Nyhetsbrev nr. 7-2010

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk
Nyhetsbrev nr. 7-2010

29. november 2010

Velkommen til det syvende nyhetsbrevet fra Norecopa i 2010!


Har du husket å melde deg på konsensusmøtet om husdyrforsøk?
Vi minner om konsensusmøtet som arrangeres på Gardermoen i mai 2011. Programmet og registreringsskjemaet er tilgjengelig her. Det er redusert registreringsavgift frem til 15. januar. Vi ber om hjelp til å spre informasjon om dette møtet.

Politisk arbeid for de 3 R-ene
Som beskrevet i det forrige nyhetsbrevet har vi nedlagt mye arbeid i 2010 for å øke den politiske bevisstheten rundt dyreforsøk og de 3 R-ene. Sekretæren hadde et innlegg under Næringskomitéens åpne høring den 15. oktober om statsbudsjettet for 2011. Vi har fulgt opp dette med samtaler med mange av komitémedlemmene. Notater er levert til alle regjeringspartiene, med to konkrete krav: en økning i basisbevilgning til Norecopa (fra dagens nivå på kr 800 000 til 3 millioner, slik at Norecopa kan bemannes av to helstillinger) samt etablering av et statlig, politisk uavhengig forsknings- og utviklingsfond for 3R-arbeid, ‘etter svensk modell’. Den svenske statens satsing på alternativer til dyreforsøk var nevnt allerede i 2003 av Næringskomitéen da den presenterte dyrevelferdsmeldingen for Stortinget. Det er delt ut tilsammen 90 millioner svenske kroner i tiden siden 2003. Norecopa ber om etablering av et fond med en årlig avkastning på 8 millioner kroner. Landbruks- og matdepartementet nevner Næringskomitéens innstilling fra 2003 i sin budsjettproposisjon for 2011. Norecopas notat til budsjetthøringen kan leses her og det er mer om saken på denne siden. Sekretæren hadde et langt og meget positivt møte med lederen for komitéen, Terje Aasland (Ap) den 4. november. Komitéen skal avgi sin budsjettinnstilling innen den 8. desember. Norecopa har dessuten invitert Ap-fraksjonen i Næringskomitéen (5 medlemmer) til å møte styret foran det neste styremøtet, den 11. januar, for å diskutere arbeidet med de 3 R-ene. Vi går en spennende tid i møte.

Vil du nominere noen for Norecopas 3R-pris i 2011?
Vi minner om at Norecopa i år begynte å dele ut en pris til fremme for de 3 R-ene. Formålet med prisen, som er på kr 30 000, er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, praktiske og administrative tiltak kan premieres. Vedtektene kan leses her. Prisen deles ut under årsmøtet i juni. Fristen for nominasjoner til neste års pris er satt til 15. mars 2011. Responsen var god i år, til tross for at prisen ble annonsert relativt sent i forhold til utdelingen. Med å annonsere neste års pris allerede nå, håper vi på enda bedre oppslutning. Dette er en fin anledning til å profilere arbeidet som gjøres i Norge for å erstatte, redusere og raffinere dyreforsøk. Vi oppfordrer alle til å spre informasjon om denne prisen i sine respektive miljøer. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du lurer på noe i forbindelse med nominasjonene.

Nettkonferanse om fisk og smerte
Den svenske Kunglige Skogs- og Lantbruksakademien arrangerer en konferanse i Stockholm den 30. november med tittel Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? Konferansen er fullbooket, men det vil være anledning til å følge den på nettet. Programmet samt informasjon om hvordan man følger med på nettet, er tilgjengelig her. Det gjøres oppmerksom på at konferansen må følges på direkten, det blir ikke lagret opptak.

Nettseminar om diagnose og behandling av smerter hos gnagere
Den 7. desember arrangeres det et “webinar” (web seminar) med tittel Rodent Analgesia Part 1 - Assessment of pain in laboratory mice and rats. Professor Paul Flecknell er hovedforeleser. I januar 2011 kommer del 2, som har tittelen Management of pain in laboratory mice and rats. Datoen for denne delen er ikke offentliggjort ennå.

Forelesning om alternativer til dyreforsøk i toksikologiske undersøkelser
Den 2. desember disputerer Karin Elisabeth Zimmer på NVH med en avhandling om hormonelle forstyrrelser forårsaket av miljøgifter. Hennes prøveforelesning omhandler mulighetene til å erstatte dyreforsøk med alternativer: The usefulness of in vitro data for toxicological risk assessment - Possibilities and drawbacks with cell and organ culture systems. Mer informasjon på NVHs nettsider.
 
Kjemiske tester erstatter testing for skjelltoksiner på mus
EUs faste komité for matkjeden og dyrehelse har stemt for utkastet til et regulativ som vil gjøre slutt på den rutinemessige bruken av mus for å påvise fettløselige toksiner i skjell (OA-gruppen som forårsaker diaré). Forslaget skal forelegges Parlamentet før et endelig vedtak, men det ser ut til at de kjemiske testene overtar fra 1. juli 2011. Musetesten skal erstattes med en kjemisk analytisk metode (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry). Algetoksinlaboratoriet ved Norges veterinærhøgskole har i en årrekke vært med på arbeidet med å utvikle LC-MS/MS metoder, og for å vinne gehør for LC-MS/MS metoder  internasjonalt, så det er svært gledelig at EU nå ser ut til å innføre det. Laboratoriet vant Norecopas 3R-pris i 2010 for dette arbeidet. Bruken av mus vil fortsatt være tillatt i forbindelse med nye ukjente giftstoffer, samt for påvisning av de vannløselige nervegiftene som kan akkumulere i skjell (STX-gruppen, tidligere kalt PSP). Den rutinemessige testing for STX-gruppen er imidlertid forlengst erstattet med kjemiske metoder i bl.a. Norge.
Pressemeldingen fra EU kan leses her. Dyrevernorganisasjonen HSI Europe har skrevet denne kommentaren til vedtaket.

Oppdatering av fiskekompendiet
Arbeidet med å oppdatere kompendiet går fremmover, og de fleste kapitlene vil ha blitt oppdatert innen jul. Det har vært vanskelig å identifisere eksperter på området som har tid til dette arbeidet. Samtidig vet vi at det er et udekket behov for et kompendium på dette området. Særlig savner vi noen som har lyst og anledning til å oppdatere kapitlene om stress, smerte og anestesi. Ta kontakt med undertegnede dersom du vil delta i dette viktige arbeidet!
 
Categories of severity i fiskeforsøk
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev har Norecopa opprettet en internasjonal arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for kategorisering av ulike prosedyrer som utføres på forsøksfisk. Det reviderte EU-direktivet som trer i kraft 1. januar 2013 forutsetter at forsøk klassifiseres i "Non-recovery", "Mild", "Moderate" eller "Severe" (Artikkel 15). Dette som et ledd i arbeidet med en kost-nytte analyse mens man tar stilling til forsøkssøknaden. En EU-oppnevnt arbeidsgruppe leverte en slik kategorisering etter et to-dagers møte i Brussel i juli 2009. Rapporten er imidlertid svært fokussert på prosedyrer som er aktuelle på tradisjonelle laboratoriedyr, og man savner en omtale av mange av prosedyrene som utføres på fisk. Dessuten innebærer ofte fiskeforsøk at dyrene må fjernes fra mediet de lever i.
   Norecopas fiskegruppe har jobbet hardt og regner med å være ferdig med sin rapport innen jul. Mye av dette arbeidet er på upløyd mark, og det vil utvilsomt være diskusjoner i etterkant om plasseringen av enkelte prosedyrer i denne klassifiseringen. Dessuten vil den totale belastningen på fisken være avhengig av hvor mange prosedyrer som den utsettes for, noe som kan føre til at et dyreforsøk bør få en klassifisering som f.eks. “Severe” selv om de enkelte komponentene er “Moderate” eller “Mild”. Uansett tror vi at både EU-rapporten og Norecopas rapport vil være verdifulle ved å fokussere mer på den potensielle belastningen ved dyreforsøk. Utkast til denne rapporten har vært på høring til medlemmene av Norecopas mailinglister og deltagerne på konsensusmøtene som er blitt arrangert om fiskeforsøk, og vi takker for alle bidrag. Vi kommer tilbake til saken i det neste nyhetsbrevet.
 
Finneklipping hos fisk
I forbindelse med Norecopas arbeid med oppdatering av fiskekompendiet og utarbeidelse av rapporten om “categories of severity”, er det blitt klart at det er et behov for en oppsummering av den vitenskapelige litteraturen på bruken av finneklipping hos fisk. Norecopa vil gjerne høre fra fiskeforskere som kunne tenke seg å bidra med innspill til en konsensusuttalelse om denne prosedyren.
 
Norecopas vaksineprosjekt
Som nevnt i tidligere brev har Norecopa satt av kr 75 000 av sine driftsmidler i år til et samarbeid med Veterinærinstituttet om potensialet for å øke implementeringen av de 3 R-ene i utvikling og testing av fiskevaksiner. Arbeidet er godt i gang. Kristian Ellingsen, med støtte fra Roar Gudding, utarbeider rapporten, med en rekke norske samarbeidspartnere fra andre forskningsmiljøer. Rapporten skal være ferdig til jul.
   En britisk arbeidsgruppe har nylig publisert sin rapport om vaksinetesting, med tittel Application of the Three Rs to challenge assays used in vaccine testing. Denne rapporten fokusserer mer på vaksiner til landdyr, men er en verdifull ressurs på området.
 
Pass for genmodifiserte forsøksdyr
Den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA har etablert en arbeidsgruppe med navnet GA Passport Working Group. Gruppen har produsert et hefte hvor de bygger på et konsept lansert tidligere, om å utstyre genmodifiserte dyr med et “pass” som beskriver særegenskapene (adferdstrekkene m.m.) til den enkelte linjen. Målet er å øke velferden når slike dyr oppstalles og stelles, samt lette overføringen av linjer fra én forskningsinstitusjon til en annen. Heftet er sitert i databasen TextBase som gir en oversikt over ca. 1500 publikasjoner av relevans til forsøksdyrvirksomhet.     

Bruk av forsøksdyr til botulisme testing
Mus er blitt brukt i en årrekke for å påvise og styrkebestemme toksiner produsert av botulismebakterien. Dette er en svært belastende test for dyrene. En ekspertgruppe har publisert resultatene fra et møte om temaet, med tittel The current scientific and legal status of alternative methods to the LD50 test for botulinum neurotoxin potency testing.
 
InVivoStat - gratis statistikkpakke
British Association for Psychopharmacology tilbyr en gratis statistikkpakke, InVivoStat, som er utviklet for å forbedre forsøksdesign, bidra med fortolkning av data og redusere gruppestørrelser i dyreforsøk. Vi minner om at Norecopa har utarbeidet en nettside med flere slike ressurser.
 
Rapportering av dyreforsøk: Doing the right thing
Dette er overskriften i en artikkel i tidsskriftet Veterinary Pathology, som understreker betydningen av at vitenskapelige publikasjoner inneholder en klar beskrivelse av hypotesen som ble testet og dyrene som ble brukt, inkludert antallet dyr. Den viser til en undersøkelse foretatt med støtte fra det britiske senteret for de 3 R-ene, som avdekket alarmerende svakheter i mange publikasjoner. Det er gledelig å konstatere at artikkelen siterer, som et eksempel på at valg av dyrestamme og kjønn kan påvirke forskningsresultatene, en studie foretatt av algetoksinlaboratoriet på NVH.
 
Antallet forsøksdyr brukt i Europa
Statistikken over antallet dyr brukt i forskningen i Europa i 2008 er nå tilgjengelig. Siste gang slike tall ble samlet, var i 2005. Det har vært relativt små endringer i totalantallet (12 millioner dyr) i dette tidsrommet. Organisasjonen Understanding Animal Research har skrevet en kommentar. Organisasjonen gir ut et elektronisk nyhetsbrev.
 
Europeisk avdeling av det amerikanske 3R-senter CAAT
CAAT (Johns Hopkins University Center for Alternatives to Animal Testing) har nylig etablert en europeisk virksomhet, CAAT-Europe ved universitetet i Konstanz. 
CAAT arrangerer en rekke arbeidsgruppemøterBlant de som arrangeres i Europa i nær fremtid er et seminar om potensialet for å implementere de 3 R-ene via EUs nye forsøksdyrdirektiv 2010/63/EU, i Berlin 31.januar - 2. februar.
 
IPAM conference og ecopas årsmøte
Norecopas styreleder og sekretær deltok den 26. november på en konferanse med tittel Toxicity testing in the 21st Century. Konferansen ble arrangert av den italienske plattformen for de 3 R-ene IPAM (Italian Platform on Alternative Methods) i Milano. Dagen etter ble ecopas årsmøte arrangert. Medlemskap og aktiv deltagelse i ecopaer en av grunnpilarene for Norecopas virksomhet i følge våre vedtekter. Samarbeidet med ecopa og de andre 13 nasjonale plattformer for de 3 R-ene gir dessuten en unik innsikt i det tverrfaglige og internasjonale arbeidet med “alternativer” i videste forstand. Som tidligere presenterte Norecopa sin virksomhet under årsmøtet. Mange viktige saker ble drøftet de to dagene. Vi kommer tilbake med en fyldigere rapport. ecopas nyhetsbrev anbefales til de som ønsker å holde seg løpende orientert om europeisk arbeid.
ecopa skrives med små bokstaver og i kursiv etter organisasjonens eget ønske, for å unngå forveksling med en annen organisasjon med samme navn. 

Scand-LAS symposiet blir i Norge i 2012
Hvert år arrangeres det et forsøksdyrsymposium i regi av Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science, 
som er egentlig et nordisk-baltisk selskap siden Estland og alle de nordiske landene er medlemmer). Det neste blir i København 25.-28. mai 2011. I 2012 er det Norges tur igjen, og møtet skal arrangeres i Trondheim. Dette blir en glimrende anledning til å profilere arbeidet som gjøres i Norge for å fremme de 3 R-ene. Alle som har lyst til å komme med innspill til arrangørene, oppfordres om å ta kontakt med Norges styremedlem i Scand-LAS, Vera Rodas
eller hennes vara Siri Knudsen

Forskningsstøtte fra Morris Animal Foundation
MAF støtter global veterinærmedisinsk forskning, med vekt på temaer innenfor selskapsdyr og vilt. Flere norske viltforskere har fått støtte fra organisasjonen. Mer informasjon her. Bl.a. har MAF en utlysning for støtte til veterinærstudenter som ønsker å forske, med søknadsfrist 3. februar 2011.
 
Bruken av minigris i toksisitetstesting
EUs 6. rammeprogram finansierte et prosjekt som heter RETHINK, som skulle evaluere potensialet for økt bruk av minigris i toksisitetstesting, som alternativ til bl.a. bruken av hund eller primater. Fra nettsidene kan det lastes ned en rapport, samt flere artikler om minigrisen som forsøksdyr.
 
Salmowa
Salmowa, Overall welfare assessment (OWA) of farmed salmon (SALM), er et prosjekt finansiert av Forskningsrådet og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, med en tidsramme fra 2010-2012, koordinert av Havforskningsinstituttet (HI). Nettsidene til dyrevelferdsgruppen hos HI inneholder en nyttig oversikt over faktorene som spiller en rolle i velferd hos fiskProsjektet utvikler en indeks, Salmon Welfare Index Model (SWIM) til bruk på tre ulike nivåer (av oppdrettere, veterinærer og forskere) som et ledd i å evaluere hvordan fiskene selv opplever sine omgivelser. Prosjektet vil også utvikle og evaluere to visuelle indikatorer av langvarig velferdsforringelse (melaninflekker og finneskader).
 
Aqualife Norway
Aqualife Norway støtter tverrfaglig grunn- og anvendt fiskeforskning hos UMB, NVH og VI. Dette skal bidra til å bygge kontakter mellom disse institusjoner i forkant av fusjonen på campus Ås i 2018. Plattformen nevner 6 aktuelle forskningsområder: fôring og ernæring, avl og genetikk, økotoksikologi, mattrygghet, akvakultur og akvamedisin.
 
COST prosjekter
COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) støtter en rekke samarbeidsprosjekt mellom forskere i Europa. Her fokusserer vi på to av COST sine aksjoner:
 • COST B-24, "Laboratory Animal Science and Welfare", har som mål å øke bevisstheten om de 3 R-ene og å fremme kvalitetsforskning. Aksjonen har nylig publisert en bok, The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use, som gir en oppdatert oversikt over status innenfor en rekke sentrale temaer. Mer informasjon om boken kan skaffes fra databasen TextBase. Boken fokusserer på gnagere og kaniner.
 • COST 867, “Welfare of fish in European Aquaculture” (WELLFISH), har som mål å øke kunnskap om fiskevelferd samt utforme et sett med retningslinjer og velferdsindikatorer. Aksjonen fokusserer på laks, regnebueørret, havabbor, brasme og karpe. Aksjonens siste møte blir i Madrid 8.-10. februar. Se også www.fishwelfare.comForskere, studenter og andre interesseparter inviteres til å delta i en diskusjon om veien fremmover, samt høre status om prosjektet. 
Fremgang i alternativer til in vivo toksisitetstester: AXLR8
Flere store farmasøytiske og kosmetikk-selskap støtter et europeisk initiativ til å redusere antallet dyr som brukes i toksisitetsstesting. Initiativet, som har fått navnet AXLR8 (uttalt "accelerate"), var et av prosjektene som ble presentert på fagmøtet dagen før ecopas årsmøte. Nettsidene deres inneholder også en bred oversikt over EU-finansiert 3R-forskning, andre lignende initiativer og en liste med nyere oversiktsartikler om status hva 3R-forskning angår. AXLR8 er omtalt bl.a. i den engelske avisen Daily Telegraph.
 
Norecopa i mediene
Tildelingen på kr 100 000 fra Dyrevernfondet til Norecopas prosjekt 3R-KART, beskrevet i forrige nyhetsbrev, er omtalt på nettsidene til kyst.no. Prosjektet starter i januar 2011, og vi kommer tilbake med mer informasjon. Tildelingen er nevnt på nettsidene til Dyrevernalliansen og Dyrevernfondet.
 
Kronikk om å bruke dyr i forskning
Forsker Marte Haave ved NIFES i Bergen har skrevet en åpenhjertig kronikk i Bergens Tidende om sine tanker rundt bruk av mus i sin forskning, med bred omtale av de 3 R-ene. Kronikken har fått mange positive kommentarer på nettsidene til avisen. Artikkelen er også gjengitt på forskning.no. Hun har tidligere skrevet en artikkel i samme avis med tittel Det er nyttig å kveppe mus.
 
Nettsider om dyreetikk
Det Biovidenskabelige Fakultetet ved Københavns universitet har laget egne nettsider om dyreetikk. Professor i bioetikk, Peter Sandøe, er ansvarlig for sidene. Bl.a. har han skrevet om dyreforsøk.
 
Nye publikasjoner om de 3 R-ene
Det britiske senteret NC3Rs har begynt med en spalte på sine nettsider hvor de profilerer nyere publikasjoner av relevans til de tre R-ene. Vi anbefaler også deres nyhetsbrev.
 
Animalresearch.info
Animalresearch.info er nettsider, skrevet av forskere, som presenterer bidragene fra dyreforsøk til medisinske nyvinninger.

Dyreforsøk i massemediene
Blant de mange reportasjene den siste måneden har vi valgt ut disse:
 • Måler smerte hos sau
 • Ny forskning har bidratt til utvikling av objektive kjennetegn som kan brukes ved vurdering av smerte og velferd hos sau. Utfordringen er å utvikle objektive smerteindikatorer for vurdering av smerte. Solveig Marie Stubsjøen disputerte på dette temaet på NVH i oktober. Hun er invitert foredragsholder på Norecopasinternasjonale konsensusmøte om husdyrforsøk i mai 2011.
 • From miniature livers in the lab to human transplantation
 • Forskere i North Carolina har overkommet noen av hindringene i å bruke humane leverceller til å bygge opp et fungerende organ.
 • Utvikler alternativer til dyreforsøk
 • Laboratorieforsøk basert på menneskeceller er under utvikling, for at de i fremtiden skal kunne erstatte utilstrekkelige dyreforsøk. Dette er ingressen på enoversiktsartikkel på forskning.no, hvor bl.a. professor Elisbeth E. Knudsen fra Københavns Universitet er sitert. Professor Knudsen er aktiv i Norecopas søsterorganisasjon, Dacopa.
 • Dyre dyreforsøk gir få resultater
 • Dyreforsøk er dyre og altfor dårlige til å forutsi effekter på mennesker. Alternative metoder og en endring av den europeiske lovgivningen er løsningen, mener professor Thomas Hartung, som er direktør for Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) ved Johns Hopkins University i USA. Han var i Danmark i forbindelse med et møte om alternativer arrangert av professor Knudsen.
 • Mennesket er det nye forsøksdyret
 • Framtidens tester av kjemikalier skal baseres på menneskeceller og ikke dyreforsøk. USAs strategi ligger milevidt foran det vi gjør i Europa, mener professor Thomas Hartung.
 • Fisk fryser ved lave temperaturer
 • Noe å tenke på i vinterkulden!

Møtekalender:
Information Day and Workshop on the new EU Directive 2010/63/EU, 31. januar - 2. februar 2011, Berlin
Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research, 10.-12. mai 2011, Gardermoen
Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal

 
Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?
Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa