Nyhetsbrev nr. 7-2015http://search.norecopa.no

Vi har laget strukturen til de nye nettsidene, og IT-firmaet arbeider nå med design: passende fonttyper, farger, logoer m.m.

Vi har flere ganger bedt om innspill til disse nye sidene, gjennom nyhetsbrevene og direkte henvendelser til landets dyreavdelinger. Selv om toget egentlig er i ferd med å gå når det gjelder strukturen for nettsidene, mottar vi gjerne flere innspill, uansett hvilken interessepart du representerer. De kan sendes direkte til sekretæren (adrian.smith@norecopa.no). Det vil være mulig å redigere all tekst på nettsidene etter publisering, men dette er enklere før arbeidet ferdigstilles.

Det er planen å lansere de nye sidene den 15. februar 2016. At arbeidet tar så lang tid skyldes overføring av alle data fra Norecopas fire databaser, samt testing av søkemotoren. Dette må kvalitetssikres grundig.

Vi er veldig takknemlige til sponsorene våre, som har gjort det mulig å gjennomføre denne store jobben: Laboratory Animals Ltd., Nordisk Samfunn Mot Smertevoldende Dyreforsøk, Novo Nordisk, Scottish Accreditation Board og Stiansen Stiftelsen.

 
Neste årsmøte: sett av datoen allerede nå!
 
 

Inspirert av foredrag som vi har hørt i år, har vi allerede bestilt foredragsholderne til fagseminaret som Norecopa arrangerer i forbindelse med sitt neste årsmøte. Dette blir tirsdag 24. mai 2016, som vanlig på Adamstua i Oslo.

Dagen vil bestå av følgende program:

1000 - 1045 Norecopas årsmøte (inkl. valg av styremedlemmene for industri og akademia samt valgkomitéen)
1050 - 1110 Utdeling av Norecopas 3R-pris
1115 - 1200 Putting tags and transmitters on birds: are our guidelines flights of fancy? (Professor Rory Wilson, Swansea University)
1200 - 1230 Lunsjbuffet i vestibylen
1230 - 1315 How to construct a proper literature search when planning an experiment (Information Specialist Alice Tillema, Medical Library, Radboud University Medical Centre)
1330 - 1530 Practical training in literature searching

Rory Wilson har forsket på effektene som tilsynelatende uskyldige objekter som små id-merker, radiosendere o.l. har på fugler. Han er en underholdende foredragsholder og har et viktig budskap, som gjelder for alle dyrearter.
Deretter vil Alice Tillema vise oss hvordan søk i den vitenskapelige litteraturen bør settes opp, for å få flest mulig relevante (og færrest uinteressante) treff. Etter hennes foredrag vil hun gi alle som ønsker det, anledning til å prøve ut disse teknikkene i form av en praktisk gjennomgang i Fellesauditoriet på Adamstua. Ta med datamaskinen din! Det lover å bli en interessant dag.


Nye ressurser innen design og statistisk analyse
 
 

Det britiske 3R-senteret har lansert The Experimental Design Assistant (EDA), et nettbasert verktøy for å veilede forskere i eksperimentelt design slik at de bruker et minimum av dyr og de riktige metodene for å analysere resultatene av dyreforsøk.

Arbeidsseminaret om eksperimentelt design og statistisk analyse av dyreforsøk som Norecopa arangerer på Voss i februar, i samarbeid med FRAME og Universitetet i Bergen, er nå fulltegnet. Det er 50 plasser på seminaret, med deltagere fra mange land.

Vår paraplyorganisasjon ecopa har bevilget 1 800 euro i reisestipend til seminaret, som er blitt brukt til å støtte tre unge europeiske deltagere, samt en fra Singapore.


 
Veiledning om betydelig belastende dyreforsøk
 
 

Den britiske organisasjonen RSPCA har lansert en nettside, Focus on Severe Suffering, som belyser temaet fra tre ståsteder, og som er beregnet på forskere, teknikere/veterinærer og dyrevelferdsorganer. Nettsiden inneholder mange verdifulle råd og ressurser om hvordan de 3 R-ene kan anvendes i forbindelse med betydelig belastende dyreforsøk. Mange av rådene er også nyttige for dyreforsøk som er mindre belastende. Nettsidene anbefales.

 
Fageksperter i gang med sitt arbeid
 
 

Mattilsynet har oppnevnt 8 personer som fageksperter i forbindelse med vurderinger av dyreforsøk. Mattilsynet kontakter disse på individuell basis når de trenger bistand ved evaluering av søknader. Ekspertgruppen ble opprettet rundt oppstarten av den nye forvaltningsmodellen, men er fortsatt under vurdering og tilpasning. Ekspertene uttaler seg som privatpersoner.

 
Statsbudsjettet for 2016
 
 

Den 22. oktober arrangerte Næringskomitéen sin årlige åpne høring om statsbudsjettet for det kommende året. Som vanlig deltok Norecopas sekretær. I år var det hele 74 påmeldte, slik at hver deltager fikk kun 4 minutters taletid med ett minutt til spørsmål fra komitéen etterpå. Norecopas innlegg kan ses her i Stortingets videoarkiv (36:37 inn i opptaket) eller leses her. Notatet som ble delt ut til komitéens medlemmer kan leses her.

Næringskomitéen legger frem sin innstilling til statsbudsjettet fredag den 4. desember.


 
Mye å lære fra utenlandske 3R-priser
 
 

Norecopas sekretær ble invitert av Novo Nordisk til å være juryformann i forbindelse med tildelingen av firmaets 3R Award. Fra de 14 nominerte hos firmaets avdelinger i Beijing, Seattle og Danmark ble det først plukket ut 6 finalister av Novo Nordisk selv, før juryen tok stilling til disse. Omtaler av alle finalistene, samt en videofilm fra dagen, ligger ute på Novo Nordisk sine nettsider.

Alle de fremskrittene som de 6 finalistene står for, er relevante uansett hvor forsøksdyr brukes, og koster lite å innføre. Vinnergruppen innførte bruken av oppmalt dyrefôr blandet med vann, for å øke fôropptaket hos dyr med nedsatt matlyst. De påviste at dette enkle tiltaket hadde en betydelig effekt på dyrenes vektkurver, nivået av stresshormon i avføringen, og sykdomsutviklingen.

Blant andre finalister var det en gruppe som genotyper mus ved bruk av avføringen istedenfor å ta vev fra øret, tærne eller halen. En annen gruppe har utviklet en bedre teknikk for blodprøvetaking fra grisens øre, slik at den ikke lenger er en belastning for dyret. En tredje gruppe viste hvor viktig det er hos gris å bruke venekatetre av riktig lengde, slik at man tar blodprøver fra riktig kroppsdel når man kateteriserer halsvenene.

Akkrediteringsorganet AAALAC International har kåret vinnerne av sine Global 3R Awards. Blant vinnerne er det en gruppe som har forsket på langvarig smertebehandling hos mus.

Professor Stig Larsen, som vant Norecopas 3R-pris i år, er blitt nominert til årets 3R-pris fra det britiske 3R-senteret NC3Rs. Vi ønsker lykke til!


 
Nasjonal komité om beskyttelse av forsøksdyr
 
 

Det er fortsatt ikke noe nytt om dannelse av den norske komitéen. Den 4. desember arrangerer EU-Kommisjonen det første fellesmøtet for komitémedlemmer fra alle medlemslandene. Norecopas sekretær har fått i oppdrag fra LMD om å delta på møtet. Vi kommer tilbake med en rapport fra dette møtet i neste nyhetsbrev.
Norecopas sekretær er medlem av den danske komitéen.


 
Glimt fra 3R-forskningen
 
Logo fra CCAC
 

Forskere fra Bristol University har publisert en artikkel i Nature om hvordan man kan redusere stresset til forsøksdyr i forbindelse med injeksjoner. De fokuserte på intraperiteonale injeksjoner, og påviste at stresset kommer først og fremst fra selve immobiliseringen, ikke injeksjonen. Det er mulig å redusere (og i enkelte tilfeller fjerne) dette stressmomentet ved riktig håndtering og habituering.

Australske forskere har utviklet teknikker for å måle motivasjonen som fisk har for å bruke miljøberikelse. Ved å benytte vannstrømmer av ulik styrke, kunne de utføre preferansetester som målte styrken på fiskens motivasjon til å oppsøke denne miljøberikelsen. Studiene ble gjort på gullfisk, men teknikkene er relevante til alle artene som det forskes på i Norge.

Det danske Fødevareinstituttet og Miljøstyrelsen har offentliggjort en database med informasjon om 600 000 kjemikalier, som kan brukes når firmaer ønsker å erstatte skadelige kjemikalier i et produkt med mindre farlige forbindelser. Databasen er en såkalt QSAR database (Quantitative Structure-Activity Relationships): søk i databasen basert på strukturen til et kjemikalium vil gi pekepinn på kjemikaliets sannsynlige aktivitet ut ifra aktiviteten til kjemikalier i databasen som har en lignende kjemisk struktur.


EU-direktivet: omplassering av dyr m.m.
 
 

EU-direktivet åpner for at dyr som har vært brukt i forsøk, eller var tiltenkt forsøk, kan omplasseres. Dette står også i den norske forskriften. Direktivets forord nevner spesielt hunder og katter i denne sammenhengen, på grunn av den store oppmerksomheten som samfunnet har på disse artene, men bestemmelsen er ikke begrenset til disse. Det presiseres at det skal være en prosedyre på plass for å sørge for at slike dyr blir sosialisert, slik at omplasseringen er vellykket, uten unødvendig stress for dyrene og uten at dyrene utgjør en fare for samfunnet. Sjefen for det britiske Animals in Science Regulation Unit (ASRU) er blitt intervjuet om dette.

EU-kommisjonen oppdaterer stadig sine nettsider med veiledninger om hvordan direktivet (og dermed indirekte den norske lovgivningen) skal praktiseres. Kommisjonen legger også ut 3 R-ressurser og innsendte bidrag fra medlemsstatene selv. Vi anbefaler å sjekke disse sidene regelmessig.

Offentliggjøring av statistikken for bruken av forsøksdyr i 2014 i Storbritannia har vakt en del reaksjoner, bl.a. denne reportasjen. Dette er første gang at landet rapporterer dyreforsøk etter Direktivets belastningskategorier (som er blitt tatt i bruk i Norge, også). Mer enn 3,8 millioner prosedyrer ble gjennomført i Storbritannia, og selv om dette er en nedgang på 6% fra året før, er det kommet en del reaksjoner på at 184 000 av disse er klassifisert som svært belastende, og 557 000 som moderat belastende. Organisasjonen FRAME har også kommentert statistikken.

EU satser 30 millioner euro over 6 år på utvikling av alternativer til dyreforsøk innenfor risikovurdering av kjemikalier. Det svenske konsortiet SweTox er med på dette prosjektet.

EUs forskningssenter for utvikling og validering av alternative metoder EURL-ECVAM har nettopp publisert en statusrapport.

Den europeiske ombudsmannen har konkludert i favør av dyrevernorganisasjonen ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments), noe som medfører at European Chemicals Agency (ECHA) må forlange at alle firmaer som deltar i REACH-programmet for registrering av kjemikalier, må dokumentere at de har vurdert alternativer til dyreforsøk og må dele denne informasjonen med andre firmaer. Dette kan føre til en vesentlig reduksjon i antallet dyr som brukes under REACH-programmet.


 
Blekkspruter i forskningen
 
 

Blekksprut har vært beskyttet av den norske dyrevelferdsloven siden 2010, og er nevnt spesifikt i Forskriften om bruk av dyr i forsøk som trådte i kraft 1. juli i år. EU-direktivet, som forskriften gjennomfører, beskytter alle de ca. 700 artene innenfor klassen Cephalopoda.

Det er etablert en interessegruppe, CephsinAction. Norge har to representanter i styringskomiteen. Det er etablert arbeidsgrupper på fem fagområder. Norecopas sekretær ble invitert til å forelese om 3R-ressurser på gruppens Training School on Cephalopod Biology and Care som ble arrangert utenfor Napoli i oktober. I tillegg har han forelest via skype på styringskomitéens samling utenfor Lisboa i november.

Forskere som arbeider med cephalopoder møter mange av utfordringene som har dukket opp når andre dyremodeller er blitt tatt i bruk. Parallellene, med et stort behov for retningslinjer for stell og bruk, er slående. Det har vært givende å delta i dette samarbeidet. En invitasjon til å delta i styringsgruppen for dette prosjektet måtte avslås av kapasitetshensyn, men Norecopa forventer å fortsatt ha tett kontakt med dette miljøet i fremtiden. Det kommer til å bli lagt inn en egen snarvei til ressurser om cephalopoder på Norecopas nye nettsider.


Til ettertanke
 
 

I et intervju setter en representant for det medisinske forskningsrådet i Storbritannia søkelyset på antallet forsøk som ikke lar seg reprodusere. Han mener at dette er en sløsing av ressurser, samt at det forhindrer vitenskapelige fremskritt. Resultatene fra et seminar i april arrangert av flere forskningsråd for å belyse problemet, er nå blitt publisert, med ulike strategier for å redusere fenomenet. Gruppen skal fortsette å arbeidet med problematikken og vil offentligjøre sine funn på egne nettsider.

En australsk forsker bidrar til debatten om hvorvidt fisk kan kjenne smerte med en artikkel med tittelen 'Fish do not feel pain and its implications for understanding phenomenal consciousness'.


 
Møtekalenderen
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School in Experimental Design and Statistical Analysis, Voss, 1.-3. februar 2016
Laboratory Animal Science Bioconference Live (nettkonferanse), 3.-4. februar 2016
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
Avslutningskonferanse for Havbruksprogrammet, Norges Forskningsråd, Bodø, 18.-20. april 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016 (mer informasjon fra research.animals@rspca.org.uk)
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030 (må merkes med "12025 Norecopa")

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa