Nyhetsbrev nr. 2-2010

 Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk


Nyhetsbrev nr. 2-2010

24. mars 2010


Velkommen til det andre nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!


Pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 R’ene
Som nevnt i en egen epost som dere mottok idag, ønsker Norecopa å innføre en pris for fremdragende arbeid innenfor de 3 R'ene.
Saken ble behandlet på forrige styremøtet, og det er laget vedtekter for en slik pris.
Norecopa inviterer herved til nominasjoner til denne prisen, som i 2010 blir på kr. 30.000 med diplom. Prisen deles ut under årsmøtet 3. juni.
Selvnominasjon er tillatt.
Det er oppnevnt en komité, bestående av en representant fra hver av interessepartene, som skal behandle nominasjonene:
 • rådgiver Gunvor Knudsen, forvaltning
 • professor Lasse Skoglund, akademia
 • dr.philos. Knut Helkås Dahl, industri
 • veterinær Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner
Her kan du laste ned vedtektene for prisen og nominasjonsskjemaet.

NB. fristen for innsendelse av nominasjoner er fredag 16. april kl. 1600.

Vi er klare over at tidsrommet er kort i år, og dette blir på mange måter et prøveprosjekt, som vi skal høste erfaringer fra før vi tar stilling til saken neste gang. Vi ønsker imidlertid å komme i gang med dette i 2010 og mener at årsmøtet blir en glimrende anledning å dele ut prisen på.
 
Ønsker du støtte fra Norecopa i 2010?
Vi minner om følgende tidsfrister som ble kunngjort i det forrige nyhetsbrevet:
 • For støtte til faglige reiser, studieturer o.l.: 31. mars og 15. september
 • For forskningsstøtte: 2. juni

Alle innkomne søknader, uansett størrelse, vil bli behandlet av styret kort tid etter fristenes utløp, om nødvendig med fagfellevurdering av de anonymiserte søknadene.

FELASA/Scand-LAS symposium, Helsinki
Fristen for å sende inn abstrakter til årets største europeiske forsøksdyrmøte går ut 31. mars. Det er ventet nesten 1.000 forskere, teknikere og utstillere til dette symposiet. Norecopa vil presentere sitt arbeid i form av en poster.

Årsmøte / fagseminar 2010
Norecopa arrangerer sitt årsmøte med fagseminar torsdag 3. juni i Fellesauditoriet på Adamstua, Oslo. Sett av datoen allerede nå!
Vi kommer tilbake til det endelige programmet når vi har fått bekreftelse fra alle de inviterte foredragsholderne, men det vil omfatte bl.a.:
 • Kjenner fisk smerte? De siste forskningsresultatene (Janicke Nordgreen)
 • Er Stortinget opptatt av dyreforsøk? (Alf Holmelid, Næringskomitéen)
Internasjonalt konsensusmøte om husdyrforsøk
I forrige nyhetsbrev annonserte vi at Norecopa skulle arrangere et nytt internasjonalt konsensusmøte, denne gangen med fokus på husdyrforsøk.
Møtet blir på Gardermoen i tidsrommet 10.-12. mai 2011. Vi er i ferd med å innhente tilbud fra hotellene i området og kommer tilbake til saken med mer informasjon i senere nyhetsbrev.
Vi har allerede oppfordret de som arbeider med husdyrforsøk, om å komme med forslag til innhold i dette møtet, foreløpig med lite respons. Dersom du er opptatt av dette temaet, ta kontakt med oss!

NFR-rapporten om forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk i forsøk
Som omtalt i det forrige nyhetsbrevet har NFR nå publisert rapporten som Norecopa fikk støtte til å få utarbeidet.
NFR har nå publisert en nettside på engelsk som omtaler rapporten. Siden inneholder en link i høyremargen til en engelskspråklig utgave av store deler av rapporten (33 sider).

Omtale av Norecopa på Stortinget
Norecopas styre og sekretær har i to år drevet en del lobbyvirksomhet mot stortingsrepresentantene for å øke kunnskapen om de 3R'ene og markere behovet for flere ressurser til forsknings- og utviklingsarbeid på dette området.
På torsdag 11. mars var det en debatt om dyrevelferd, med landbruks- og matministeren Lars Peder Brekk tilstede, med utgangspunkt i en interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) om pelsdyrhold. Grande nevnte forsøksdyr to ganger:

'Et annet område er bruken av forsøksdyr. Venstre er et forskningsparti. Å komme helt bort fra bruken av forsøksdyr innen forskningen, tror jeg ikke vi klarer. Men jeg syns kanskje vi skulle ha satt noen grenser for hvor sterk og hvor langvarig smerte det faktisk skal være lov å utsette dyr for.'
Og litt senere:
'Så til begrepet «forsøksdyr». Dette er jo veldig forskriftsmessig regulert, men det er en klar utfordring til statsråden å se på om vi f.eks. burde ha regulert med tanke på hvor langvarig smerte, og hvor mye smerte, man kan utsette dyr for – ikke bare det at vi i dag regulerer ganske strengt hvem det er som har lov til å gjøre forsøk på dyr. Så mener jeg også at det må være en klar grense mellom dem som har et alternativ til, og dem som ikke har et alternativ til, sine dyreforsøk. I dag ser vi at teknologien har beveget seg dramatisk fort framover når det gjelder andre måter å simulere følger av forskning på.'

Landbruksminister Lars Peder Brekk svarte:

'Når det gjelder forsøksdyr, vil jeg bare understreke at det er opprettet en alternativ plattform ved bruk av dyr i forsøk. Jeg vil bare understreke at de prinsippene som skal legges til grunn i forsøksdyrarbeidet, er de tre R-ene – som det heter på godt norsk – «reduction, replacement and refinement». Det betyr at det også jobbes med forsøksdyrområdet for å gjøre situasjonen bedre for disse dyrene.'

Deretter var det et innlegg av Alf Egil Holmelid (SV). Han er sivilingeniør, tidligere forskningsdirektør ved Universitetet i Agder og har vist stor faglig interesse for utfordringene knyttet til oppdrettsnæringen og dyreforsøk. Han sa:
 
'SV er oppteke av å styrkje arbeidet for å finne fram til alternativ til dyreforsøk som påfører dyr liding. Organisasjonen Norecopa gjer eit viktig arbeid for å finne fram til og formidle informasjon om alternativ til dyreforsøk. Dette er eit viktig arbeid som må vidareførast. Norecopa og Noregs forskingsråd har også sett i gang arbeid for å sjå på dyrevelferd blant fisk som blir brukte som forsøksdyr. Her har vi faktisk ganske store utfordringar framover, sidan fisk utan samanlikning er blant dei dyra som blir brukte mest i dyreforsøk pr. i dag. Det er kanskje mange som trur at fisk ikkje føler smerte, men det gjer dei.'
 
Statsråden avsluttet debatten med å si bl.a.:

'Så har jeg lyst til å understreke at vi også jobber med og har ønske om å innføre såkalte indikatorer for dyrevelferd. Det å ha slike indikatorer er et arbeid som både Norge og EU ser behov for å utvikle. Jeg håper at det i framtiden vil gi resultater når flere land vil bruke ressurser på det.'

Norecopa kommer til å holde kontakten med politikerne for å følge opp dette. Ifølge Holmelid er det fortsatt stor skepsis på stortinget til fiskens evne til å føle smerte.

Tåklippingssaken
Som tidligere omtalt i nyhetsbrevene, har Norecopas styre laget en uttalelse, på oppdrag fra Forsøksdyrutvalget, om bruken av tåtuppklipping til merking og genotyping av unge gnagere. Uttalelsen er fra desember 2008. Siden den tid er det kommet to vitenskapelige publikasjoner om metoden i det europeiske forsøksdyrtidsskriftet Laboratory Animals, samt en svensk hovedfagsoppgave. Norecopas styre har derfor sett på saken på nytt, og deres konklusjoner har vært på høring til Norecopas medlemmer.
Heller ikke denne gangen oppnådde styret full konsensus om metoden, så det er laget en flertallsuttalelse samt en dissens fra ett medlem. Uttalelsene kan leses på nettsidene hvor Norecopa legger ut slike uttalelser.

Årsberetning for 2009
På styremøtet den 28. januar ble utkastet til Norecopas årsberetning for 2009 behandlet.
Ifølge Norecopas vedtekter skal årsberetningen formelt godkjennes av årsmøtet (se eget punkt nedenfor). Utkastet til årsberetningen kan leses her. Alle, men spesielt medlemmene i Norecopa, oppfordres til å lese den og komme med eventuelle kommentarer.

Regnskapet for 2009
Norecopas endelige regnskap for 2009 er nå klart og det er blitt godkjent av Norecopas revisor. Det viser et underskudd på 23 049 kr. I likhet med årsberetningen skal regnskapet formelt godkjennes på årsmøtet. Vi vil ta en detaljert gjennomgang av regnskapet på årsmøtet. 

Norecopas aktivitetsplan for 2010-2013
Norecopa har en formell aktivitetsplan som oppdateres årlig og godkjennes på årsmøtene. Styret har oppdatert planen for 2010-2013. Vi venter selvsagt ikke til årsmøtet med å komme igang med aktiviteter, og disse vil som vanlig bli presentert fortløpende i nyhetsbrevene
  
Norecopas arbeidsgrupper
Norecopa har fulgt opp flere saker fra konsensusmøtet om fisk som ble avholdt på Gardermoen ifjor høst ved å lage tre arbeidsgrupper. Disse tar for seg:
 • oppdatering av et engelskspråklig kompendium om forsøksdyr for fiskeforskere
 • "categories of severity" for fiskeforsøk, som være sammenlignbare med rapporten fra EUs ekspertgruppe som fokusserte på pattedyrforsøk
 • bruk av fisk til vaksineutvikling og testing
Vi kommer tilbake til arbeidet etterhvert som det foreligger resultater fra disse gruppene.

Neste styremøte
Datoen for neste styremøte er 16. april. Saker som medlemmer ønsker tatt opp på neste styremøtet meddeles sekretæren så fort som mulig.

Veiledning for lokale etiske komitéer
Det nye EU-direktivet vil trolig inneholde et krav om etisk vurdering av dyreforsøk. Mange land har allerede innført et system med lokale etiske komitéer som foretar en slik "Ethical Review Process (ERP)". Den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA, som har sin egen avdeling for dyreforsøk hvor flere forskere med doktorgrad arbeider med spørsmål knyttet til de 3 R'ene, har utgitt veiledere om de fleste laboratoriedyr- og husdyrartene som brukes i dyreforsøk.

RSPCA har også en nyttig nettside som oppsummerer de 7 kravene til etisk vurdering i det britiske systemet, gir en oversikt over land som har slike komitéer og med en lenke til et dokument utarbeidet av FELASA som forklarer prinsippene som allerede er i bruk i europeiske land.

Bruk av fang og slipp (Catch & release) ved fiske
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert konsekvenser av fang og slipp-fiske for fiskens velferd sammenlignet med tradisjonelt sportsfiske der fisken avlives. Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og kystdepartementet og miljøvernmyndighetene ønsker å vurdere om fang og slipp kan innføres som en måte å verne fiskebestanden på i elver med lav populasjonstetthet. Grunnen til at Norecopa nevner rapporten i dette nyhetsbrevet, er at den inkluderer en omfattende litteraturliste, bl.a. om smertepersepsjon hos fisk, som er relevant til bruken av fisk i forsøk.

Rettsvern av dyr som brukes i undervisningen
Mattilsynet har nylig sendt ut på høring utkastet til en forskrift om unntak fra krav om tillatelse ved bruk av dyr i undervisning. Forslaget går ut på å unnta all undervisning som ikke regnes som dyreforsøk, fra kravet om tillatelse etter den nye dyrevelferdsloven § 13 som trådte i kraft 1. januar 2010. Poenget med forslaget er å gjeninnføre rettstilstanden etter den gamle dyrevernloven inntil det foreligger en ny forskrift om dyr i forsøk, undervisning og medisinsk virksomhet. Mattilsynet tar sikte på å lage utkast til en slik ny forskrift i 2010.
Norecopa har laget en høringsuttalelse om denne saken. Styret har forståelse for behovet for en juridisk avklaring av statusen til undervisningsdyr og at det er mest realistisk å samkjøre dette med arbeidet med en ny forskrift om dyreforsøk, selv om det hadde vært ønskelig å starte arbeidet tidligere. Norecopa poengterer at det foreligger et behov for å lage retningslinjer for hva som kan gjøres med dyr i undervisningsøyemed uten at det regnes som dyreforsøk som det må søkes om. Norecopa påpeker videre i sin uttalelse at Forsøksdyrutvalget laget et notat om dette så tidlig som 1999, og at det foreligger et utkast til slike retningslinjer helt tilbake til 1988, uten at det er vedtatt noe i sakens anledning. Norecopas høringsuttalelse kan leses her.

Search Guide for the 3Rs
Canadian Council on Animal Care (CCAC) har laget en nyttig nettside med råd om hvordan man søker om alternativer (i videste forstand) til dyreforsøk når man planlegger forskning som kan innebære bruk av dyr.

Åpningen av CAAT-EU
Den 30. mars er den offisielle åpningen av et nytt europeisk senter for alternativer til testing på dyr: Center for Alternatives to Animal Testing-Europe (CAAT-EU). Senteret er ved Konstanz universitet i Tyskland og er opprettet i samarbeid med det amerikanske senteret CAAT ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA. Senteret har som mål å fungere som en kommunikasjonssentral og koordinator for alternativer til dyreforsøk, som skal tjene såvel industrien, forskningen og forvaltningen. Senteret har foreløpig ikke egne nettsider, men kan kontaktes via epostadressen caat-eu@uni-konstanz.de.

World Week for Animals in Laboratories (WWAIL)
Dyrevernorganisasjonenes internasjonale markering av bruken av dyr i forskning er iår 17.-25. april. Særlig i utlandet merker mange forskningsinstitusjoner dette i form av aksjoner mot sine lokaler og t.o.m. sine hjem. I Norge har det vært relativt lite aktivitet rundt denne uken.WWAIL har egne nettsider.

Brosjyrer om dyreforsøk
Den britiske organisasjonen Understanding Animal Research har utgitt en samling av brosjyrer om dyreforsøk, som forklarer lovgivningen og de vanligste bruksområdene for forsøksdyr.

Nytt nummer av ecopa messenger
Den europeiske interesseorganisasjon for nasjonale plattformer, ecopa (som Norecopa er tilknyttet) har nettopp publisert sitt første nyhetsbrev i 2010, som er det andre brevet etter at det nye styret ble valgt på årsmøtet før jul. Brevet inneholder en beskrivelse av Norecopas aktiviteter.Nyhetsbrevene fra ecopa kan leses her (velg Newsletter i venstremenyen).

Er du medlem i Norecopa?
Det er flere medlemsfordeler i Norecopa. Bortsett fra betydningen som dette har for Norecopas budsjett og handlekraft, er det et sterkt signal til politikerne dersom Norecopa har en stor medlemsmasse. De fleste store forskningsinstitusjonene i Norge er medlemmer (se oversikt), men i mange tilfeller er dette medlemskapet på institusjonsnivå. Norecopa ser gjerne at alle seksjoner/avdelinger som er aktive innenfor dyreforsøk tegner medlemskap. Bl.a. sikrer dette at disse mindre enhetene har hver sin kontaktperson som vil få regelmessig informasjon om Norecopas aktiviteter. Det er kun snakk om kr. 500,- i året.

Når det gjelder personlig medlemskap (kr. 200,- i året), er det fortsatt bare 21 personer i Norge som har tegnet dette!

Vi takker alle som har tegnet medlemskap, enten personlig eller institusjonell, og ser gjerne at flere støtter Norecopas aktivitet. Det er ingen mangel på prosjekter som vi ønsker å støtte! Medlemskap kan raskt tegnes elektronisk her.

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre. Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på nettsiden til nyhetsbrevene
 

Møtekalender:
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa