Nyhetsbrev nr. 4-2013

   Velkommen til Norecopas fjerde nyhetsbrev i 2013!

Dette brevet omtaler følgende:

Gratulerer med Norecopas 3R-pris!
Norecopas årlige 3R-pris på kr. 30 000 pluss diplom ble overrakt av lederen for Stortingets næringskomité, Terje Lien Aasland under Norecopas fagseminar den 3. juni. Prisen gikk til førsteamanuensis Gøril Eide Flaten, Universitetet i Tromsø. Prisvinneren var forhindret fra å delta på grunn av fødselspermisjon, så prisen ble tatt imot av hennes stipendiat, André Engesland. Vi gratulerer så mye! Gøril Flaten har utarbeidet et verktøy for å studere opptak av stoffer gjennom hud og tarm uten å bruke forsøksdyr. I alt var det 6 nominasjoner til årets pris. En omtale av prisvinneren og de øvrige nominerte finnes på Norecopas nettsider.
   Vi gratulerer også to av de øvrige nominerte som fikk hederlig omtale fra priskomitéen: Anita Rønneseth, som gjennomførte doktorgraden på sitt arbeid tidligere i år og Janicke Nordgreen som disputerte i 2009.

Presentasjonene fra Norecopas fagseminar ligger på nettet
Omlag 80 personer deltok på Norecopas fagseminar den 3. juni. Det har vært stor interesse for de tre foredragene, både før og etter møtet, og disse er nå lagt ut på nettet. Foredragene berører tre svært viktige og sentrale spørsmål ved bruken av dyr, ikke bare i forsøkssammenheng:
  • Which animals feel pain?
  • Can we be sure the animal is anesthetised?
  • Are our methods of killing animals humane?

Referat fra årsmøtet
Referatet fra årsmøtet som ble holdt samme dag som Norecopas fagseminar, er også lagt ut på nettet. Årsmøtet er Norecopas høyeste organ og dermed det aller beste forumet for å diskutere retningen som Norecopa skal ta fremover. Dessverre har deltagelsen på årsmøtene alltid vært laber, selv når mange kommer til fagseminaret som arrangeres samme dag. Det er viktig at Norecopa får tilbakemeldinger fra medlemmene og andre som er opptatt av dyreforsøk og 3R-arbeid. Vi oppfordrer alle som har forslag til Norecopas arbeid, om å ta kontakt med oss.

Utlysninger fra Stiansen-stiftelsen
Vi minner om Stiansen Stiftelsen som ble opprettet tidligere i år. Stiftelsen opplyser følgende:
  1. Stiansen-prisen skal deles ut til enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste det siste året. Stiftelsen ønsker innspill og nominasjoner til hvem som bør få tildelt prisen. Nominasjoner skal sendes innen 1. august.
  2. Det kan søkes om prosjektstøtte. Her er det ingen årlig søknadsfrist. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende er eksempler på prosjekter man kan søke om støtte til, men det er ikke avgrenset til bare dette. Støtten skal dekke prosjektarbeidet, og ikke administrasjonsutgifter. Søknader om prosjektstøtte sendes inn fortløpende. Stiftelsen foretar løpende vurderinger av søknadene som kommer inn. Det må påregnes 1-3 måneders saksbehandlingstid.

Norecopa på Facebook
Vi minner om at Norecopa har opprettet en Facebook-side som et prøveprosjekt. Vi opplevde stor aktivitet på siden i forbindelse med fagseminaret i juni. Vi fortsetter å legge ut saker på Facebook, selv om nyhetsbrevet vil fortsette å være Norecopas hovedkanal. Facebook er imidlertid en fin arena for å nå flere personer, og vi oppfordrer deg som leser dette nyhetsbrevet til å:
Verdenskongress om de 3-Rene, Praha august 2014
Vi minner om verdenskongressen i Praha i august 2014. Vi oppfordrer alle som arbeider med prosjekter innenfor dette temaet å vurdere å delta på kongressen og presentere sitt arbeid. Norecopas sekretær er medlem av kongressens organisasjon. Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon!

Omfattende veiledning om 3R-søk
EU har utgitt en omfattende veiledning (The ECVAM Search Guide) om hvordan man gjennomfører litteratursøk innenfor de 3 R-ene. I tillegg inneholder den beskrivelser av svært mange ressurser som kan brukes for å identifisere 3R-alternativer: tidsskrifter, databaser, organisasjoner og søkemotorer. Veiledningen består av to hefter på tilsammen 160 sider og er gratis. Norecopas sekretær har samarbeidet med forfatterne i en årrekke og anbefaler veiledningen på det sterkeste. Dette er en ressurs som alle dyreavdelinger bør vurdere å skaffe seg, og som mange forskere vil ha nytte av når de planlegger dyreforsøk. Veiledningen kan bestilles på nettet.

Møte om husdyrforsøk i Storbritannia
Den 26. juni ble det arrangert et møte utenfor London med tittel Welfare of Agricultural Animals in Research. Møtet ble arrangert av organisasjonen RSPCA i samarbeid med etaten for de offentlige veterinærlaboratoriene, AHVLA. Møtet var et direkte resultat av Norecopas internasjonale konsensusmøte om husdyrforsøk som ble avholdt på Gardermoen forrige september. Norecopas sekretær ble derfor bedt om å være med på å arrangere møtet, og holdt et innlegg om Norecopas arbeid, i tillegg til å lede deler av gruppearbeidet.
   Foredragene på møtet omfattet bl.a. den nyeste forskningen om å oppdage smerte hos dyr ved hjelp av ansiktsuttrykk; erfaringer med trening av minigriser; og veiledning om hvordan EUs nye krav om registrering av belastningskategorier for dyreforsøk skal brukes. Et manuscript som oppsummerer møtet skal publiseres i et britisk tidsskrift senere, og vi kommer tilbake til dette. Det var nesten 80 deltagere på møtet (forskere, teknikere og representanter for forvaltningen). Det var stor interesse for et diskusjonsforum for de som er involvert i husdyrforsøk, samt for et nytt møte som fokuserer på bruken av fjørfe i forskning, som er et område som ofte ikke er dekket av andre møter. Norecopa vil holde kontakt med sine britiske kollegaer om saken.
 
Effekten av merking på ville dyr
På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomitéen for Mattrygghet (VKM) vurdert risikoen for svekket dyrevelferd når ville dyr merkes. Rapporten fra VKM viser at merking påvirker velferden til ville dyr, men hvor mye og hvor sannsynlig det er at dyret lider er avhengig av hvilke metoder som brukes til innfanging og merking. Kompetanse hos den som utfører merkingen spiller også en rolle. Rapporten kan leses på VKMs nettsider. Dyrevernalliansen kommenterer saken på sine nettsider. Forskning.no har også en artikkel om saken.

Søknad om dyreforsøk i forbindelse med buejakt er avslått
Forsøksdyrutvalget har behandlet en søknad om avliving av hjort som et ledd i utredning om å tillate en prøveordning med buejakt i Norge. Søknad ble enstemmig avslått. Organisasjonen NOAH kommenterer saken på sine nettsider.

Mikrochip istedenfor dyreforsøk innenfor allergitesting
Den svenske organisasjonen Forska Utan Djurförsök (FUD) har en artikkel på sine nettsider om utviklingen av en ny testmetode for allergifremkallende kjemikalier uten bruk av dyr. Organisasjonen har støttet utviklingen av metoden, som er svært aktuell etter EUs forbud mot dyretesting i forbindelse med utvikling av nye kosmetiske produkter trådte i kraft på vårparten. Metoden anvender menneskelige celler og baserer seg på hvilke gener som blir uttrykt når cellene reagerer på kjemikaliet. Ved å bruke celler fra mennesker fremfor dyr, mener forskningsgruppen at testmetoden er mer relevant enn dyreforsøk. Metoden vil også etterhvert muliggjøre hurtigtesting av hundretalls kjemikalier på én gang.
   FUD utgir et nyhetsbrev, som er nyttig å abonnere på.

iOS App om EUs forsøksdyrdirektiv

Det britiske firmaet Agenda Resource Management har utviklet en iOS-app om forsøksdyrdirektivet 2010/63/EU. App'en kan lastes ned gratis fra nettet.

Utviklingen i Danmark i forhold til EU-direktivet
I begynnelsen av juni lanserte det danske Fødevareministeriet to nye tiltak for å gjennomføre EU-direktivet og fremme arbeidet med de 3 R-ene. Det skal etableres et nytt senter (3R-Centret) og et nasjonalt utvalg (Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer).
   3R-Centret skal arbeide med alternativer til dyreforsøk og får et årlig budsjett på 4,5 millioner danske kroner ifølge en pressemelding fra ministeriet. Mer informasjon om senteret kan leses her. Det søkes om styremedlemmer til senteret. Utenlandske personer kan søke, og fristen er 9. august. I følge vedtektene for senteret skal det arbeides aktivt for å fremme 3R-arbeid og informere brukere av forsøksdyr om alternative metoder. Videre skal senteret ta initiativ til anbefaling av forskningsallianser, kurser og undervisning, samt anbefale allokering av det danske fondets midler for forskningsprosjekter innenfor de 3 R-ene.
   Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer skal arbeide for å fremme de 3 R-ene og gi råd til myndighetene og forsøksdyravdelingene. Utvalget utgjør også 3R-Centrets styre. Vedtektene kan leses her.
   Senteret og utvalget får et felles sekretariat som skal bl.a. samle og offentliggjøre informasjon om alternativer, utarbeide retningslinjer om best praksis og administrere støtte til FoU-arbeid.
 Den danske organisasjonen Dyrenes Beskyttelse har en kommentar til tiltakene på nettsidene sine.

Gjennomføring av EUs forsøksdyrdirektiv i Norge

Det er ikke kommet noe nytt i denne saken siden vårt forrige nyhetsbrev. Mattilsynet la ut en statusrapport på sine nettsider den 14. juni. To stillinger som saksbehandlere ble lyst ut på vårparten, og det blir foretatt intervjuer i august. Mattilsynets forslag til ny forsøksdyrforskrift er hos departementene til vurdering.

Etiske dilemmaer ved bruk av forsøksdyr og mulige tiltak
Det britiske tidsskriftet ATLA har startet et nettforum med tittel Perspectives in Laboratory Animal Science (PiLAS), som inneholder mye tankevekkende stoff om bruken av forsøksdyr. Bl.a. er det en artikkel om de etiske sidene ved å bruke forsøksdyr til å studere livsstilssykdommerog en oppfordring til å øke kunnskapen om eksperimentelt design i dyreforsøk.
   Konsekvensene av dårlig planlagte dyreforsøk er også temaet i en artikkel om bruken av forsøksdyr i nevrologisk forskning i et amerikansk nettbasert magasin.
   I det siste nummeret av tidsskriftet ALTEX har professor Thomas Hartung skrevet en detaljert analyse av forholdet mellom prekliniske forsøk på dyr og resultatene av klinisk utprøving på mennesker.
   En gruppe ved Edinburgh University, i samarbeid med andre grupper i Europa og Australia, har startet et forum som heter Camarades (The Collaborative Approach to Meta-Analysis and Review of Animal Data from Experimental Studies). Camarades har en egen nettside pluss mye informasjon på Facebook. Camarades mener at det er et betydelig potensiale for å forbedre design av dyreforsøk, og for større anvendelse av såkalte systematic reviews og meta-analysis, noe som vil på sikt redusere antallet forsøksdyr. De siterer en rapport fra Nuffield Council on Bioethics, “The Ethics of Research Involving Animals” som anbefaler økt bruk av disse verktøyene.

Internasjonale konferanse om vurdering av dyrevelferd hos husdyr
Det skal arrangeres en internasjonal konferanse om vurdering av dyrevelferd hos husdyr i Frankrike i september 2014.

Nettbaserte seminarer om miljøberikelse
I høst arrangeres det en serie på 4 nettbaserte seminarer om temaet miljøberikelse.
 Foredragsholderne tar opp ulike sider av arbeidet med å øke dyrevelferd samtidig som man sikrer gode vitenskapelige data fra forsøket.

Rapport fra prosjektet START-UP
Paraplyorganisasjonen for de nasjonale konsensusplattformene, ecopa, i samarbeid med Vrije Universiteit i Brussel og flere nasjonale plattformer, har gjennomført et EU-finansiert prosjekt med navnet START-UP for å identifisere potensielle flaskehalser for implementeringen av 3R-tankegangen i farmasøytisk forskning og utviklingsarbeid. Sluttrapporten fra START-UP kan nå lastes ned.

Riktige datoer for neste års Scand-LAS symposium
I møtekalenderen i det forrige nyhetsbrevet hadde det sneket seg inn en feil når det gjelder datoene for Scand-LAS symposiet som arrangeres i Stockholm neste april. De riktige datoene er 24.-27. april, ikke den 25.-28. Vi beklager det inntrufne. Se møtekalenderen nedenfor.


Fra mediene


Møtekalender:
 


Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa