Nyhetsbrev nr. 6-2014

NORINA- og TextBase databasene.

som kan lastes ned her og brukes som dere vil.

Norecopa: using a national consensus-platform to promote the 3Rs
2. 3R Guide: a new database of 3R resources
3. Update on best practice approaches to the welfare and husbandry of fish, cephalopods and decapods
4. NORINA: information on animal alternatives in a changing world

Disse plakater kan lastes ned og benyttes fritt.


Annet fra verdenskongressen

Et av hovedforedragene på kongressen handlet om arbeidet ved å utvikle såkalte organs on a chip, hvor lag med levende menneskeceller benyttes til forsøk istedenfor dyr. Foredragsholderen, Uwe Marx, er leder for instituttet hvor Reyk Horland, som presenterte deres arbeid på Norecopas årsmøte i juni, arbeider. Utviklingsrbeidet vekker stor internasjonal interesse. Marx har sagt at det er mulig at testlaboratorier med forsøksdyr kan erstattes innen 3 år med "farmer" av slike kunstige organer.

Det er mange sentre som arbeider med lignende prosjekter. Forskere i Frankrike arbeider med en erstatning for belastende dyreforsøk i forbindelse med påvisning av botulisme-toksiner.

 
Norecopa på årsmøtet i ecopa
 
 

Paraplyorganisasjonen for de nasjonale plattformene, ecopa (European Consensus-Platform on Alternatives), arrangerte sitt årsmøte under verdenskongressen i Praha.

På vårparten utarbeidet Norecopas sekretær et forslag til nye vedtekter for ecopa på oppdrag fra ecopas årsmøte i fjor. Vedtektene ble godkjent med mindre justeringer.

Årsmøtet ga tydelige tilbakemeldinger om at Norecopa oppfattes som en viktig og aktiv del av ecopa. Norecopas sekretær har det siste året vært uformelt valgt inn i ecopas styre, i påvente av et formelt valg på neste årsmøte i 2015.

ecopa er en fin måte for Norecopa og det norske forsøksdyrmiljøet forøvrig å kommunisere med EU på.


 
Det danske 3R-senteret
 
 

Som nevnt tidligere sitter Norecopas sekretær i styret for det danske 3R-senter (men i egenskap av privatperson). Senteret hadde daglige frokostmøter og et styremøte under verdenskongressen i Praha. Senteret arrangerte et 3R-seminar den 2. oktober med statsråden og over 100 deltagere tilstede. Senteret har store ambisjoner om å samarbeide med de andre europeiske sentrene. Bl.a. vil dette bidra til at ikke flere finner opp hjulet samtidig. Det har vært nyttig å ha kontakten med senteret, og det danske senteret har innført flere tiltak basert på Norecopas erfaringer.
Det danske senteret har lyst ut en ny runde med penger til 3R-forskning, også denne gangen med 1,5 millioner danske kroner. Dette er den andre puljen med dette beløpet som er utlyst siden senteret startet for et år siden.

Senteret har innført en 3R-pris etter Norecopas modell og delte den ut for første gang i oktober, til Ellen Margrethe Westergaard ved det danske legemiddelverket for sitt arbeid med å redusere antallet forsøksdyr som brukes ved godkjenning av legemidler (bilde fra 3R-senteret).


 
Nobelpris basert på dyreforsøk

Vi gratulerer May-Britt og Edvard Moser med Nobelprisen for sin forskning på stedsansen i hjernen!
Blant medieomtalene var det intervjuer med Dyrevernalliansen og Norecopa.

Tildelingen har skapt en del reaksjoner fra motstandere av dyreforsøk, som tilbakevises av prisvinnerne. Bilde: Dagbladet 07.10.14


 
 
Forbruk av forsøksdyr i 2013
 
 

Forsøksdyrutvalget (FDU) har publisert tallene for bruken av forsøksdyr i 2013.

Totalantallet søknader om dyreforsøk i Norge har vært økende over lang tid og har fordoblet seg siden 2005. Antallet søknader som ikke kunne behandles lokalt, men som er blitt behandlet av FDU, har tredoblet seg i denne perioden.

Antallet søknader om smertevoldende dyreforsøk viser også en kraftig økning (nesten en firedobling i antallet søknader sammenlignet med 2010). De fleste smertevoldende forsøk dreide seg om forskning på fiskesjukdommer og fiskevaksiner.

Antallet forsøksdyr unntatt fisk har holdt seg rimelig konstant de siste 20 årene (mellom 40 000 og 60 000). De fleste av disse er mus og rotter: antallet rotter er blitt halvert i dette tidsrommet mens antallet mus har steget.

Det totalantallet forsøksdyr benyttet i 2013 (5 521 991) er det høyeste siden dagens statistikk ble etablert på 80-tallet. 98,8% av disse dyrene var fisk. Ca. halvparten av fiskene ble brukt til grunnforskning, og halvparten til forskning, utvikling og kvalitetskontroll av produkter innenfor human- og veterinærmedisin (fiskevaksiner). Relativt få dyr ble brukt til toksisitetstesting i Norge (15 549, de aller fleste fisk).

Ca. 1 000 dyr ble brukt til undervisning og trening i 2013. En fjerdedel av disse var griser og 70% var gnagere. Det ble ikke brukt amfibier (frosk) i undervisningen i 2013.

Antallet dyr som er blitt brukt i forskning, men som ikke er definert som forsøksdyr (f.eks. dyr avlivet for uttak av organer, overskuddsdyr, avlsdyr, vokterdyr o.l.) er ikke kjent: FDU har bestemt at disse dyrene skal rapporteres, men tallene er ikke presentert fordi FDU anser det innrapporte tallmaterialet for å være utilstrekkelig. Likedan har FDU ikke mottatt rapport fra 9% av forsøkene med godkjenning i 2013, slik at antallet dyr er undervurdert.

Publiseringen av årsstatistikken førte til en mediesak om at ti forsøksdyr brukes hvert minutt.

Til sammenligning kan statistikken fra Storbritannia leses her, med en interessant oversikt over utviklingen siden 1940-årene.


 
De 3 S-ene
 
 

Professor Carol M. Newton, som arbeidet ved UCLA Medical School i California, døde i sommer i en alder av 89. De færreste innenfor forsøksdyrmiljøet har hørt om henne, men hun lanserte et konsept på 70-tallet som fortjener en plass i lærebøkene når det gjelder vårt arbeid med forsøksdyr. Såvidt Norecopa vet, publiserte hun aldri en artikkel hvor dette konseptet er nevnt, men det er referert til i en artikkel skrevet av kanadieren Harry Rowsell i forbindelse med et forsøksdyrsymposium i Washington i 1975, hvor Newton også deltok.

Konseptet er "de 3 S-ene", som står (ifølge Rowsell) for:

Good Science (god vitenskap)
Good Sense (sunn fornuft)
Good Sensibilities (god følsomhet)

At vi skal drive god vitenskap, er opplagt for de fleste, men i et relativt ungt fag som forsøksdyrlære er det stadig behov for å lete etter metoder for å innføre de 3 R-ene.
Med sunn fornuft kan vi anta at Newton mente at det er lov "å bruke hodet": virker en prosedyre tullete, så er den sannsynligvis nettopp det.
God følsomhet refererer til at det er lov å bruke hjertet: en prosedyre som vekker ubehag eller avsky, eller som ville vært smertefull hos et annet hvirveldyr, bør unngås.

Carol Newton hadde mange talenter: hun hadde doktograd i fysikk i tillegg til medisinsk embetseksamen, og ble professor i biomatematikk, hvor hun bl.a. arbeidet med noen av de første datamaskiner for å håndtere store datasett og produsere interaktiv datagrafikk.

Referansen er:
Carol M Newton, quoted in Rowsell HC (1977): The Ethics of Biomedical Experimentation in The Future of Animals, Cells, Models, and Systems in Research, Development, Education, and Testing pp. 267-281, National Academy of Sciences, Washington, D.C., ISBN 0-309-02603-2.

Bilde: National Library of Medicine, USA


 
Omorganisering av Mattilsynet
 
 

Regjeringen har skrevet en proposisjon om en endring i Matloven som foreslår en forenkling av organisasjonskartet til Mattilsynet. I dag er Mattilsynet lovregulert i tre nivåer: hovedkontor, regionskontorer og lokale kontorer. Proposisjonen foreslår at Mattilsynet organiseres i kun to nivåer (hovedkontor og regionkontorer) for å gjøre saksbehandlingen og internkommunikasjon smidere. Forsøkdyr er ikke nevnt i proposisjonen, heller ikke tanken om en egen seksjon for forsøksdyrsaker. I dag er saksbehandlerne for forsøksdyr underlagt regionkontoret i Sandnes.

Departementets ønske er å bruke mindre penger på administrasjon og mer på tilsyn.

Mattilsynet uttrykker tilfredshet med forslaget til statsbudsjett.



 
Statsbudsjettets betydning for forsøksdyr
 
 

LMD nevner forsøksdyr spesifikt på sine nettsider: Styrking av Mattilsynet
Regjeringa gjer framlegg om 29 millionar kroner til nye satsingar på desse områda under Mattilsynet: forsøksdyr, plantevernmiddel, tilsyn med lakselus, utsteding av sjømatattestar.
- Det er et viktig grep for å sikre mer tilsyn for pengene, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Effekten dette vil ha på det nye tilsynssystemet for dyreforsøk er uvisst. Det er fortsatt ikke kommet ut detaljer rundt den nye ordningen for forvaltning av dyreforsøk i Norge. I LMDs proposisjon for 2015 (sider 45 og 48) står det:

Regjeringa foreslår å styrkje arbeidet i samband med fleire store endringar i EØS-regelverk i Noreg som vil bli gjennomført i 2015. Desse endringane set auka krav til Mattilsynet og krav om å bruke meir ressursar til arbeidet som gjeld forsøksdyr og plantevernmiddel.

I samband med innlemming av nytt regelverk i EØS-avtalen knytt til forsøksdyr og plantevernmiddel blir det lagt opp til å utvide gebyrpliktene på desse områda. Dette representerer ein auke på posten med 14 mill. kroner.

Det er ikke klart ennå om man har tenkt å begynne å ilegge gebyrer på forsøksdyr-virksomheten, selv om den er nevnt i samme setning.

Vi minner om nettsidene om forsøksdyrdirektivet laget av Europakommisjonen, som har fått en enklere nettadresse: http://ec.europa.eu/animals-in-science. Rapporter fra kommisjonens møter om gjennomføringen av direktivet legges ut fortløpende.

Norecopa har laget egne nettsider hvor dokumentene om norske forhold ligger ute. LMD sier at de 'antar at EU-direktivet vil bli gjennomført i løpet av vinteren'.


 
Simulator for fødselshjelp
 
 

Å lære veterinærstudenter praktisk fødselshjelp uten å påføre mordyret smerter er vanskelig. Norecopa var tilstede på et husdyrforsøksmøte i Storbritannia den 18. september. På møtet viste en ansatt på Royal Veterinary College en hjemmelaget simulator som de bruker foran lammingen. Simulatoren inneholder beinet fra fødselskanalen til en ekte sau. Studentene trener enten med en lammemodell som lærestedet har utarbeidet (bilde), eller med et ekte, dødt lam.

Simulatoren oppfattes av studentene som et svært nyttig hjelpemiddel som øker dyrevelferden. Vi håper at mange blir inspirert til å lage noe lignende, gjerne også for andre dyrearter. Norecopa kan være behjelpelig med å sette interesserte i kontakt med foredragsholderen. Simulatoren er lett å lage, men er ikke kommersielt tilgjengelig.


 
Senter for biostatistikk
 
 

Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus har i samarbeid åpnet et senter for biostatistikk og epidemiologi. Senteret utfører metodologisk forskning, underviser studenter og doktorgradsstipendiater, og veileder underveis i forskingsprosjekter. De tilbyr også kurs for seniorforskere som arbeider med dyreforsøk.

God planlegging og statistisk design av dyreforsøk er et essensielt ledd for å oppnå en reduksjon av antall dyr, jf. Russell og Burch sine 3R: Replacement, Reduction, Refinement.

(Norecopa har ingen tilknyting til senteret.)


Les mer...
Norecopas internasjonale engasjement
 
 

Selv om Norecopa er først og fremst en nasjonal plattform, har kjennskap til våre tjenester ført til en del henvendelser fra utlandet. I tillegg til de vanlige invitasjoner til å holde foredrag, har vi for eksempel nylig mottatt en invitasjon fra EU-kommisjonen om å bistå på et kurs i Zagreb for å hjelpe de kroatiske myndighetene til å gjennomføre EU-direktivet. Vi har også blitt bedt av en britisk gruppe om å delta på et seminar i Beijing i mars neste år, som er et ledd i kinesernes arbeid med å innføre en helt ny, nasjonal standard for bruken av forsøksdyr. Vi har tidligere blitt bedt om å etablere kurs i forsøksdyrlære i Brasil men har takket nei til invitasjonen av kapasitetshensyn.

Det er gledelig at interessen for Norecopa går utover landets grenser.

Det internasjonale akkrediteringsorganet AAALAC International har nylig laget denne analysen av situasjonen i Asia.


 
Forskningsrådets 3R-midler
 
 

Søknadsfristen for de øremerkede midlene til 3R-forskning fra Norges Forskningsråd under Havbruksprogrammet var 3. september. Innen den tiden hadde Norecopa bistått to søknader. Vi ønsker alle søkere lykke til!

Disse er foreløpig de eneste midler øremerket 3R-forskning som staten har tildelt. Siden Stortingets dyrevelferdsmelding i 2003 (som anbefalte etableringen av en konsensusplattform og egne 3R-midler) har imidlertid den svenske staten øremerket ca. 100 millioner kroner til dette formålet.


Løpehjul: stereotyp adferd?
 
 

Mange har sikkert reflektert over intensiteten som særlig mus og hamstre viser når de løper på hjul. Er dette en form for stereotyp adferd, eller får de glede av mosjonen?

Et nederlandsk forskerteam plasserte løpehjul ut i naturen, med et kamera som begynte å filme når hjulet kom i bevegelse. Det viste seg at ville mus brukte hjulene flittig. De observerte tilfeller hvor den samme musen hoppet opp og tok en ny runde. Noen mus løp lenge, rekorden var 18 minutter. D.v.s. at musene løpemønster lignet ganske mye på adferden til mus i fangenskap.

Studiet gir selvsagt ikke det definitive svaret på spørsmålet, men det kan se ut som om dyrene hadde faktisk glede av aktiviteten.

Studiene er også omtalt på forskning.no, hvor dette illustrasjonsbildet er tatt fra.


 
Fra mediene
Par i hjerner (Schrødingers katt om nobelprisvinnerne)
Animal research leads to Nobel Prize once again
Lack of blinding of outcome assessors in animal experiments implies risk of observer bias
Females ignored in basic medical research
Surgical insertion of transmitters and telemetry methods in fisheries research
Gymnasier skal lave dyreforsøg i virtuelt laboratorium
Forskere uenige om fisk opplever smerte
Fisk lærer hvem de bør samarbeide med
Mener fisken føler smerte - vil ha strengere regler
Krever en mer human avliving
Fisk har for lav "Bambifaktor"
Artificial humans may replace animals in lab tests
Med lov til å pine
Funding to reduce use of animals in research
Zebrafish larvae: an alternative to rodent models of pain and nociception?
Dansk hospital begynder at 3d-printe knogler til patienter
Følger villreinens hverdagsliv i vær og vind
Home Office to review transparency in animal experiments
Animal research: a new era and a new debate?
Animal research 'pledge on openness' agreed
BUAV welcomes government announcement on greater transparency for animal experiments
Zoobiotics

 
Møtekalenderen
World Congress on Controversies, Debate and Consensus (CoVet), Praha, 23.-26. oktober 2014
The implementation of the EU Education and Training Framework under Directive 2010/63/EU, Varese, 30.-31. oktober 2014
Facility planning, logistics and technological solutions, Varese, 13.-14. november 2014
Rational selection of the non-rodent species: toxicology, pathology and relevance to man, Alderley Park, 13.-14. november 2014
Science-based assessment of laboratory animal welfare, Saint Petersburg, 17.-19. november 2014
Fish and amphibian embryos as alternative models in toxicology and teratology, Paris, 1.-2. desember 2014
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 22. april 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er fra colourbox.com hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.



 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa