Nyhetsbrev nr. 3-2014

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas tredje nyhetsbrev i 2014!
Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

Samtidig vil vi ønske alle våre lesere en riktig god påske!


Forskningsrådet lyser ut 3R-midler
 
 

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at Norecopa hadde et møte med Forskningsrådet i januar, hvor vi bl.a. beskrev satsingen i Sverige på øremerkede midler til 3R-forskning. Den svenske staten har bevilget ca. 100 millioner kroner til dette formålet i den tiden Norecopa har eksistert.

Norges Forskningsråd har nylig offentliggjort årets havbruksprogram. Det er svært gledelig å konstatere at det er øremerket 4 millioner kroner til 3R-forskning, fordelt på to år. Dette er første gang forskningsmidler er blitt øremerket til dette området. Vi håper dette blir starten på en bred og enda større satsing på forsøksdyrvelferd på tvers av artsgrensene. Tiltaket er i tråd med anbefalingen fra Næringskomitéen da Stortinget behandlet dyrevelferdsmeldingen i 2003.

Midlene er ikke lyst ut ennå, men vi anbefaler interessenter å følge med på Havbruksprogrammets nettsider.


Full fart fremover for Danmarks 3R-senter
 
 

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev opprettet det danske Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et 3R-senter i juni 2013. Styret i senteret fungerer også som Danmarks nasjonale komité for beskyttelse av forsøksdyr, som er ett av organene som det nye EU-direktivet krever. Norecopas sekretær sitter i styret (i egenskap av egen person, ikke som Norecopas representant).
  Ministeriet har bevilget 3 millioner danske kroner årlig til senteret. Av disse er 1,5 millioner kroner øremerket FoU-prosjekter innenfor de 3 R-ene. Senteret har allerede rukket å lyse ut midlene for første gang. Dette skjer i samarbeid med det danske forskningsrådet. I tillegg mottar senteret 1,5 millioner fra 3 farmasøytiske firmaer og 3 dyrevelferdsorganisasjoner.
   Senteret har et sekretariat med 4 medarbeidere, tilsammen 3 årsverk. Styret hadde et langt og produktivt møte i går. Det fikk bl.a. en orientering fra Miljøministeriet om hvordan arbeidet med PARERE-nettverket foregår i Danmark. Sekretariatet har vært på besøk til det tyske 3R-senteret ZEBET og skal besøke det britiske senteret NC3Rs i mai. Hele styret vil være tilstede under verdenskongressen i Praha i august. Bl.a. planlegger senteret et eget symposium i Danmark i oktober. Nettsider og presentasjonsmateriale er under utvikling.
   Deltagelsen i styrearbeidet har gitt opphav til mange nyttige tanker som vil komme Norecopa til gode - og Norecopas erfaringer har utvilsomt kommet det danske senteret til gode.


Norecopas 3R-pris: nominasjoner og forskningsresultater

Ved fristens utløp den 15. mars var det kommet inn 9 nominasjoner til årets 3R-pris. De dekker alt fra erstatning av dyreforsøk, reduksjon av antallet forsøksdyr, og metoder for å gi dem et bedre liv mens de lever. Forskning på isolerte hjerne- og muskelceller, smartere fisk og fjernmåling av krabbens hjerterytme er noen av temaene.

Så langt i 3R-prisens historie har vi ikke fått inn nominasjoner fra viltmiljøet. Vi er sikre på at det drives gode 3R-tiltak der også og vi regner med å ha kandidater fra viltforskningen neste år.
Kom og hør mer under Norecopas fagdag på Adamstua torsdag 5. juni (gratis inngang, ingen påmelding).

Prisvinneren fra 2012, Anne Berit Romstad og medarbeidere har nylig publisert en viktig studie som viser at en serologisk test (ELISA) kan brukes istedenfor in vivo challenge tests for batch potency-testing av vaksiner mot fiskesykdommen furunkulose. Slike in vivo-tester krever mange dyr og er svært belastende for fisken. Norecopa bevilget kr. 40 000 av ekstrabevilgningen som den fikk fra Næringskomitéen i 2013 til å fortsette prosjektet, og i 2014 har styret bevilget ytterligere kr. 100 000 av ekstrabevilgningen den fikk i år fra komitéen til det samme formålet.


Samme informasjon med færre forsøksdyr

Dette er konklusjonen i en vitenskapelig artikkel fra Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, campus Adamstua, som beskriver utviklingen av en ny statistisk metode for å beregne antallet dyr som må brukes i toksisitetsstudier. Antallet kan halveres uten å miste informasjon. Norecopas sekretær er medforfatter av artikkelen.

Verdenskongressen: frist for bidrag
 
 

Vi minner om at fristen for innsendelse av bidrag til verdenskongressen om de 3 R-ene i Praha i august er 15. april.
Norecopa vil bli godt representert på kongressen. Vi kommer tilbake med detaljene når arrangørene har behandlet bidragene som er sendt inn. Vi oppfordrer så mange som mulig å delta: kongressen forventes å samle nesten 1000 deltagere og er en enestående anledning til å utveksle informasjon om det som pågår på verdensbasis innenfor de 3 R-ene.
Det er meningen at de som sender inn bidrag til kongressen vil få tilbakemelding innen 15. mai om det er godkjent, og om temaet skal presenteres som foredrag eller plakat.
Norecopas sekretær er medansvarlig for en av programpostene på kongressen.


Bergen-konferanse om nytte-kostnadsanalyse

Vi minner om at styremedlem i Norecopa, Aurora Brønstad, som leder en arbeidsgruppe om Harm-Benefit Analysis of Animal Studies arrangerer en konferanse i Bergen den 29. april om temaet. Temaet dreier seg om å se på formålet til, og nytten med, et forsøk og veie det opp mot skadene det påfører dyrene. Norecopas sekretær skal forelese om hva Norecopa kan bidra med i denne sammenhengen. Påmeldingsfristen er i dag, 10. april. Ta kontakt med arrangørene snarest dersom du ønsker å delta men ikke rekker fristen.

Norecopa møter departementene og NFR

Som nevnt i forrige nyhetsbrev hadde Norecopa et svært positivt møte med Forskningsrådets Havbruksprogramstyre i januar. Vi har også bedt om et møte med departementene, for å diskutere utfordringene videre, ikke minst knyttet til gjennomføringen av EUs nye forsøksdyrdirektiv. Nå har vi mottatt en invitasjon til å møte departementene (LMD og NFD) i begynnelsen av mai, sammen med representant(er) fra NFR. Vi ser frem til denne dialogen.

Hvor humane er bedøvelsesmidlene?
 
Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zebrafisch.jpg
 

Dette er spørsmålet som reises i en redasjonell artikkel i tidsskriftet Nature, som setter søkelyset på de vanlige bedøvelsesmidlene som brukes hos fisk. Bakgrunnen for dette er to nyere studier som indikerer at fisk opplever et av de mest brukte preparatene som ubehagelig.

Det siste ordet er nok ikke sagt - det gjenstår mye forskning på fiskevelferd, og Norecopa skal være med på det i den graden vi klarer å få midler til det.


Biosensorer måler cellers reaksjoner på legemidler på direkten

Forskere ved Linköpings universitet har utviklet en metode som benytter et høyoppløselig mikroskop til å studere effekten på levende celler av potensielle nye legemidler. Med denne metoden kan man studere effekten "på direkten". Skadelige stoffer kan dermed utelukkes fra videre testing og det beregnes at metoden har potensialet til å erstatte 50-100 000 forsøksdyr årlig bare i Sverige. Det vil gå ytterligere 3-4 år før metoden er utviklet så langt at man kan teste den i full skala. Arbeidet er støttet av den svenske organisasjonen Forska utan djurförsök.

Biosensorer registrerer effekten av legemidler. Foto: svt.se
 
3D visualiseringsbord til anatomiundervisningen
 
 

Som de første i verden tar Linkjöping universitet i bruk et såkalt visualiseringsbord i medisinsk undervisning. Bordet består av en gjennomsiktig plate og gjennom denne kan man se tredimensjonale bilder av menneskekroppen, som er lastet inn i produktet fra MR- eller CT-bilder. Det helt spesielle med bordet er at kroppen kan roteres, forminskes og forstørres i alle tenkelige retninger, på samme måte som man etterhvert er blitt vant med på en smarttelefon eller nettbrett. Det er firmaet Sectra som står bak visualiseringsbordet. De har laget en film som demonstrerer teknikken.
Norecopa har vært i kontakt med Sectra for å høre om det veterinærmedisinske miljøet har uttrykt interesse for produktet. Foreløpig er svaret nei. Sectra bekrefter at det er ingenting i veien for at bordet kunne tas i bruk i veterinærmedisinsk undervisning også. Det er en relativt enkel sak å laste opp dataene fra ulike MR- og CT-undersøkelser, så dette produktet er på ingen måte avgrenset til medisinsk bruk. Vi håper at noen tar utfordringen!


Nye 3R-initiativ
 
Professor Thomas Hartung
 
Professor Thomas Hartung holdt et foredrag i Australia tidligere i år hvor han beskriver nye initiativ for å innføre de 3 R-ene. Foredraget er nå tilgjengelig på nettet. Mange vil huske ham fra Norecopas fagseminar i juni 2011 - hans presentasjoner ligger fortsatt på nettet.

Færre forsøksdyr, med leverkuler
 
Foto: Plymouth University
 

Forskere ved Plymouth University har klart å dyrke kuler med leverceller som de håper vil kunne erstatte en del av toksisitetstestingen som i dag foregår på levende fisk. Kulene lages av celler fra regnbueørret og oppfører seg mer lik normalt vev enn leverceller dyrket på tradisjonell måte og lever lengre. Forskere har fått midler fra forskningsrådene i Storbritannia og håper å benytte teknikken til å dyrke celler fra gjellene og tarmen i tillegg.

En annen tilnærmingsmetode ble nylig presentert på møtet til American Chemical Society. Såkalte "chemosynthetic livers" som etterligner funksjonene til leverenzymsystemet P450 spås å kunne erstatte mye av dyretestingen når et kjemikaliums metabolske profil skal utredes.


Ny utgave av PILAS
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi nevnt publikasjonen PILAS fra FRAME. Nå er det kommet en ny utgave, som tar for seg området som står for 30% av forbruket av forsøksdyr i Europa: den farmasøytiske industrien.
Det er mange interessante artikler på denne nettsiden, bl.a. en analyse av hvordan "humane endepunkter" kan brukes i større grad i forbindelse med dyreforsøk.


Bedre odds med dyreforsøk enn å slå mynt og krone?
 
 

Den britiske organisasjonen FRAME arrangerte nylig sitt årlige symposium, som denne gangen omhandlet bruken av forsøksdyr innenfor toksikologi og sikkerhetstesting. Basert på en artikkel med tittel An Analysis of the Use of Dogs in Predicting Human Toxicology and Drug Safety som nylig ble trykket i tidsskriftet ATLA, konkluderer foredragsholderen Jarrod Bailey at bruken av forsøkshunder for å spå farmakas sikkerhet når de brukes hos mennesker er omtrent like pålitelig som å slå mynt og krone. Foredraget er tilgjengelig på YouTube.

Britisk rapport om oppdrettsnæringen
Den britiske oppdrettsnæringen er, sammen med Norge og Chile, en av de tre største i verden. Det britiske rådet for husdyrvelferd (Farm Animal Welfare Committee) har nylig kommet med en rapport om tilstandene i Storbritannia: Opinion on the Welfare of Farmed Fish. Rapporten inkluderer en del forskningsdata og er derfor også av interesse for norske forskere.

Lav bambifaktor - verdifullt forsøksdyr
 
Foto: Univ. Texas, via forskning.no
 

Vi avslutter dette nyhetsbrevet med en omtale av det som mange vil karakterisere som et av de styggeste pattedyrene, men som en artikkel på forskning.no omtaler som superdyret som tåler alt. Nakenrotta kan bli 30 år gammel, den ser ut til å være immun mot kreft og den tåler giftdoser som tar liv av de fleste. Forskerne ser heller ikke noe tap av hjerneceller før dyret blir 24 år gammel.
Utseende er (heldigvis!) ikke alt i livet - God påske!


Møtekalenderen
Scand-LAS symposium, Stockholm 24.-27. april 2014
Harm-benefit analysis of animal studies, Bergen 29. april 2014
Pathology of the mouse, Leiden, 12.-14. mai 2014
Behavior, cage life and handling of laboratory rats and mice, Oslo 27. mai 2014
ILAR workshop on Reproducibility Issues in Research with Animals and Animal Models, Washington, D.C. 4.-5. juni 2014
Norecopas årsmøte og fagseminar, Oslo 5. juni 2014
Organization and procedures in the modern laboratory animal facility, Varese 6.-9. juni 2014
18th International Congress on In Vitro Toxicology (ESTIV2014), Egmond aan Zee, 10.-13. juni 2014
Recent Advances in Animal Welfare Science IV, York, 26. juni 2014
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Praha 24.-28. august 2014
ILAR workshop on Transportation of Laboratory Animals, 3.-4. september 2014 (webcast)
6th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level. Clermont-Ferrand, 3.-5. september
HSBLAS-ESLAV-ECLAM Joint Scientific Meeting, Aten 22.-23. september 2014
3rd Annual International Zebrafish Husbandry Course, Varese, 30. september - 3. oktober 2014
World Congress on Controversies, Debate and Consensus (CoVet), Praha, 23.-26. oktober 2014
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016

Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.


Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199


Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa