Nyhetsbrev nr. 3-2008

 

Norecopa: Norsk konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 3-2008
15. desember 2008


(I tillegg til den ordinære mailinglisten, sender jeg dette nyhetsbrevet til deltagerne på kursene i forsøksdyrlære som NVH har arrangert de siste årene. Hvis du ikke vil motta flere brev, klikk her. Jeg beklager dersom det er noen som finner denne fremgangsmåten upassende, som var påkrevet på grunn av spamfilteret, og jeg håper samtidig at alle vil finner noe av interesse. mvh Adrian Smith)  Velkommen til Norecopas tredje nyhetsbrev!

Mye har skjedd siden Norecopas andre nyhetsbrev ble sendt ut den 4. oktober. Vi oppfordrer deg til å videresende dette brevet til kolleager som du mener kan ha interesse av å følge med utviklingen innenfor erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.

Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:
http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith på

post@norecopa.no.

Arbeider Norecopa bare med alternativer?

Som nevnt i det forrige nyhetsbrevet, har vi kontaktet våre medlemmer for å høre om vi skal erstatte betegnelsen Norges nasjonale plattform for alternativer med følgende tekst når vi promoterer Norecopa:

Norsk konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk.
Norwegian Consensus-Platform for Replacement, Reduction and Refinement of Animal Experiments

Vi fikk tilbakemeldinger fra ca. 25% av medlemsinstitusjoner og alle var positive til dette endringsforslaget. Selv om teksten er lengre, fjerner den all tvil om at Norecopas målsetting er å fremme alle de 3 R’ene, og ikke bare Replacement (erstatning). Nettsidene, informasjonsbrosjyrene og powerpoint-presentasjonene er endret tilsvarende. Vi minner om at brosjyrer og presentasjoner om Norecopa (på norsk og på engelsk) kan lastes ned fra nettsidene.


Er du medlem?

Kontingenten er billig: kr. 200 i året for individer og kr. 500 i året for institusjoner. Mer enn 30 av landets største forskningsinstitusjoner er nå medlemmer. Er du klar over at også avdelinger under en institusjon kan tegne medlemskapet? Vi ser gjerne at flere melder seg inn. Et sterkere budsjett betyr at Norecopa kan utrette mer. Bruk vår elektroniske innmeldingsblankett.


Hva mener du om Norecopa?

I det forrige brevet fortalte vi at det er etablert diskusjonsfora på våre nettsider. Foreløpig er det ingen som har brukt dem (bortsett fra enkelte spammere)! Vi vil gjerne ha din mening om vårt arbeid, og forslag til nye arbeidsområder. Hvis terskelen synes for høy til å bruke et forum, send oss iallefall en epost (post@norecopa.no)! Neste styremøte i Norecopa er 15. januar, så vi hører gjerne fra dere før jul...


Plakat om Norecopa

I forbindelse med årsmøtet ble det laget en informasjonsplakat om Norecopa i storformat. Den er tilgjengelig i pdf-format på Norecopas nettsider og kan printes ut i A4-format. Bruk den gjerne i markedsføringssammenheng. Sjekk at den er tilspasset A4-format før du printer.


Vil du ha støtte fra Norecopa i 2009?
Som nevnt under Norecopas årsmøte i juni, ønsker styret å støtte aktiviteter som fremmer de 3 R’ene. Det er viktig at søknader om slik støtte til aktivitet i 2009 sendes til Norecopa v/sekretæren så tidlig som mulig og senest 14. januar 2009, av hensyn til styrebehandlingen. Vi ber alle som har slike planer om å sende en søknad så fort planene er klare. Saker som kommer inn etter den datoen blir behandlet i et senere styremøte og sålangt budsjettet rekker.

Norecopas budsjett

Styret har hatt flere diskusjoner med Veterinærinstituttet om regnskapsføringen av Norecopas midler. I 2008 har sekretariatet vært organisert som prosjekt med timeregistrering, selv om sekretæren hever fast lønn i 50% stilling. Norecopa har vært forsiktig med å belaste budsjettet inntil disse diskusjonene er ferdige, og organisasjonen vil derfor trolig ha et underforbruk i 2008 på ca. kr. 100.000. Vi har fått lov til å videreføre disse midlene til 2009, slik at budsjettet vil være på kr. 900.000. I tillegg kommer kr. 200.000 fra forskningsrådet til prosjektet om dyrevelferd hos fisk som ble nevnt i forrige nyhetsbrev. Et budsjettforslag for 2009 vil bli styrebehandlet i januar.


Statsbudsjettet for 2009

Norecopa er nevnt tilsammen 4 ganger i stortingsproposisjonene fra LMD og FKD for statsbudsjettet i 2009. I proposisjonen fra FKD står det:

En viktig oppgave er å bidra til å finne metoder som kan redusere antall fisk som benyttes til testing av fiskevaksiner.

Ovenfor Næringskomitéen har Norecopa spilt inn behovet for flere ressurser, bl.a. en forsterkning av Norecopas budsjett og opprettelsen av et statlig pengefond for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R’ene.


NFR: arbeidsgruppe, dyrevelferd hos fisk

Som nevnt tidligere, har forskningsrådet bevilget kr. 200.000 til Norecopa for å utrede forskningsbehovet omkring dyrevelferd hos fisk. En arbeidsgruppe på 6-7 personer skal settes sammen for å skrive en rapport innen 1. juni 2009. Vi har bedt medlemmene om å nominere personer som kan bidra til denne utredningen og har fått forslag fra 5 institusjoner. Grunnet usikkerhet rundt Norecopas budsjett (se ovenfor) har vi ventet med å starte dette prosjektet, men det vil styrebehandles den 15. januar. Ytterligere forslag mottas gjerne før det.


Tåklippingssaken: er den en akseptabel metode?

Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Forsøksdyrutvalget (FDU) bedt Norecopa om å vurdere ulike strategier for tåklipping hos mus i forhold til andre metoder for merking og vevsprøvetakning. Norecopas styre har arbeidet hardt og lenge med en uttalelse, som har vært ute på høring blant medlemmene. Det kom ingen innsigelser mot uttalelsen, men det er foretatt noen justeringer i ettertid. Bl.a. er ordet "lokal" fjernet fra omtalen av anestesi i konklusjonens pkt. 4, 2. setning. Avsnitt 7 & 8 er fjernet fra dokumentet, og det er lagt inn noen nye litteraturhenvisninger. Styret forsøkte lenge å lage et dokument med full konsensus, men måtte tilslutt skrive en flertallskonklusjon med en dissensuttalelse fra ett styremedlem. Dokumentet er oversendt FDU og er lagt ut på Norecopas nettsider på norsk. Sekretæren er i gang med en engelsk oversettelse som blir lagt ut om kort tid.

Fra kontakt vi har hatt med internasjonale forskningsmiljøer i forbindelse med denne saken, er det tydelig at det siste ordet ikke er sagt når det gjelder å utvikle dyrevennlige og vitenskapelig akseptable metoder for vevsprøvetaking og merking av unge gnagere. Dokumentet som Norecopa har laget (18 sider), oppsummerer fordelene og ulempene med alle de ulike teknikker som eksisterer idag. Diskusjonen er også relevant til viltforskere som benytter tåklipping, selv om det ikke var en del av mandatet. Norecopa vil oppfordre også dem å lese dokumentet.


Norecopas møteaktivitet i 2009

Vi vil spesielt nevne følgende:

  1. Årsmøtet og fagseminar arrangeres torsdag 11. juni på Adamstua. Vi arbeider med å lage et faglig relevant program i forkant, med vekt på design av dyreforsøk/statistikk. Husk at årsmøtet er Norecopas høyeste organ, så det er viktig at så mange medlemmer som mulig møter.
  2. Internasjonalt konsensusmøte om fisk i forsøk (Gardermoen III). Dette blir det tredje internasjonale konsensusmøtet i plattformregi. Det første var i 2005 om fisk, det andre i mai i år om vilt. Møtet er berammet til 22.-24. september.

Sett av datoene allerede nå! Vi tar fortsatt imot forslag til innhold og foredragsholdere. Programmene er ikke fastsatt ennå.


Forsøk på viltlevende dyr

Det internasjonale møtet som Norecopa arrangerte i mai på Gardermoen har vakt en del interesse, ikke minst på grunn av konsensusdokumentet som ble utarbeidet etterpå. Flere andre organisasjoner har laget lenker til nettsidene, eller har brukt dokumentet som delgrunnlag for sine egne uttalelser om feltforsøk, bl.a.:

Vi minner om at NINA (Norsk institutt for naturforvaltning) har sitt eget nyhetsbrev som kan være av interesse til alle som er opptatte av feltforsøk.


Kronikk i Nationen

Norecopa forsøkte å få en kronikk inn i de største riksavisene i forbindelse med statsbudsjettet for 2009. Tilslutt ble den antatt av Nationen, dog med en litt annen tittel enn den opprinnelige! Alle kronikkene som Norecopa har skrevet, kan leses her.

 

Ett-årsdagen til Norecopa

Den 10. oktober fylte Norecopa ett år. Landbruks- og matdepartementet sendte ut en pressemelding i denne forbindelsen.


ecopas årlige workshop for yngre forskere, Alicante

I flere år har ecopa arrangert en workshop hvor yngre forskere kan møte eldre kollegaer og presentere sine pågående studier. Dette gir en enestående anledning i et hyggelig miljø å få gode råd, gjerne innenfor de 3 R’ene. Ecopa betaler utgiftene for to deltagere fra hvert medlemsland. I 2008 måtte vi avse Norges plasser av manglende interesse, til tross for iherdige forsøk fra Norecopa!

Vi oppfordrer alle til å vurdere kandidater for dette tilbudet og melde navn inn til sekretariatet. Mer informasjon på ecopas nettsider.


Har du lyst til å involvere deg i ecopa?

Styreleder og sekretær i Norecopa deltok i årsmøtet til moderorganisasjonen ecopa i Brussel i tiden 29.-30. november. Neste år skal flertallet i ecopas styre byttes ut. Ecopa har av naturlige årsaker fokussert mye på forbruket av dyr innenfor EU til toksistetstesting. På grunn av Norges tradisjoner for forskning på fisk og vilt har Norecopa hatt en litt annen fokus. Nå er anledningen til å sørge for at disse forskningsområdene løftes opp på EU-nivå i plattform-sammenheng. Ecopa søker etter entusiastiske personer fra alle interessepartene (forskning, forvaltning, industri og dyrevernorganisasjoner) som er interessert i å påvirke satsingen på de 3 R’ene i europa. Mer informasjon kan skaffes fra styret i Norecopa ellerecopa.


Registering av smertevoldende dyreforsøk

I Storbritannia er det kommet forslag fra forsøksdyrrådet (Animal Protection Committee) og den britiske forsøksdyrorganisasjonen LASA om å innføre et nytt system for registrering av smerte hos forsøksdyr. Der, som i Norge, kreves det at forskerne angir belastningen som dyrene trolig vil bli utsatt for under forsøket (mild, moderate eller substantial). Det er foreslått at dette erstattes med et system hvor forskerne registrerer antallet dyr og smertene de er utsatt for fortløpende. En av forfatterne som har prøvd ut systemet, sier at antallet dyr som faktisk ble brukt og lidelsen de gjennomgikk, var mye mindre enn det som ble angitt på forhånd.


Nye retningslinjer for avliving av dyr

Den ameriksanske veterinærforeningen AVMA er kjent for sine retningslinjer for avliving av dyr, senest fra 2007. Retningslinjene skjal nå oppdateres og det søkes etter spesialister, inkludert etikere. Fristen for å nominere seg er 31. desember 2008. Dette er en fin anledning for norske spesialister (vilt, fisk?) til å engasjere seg.


Ny nettportal om de 3 R’ene

Canadian Council on Animal Care (CCAC) har laget en omfattende nettportal (microsite).


World Congress on Alternatives to the Use of Animals in the Life Sciences

Det er nå etablert mer detaljerte nettsider for den neste verdenskongressen om de 3 R’ene, som arrangeres i Roma i tiden 30. august – 3. september 2009. Dette er den beste anledningen til å treffe kollegaer som er opptatte av dette fagområdet.


Revisjon av EUs direktiv om dyreforsøk

Den 5. november vedtok europakommisjonen å revidere direktivet 86/609/EEC om beskyttelse av forsøksdyr. Forslaget er tilgjengelig på nettet. Det inneholder et forbud mot bruk av de store apene (unntatt i helt spesielle situasjoner) og er bl.a. utvidet til å omfatte flere hvirvelløse dyr (niøyer, slimåler, blekkspruter, tifotkreps og deres frittlevende utviklingsstadier) samt fosterstadier av høyere organismer fra det siste trimesteret. Enkeltstatene vil dessuten måtte etablere en ordning for etisk vurdering av dyreforsøk.

Som de fleste sikkert allerede kjenner til, har forslaget til Norges nye dyrevelferdslov passert statsrådet og vil bli lagt frem for Stortinget i vårsesjonen. Også i dette lovforslaget er antallet dyrearter utvidet, slik at det vil dekke virveldyr, tifotkreps, blekksprut og honningbier.


Oversikt over 3R-ressurser ved planlegging av  dyreforsøk

I 2005 skrev Tim Allen, Animal Welfare Information Center, Bethseda, USA og Norecopas sekretær en oversikt over det som fantes av retningslinjer, databaser, informasjonssentre o.l. som kan være nyttige for forskere som planlegger studier som involverer dyr. Artikkelen er nå for første gang tilgjengelig i elektronisk format i AWICs nyhetsbrev. Vi håper at den vil være en nyttig ressurs for såvel forskere og alle som evaluerer søknader om dyreforsøk.

Vi vil også minne om et flow-diagram laget av det britiske konsortiet FoA som gir en fin presentasjon av en etisk og vitenskapelig tilnæring til denne problematikken, sammen med et konkret eksempel på hvordan denne tankegangen kan brukes i praksis.


Nye databaser om de 3 R’ene


Verdensdeklarasjon om dyrevelferd

Verdensorganisasjonen for dyrevern WSPCA har tatt initiativet til en verdensdeklarasjon om dyrevelferd. Deklarasjonen er en ikke-forpliktende uttalelse om dyrs evne til å lide, deres behov for respekt og for en slutt på dyremishandling.  Norges landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er en av mange som støtter forslaget.


Styremøter i Norecopa

Referatet fra Norecopas siste styremøte (17. september) ligger ute på nett. Det var en lang saksliste og vi håper dere finner mye relevant stoff der. Neste styremøte er fredag 16. januar.


Andre nyhetsbrev:

  • Den britiske organisasjonen NC3Rs er et stort og aktivt senter for de 3 R’ene. Deres nettsider anbefales på det sterkeste. De har nettopp utgitt sitt nyeste nyhetsbrevet.
  • Dyrevernalliansen utgir et detaljert nyhetsbrev ca. 20 ganger i året med mye stoff om dyreforsøk.
  • AltTox.org (Non-animal Methods for Toxicity Testing) er en nettressurs som skal fremme utveksling av informasjon om alternativer.
  • Den alle siste utgaven av Pain & Distress Report fra HSUS (Humane Society of the United States) ble utgitt i november, men arkivet inneholder mye nyttig informasjon.


Møtekalender:

 

Vi ønsker alle en god jul  og godt nyttår!TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her.


Ansvarlig utgiver: Norecopa

Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (post@norecopa.no)

Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo

Tlf: 41 22 09 49

Fax: 23 21 64 85

Internett: www.norecopa.no

E-mail: post@norecopa.no

Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa