Nyhetsbrev nr. 5-2009

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 5-2009

25. juni 2009

Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:

http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no).

Send gjerne brevet videre til andre som du tror kunne ha interesse av det, med oppfordring om å abonnere på det.
 
Fagseminar og årsmøtet i Norecopa
Norecopa arrangerte sitt andre årsmøte den 11. juni. Dagen begynte med et fagseminar hvor dr. Manuel Berdoy fra Oxford University foreleste om statistiske metoder ved planlegging av dyreforsøk. Over 80 deltagere var tilstede og tilbakemeldingene var svært positive. Vi brukte anledningen til å invitere ham tilbake allerede i oktober, når det arrangeres et forskerkurs i forsøksdyrlære, men han er dessverre opptatt med undervisning på eget arbeidssted. Vi håper at dette ikke blir siste gang vi ser ham i Norge. Norecopa har laget en egen nettside om statistiske metoder, hvor Berdoys stensiler kan lastes ned, med linker til andre ressurser innenfor fagområdet. Siden vil bli videreutviklet fortløpende.
Oppslutningen til årsmøtet var laber, kanskje fordi deltagere flest følte at de hadde fått det de var ute etter ved å høre på Berdoy. Vi tar dette til etterretning og vil lage et mer spenstig program til det neste årsmøtet, hvor et tema av almenninteresse som er relevant å ta opp med medlemmene bygges inn i sakslisten. Vi tar også selvkritikk for at fagseminaret begynte såpass tidlig at det medførte problemer for tilreisende fra andre steder - vi skal starte senere på formiddagen neste gang!
Protokollen fra årsmøtet kan leses her.

 

Registrering til fiskemøtet på Gardermoen
Vi har fortsatt god plass på Norecopas internasjonale konsensusmøte "Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research", som arrangeres på Gardermoen 22.-24. september. Det haster for oss å gi hotellet tilbakemelding på omtrent hvor mange rom vi trenger. Derfor ber vi interesserte om å melde seg på så fort som mulig. Det kommer mange internasjonalt anerkjente eksperter på fiskevelferd, så møtet bør være relevant for mange.
Innleggene vil bl.a. handle om
 • Velferdsindikatorer
 • Miljøberikelse
 • Helsemonitorering
 • Telemetri
 • Global oppdatering på retningslinjer for fiskeforsøk
 • Oppdatering på forskning innenfor nevrofysiologi og adferd
 • Humane endepunkter, metoder for human avliving
 • Best praksis for prosedyrer (blodprøvetaking og injeksjoner)
 • Oppdatering på europeisk lovgivning

Møter med departementene og Veterinærinstituttet 
Norecopas styreleder og sekretær møtte representanter for Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i Oslo den 9. juni for å diskutere Norecopas økonomiske situasjon og regjeringens satsing på de 3 R'ene. Ved hjelp av et notat påpekte Norecopa at:
 1. Norecopa har svært få ressurser til egenaktivitet innenfor de 3 R'ene sålenge tildelingen kun dekker en halv sekretærstilling
 2. To hele stillinger til sekretariatet anses som et minimum for å kunne oppfylle departementenes ønske om større implementering av de 3 R'ene
 3. Næringskomitéens anbefaling (i 2003) om å etablere et statlig, politisk uavhengig forsknings- og utviklingsfond for de 3 R'ene er ikke blitt fulgt opp
I forbindelse med møtet hadde Norecopa dessuten utarbeidet et dokument med tittel:
Hva bedriver Norecopa?

Norecopas styreleder og sekretær har også tidligere hatt møter med representanter for ledelsen i Veterinærinstituttet.

Inntrykkene som Norecopa sitter igjen med, er:
 1. Man er fornøyd med en halv stilling til Norecopas sekretariat (de gode nyhetene er at det er uttrykt ønske i departementene om å verne denne halve stillingen) 
 2. Forskningsmidler til de 3 R'ene må hentes via de to eksisterende kanalene for slike midler (Forskningsrådet og kunnskapsinstitusjonene som gir forvaltningsstøtte). Det er urealistisk pr. dags dato å regne med at Næringskomitéens anbefaling vil bli etterfulgt av opprettelsen av en tredje bevilgningskanal.
Arbeidet med de 3 R'ene må derfor i hovedsak finansieres av midler som Norecopa og andre aktører måtte klare å skaffe seg i konkurranse med andre forskningsprosjekter. Med andre ord er det lite håp om oppfyllelse av Næringskomitéens ønske om øremerkede midler etter svensk modell (den svenske staten har bevilget millionbeløp til 3R-forskning i mange år).

Rike onkler etterlyses!
Kjenner du privatpersoner eller institusjoner som ser verdien i en satsing på de 3 R'ene og som kunne tenke seg å støtte dette arbeidet? Norecopa og andre aktører innenfor 3R-forskning må tydeligvis lete etter ukonvensjonelle finansieringskilder for større prosjekter. Vi ber dere om å benytte sommeren til kreativ tenkning og hører gjerne fra dere!

Samarbeid med Forskningsrådet
Norecopas gode samarbeid med NFR fortsetter:
 1. Norecopas ekspertgruppe som skal utrede forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk nærmer seg slutten med arbeidet. Rapporten overleveres NFR 1. juli. Vi kommer tilbake til saken i det neste nyhetsbrevet etter sommerferien.
 2. Norecopa arbeider videre på en søknad til NFR om et prosjekt med en ramme på kr. 400.000 for å analysere status i fiskeforskningsmiljøet når det gjelder innføring av de 3 R'ene.
Ny faglig uttalelse: fasting hos gnagere 
Norecopas styre har nettopp utarbeidet en uttalelse om fasting av gnagere i forbindelse med dyreforsøk. Uttalelsens samendrag kan leses her. Det komplette dokumentet (10 sider inkl. litteraturreferanser) blir lagt ut samme sted i norsk og engelsk versjon i begynnelsen av august.

Referat fra styremøte i Norecopa
Referatet fra styremøtet den 13. mai er lagt ute på Norecopas nettsider.

Kandidater til styreverv i ecopa
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, og i en pressemelding fra LMD, søkte Norecopa kandidater til styreverv i ecopa. Fire personer meldte sin interesse, hvorav tre er knyttet til en institusjon som er medlem i Norecopa. Vi har oversendt navnene til ecopa, som overtar arbeidet med å plukke ut kandidater fra alle de forslagene de får inn fra Europas 14 nasjonale plattformer.

FDUs årsrapport for 2008 & Norecopas kommentarer
Forsøksdyrutvalget publiserte sin årsrapport for 2008 den 4. juni. Antall forsøksdyr i 2008 var 1,92 mill., hvorav 97 % var fisk. Dette var en reduksjon i antall forsøksdyr i forhold til 2007, og skyldes færre fisk benyttet i kliniske utprøvinger (i oppdrettsanlegg) av vaksiner til fisk. Antallet dyr i smertevoldende forsøk viste en fordobling i forhold til 2007. Økningen skyldes mest sannsynlig at Forsøksdyrutvalget på slutten av 2007 endret praksis slik at smitteforsøk med fisk som medfører alvorlige symptomer og dødelighet skal anses som smertefulle. Selv om antallet forsøksdyr ikke økte (og antall fisk ble redusert), viste antallet søknader om forsøk med dyr en kraftig økning. Antall søknader om feltforsøk økte også med 56%.
Norecopas styre har laget følgende kommentarer til tallene for 2008 med anbefalinger til de bevilgende myndighetene.
Den nye dyrevelferdsloven
Den nye loven ble sanksjonert i statsråd den 19. juni og det ble samtidig bestemt at den skal tre i kraft fra 1. januar 2010. En oppsummering av den nye loven laget av Mattilsynet kan leses her. Som nevnt i Norecopas nyhetsbrev nr. 4-2009, blir donordyr og undervisningsdyr innlemmet i definisjonen av forsøksdyr. Arbeidet med en ny forskrift om forsøk med dyr vil begynne for alvor til høsten.

Revisjon av EUs direktiv: kategorisering av dyreforsøk
I utkastet til den nye versjonen av EUs forsøksdyrdirektiv er det foreslått at alle forsøk skal deles inn i 4 kategorier: mild, moderate, severe og non-recovery. I denne forbindelse skal det være et ekspertmøte i Brussel 9.- 10. juli der kriteriene for denne inndelingen skal bestemmes. Overveterinør Dag Marcus Eide, Nasjonalt folkehelseinstitutt (styremedlem i Norecopa) skal være Norges utsendte. Dette er en anledning til å komme med innspill som Dag Marcus kan ta med seg til Brussel. Det bes spesielt om innspill til inndeling av fiskeforsøk. Eventuelle innspill kan sendes på epost til dag.marcus.eide@fhi.no.

Regelverksutvikling hos Mattilsynet
Mattilsynet ba tidlig i vår om tilbakemeldinger om lover og forskrifter som er vanskelige å finne frem i, vanskelige å forstå, eller som oppleves som lite hensiktsmessig. Norecopa spilte inn behovet for å gjennomgå opplæringskravene for personer som steller er arbeider med forsøksdyr. Som nevnt i Norecopas nyhetsbrev nr. 3-2009, tyder resultatene fraen spørreundersøkelse at det er spesielt et behov for å se nærmere på kravene til forsøksdyrteknikere. Innspillene til Mattilsynet er nå gjennomgått og inngår i en rapport som skal brukes som grunnlag for å videreutvikle regelverket. Rapporten kan lastes ned her

Kronikk om den nye forsøksdyrlovgivningen
Nationen trykte en kronikk den 27. mai om manglende ressurser til 3R-arbeid og behovene som vil oppstå når nye lover trer i kraft i Europa. Norecopas styreleder og sekretær var forfatterne.

Nytt nettportal fra de nasjonale forskningsetiske komitéene
Et nytt nettportal med navnet FBIB (Forskningsetisk Bibliotek) skal 'gi innsikt i temaet gjennom artikler, eksempler og andre publikasjoner, og skal tjene til refleksjon og kommunikasjon om forskningsetiske spørsmål'. Norecopas sekretær har skrevet en temaside om utfordringene ved bruk av dyr i forskningen.

Verdenskongress om de 3R'ene
Fristen for registrering med redusert pris for kongressen i Roma 30. august - 3. september nærmer seg (30. juni). Vi håper å se mange norske deltagere på kongressen! Som tidligere nevnt mottar Norecopa gjerne søknader om reisestipend, eller støtte til egne faglige arrangementer. Disse blir behandlet fortløpende av styret i tilknytning til styremøter. Neste styremøte er 22. september.

Nyhetsklipp
Forskningsetikk, bladet til de nasjonale forskningsetiske komitéene, har to artikler i sitt siste nummer om det nye multimediarommet på Norges veterinærhøgskole, hvor studenter, ansatte og eksterne forskere/teknikere kan trene på ulike alternativer/supplementer til dyr (simulatorer, dataprogramer, instrumenter for kirurgiske øvelser m.m.). Rommet beskrives i mer detalj på oslovet.veths.no/multimedia. Norecopa er også omtalt i bladet.
Forskningsetikk har tidligere publisert en artikkel om utfordringene ved forskning på viltlevende dyr.

Møtekalender:
VII World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WCA), Roma 30. august – 3. september 2009
Workshop og årsmøte i ecopa, 28.-29. september 2009, Brussel
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, HelsingforsVi ønsker alle våre kontakter en fin sommer!


TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa