Nyhetsbrev nr. 8-2012

 Velkommen til Norecopas åttende nyhetsbrev i 2012! 


Dette brevet omtaler følgende:

Norecopas konsensusmøte om husdyr i forskning
Konsensusmøtet Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research ble avholdt på Gardermoen i tiden 26.-28. september. Norecopa har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne (47 deltagere fra 12 land) på møtet. Det ble holdt 16 presentasjoner, som dekket ulike temaer som retningslinjer for husdyrforsøk, velferdsindikatorer, miljøberikelse og smertebehandling. Vi er i ferd med å legge alle presentasjonene ute på Norecopas nettsider. Under møtet begynte deltagerne arbeidet med å utforme et konsensusdokument som oppsummerer de viktigste utfordringene og tiltakene som de mener bør iverksettes i tiden fremover. Det siste utkastet, på 12 sider, er for tiden ute til høring blant deltagerne, og det er håp om at det blir godkjent om relativt kort tid. Dokumentet vil bli lagt ut på møtets nettsider når det er ferdig. Der legges det også ut andre dokument som har med husdyrforsøk å gjøre, bl.a. en oversikt over eksisterende retningslinjer for slike forsøk. Det tas også sikte på å etablere et elektronisk diskusjonsforum slik at man kan fortsette å drøfte aktuelle problemstillinger.
   Norecopa har nå nådd sitt mål om å arrangere konsensusmøter om bruken av forsøksdyr innenfor de tre områdene som vanligvis ikke dekkes på en så omfattende måte ved de tradisjonelle forsøksdyrsymposiene: fisk, vilt og husdyr. Presentasjonene og ressursene fra alle disse møtene kan lastes ned her.  

Utkast til ny forskrift om dyreforsøk er sendt på høring
Mattilsynet har sendt ut på høring sitt utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften), som skal gjennomføre EUs nye forsøksdyrdirektiv. Høringsfristen er 28. desember. Norecopa vil utarbeide en høringsuttalelse om saken. Alle som har direkte befatning med dyreforsøk oppfordres til å sette seg godt inn i utkastet, som medfører bl.a. betydelige endringer i forhold til dagens tilsynsordning.   

Høring om statsbudsjettet
Norecopas sekretær deltok på Næringskomitéens høring om LMDs stortingsproposisjon for statsbudsjettet for 2013. Norecopa er nevnt i proposisjonene fra både LMD og FKD. Det er ingen tegn på at departementene har tenkt å øke bevilgningen til Norecopa eller arbeidet med alternativer til dyreforsøk, til tross for at Næringskomitéens anbefaling fra 2003 om å etablere et statlig pengefond for alternativer til dyreforsøk  er nevnt spesifikt i fjorårets proposisjon fra LMD. Norecopa vil følge opp saken. Sekretærens innlegg og notat er lagt ut på Norecopas informasjonssider. Et videoopptak fra høringen er lagt ut på Stortingets nettsider. Norecopas innlegg er 123 minutter og 30 sekunder inn i opptaket, og spørsmålsrunden er 143 minutter inn i opptaket, hvor bl.a. det ble spurt om hvor langt vi er kommet i Norge med innføring av alternativer til dyreforsøk.

NORINA-databasen nådde finalen til en pris for dyrevernarbeid
Som nevnt i forrige nyhetsbrev skal det for første gang deles ut en ny pris (The Lush Prize) til en samlet verdi av 250 000 britiske pund innenfor 6 kategorier, for arbeid innenfor de 3 R'ene. Det kom inn tilsammen nesten 200 nominasjoner til denne prisen. Norecopa kom til finalen for tiltak innenfor kategorien "Training", i kraft av arbeidet med databasen NORINA. Databasen ble utviklet av Karina Smith på Norges veterinærhøgskole (NVH) på begynnelsen av 90-tallet. Da Karina sluttet på NVH i fjor, gjorde Norecopa en avtale med NVH om at Norecopa skulle overta driftsansvaret for databasen. Karina fortsetter arbeidet med databasen, med lønnsmidler donert til prosjektet av Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk. En oversikt over tiltakene som kom til finalen for denne prisen, som deles ut i London den 15. november, kan leses her. Vi har nettopp fått beskjed om at NORINA dessverre ikke nådde helt opp i konkurransen.
   Norecopas sekretær deltok i oktober på et kurs i akuttmedisin arrangert av Den norske veterinærforening, hvor bl.a. det ble forelest om kolikk og beinbrudd hos hest. Foredragsholderen benyttet seg av to audiovisuelle programmer som er sitert i NORINA-databasen som heter The Glass Horse og som er flittig brukt av veterinærstudenter på NVH. Kursarrangøren sørget for at alle deltagerne fikk mer informasjon om databasen.

Medlemskap i Norecopa
I disse dager forberedes det utsendelse av innbetalingsblankettene for medlemskontingent i Norecopa. Medlemskap i Norecopa koster kr. 200 i året for privatpersoner og kr. 500 i året for bedrifter, avdelinger eller institusjoner. Kunne du tenke deg å støtte Norecopas arbeid for alternativer til dyreforsøk? Medlemskap kan tegnes enkelt ved å bruke et elektronisk skjema på Norecopas nettsider.

Styremøte i Norecopa
Det neste styremøtet i Norecopa er 15. november. Ta kontakt med oss (post@norecopa.no) dersom det er noe spesielt du vil at styret skal diskutere. Et referat fra møtet vil som vanlig legges ut på Norecopas nettsider etterpå.   

Britisk 3R-senter skal dele ut pris
Det britiske National Centre for the 3Rs (NC3Rs) kunngjør at de skal dele ut en pris med en verdi på 20 000 pund til en vitenskapelig artikkel som beskriver arbeid som har ført til, eller kan føre til, betydelige fremskritt innenfor en eller flere av de 3 R-ene. Artikkelen må ha vært publisert i et tidsskrift med fagfellevurdering i løpet av de 3 siste årene (september 2009-september 2012). I motsetning til andre tiltak fra NC3Rs er denne konkurransen åpen for forskere innenfor akademia eller industri over hele verden. Tidsfristen for nominasjoner er 13. desember. Vi oppfordrer alle til å spre informasjon om denne prisen til sine forskerkollegaer.

Møte i Liege om EU-direktivet
Den 15. og 16. oktober ble det arrangert et symposium i Liege som i stor grad var viet konsekvensene av det nye EU-direktivet som trer i kraft 1. januar 2013. Møtet var et samarbeid mellom den belgiske forsøksdyrforeningen BCLAS, den europeiske forsøksdyrveterinærforeningen ESLAV og den europeiske College for forsøksdyrmedisin ECLAM. Blant deltagerne var Norecopas sekretær samt styremedlem Aurora Brønstad som også sitter i styret til ESLAV. Programmet for symposiet kan leses her. Symposiet ga mange gode råd om innføringen av det nye direktivet og vil være nyttig når Norecopa skal ha innspill i forbindelse med dette og den nye forskriften om dyreforsøk som er ute til høring. Norecopa hadde en poster på symposiet om samarbeidet mellom en nasjonal plattform og forsøksdyrmiljøet.   

Effekten av transport på forsøksdyr
Ett av innleggene i Liege handlet om stresset som transport innebærer for forsøksdyr. Foredragsholderen har nylig publisert data fra sin forskning i en artikkel som er fritt tilgjengelig på nettet.

Internasjonale konferanser om dyreforsøk og de 3 R-ene
Det er ikke for tidlig å begynne å tenke på kongressen som den europeiske forsøksdyrorganisasjonen FELASA arrangerer i juni neste år i Barcelona, sammen med den spanske organisasjonen SECAL. Fristen for innsendelse av abstracter til dette møtet er 7. mars. Vi håper at mange fra norske forskningsmiljøer vil vise frem sine tiltak innenfor de 3 R-ene, og oppfordrer alle til å spre informasjon om kongressen i sine miljøer.
   I tillegg vil vi opplyse om at det holdes en konferanse i Portugal i januar om alternativer til dyreforsøk. Se møtekalendaren ved slutten av nyhetsbrevet for mer informasjon.

Nettsider om velferdsprotokoller
Veterinærinstituttet, i samarbeid med NVH, UMB, Animalia og Mattilsynet, har utarbeidet en samling velferdsprotokoller for ulike dyrearter. Prosjektet har som mål å samle nasjonale og internasjonale velferdsindikatorer og velferdsprotokoller for ulike dyrearter. Ved å utnytte ekisterende kunnskap, ønsker prosjektet å utvikle standardiserte protokoller for registering av dyrevelferd. På lang sikt kan det være mulig å etablere et system for velferdsovervåking på tilsvarende vis som man i dag har helseovervåking. Gode protokoller vil være nyttig for flere, bl.a. for Mattilsynet som skal føre tilsyn med dyrehold og for forskere ved innsamling av feltdata vedrørende dyrevelferd. Pr. i dag finnes det ingen samling av protokoller for tradisjonelle laboratoriedyrarter på dette nettstedet, men det er noe som Norecopa vurderer å involvere seg i.

Relevante artikler i det europeiske forsøksdyrtidsskriftet
Tidsskriftet Laboratory Animals bør være obligatorisk lesing for alle som er direkte involvert i dyreforsøk. I det siste nummeret er det bl.a. to artikler av almenninteresse:

Amerikansk/europeisk initiativ om alternativer i toksisitetstesting
På et workshop i Brussel arrangert av Europa-parliamentet var det bred enighet om at dyremodeller ikke lenger er å betrakte som gullstandarden når det gjelder testene som må gjennomføres innenfor toksikologi når det gjelder beskyttelse av mennesker. Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) ønsker å samarbeide med europeiske forskere for å utvikle nye verktøy uten forsøksdyr. En omtale av møtet kan leses her.

InterNICHE lanserer ny ressurs
Organisasjonen InterNICHE (International Network for Humane Education), har lansert et nettsted, InterNICHE Studies Database, som gir en oversikt over litteratur som beskriver bruken av alternativer til dyr i undervisning og trening. Databasen inneholder pr. i dag ca. 800 artikler og det er planer om å innlemme 1600 til. Tilfeldigvis er den øverste artikkelen i databasen et innlegg av Kristine Aasland ved NVH fra verdenskongressen i Montreal i 2011, som beskriver bruken av alternativer og multimediarommet ved Høgskolen.

Database av kreftmodeller
Det amerikanske National Cancer Institute har lansert den nyeste versjon av sin Cancer Models Database (caMOD), som i tillegg til detaljerte beskrivelser av modeller inneholder litteraturreferanser hvor modellene er brukt. Det er anledning til å sende inn informasjon om egne modeller som ikke allerede er sitert i databasen.

Declaration on Openness in Animal Research
Opinionsmålinger i Storbritannia har i det siste vist en nedgang i akseptet for dyreforsøk i Storbritannia. Flere organisasjoner involvert i dyreforsøk har skrevet under på en deklarasjon om åpenhet, som bl.a. beskriver de 3 R-ene.

EVERI - for forsøksdyrveterinærer
Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på en underavdeling av FVE (Federation of Veterinarians of Europe) som heter EVERI. EVERI er en paraplyorganisasjon for foreninger for veterinærer som arbeider innenfor utdanning, forskning og industri, Den har som mål å tilby oppdatert informasjon om relevant europeisk politikk på området og være en plattform for veterinærer på dette feltet.

Tysk tidsskriftnummer om forsøksdyretikk
Siste nummer av det tysk-språklige tidsskriftet TIERethik, som omhandler forholdet mellom dyr og mennesker, er viet dyreforsøk. Nummeret har som mål å synliggjøre og bidra til den etiske diskusjonen rundt dyreforsøk. Bl.a. er det et intervju med professor Thomas Hartung, leder for CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing), som mange vil huske som foredragsholder ved Norecopas årsmøte i 2011.

Minding Animals Norge
Minding Animals Norge er en norsk avgreining av Minding Animals International. Minding Animals skal være en bro mellom akademia og aktivisme innenfor det tverrfaglige feltet som studerer forholdet mellom mennesker og dyr, miljøspørsmål inkludert.

Fra mediene

Møtekalender:

Annual General Assembly of ecopa og 3R-jubileumsmøte, Zurich, 19.-20. november 2012
Annual Meeting of the Minipig Research Forum, 26.-27. november 2012, Frankfurt
International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Almada, Portugal, 26.-27. januar 2013
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
FELASA-SECAL symposium: Better Science with Fewer Animals, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Humane Science in the 21st Century, Praha, 24.-28. august 2014

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa