Nyhetsbrev nr. 7-2013

Velkommen til Norecopas syvende nyhetsbrev i 2013!

 
Dette brevet omtaler følgende:
 

Politisk arbeid om statsbudsjettet for 2014
Den siste måneden har vært preget av intens politisk arbeid i forbindelse med at den nye regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014 den 8. november. Forslaget innebar et kutt i midlene til landbruksforskning, hvor de statlige midlene til Norecopa hører hjemme, med mer enn 33 millioner kroner i forhold til den rød-grønne regjeringens forslag. Dette utløste protester fra mange hold, med bl.a. en reportasje om saken i Nationen.
Dagen før kuttet ble offentliggjort, arrangerte Næringskomitéen sin budsjetthøring. Norecopa deltok på høringen, slik vi har gjort de siste fem årene. Organisasjoner får 5 minutter til legge frem sitt syn, og kan sende inn et skriftlig innspill til komitéen. I år var det over 50 organisasjoner som deltok. Et video-opptak av innlegget kan ses her (Norecopas innslag er 56 minutter inn i opptaket). Her er lenker til Norecopas skriftlige innspill og selve presentasjonen.
   Komitéen ga deltagerne anledning til å sende inn et nytt innspill etter den nye regjeringens budsjettforslag, som ble offentliggjort dagen etter høringen. Norecopa sendte inn et nytt innspill, som kommenterte det ovennnevnte kuttet i midler til landbruksforskning.

Møte mellom Norecopa og Landbruks- og matministeren
Norecopas sekretær fikk et kort møte med Landbruks- og matministeren Sylvi Listhaug under hennes besøk på Sørlandet den 12. november. Listhaug hadde kommentert budsjettet under Landbruksmessen på Lillestrøm den 9. november ved å si at det var 'ingenting alvorlig, litt kutt her og der'. For Norecopas vedkommende besto imidlertid kuttet av en nesten 40% reduksjon i budsjettet i forhold til 2013. Under vårt møte oppfordret ministeren Norecopa til å ta opp saken med de to samarbeidende partier, KrF og Venstre. Norecopa har derfor hatt kontakt med fraksjonslederne i Næringskomitéen.
   I forbindelse med budsjettarbeidet laget Norecopa en oversikt over sin aktivitet, inkludert hva de ekstra midlene ble brukt til i 2013. Oversikten kan leses her.
 
Partiene fornyer tilliten til Norecopa i statsbudsjettet
I Næringskomitéens innstilling om statsbudsjettet for 2014 er kuttet i midler til landbruksforskning reversert slik at Norecopa beholder det samme statlige tilskuddet som den har hatt i 2013. I innstillingen står det:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at bevilgningen til post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap. Veterinærinstituttet økes med 1,3 mill. kroner som en følge av budsjettforliket av 15. november 2013. Støtten til NORECOPA opprettholdes på 2013-nivå.
   Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser alvorlig på at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslo å kutte en rekke bevilgninger knyttet til forvaltning, virkemidler og programmer i landbruket. Disse medlemmer er glade for at Kristelig Folkeparti og Venstre fikk presset regjeringspartiene til å reversere kuttet i bevilgningen Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap på Veterinærinstituttet, og at støtten til Norecopa opprettholdes på 2013-nivå. Disse medlemmer viser til at bevilgningen nå er tilbake på samme nivå som i forslaget til den rød-grønne regjeringen.
   Midlene vil bli fordelt på Norecopas styremøte i januar. Det er svært gledelig at regjeringen har innsett verdien av Norecopas arbeid, og at den tilliten som vi ble vist av den forrige regjeringen er videreført av samtlige partier.

Et dansk 3R-senter er blitt etablert
Det har vært stor aktivitet på forsøksdyrfronten i to av våre naboland den siste tiden. Som det ble kort nevnt i Norecopas nyhetsbrev nr. 4-2013 har Danmark etablert et 3R-center. Dette senteret har fått et styre som har to roller. Den ene rollen er å drive et nasjonalt kompetansesenter for å fremme de 3 R-ene i Danmark, på lik linje med Norecopa men med et større budsjett. Den andre rollen er å være den nasjonale forsøksdyrkomitéen som EUs forsøksdirektiv krever skal etableres. Arbeidet til den nasjonale komitéen er mer forvaltningspreget. Norge må få en slik komité når EU-direktivet gjennomføres her, og rollen til komitéen er beskrevet i utkastet til forvaltningsinstruks som i øyeblikket er hos LMD til godkjennelse. Adrian Smith ble nominert til styret i Danmarks 3R-senter og ble valgt inn. Han representerer ikke Norecopa i dette arbeidet, men han forventer en gjensidig nytte av kunnskapsutvekslingen som dette vervet vil innebære. Styret hadde sitt første møte den 14. november. Referatene vil bli lagt ut på senterets nettsider når disse er operative.

Et svensk 3R-senter skal etableres
Også i Sverige er det stor interesse for 3R-arbeid fra statens sin side. Den svenske regjeringen har nylig lagt frem en proposisjon om et forsterket dyrevern. Den 7. november annonserte regjeringenat det skal etableres et kompetansesenter innenfor de 3 R-ene, i henhold til en utredning fra 2012. Senteret skal 'utvikle og samordne arbeidet med alternative metoder til dyreforsøk'. Regjeringen har også vedtatt å beholde den svenske definisjonen av dyreforsøk, som er videre enn definisjonen i EUs direktiv, idet den også inkluderer dyr som brukes i forsøk hvor det ikke er risiko for at dyrene lider.
   Den svenske modellen for tilsyn med dyreforsøk er endret relativt lite etter at landet gjennomførte EU-direktivet. Sverige har 7 regionale forsøksdyrnemnd, hver med 14 medlemmer. Nytt er en sentral forsøksdyrnemnd bestående av 8 medlemmer med varamedlemmer, som er klageinstansen for de regionale nemndaene samt ansvarlig for den retrospektive evalueringen av dyreforsøk som direktivet krever. Tilsammen er det derfor godt over 100 mennesker i faste verv som driver tilsyn med dyreforsøk i Sverige.
   Den svenske staten fortsetter å dele ut store beløp til 3R-forsknings og -utviklingsarbeid. I år er det delt ut tilsammen 13.690.000 svenske kroner til 7 prosjekter, ut av 54 som søkte.

EU plattform for opplæring og trening
EU-kommisjonen har nylig opprettet en Platform for Education and Training. I disse dager bestemmes hvem som skal være i Steering Committee og hvem som skal være kontaktpersonen i hvert medlemsland. Norge har mottatt en invitasjon til å være med men det er uklart i skrivende stund hvem som skal få en rolle i dette arbeidet. Plattformen er etablert for å imøtekomme kravene i EU-direktivet og er et resultat av et møte blant landenes kontaktpersoner i september. Plattformen skal fungere som et nettverk og kunnskapsportal for alle spørsmålene rundt opplæring av personell som arbeider med forsøksdyr, inkl. temaer som harmonisering og akkreditering.
 
Årsmøte hos ecopa
Ecopa arrangerte sitt årsmøte i Mainz den 23. oktober, dagen før et seminar om High Content Imaging (billedanalyseteknikker) arrangert av CAAT-EU. Norecopas sekretær var tilstede og presenterte Norecopas arbeid det siste året. Det ble vedtatt at Norecopa skal arrangere ecopas årsmøte og fagseminar i 2015. I 2014 blir møtet avholdt i tilknytning til verdenskongressen i Praha. Årsmøtet vedtok å utarbeide et utkast til nye vedtekter som skal vurderes ved neste årsmøte. Norecopas sekretær har fått ansvaret for å koordinere dette arbeidet.

Referat fra styremøte
Referatet fra Norecopas styremøte den 9. oktober er nå lagt ut på nettsidene våre.
 
Global interesse for alternativer innenfor toksisitetstesting
Internasjonal interesse for de 3 R-ene øker. I India arbeides det aktivt for å harmonise den nasjonale lovgivning innenfor dyrevelferd med EUs lovverk. Professor Thomas Hartung fra CAAT har i en reportasje påpekt hvordan fremskritt i India vil bane veien for lignende initiativ i andre land.
   I Kina skal kravet om at alle kosmetika som er produsert i landet skal testes på dyr oppheves. Dette kravet var i sterkt kontrast til situasjonen ellers i verden. Men utenlandske firmaer må fortsatt levere prøver av sine ferdige produkter til testing, og både utenlandske og kinesiske firmaer må dokumentere ingrediensene med dyreforsøk.
  
Nettverk av europeiske laboratorier
EU-direktivet pålegger medlemstatene å samarbeide for å opprette et nettverk av laboratorier som arbeider med validering av alternativer til dyreforsøk. Det er etablert et slikt nettverk, som heter EU-NETVALBåde Sverige og Finland har laboratorier i dette nettverket. Det vil bli sendt ut en ny invitasjon til å delta i nettverket om ikke så lenge, trolig i 2014 eller 2015. I mellomtiden kan norske laboratorier med slik kompetanse vurdere å slutte seg til dette nettverket.

Henvendelser til Norecopa fra utlandet
I oktober fikk Norecopa tre ulike henvendelser fra utland, som tyder på at organisasjonen begynner å få et renommé internasjonalt. Den ene var en forespørsel fra de irske myndighetene om ulike metoder for å merke forsøksfisk, og var et resultat av Norecopas publikasjon Guidance on the severity classification of procedures involving fish. Den andre var en forespørsel fra Brasil om bistand med å etablere og gjennomføre kurs i forsøksdyrlære, som vi har måttet takke nei til av kapasitetsgrunner. Den tredje var en invitasjon til å forelese i Korea, men dette kolliderte med budsjetthøringen i Næringskomitéen.

Norecopas 3R-pris
Norecopa tar sikte igjen å utdele en pris for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene under sitt neste fagseminar, som blir torsdag 5. juni 2014 (sett av datoen!). Det er ikke for tidlig å begynne å tenke på de som bør nomineres til denne prisen, og det letter arbeidet til priskomitéen dersom nominasjonene ikke kommer inn i siste liten. Fristen for nominasjoner er 15. mars 2014. Selvnominasjon er tillatt. Hvis du er i tvil, ta kontakt med sekretæren på tlf. 41 22 09 49. Det er en glimrende anledning å profilere arbeidet som gjøres rundt om i Norge for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. Prisen består av kr. 30 000 og et diplom.

Vil du profilere Norecopa på nettsidene tll din arbeidsplass?
Vi oppfordrer Norecopas medlemmer til å skrive litt om Norecopa på sine nettsider. Vi kan sende tekst og logo til de som ønsker det. Et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres er Havbruksstasjonens nettsider.

Stiansen-prisen er tildelt
I tidligere nyhetsbrev har vi fortalt om opprettelsen av Stiansen-stiftelsen som har som mandat å ivareta dyrenes interesser. Stiftelsen har nylig delt ut den første i en serie med årlige priser, som gikk tilorganisasjonen NOAH. Vi gratulerer med prisen!

Utlysning av fonds
Dyrebeskyttelsen Norge sitt fond for alternativ forskning har som formål er å bidra til etisk forsvarlig forskning uten bruk av levende dyr. Dette søkes gjennomført ved tildeling av midler som støtte til forskningsprosjekter uten bruk av forsøksdyr. Fondet lyser nå ut midler, med søknadsfrist 1. mars 2014.
 Stiansen-stiftelsen vil også i 2014 tildele midler til dyrevelferdsformål. Søknadsfristen er ikke kunngjort enda, men blir også på vårparten.
   
Kostnad-nytte analyse av dyreforsøk
Den 29. april arrangeres det en konferanse om hvordan man veier nytteverdien med et dyreforsøk opp mot belastningen som det utgjør for dyret. Konferansen er i regi av Dyreavdelingen, Universitetet i Bergen. Avdelingsleder Aurora Brønstad koordinerer en arbeidsgruppe oppnevnt i fellesskap av AALAS og FELASA, og det er bl.a. arbeidet til denne gruppen skal presenteres på konferansen. Norecopa skal også ha et innlegg den dagen. Det endelige programmet kommer senere.

Merking av laks
Den 20. november ble det arrangert et seminar på Gardermoen i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) om sporing av laks. Etter en utlysning i 2011 har seks ulike prosjekter arbeidet med å finne en sikker metode for å se forskjell mellom villaks og oppdrettslaks uten å måtte gå veien om laboratoriumsanalyser. I tillegg har det også vært et ønske om å finne en metode for å spore laksen tilbake til eier og/eller lokalitet. Merking og sporing av fisk er viktig ikke bare i diskusjonen rundt rømt fisk, men også i forsøk på fiskehelse, kvalitet og fôringsoptimalisering. Foredragene kan leses her.

Merkemetoder er ikke alltid uskyldige
En reportasje om feltstudier på sel er en god påminnelse om at forsøk på viltlevende dyr må utføres med så lite belastning som mulig. Dyr som ikke er stresset gir også de beste vitenskapelige data.

Prøver må behandles pent før analysen
Likedan er måten prøvene håndteres på etter uttak svært viktige for resultatene av et dyreforsøk. En oversiktsartikkel i tidsskriftet Molecular Metabolism minner om fallgrubene ved håndtering av prøver før de analyseres.

Hindres vitenskapelige fremskritt av dårlig rapportering av dyreforsøk?
Det var tittelen på en blogg publisert på nettsidene til det britiske senteret for de 3 R-ene, NC3Rs. God rapportering er nødvendig både for fullt å forstå forsøket og for å kunne foreta en kostnad-nytte vurdering av det. Forfatteren arbeider for CAMARADES-senteret i Ediburgh, som vi har omtalt tidligere, som legger vekt på systematiske litteraturundersøkelser og såkalt meta-analyser av tidligere publiserte forsøk før man gjennomfører nye.

Velferdsindikatorer
I tidligere nyhetsbrev har vi omtalt arbeidet som gjøres for å identifisere og systematisere adferdstrekk eller indikatorer hos de ulike dyreartene som kan brukes til å vurdere individenes velferdsstatus. Det er nylig blitt publisert en artikkel som fremmer vår kunnskap på dette området hos geit.

Viktig med en beredskapsplan
Når et stort antall dyr og mennesker oppholder seg i et kontrollert forskningsmiljø er det viktig å ha tenkt gjennom de potensielle farene forbundet med dette stedet. I magasinet Resource er det publisert en oversiktsartikkel om dette temaet.

Chips with everything
Samarbeid mellom dataindustrien og toksikologimiljøene har ført til revolusjoner innenfor arbeidet med å utvikle kunstige organer. En av de mest profilerte prototyper er den såkalte Lung-on-a-chip, hvor levende lungeceller er brukt til å bygge opp deler av en lunge i miniatyr. Vi kan forvente mange flere av slike modeller i fremtiden. En av fordelene med teknikken er at man kan bruke menneskeceller og dermed går rett på målarten istedenfor veien om forsøksdyr.

Virtuelle disseksjoner
I Sverige er det tatt i bruk et elektronisk bord som gir tre-dimensjonale bilder av virkelige disseksjoner av mennesker. Disse brukes blant annet i legeutdanningen. Brukerne presiserer at dette er ikke mindreverdige etterligninger, men høyoppløselige bilder av virkelige disseksjoner. Bordet er produsert av det svenske firmaet Sectra. Nå venter vi på at det veterinærmedisinske miljøet følger dette opp!

Verdenskongress om kontroversielle sider av medisin
En verdenskongress om kontroverser, debatt og konsensus innenfor medisin arrangeres i Praha i oktober 2014. Forsøksdyr er et av temaene. Kongressen heter Covet og er lagt til møtekalenderen nederst i dette nyhetsbrevet.

Ledig sjefsstilling hos UFAW og HSA
Det søkes etter en kandidat til den ledige stillingen som Chief Executive and Scientific Director for både Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) og Humane Slaughter Association (HSA) i Storbritannia. Norecopas sekretær har flere opplysninger.

Norsk avhandling om dyreforsøk
Norecopa har kommet over en avhandling fra 2004 skrevet av Stein Rafoss med tittel Bruk av dyr i vitenskapelige eksperimenter - en filosofisk undersøkelse. Avhandlingen tar for seg filosofiske og etiske spørsmål rundt dyreforsøk. Faktadelen om norsk lovgivning er nødvendigvis litt foreldet, men den inneholder litteraturreferanser til en lang rekke filosofer og andre som har bidratt til diskusjonen opp gjennom årene, samt Rafoss sine egne synspunkter på temaet.
 
Fra mediene


Møtekalenderen
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa