ligger nå til behandling hos departementene. Den 20. januar deltok Norecopa på et møte arrangert av Forsøksdyrutvalget om merking av hjortedyr og rovdyr. Bakgrunnen for møtet var en rapport fra VKM, på oppdrag fra Mattilsynet. Det var ca. 40 deltagere. Diskusjonen ble livlig og tok for seg bl.a. usikkerheten rundt den nye forvaltningsmodellen for dyreforsøk, behandlingen av søknader om dyreforsøk når det søkes om finansiering fra NFR, og behovet for ensartet saksbehandling. Etter møtet sendte Norecopa en forespørsel til deltagerne om de ønsket at vi skulle arrangere et oppfølgingsmøte for å arbeide med noen av de konkrete spørsmålene som ble reist. Norecopa har foreløpig kun fått ett svar på henvendelsen. Vi minner om ressursene som ligger ute på nettet etter Norecopas internasjonale konsensusmøte om viltforskning som ble arrangert i 2008. Vi skal vurdere følge opp tiltakene som ble identifisert på dette møtet dersom det er stor nok interesse for det. Foto: colourbox.com

Norecopa møtte FrPs næringsfraksjon
 
Norecopa møtte FrPs næringsfraksjon den 24. januar
 
Den 24. januar møtte Norecopa FrPs næringsfraksjon på Stortinget. Møtet varte en halv time og ga Norecopa tid til å utdype problemstillingene som vi pleier å reise under Næringskomitéens budsjetthøringer i november hvor tiden er mye mer begrenset. Fraksjonen viste stor forståelse for 3R-konseptet og for Norecopas arbeid.
I slutten av januar fikk Norecopa et brev fra Landbruks- og matdepartementet som bekreftet at Norecopa får 1,3 millioner kroner i tilskudd for 2014, som resultat av budsjettbehandlingen på Stortinget. Dette betyr, som i 2013, at Norecopa har ca. en halv million esktra i tilskudd enn basisbevilgningen som den har mottatt siden oppstarten i 2007. På styremøtet den 23. januar ble det vedtatt å bruke noen av disse midlene til å øke sekretærens stillingsprosent fra 50% til 75%, mens resten brukes til å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter.


 
Norecopa besøkte Forskningsrådet
 
 
Den 30. januar fikk Norecopas sekretær og styremedlem Siri Knudsen anledning til å møte programstyre i Havbruksprogrammet hos Norges Forskningsråd. Det ble satt av en halv time av styremøtet til en orientering om Norecopas arbeid. Styremedlemmene viste stor interesse for Norecopas arbeid. Møtet ga begge partene nyttige innspill om veien videre når dyr brukes i forskningen, og Norecopa vil følge dette opp.

 
Scand-LAS symposium i Stockholm
 
Scand-LAS symposiet arrangeres i Stockholm 24.-27. april
 
Det årlige nordisk-baltiske forsøksdyrsymposiet arrangeres i Stockholm i slutten av april, og det er på tide å registrere seg. Norecopas sekretær deltar med to innlegg. Under en workshop på torsdagen vil han presentere Norecopas retningslinjer for fasting av gnagere. På søndagen presenterer han Norecopas arbeid, og erfaringene med en nasjonal konsensus-plattform som promoterer alle de 3 R-ene.

ENRICH Fish
I et nyhetsbrev i fjor høst fortalte vi om at Norecopa bevilget kr. 100 000 av ekstrabevilgningen den fikk i 2013 til Nofima Tromsø for å lage en prosjektsøknad om miljøberikelse hos oppdrettsfisk som brukes i laboratorieforsøk. Norecopa har nå mottatt en omfattende søknad, som ble diskutert styremøtet den 23. januar. Søknaden blir sendt til Forskningsrådet i forbindelse med deres utlysninger i mai.

 
Vaksineforsøk
Norecopa bevilget kr. 40 000 av ekstrabevilningen som den fikk i 2013 til å starte på et prosjekt som går ut på å erstatte bruken av levende fisk i vaksinetesting med antistoffmålinger. Dette prosjektet, et samarbeid mellom VESO Vikan og Pharmaq, er en videreføring av et konsept som har vært brukt tidligere i forbindelse med utprøving av furunkulosevaksine. Det er nylig publisert en artikkel om dette. Forskeren som arbeidet med arbeidet, Anne Berit Romstad, vant Norecopas 3R-pris i 2012. Prosjektet er i full gang, og Norecopas styre har satt av kr. 100 000 av årets budsjett til fullføringen.

 
Konferanse på nett
Norecopas sekretær deltok på en to-dagers forsøksdyrkonferanse 5.-6. februar uten å forlate hjemmet. Online Laboratory Animal Science (LAS) BioConference Live ble arrangert som et virtuelt møte, med foredrag på direkten og muligheten til å stille foredragsholderne spørsmål. I tillegg var det en kommersiell "utstilling" hvor man kunne chatte med representantene. Temaet var Laboratory Animal Science in the 21st century, new trends in the profession. Konferansen trakk mange internasjonalt kjente foredragsholdere, og foredragene blir tilgjengelige på nettet ut mai måned.

 
Virtuell konferanse om forsøksdyr
 
Alternativer til dyr i undervisningen
 
 
I samarbeid med Norges veterinærhøgskole har Norecopa publisert en artikkel i siste nummer av Norsk Veterinærtidsskrift (nr. 1-2014) om erfaringene på NVH med alternativer og supplementer til bruken av dyr i undervisning og opplæring. To av forfatterne har også utgitt retningslinjer for når avgjørelsen skal tas om dyr skal brukes eller ikke. Bildet viser et skjermbilde fra programmet SimMuscle, som simulerer det klassiske froskeforsøket innenfor fysiologi hvor man arbeider med en nerve og muskel tatt fra bakbeinet.
Norecopa er svært takknemlig til Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk (NSMSD), som fortsetter å støtte Norecopas drift av databasen NORINA som inneholder informasjon om ca. 4 000 slike produkter. I tillegg drifter Norecopa databasen TextBase, som inneholder informasjon om ca. 1 500 tekstbøker og andre skriftlige ressurser av relevans til forsøksdyrlære og de 3 R-ene. Norecopa har sendt en årsrapport for 2013 til NSMSD, som trykkes i neste utgave av deres blad. Norecopa har fått tillatelse til å legge ut artikkelen på sine nettsider.


Britiske forskere dyrker mini-lever
 
Bilde fra NC3Rs
 
Forskere fra Cambridge har mottatt 3R-prisen fra det britiske senteret NC3Rs for sitt arbeid med å dyrke funksjonelle, tredimensjonelle "mini-levre" fra stamceller hos voksne mus. Lederen for NC3Rs beskriver jakten etter slike celler som den hellige gralen i leverforskningen. Ved hjelp av denne metoden kan det i fremtiden være mulig å teste 1000 potensielle farmaka mot leversykdom på cellene fra én mus. Disse kunstige organene fortsetter å vokse når de blir innplantert i mus med leversykdom: dyrene får et mildere sykdomsforløp og overlever lengre. Forskerne har nå begynt å tilpasse metoden til leverceller fra mennesker, i håpet om at pasienter med leversvikt vil kunne dyrke sitt eget levervev til transplantasjon.

Retningslinjer for planlegging og evaluering av dyreforsøk
Flere britiske fagorganisasjoner har gått sammen og skrevet omfattende retningslinjer for forskere som planlegger forsøk hvor de skal studere dyrs atferd, enten i laboratoriet eller i naturen. Guiding Principles for Behavioural Laboratory Animal Science har som mål å veilede ikke bare forskere men også komitéer med legpersoner som er involvert i avgjørelser om søknader om dyreforsøk. Også forskere som arbeider innenfor andre fagfelt bør finne dokumentet nyttig, fordi det tar for seg sentrale temaer som bl.a. evaluering av vitenskapelig nytteverdi, kritisk analyse av forsøksdesign, miljøfaktorer og statistiske metoder.

 
 
Retningslinjer for avliving av forsøksdyr
Vi minner om at den amerikanske veterinærforeningen kom i 2013 med en ny utgave av sine anerkjente AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals. Retningslinjene er på over 100 sider, inneholder litteraturreferanser og dekker alle tenkelige dyrearter, i tillegg til å beskrive teorien bak avlivingsmetodene.

 
-Nye driftsformer må dokumentere god fiskevelferd
Det var overskriften på et intervju på kyst.no med Mattilsynets Inger Fyllingen om utviklingen av nye driftsformer, metoder og teknologi (bl.a. bruk av triploide fisk) innenfor oppdrettsnæringen. Her kan det være behov for godkjenning fra Forsøksdyrutvalget før nye metoder prøves ut.

 
Dyrevernalliansen møtte LMDs statssekretær Hanne Blåfjelldal (FrP)
Dyrevernalliansen møtte LMDs statssekretær
Dyrevernalliansen har hatt et møte med statssekretær i LMD Hanne Maren Blåfjelldal (FrP). Møtet er også omtalt på Dyrevernalliansens nettsider. Alternativer til dyreforsøk var på agendaen.

 
Bergen-konferanse om nytte-kostnadsanalyse
Styremedlem i Norecopa, Aurora Brønstad, leder en arbeidsgruppe nedsatt i fellesskap av forsøksdyrorganisasjonene på begge sider av Atlanteren, FELASA og AALAS. Harm-Benefit Analysis of Animal Studies skal se på formålet til og nytten med et forsøk og veie det opp mot skadene det påfører dyrene. Arbeidsgruppen skal ha sitt neste møte i Bergen, og dagen etterpå inviterer de til et åpent møte om dette temaet.

Styrereferat
Referatet fra styremøtet den 23. januar er nå klart. Referatet er på sirkulasjon til underskriving, men kan leses på nettet allerede nå.

Horizon 2020
Landbruks- og matdepartementet minner om at EUs forskningsprogram Horizon 2020 har landbruksforskning som et viktig satsingsområde. Man kan lese mer om programmet på NFRs sine nettsider.

 
Veterinær Finn Berntsen
 
 
Vi har mottatt det triste budskapet om at veterinær Finn Berntsen er gått bort.
Finn Berntsen arbeidet i en årrekke for Norske Institutt for Naturforvaltning, NINA. Han var ansvarshavende for viltforsøkene som pågikk i NINAs regi og hans arbeidsfelt dekket et stort og viktig fagområde. Han var svært opptatt av at prinsippene innenfor moderne forsøksdyrlære skulle tilpasses og anvendes viltforskningen. Han var pådriver for at kurs i forsøksdyrlære skulle inneholde en modul skreddersydd viltforskere. Han var også medarrangør av Norecopas internasjonale konsensusmøte med tittelen "Harmonisation of the Care and Use of Animals in Field Research", som samlet 50 deltagere fra 5 land.
Finn Berntsen var en svært trivelig kollega med et lunt vesen og var lett å samarbeide med. Vi lyser fred over hans minne.


 
Fra mediene
- Alle pengene går til dyreforsøk
Frustrerte fisk med depresjonslignende atferd
Maskin til 15 millioner kroner sparer rotteliv
The art of alternatives
Kvar har du hjort av deg?
Otter project - monitoring pollution
Sporer laksen med naturens egne merker
Odin er Norges første øvingshest for brannfolk
Publish or perish
Tidsskrift status gir ikke kvalitet
'Very low' national funding of alternatives raises concern in ECEAE
Applause and fury over UK governent's delivery plan on 3Rs
Mice fall short as test subjects for some of humans' deadly ills
U.S. science officials take aim at shoddy studies
Animal welfare set to become key part of China's vet training
Teller hval fra verdensrommet
Risikovurdering: Oppdrettsfisk har høy risiko for lidelser
Cambridge breakthrough to reduce animal experiments
Fewer laboratory animals needed for drug development thanks to fish scales

 
Møtekalenderen
Infectious diseases of laboratory animals, Cambridge, 24.-28. mars 2014
Innovative Strategies for Severity Assessment in Laboratory Animals, Hannover, 27.-28. mars 2014
The health monitoring of rodents and the cage-level environment in modern animal facilities, Varese, 27.-28. mars 2014
Scand-LAS symposium, Stockholm 24.-27. april 2014
Harm-benefit analysis of animal studies, Bergen 29. april 2014
Pathology of the mouse, Leiden, 12.-14. mai 2014
Norecopas årsmøte og fagseminar, Oslo 5. juni 2014
Organization and procedures in the modern laboratory animal facility, Varese 6.-9. juni 2014
18th International Congress on In Vitro Toxicology (ESTIV2014), Egmond aan Zee, 10.-13. juni 2014
Recent Advances in Animal Welfare Science IV, York, 26. juni 2014
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Praha 24.-28. august 2014
6th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level. Clermont-Ferrand, 3.-5. september
3rd Annual International Zebrafish Husbandry Course, Varese, 30. september - 3. oktober 2014
World Congress on Controversies, Debate and Consensus (CoVet), Praha, 23.-26. oktober 2014
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa