Nyhetsbrev nr. 2-2013

 Velkommen til Norecopas andre nyhetsbrev i 2013!

Dette brevet omtaler følgende:

NORINA og TextBase i 50%-stilling med midler fra Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk.
   Referatet fra møtet er lagt ut på Norecopas nettsider.

Valg av nye styremedlemmer
Alle Norecopas medlemmer vil vite at vi har arrangert et elektronisk valg for to nye styremedlemmer. Stemmefristen gikk ut den 24. mars, og valgdeltagelsen var 44%. Veterinær Siri Knudsen ble enstemmig valgt som hovedstyremedlem og representant for forskning/undervisning. Veterinær Harald Small ble enstemmig valg som vararepresentant for dyrevernorganisasjonene. Vi gratulerer! Styremedlemmene fungerer uavhengig av deres roller i arbeidslivet eller samfunnet forøvrig, men det kan være interessant å vite at Siri Knudsen er avdelingsleder ved Avdeling for komparativ medisin, Universitetet i Tromsø og er varamedlem i Forsøksdyrutvalget. Harald Small driver sin egen smådyrpraksis i Follo og sitter i sentralstyret for Dyrebeskyttelsen Norge. Han er også styreleder for Dyrebeskyttelsen Norges fond for alternativ forskning. En fullstendig oversikt over Norecopas styre er lagt ut på nettsidene.

Årsberetning og regnskap for 2012
Styret har skrevet et utkast til årsberetning for 2012, som kan leses her. Det er årsmøtet den 3. juni som formelt skal godkjenne både årsberetningen og regnskapet for i fjor.Regnskapet er som vanlig blitt revidert på bilagsnivå av Norecopas egen revisor, Bjørn Flatland, og funnet tilfredsstillende. Regnskapet inngår i Veterinærinstituttets offisielle regnskap og er dermed underlagt de samme kvalitetssikringsprosedyrene som andre offentlige midler.

Nominasjonene til Norecopas 3R-pris
Innen fristen kom det inn 6 nominasjoner til årets 3R-pris på kr 30 000 og diplom. Nominasjonene dekker et vidt spekter av områder hvor bruken av dyr kan erstattes, reduseres eller forbedres. Priskomitéen er nå i gang med å evaluere prosjektene. Dette blir 4. gang prisen tildeles. Alle de nominerte blir presentert i forbindelse med prisutdelingen, som skjer i forbindelse med Norecopas fagseminar mandag 3. juni på Adamstua. Selve prisen blir delt ut av lederen for Næringskomitéen på Stortinget, Terje Lien Aasland. Næringskomitéen spiller en sentral rolle i behandlingen av kapitlene i statsbudsjettet som berører aktiviteten som sorterer under LMD og FKD. Aktiviteten rundt dennen prisen har derfor også en viktig politisk funksjon for å øke bevisstheten rundt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene, ikke minst behovet for midler til dette.
   Tildelingen av denne prisen har til nå gitt hele 25 fagmiljøer anledningen til å bli presentert. Dette er er flott anledning til å profilere arbeidet som gjøres i Norge for å fremme alternativer, i videste forstand, og det bidrar til å øke kunnskapen i samfunnet om biomedisinsk forskning. Vi håper på fortsatt stor interesse for prisen i årene fremover. Nominasjoner kan sendes inn når som helst på året. Selv-nominasjon er tillatt. Mer informasjon om prisen, inkludert nominasjonsskjemaet, kan lastes ned her.
 Det kan være både interessant og inspirerende å lese om de siste vinnerne av 3R-prisen som er tildelt av det britiske National Centre for the 3Rs (NC3Rs).

Programmet for Norecopas fagseminar og årsmøte, 3. juni på Adamstua
Programmet for Norecopas årsmøte med fagseminar mandag 3. juni i Fellesauditoriet på Adamstua er nå ferdig. Bruk gjerne denne plakaten til å annonsere møtet i ditt nærmiljø.
   Vi har invitert noen av de fremste europeiske ekspertene på temaer som vi tror er av stor interesse for mange: smertepersepsjon hos ulike arter, overvåking av bedøvelse, og avlivingsmetoder.
   I tillegg deler leder for Næringskomitéen ut Norecopas 3R-pris, se ovenfor. Vi avslutter dagen med årsmøtet, som er medlemmenes anledning til å fortelle styret hva Norecopa skal drive med det neste året.
   Vi håper at mange vil finne veien til Adamstua den dagen. Vennligst spre informasjon om dette møtet i ditt miljø. Dersom dere kjenner noen som ikke mottar nyhetsbrevet men som kunne tenke seg det, er det bare å si fra til sekretæren - interesserte kan også melde seg selv på ved hjelp av lenken øverst på denne siden.
 
Statsbudsjettet for 2014
Departementene og de politiske partiene er godt i gang med sitt arbeid med kommende års statsbudsjett. Som nevnt i forrige nyhetsbrev er det sendt innspill til flere parter.
   Den 8. februar deltok Norecopas sekretær på SVs budsjetthøring på Stortinget. Innlegget kan leses her og Norecopas formelle innspill til budsjettet kan leses her. Det var stor forståelse for Norecopas mening om ressurser til 3R-arbeid.

Regjeringen lover forskningsløft for sjømat
Statsministeren og Fiskeri- og kystministeren deltok på årskonferansen til Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening (LHL) i Ålesund forrige uke. Stortingsmeldingen "Norge som fremste sjømatnasjon" ble lagt frem dagen etterpå. Statsråden uttalte at Norge er bare i startfasen på å høste av ressursene i havet og vi må derfor satse på kunnskap. Hun går derfor inn for å øke avgiften som skal gå til forskning, og en omlegging av dagens forskingskvoter til en forskningsavgift. Norecopa er opptatt av at forskningen ikke bare kommer næringen til gode, men at en rimelig del av potten øremerkes forskning på velferd hos fiskene som brukes i forsøk for å fremme næringen. I Fiskeri- og kystdepartementets proposisjon for statsbudsjettet for 2013 står det: 'Forskning er viktig som en del av grunnlaget for å utarbeide regelverk for fiskevelferd både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også kunnskap om fisk som forsøksdyr'.

Kurs i forsøksdyrlære: 3R-ressurser
Siden jul har Norecopas sekretær holdt forelesninger om 3R-ressurser (informasjonssentre, retningslinjer, databaser o.l.) på to kurs i forsøksdyrlære for forskere. I forbindelse med det ene kurset, i Bergen, hadde han et møte med en representant for Universitetsbiblioteket. På møtet ble det bl.a. diskutert hvordan man best kunne hjelpe forskere med to litt forskjellige oppgaver: gjennomføring av gode litteratursøk og identifisering av spesifikke 3R-ressurser til bruk i planleggingen av forsøk som tilsynelatende trenger dyr. Det er tydeligvis ikke ett senter i Norge som dekker hele behovet. Norecopa, som formidler av informasjon om 3R-ressurser, ikke minst gjennom nettsidene og nyhetsbrevet, har tydeligvis en plass i dette arbeidet.

Møte om husdyrforsøk i England

Som et direkte resultat av Norecopas konsensusmøte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research på Gardermoen i september er det tatt initiativ i England til et oppfølgingsmøte hvor tiltakene som ble foreslått på Gardermoen skal diskuteres og arbeidet bragt videre. Møtet er den 26. juni og er et samarbeid mellom det britiske dyrehelseorganet AHVLA (Animal Health and Veterinary Laboratories Agency) og forskningsavdelingen til dyrevernorganisasjonen RSPCA. Norecopas sekretær er blitt invitert til å åpne møtet og innlede diskusjonsdelen etter de faglige innleggene. Mer informasjon om møtet på denne nettsiden.
   Vi synes det er positivt at et land som Storbritannia, som har et stort antall organisasjoner som arbeider med dyreforsøk, velger å samarbeide med Norecopa.
Vi minner om at det er anledning for husdyrforskere og andre interessert i husdyrforsøk å slutte seg til Norecopas diskusjonsforum om dette emnet. Ta kontakt medsekretæren
 .

Ny norsk forskrift og nye amerikanske retningslinjer om avliving av dyr
Mattilsynet har utgitt en ny forskrift om avliving av dyr. Forskriften gjelder gjelder dyr som holdes som produksjonsdyr, men kan være av interesse for husdyrforskere.
   Den amerikanske veterinærforeningen AVMA har utgitt en ny utgave av Guidelines for the Euthanasia of Animals. Retningslinjene kan lastes ned gratis fra nettsiden.

Retningslinjer for bruk av cephalopoder (blekksprut o.l.)
Norecopa ble kontaktet av utenlandske forbindelser for en stund tilbake i forbindelse med utarbeidelse av nye retningslinjer for bruken av cephalopoder i forskningen, siden disse dyrene er nå dekket av det nye EU-direktivet. Til tross for en rundspørring hos landets ansvarshavende greide vi ikke å identifisere noen som arbeider med disse dyrene i Norge.

   De nye retningslinjene skal presenteres på FELASA/SECAL-kongressen i Barcelona i juni. Denne kongressen er det største europeiske arrangementet innenfor forsøksdyrmiljøet i år, med ca. 1 000 deltagere og en stor utstilling. Alle som kan, oppfordres til å delta.

Smertepersepsjon hos krabber
Både den britiske organisasjonen Understanding Animal Research og Dyrevernalliansen omtaler nyere forskning som viser at krepsdyr har adferd som tyder på at de opplever smerte.

Kosmetikk-testing
Det siste milepælet for utfasing av kosmetikk-testing i EU, en prosess som begynte i 2003, ble nådd 11. mars i år da totalforbudet mot å bruke ingredienser testet på dyrtrådte i kraft. Loven har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft, så det kan fortsatt selges kosmetikk med ingredienser som var testet før den datoen. Det er ikke krav til merking, men forbudet gjelder all import og salg i EU og EØS-området. Noen kosmetika inneholder ingredienser som også brukes i medisiner, husholdningspreparater og som tilsetningsstoffer til mat - disse vil fortsatt kunne testes på dyr, så lenge formålet ikke er å utvikle kosmetikk.
   Dyrevernorganisasjonene har ikke gitt om kampen mot den kosmetiske industrien fordi kosmetika fortsatt kan testes (utenfor EU/EØS) dersom de skal selges utenfor området. Dyrevernalliansen har laget en egen faktaside om kosmetikk.
 I 1996 ble det etablert et program (The Leaping Bunny) som lot kosmetikk-firmaer merke sine produkter med en kanin-logo dersom produktene eller ingrediensene ikke har vært gjenstand for nye dyreforsøk. Firmaet som selger sine produkter både i EU og i land som fortsatt forlanger testing, som f.eks. Kina, står dermed ovenfor et dilemma.


Dag S. Stiansens stiftelse
Fra medieomtale vil flere ha hørt om en ny stiftelse til arbeid for dyrenes beste. I følge medieomtale skal hele formuen til Stiansen på 1,8 milliarder gis til stiftelsen. Det er etablert en egen nettside om stiftelse hvor det skal komme mer informasjon etterhvert.


Vi ønsker alle en riktig god påske!


Fra mediene


Møtekalender:

 
Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030   

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa