Nyhetsbrev nr. 3-2011

  Velkommen til det tredje nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011 !

Fristen nærmer seg fort for å sende inn abstracter til Verdenskongressen om de 3 R-ene i Montreal
De som ønsker å stille med poster eller innlegg på 8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences i Montreal i august må registrere abstractet på nettsiden innen 10. april. Norecopa oppfordrer alle til å vurdere å delta aktivt i denne viktige begivenheten.

Does size matter?  Sommerskole om bruken av husdyr i forsøk
Etter at Norecopa måtte avlyse sitt planlagte konsensusmøte om bruken av husdyr i forskningen på grunn av for lite interesse, kan det være betimelig å nevne at det arrangeres en internasjonal sommerskole for 15 unge forskere om temaet i oktober i Tyskland. Søknadsfristen er allerede 14. april. Reise- og oppholdsutgiftene dekkes av arrangørene.

Kurs i anestesi og smertelindring
Professor Paul Flecknell ved Newcastle University gjentar i år modulkurs i disse emnene. Det første går av stabelen 13.-15. juni og har tittelen Pain Assessment and Alleviation. Det andre kurset arrangeres 26.-28. september og har tittelen Laboratory Animal Anaesthesia and Peri-operative Care. Kursene er interaktive og gjør utstrakt bruk av videomateriale og datasimuleringer. Mer informasjon om kursene samt registreringskjemaet kan skaffes fra Sian Wallace. Det er begrenset plass på kursene, for å få i gang gode diskusjoner og interaktive læringssituasjoner.

Norecopas 3R-pris
Det kom hele 11 nominasjoner til 3R-prisen innen fristen den 15. mars. Det er gledelig å konstatere at arbeidet som ligger bak nominasjonene spenner over alle de ulike områdene hvor forsøksdyr benyttes, fra laboratoriedyr til fisk og vilt. Prisen deles ut under årsmøtet den 9. juni på Adamstua. Vi takker priskomitéen som har påtatt seg arbeidet med å evaluere nominasjonene.

Norecopas regnskap for 2010
Ifølge vedtektene skal Norecopas regnskap revideres av revisor innen 31. mars. Dette er gjort, på bilagsnivå, og revisor har ingen kommentarer til regnskapet. Et sammendrag av regnskapet kan leses her. Regnskapet behandles av årsmøtet den 9. juni.

Norecopas årsberetning for 2010
Ifølge vedtektene skal Norecopas styre utarbeide en årsberetning innen 15. april, som behandles av årsmøtet den 9. juni.
Styrets årsberetning for 2010 kan leses her.

3R-KART
Norecopa har startet arbeidet med å kartlegge omfanget av de 3 R-ene i fiskeforskningsmiljøene i Norge. Vi har leid inn jurist Inger Helen Stenevik til å utarbeide spørreskjemaet som skal sendes til samtlige institusjoner i Norge som driver med fiskeforsøk. Hun har lang erfaring med dyrevelferdsspørsmål, bl.a. som leder for prosjektgruppen som utarbeidet utkastet til Norges nye dyrevelferdslov (se nedenfor).
   Som nevnt i forrige nyhetsbrev, blir dette fulgt opp med besøk til anleggene, hvor utfordringene innenfor de 3 R-ene kan diskuteres. Vi minner om at Norecopa søker en person med interesse for dette arbeidet som kan tenke seg å gjennomføre reisevirksomheten til fiskeforskningsstasjonene i Norge. Interesserte bes ta kontakt med undertegnede snarest.

Kommentarutgave til dyrevelferdsloven
Inger Helen Stenevik og Cecilie Mejdell har nettopp utgitt en kommentarutgave til dyrevelferdsloven, som er i handelen fra 11. april.

Kurs i fiskevelferd
Helsetjenesten for kultiveringsanlegg ved Veterinærinstituttet starter nå i april kurs i fiskevelferd. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet og er beregnet på å tilfredsstille kravene i Akvakulturdriftsforskriften om kompetanse innenfor dyrevelferd. Blant annet skal vurdering av dyrevelferden i eget anlegg være et tema. Norecopa håper at sitt 3R-KART prosjekt vil være med på å supplere denne innsikten i dyrevelferd.

Potensialet til å øke anvendelsen av de 3 R-ene i utvikling av fiskevaksiner
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev, og på oppdrag fra Norecopa, er det blitt utarbeidet en rapport om denne problemstillingen. Forfatterne er Kristian Ellingsen og Roar Gudding, Veterinærinstituttet. Rapporten har flere konkrete forslag til hvordan man kan redusere antallet fisk som brukes i dag til utvikling og testing av fiskevaksiner. Norecopa skal bruke rapporten i sitt arbeid videre ovenfor legemiddelmyndighetene i Norge.
    Roar Gudding er aktuell som redaktør av boken Vaksinasjon av dyr. Arbeidet med rapporten er delfinansiert med støtte fra Dyrevernfondet. Norecopa takker alle partene for dette arbeidet.
   Rapporten nevner blant annet forskningen til Anne Berit Romstad, Høgskole i Nord-Trøndelag, som går ut på å erstatte smitteeksponering av forsøksfisk med en metode basert på en blodprøve. Metoden ser ut til å ha potensialet til å redusere betydelig antallet fisk som må utsettes for belastende forsøk i henhold til dagens regler for vaksineutprøving. Norecopas rapport vil bli offentliggjort straks studiene til Anne Berit Romstad er blitt publisert.

Torsteds legat
Astri og Birger Torsteds legat til fordel for dyrene har også i år midler til utdeling til støtte av veterinærmedisinsk forskning, for eksempel til innkjøp av mindre utstyrsenheter, materiell og publisering av vitenskapelig artikler. Søknadsfristen er 15. mai.  Søknader sendes til professor Øystein Andresen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, Postboks 8146 Dep., 0033 Oslo.

Film om fiskeforsøk og de 3 R-ene
Norecopa har hatt en del kontakt de siste ukene med to studenter ved journalistlinjen på Høgskole i Oslo, som har hatt som oppgave å lage en film om bruken av forsøksdyr i fiskeforskningen i Norge. Filmen er omtalt på HiOs nettsider under tittelen Politikerne svikter forsøksfiskene, og det er en lenke til filmen på denne siden.

Forsøksdyrutvalget skjerper rutinene for belastende forsøk på smågnagere
FDU har nylig vedtatt en prinsipputtalelse for å øke dyrevelferden og sikre mer lik behandling av belastende forsøk på smågnagere. Blant annet skal alle forsøk hvor endepunktet er død eller mer enn 15% vekttap, behandles av FDU. Et eget score-skjema skal brukes for å overvåke og dokumentere dyrevelferden.
   FDU har utarbeidet en rekke prinsipputtalelser om dyreforsøk, som kan leses her. Den alle siste omhandler søknader om forsøk hvor fisk utsettes for lakselus.

Dyremerking på ville veier
Dette var overskriften på en omtale på forskning.no av uttalelser fra den kanadiske veterinæren og forsker Marc Cattet om metodene som brukes til å merke vilt. Artikkelen omfatter også kommentarer fra norske forskere.  

Tips for oppstalling og håndtering av gnagere
Den kjente forsøksdyrveterinæren Vera Baumans, som har hatt stillinger ved Utrecht Universitet og Karolinska Institutet, har begynt på en serie artikler med tips og retningslinjer for hold og stell av gnagere i forbindelse med dyreforsøk, i magasinet ALN World. Den første artikkelen, med tittel Guidelines to Good Practice in Housing and Handling, er kommet ut. Den skal etterfølges av en artikkel med tittel The Expression of Species-Specific Behaviour i mai/juni, og en med tittel If I Could Design My Ideal Lab i november/desember.
   Den siste utgaven inneholder også et tankevekkende innlegg om bruken av SOP'er (Standard Operating Procedures) i forsøksdyrfasiliteter og en artikkel av dr. Penny Hawkins, RSPCA, med tittel Welfare Assessment of Laboratory Animals: Current Good Practice and Some Outstanding Issues. Penny Hawkins wil være kjent for nyhetsbrevenes lesere som bl.a. leder for Norecopas arbeidsgruppe om belastningskategorier i fiskeforsøk.

Oversikt over 3R-forskning i Storbritannia
Det britiske NC3Rs har nylig offentliggjort en nettportal, Research Portefolio, med oversikt over forskningen som senteret har finansiert. NC3Rs er den største finansieringskilden for 3R-forskning i Storbritannia, og har støttet 67 3R-prosjekter med tilsammen 16,7 millioner pund siden 2004. Senterets arbeid, og forskningsoversikten, er misunnelsesverdige!

Rapportering av dyreforsøk i europeiske publikasjoner kritiseres
Den britiske dyrevernorganisasjonen BUAV har publisert en artikkel i tidsskriftet ATLA som leverer skarp kritikk mot implementeringen av de 3 R-ene i vitenskapelige artikler. Studiet evaluerte 250 artikler for 10 kriterier knyttet til bruken av de 3 R-ene. Det er en lenke til artikkelen i ATLA på BUAVs nettsider.

Organisasjonens kultur som faktor i anvendelsen av de 3 R-ene
Aurora Brønstad har nylig publisert en artikkel med Anne-Grethe Trønsdal Berg om hvorvidt en organisasjons kultur spiller en rolle for hvordan arbeidet med innføringen av de 3 R-ene foregår. 

Fincopa arrangerer møte om alternativer til dyreforsøk innenfor toksikologi
Den finske 3R-plattformen Fincopa, i samarbeid med SSCT (Scandinavian Society for Cell Toxicology), arrangerer et møte i september med tittel Towards toxicity assessment without animals.
Finland har i tillegg et eget senter for alternative metoder, FICAM, som arbeider med å utvikle og validere teknikker basert på celle- og vevskultur som alternativer eller supplementer til dyreforsøk.

Matematisk modellering som verktøy i forskning
NC3Rs i Storbritannia kunngjør at det skal arrangeres en studiegruppe i september for å undersøke mulighetene til å anvende matematiske modeller i forskningen innenfor de biomedisinske disciplinene.


Fra mediene 
Møtekalender:

Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
Årsmøte i Norecopa, 9. juni, Adamstua, Oslo 
45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
Annual Scientific Meeting of ILAF/ESLAV/ECLAM: What is new? Animal Models, Housing and Techniques. 5.-6. september, Jerusalem
Grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere, Vari, Hellas, 19.-30. september
Towards toxicity assessment without animals, Tampere, Finland, 21.-23. september
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa