Nyhetsbrev nr. 8-2009

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk

Nyhetsbrev nr. 8-2009

10. desember 2009

Velkommen til det siste nyhetsbrevet fra Norecopa i 2009.

 
Det har vært et travelt år for Norecopa. En fullstendig årsberetning blir utarbeidet foran det neste styremøtet i januar og lagt frem på årsmøtet i juni til endelig godkjenning, men ved slutten av året passer det med en liten oppsummering av de viktigste begivenhetene (flere av disse er omtalt i mer detalj lengre nede i nyhetsbrevet):

 • Internasjonalt konsensusmøte: Harmonisation of the Care & Use of Fish in Research
 • Identifikasjon av konkrete satsingsområder for Norecopa innenfor fiskeforsøk
 • Utarbeidelse av en rapport for NFR om forskningsbehov innenfor velferd hos fisk i forsøk 
 • Fagseminar om Statistical Design i forbindelse med årsmøtet: 3 foredrag av dr. Manuel Berdøy
 • Utvidelse av nettsidene
 • Kontakt med toksikologimiljøet
 • Politisk lobbyvirksomhet
 • Oversettelse av et kompendium om forsøksdyrlære for fiskeforskere
 • Søknad til NFR om å utrede hvordan de 3R'ene allerede er implementert i norsk fiskeforskning og hvor forbedringspotensialet er
 • Støtte til ulike faglige reiser og prosjekter


Rapporten om forskningsbehovet innen dyrevelferd hos fisk er klar!
Rapporten på 100 sider om forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk, som nylig ble levert til NFR er blitt behandlet i programstyret for Havbruksprogrammet. Styret var positivt til rapporten og skal publisere den både på nettet og i trykt utgave. Deler av den (hvis ikke alt) skal oversettes til engelsk. NFR kommer til å lage en nyhetssak om rapporten på tirsdag til uken, men dere kan allerede nå lese rapporten her. Vi takker arbeidsgruppen med Trond Brattelid (NIFES) i spissen for et godt stykke arbeid! Det vil være mange anvendelsesområder for rapporten, både som en oppdatert oversikt over sentrale fagområder og som stimulus til økt innsats innenfor dyrevelferd hos fisk.

Norecopa venter på tilbakemelding fra NFR om sin søknad om et prosjekt med en ramme på kr. 400.000 for å analysere status i fiskeforskningsmiljøet når det gjelder innføring av de 3 R'ene.


Oppfølging etter konsensusmøtet: Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research, Gardermoen 22-24 september
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, ble det utarbeidet et konsensusdokument og tiltaksliste etter møtet.
Norecopa har fulgt dette opp med å starte på arbeidet med å oversette til engelsk og oppdatere et norsk-språklig kompendium om forsøksdyrlære for fiskeforskere som ble utarbeidet på NVH på slutten av 90-tallet. Oversettelsen skal være ferdig til jul. Norecopa vil da samarbeide med kapittelforfatterne for å få kompendiet oppdatert og supplert med nye kapitler på områder som er blitt aktuelle de senere årene. Vi håper på stor internasjonal interesse for dette produktet.
   Norecopa er også i gang med å lage en utredning om dagens situasjon når det gjelder utvikling og testing av fiskevaksiner, dels for egne penger og dels for midlene som Norecopa fikk tildelt fra Dyrevernalliansens dyrevernfond.

 
Statsbudsjettet for 2010
Norecopa har drevet en del lobbyvirksomhet på Stortinget i det siste for å øke den politiske interessen på en satsing på de 3 R'ene. Sekretæren holdt et innlegg til Næringskomitéen under deres åpne høring om statsbudsjettet for 2010 den 2. november og har senere hatt kontakt med komitéens leder og noen av medlemmene. Det var Næringskomité som i 2003 presenterte stortingsmeldingen som førte til etableringen av Norecopa, og som samtidig oppfordret Stortinget til å etablere et statlig, politisk uavhengig pengfond for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R'ene.  Dagens komité består av helt nye personer, så det er en jobb å gjøre å informere og argumentere for behovet for flere ressurser. Vi har fått beskjed om at vi har levert sterke argumenter for en større satsing på de 3 R'ene.

Informasjonshefte om dyreforsøk og etikk
Tidligere iår fikk Norecopa en henvendelse fra organisasjonen Dyrevern Ung om utarbeidelse av tekst til et hefte om dyreforsøk og etikk beregnet på bruk i undervisning i Religion, Livssyn og Etikk (RLE) på ungdomsskolen. Heftet er sponset av LMD og Dyrevernalliansen. I heftet er det tatt inn en omtale av Norecopa og sitt arbeid.
Heftet og materialet som lærerne skal benytte sammen med det er nå tilgjengelige på deres nettsider

Informasjon om dyreforsøk til sykehuspasienter m.m.
Under ecopas årsmøte i Brussel nylig (se nedenfor) ble vi vist et informasjonskort som et nederlandsk nettverk (TRAIN, Three Rs Alternatives Initiating Network) har laget. Mange av initiativtagerne vil være kjent for norske forskere og forsøksdyransvarlige (bl.a. Bert van Zutphen, Coenraad Hendriksen, Merel Ritskes og Harry van Herck). Kortet er et A4-ark som er brettet sammen slik at det er på størrelse med et kredittkort. Omslaget viser et bilde av en rotte bak en persienne med teksten 'Du ønsker ikke å vite - eller vil du...?"  Arket forklarer hvordan dyreforsøk står bak mange av behandlingene som sykehuspasienter drar nytte av, på en saklig og åpen måte. Statistikk over antallet dyr som brukes, og de 3 R'ene, beskrives i detalj. For å få en idé av konseptet kan man besøke den nederlandske nettsiden til dette prosjektet: http://www.ikwilhetwelweten.nl
  Vi ble spurt om det var interesse i Norge for en engelsk utgave av dette kortet. Tanken er at det legges ut på f.eks. poliklinikken på et sykehus. Den engelske utgaven måtte ha et blankt felt hvor man kunne påklistre en lapp med informasjon om den lokale kontaktorganisasjon, som kunne f.eks. være Norecopa eller forsøksdyravdelingen tilhørende det aktuelle sykehuset. Det er selvfølgelig en del spørsmål som må diskuteres før et slikt prosjekt realiseres.
   Dersom noen mener at dette er interessant for sitt nærmiljø, ber vi vedkommende om å ta kontakt med undertegnede, som har lovet å melde tilbake til den av initiativtagerne som viste kortet i Brussel.

Spørreundersøkelse blant de ansvarshavende om Norecopas arbeid
Den 9. november arrangerte Forsøksdyrutvalget et kurs for de ansvarshavende ved landets dyreavdelinger. Undertegnede holdt et innlegg om Norecopa og ba deltagerne om å skrive ned sine synspunkter på Norecopa og levere dem anonymt etter innlegget.
Kommentarene var oppløftende lesing og kan leses her.

Inspeksjon av norske forsøksdyravdelinger
Mattilsynets inspektører skal fra nå av delta aktivt i inspeksjonsvirksomhet på landets dyreavdelinger. Forsøksdyrutvalget arrangerte et kurs for disse i Bergen i slutten av oktober. Norecopas sekretær deltok og, i tillegg til å snakke om kvalitetssikring av arbeidet på en dyreavdeling, forklarte om Norecopas virksomhet. 

Standardiserte forsøksfisk
I motsetning til de tradisjonelle laboratoriedyrene er det få standardiserte (genetisk like) forsøksfisk tilgjengelig, og enda færre med godt spesifisert helsestatus. Dette øker faren for at uønsket variasjon mellom dyrene i et forsøk gir utslag som har ingenting med behandlingen å gjøre, og som gjør det vanskeligere å trekke statistisk holdbare konklusjoner uten å bruke mange individer.
Norecopa har fått en henvendelse fra en forskningsgruppe som arbeider med å produsere identiske laks. Disse dyrenes lange generasjonsintervall gjør slikt arbeid tidkrevende og dyrt. Spørsmålet er om det er institusjoner eller firmaer i Norge som er villige til å inngå som finansielle samarbeidspartnere i dette arbeidet. Vi ber om at interesserte tar kontakt med Norecopa, som kan formidle kontakt med forskningsgruppen.

Differensierte forsøksdyrkurs
Én av konklusjonene fra Norecopas konsensusmøter i 2008 og 2009 om henholdsvis vilt og fisk var at det er et behov for flere differensierte kurs i forsøksdyrlære. Iår har UiB og NTNU arrangert forskerkurs med moduler for både laboratoriedyr og fisk. NTNU har dessuten begynt å planlegge en modul for viltforskere, i samarbeid med NINA. Undertegnede har forelest om Norecopa på begge disse kursene. Norecopa støtter arbeidet med å gjøre kurs i forsøksdyrlære mest mulig relevante for de ulike fagmiljøene, bl.a. ved å støtte utgivelsen av et oppdatert fiskekompendium, som nevnt ovenfor.

Retningslinjer for kreftforskning
På styremøtet den 19. oktober etterlyste et av styremedlemmer retningslinjer for dyreforsøk i forbindelse med kreftforskning. Slike forsøk er ofte svært belastende for dyrene, spesielt for de som fungerer som kontroller og dermed ikke får behandling. Sekretæren har fulgt dette opp ved å be om innspill fra en internasjonal mailingliste for forsøksdyrspesialister og har laget denne oversikten over svarene han fikk. Vi minner forøvrig om at Norecopas nettsider omfatter bl.a. en "A-Z" av retningslinjer som kan brukes når dyreforsøk planlegges.

Kontakt med toksikologi-miljøet
Som en oppfølging av et innlegg om Norecopa under vårmøtet for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi den 12. mai, har undertegnde skrevet en artikkel om Norecopa i selskapets blad Toksikologen. Det er sikkert et behov for kontakt mellom Norecopa og dette fagmiljøet.  I EUs forslag til revidert forsøksdyrdirektiv er det et krav om et nasjonalt referansesenter for de 3 R’ene. Det er uklart hvilke konsekvenser dette vil ha for Norge. Vi mottar gjerne innspill.
   Norecopa har mottatt en henvendelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) som er blitt kontaktet av risikovurderingskomitéen til ECHA (European Chemicals Agency). ECHAs Committee for Risk Assessment (RAC) samler inn informasjon om hvordan forsknings- og utviklingsarbeid innenfor validering av alternative metoder er organisert. De vil gjerne vite hvilke organisasjoner som arbeider med in vitro og in silico alternativer, hvem som arbeider med prediktiv toksikologi og hvem som arbeider med biomonitorering av miljøet.
Innspill som Norecopa kan bruke ovenfor SFT mottas gjerne snarest!  Dette er et tema som utvilsomt blir viktigere i årene fremmover. EUs kjemikalieprogram REACH, som vil utløse et behov for millioner av forsøksdyr til testing, gjør saken høyaktuell.


Styremøtet den 19. oktober
Norecopas styre hadde møte den 19. oktober.
Referatene fra styremøtene danner et godt bilde av aktiviteten i Norecopa og er lagt ute på nettsidene til styremøtene som vanlig.

Neste styremøte i Norecopa, ny aktivitetsplan
Norecopas styre har sitt neste møte den 28. januar. Saker til behandling inkluderer bl.a. en diskusjon om Norecopas arbeid fremmover i lys av av resultatene fra spørreundersøkelsen, samt bruken av fisk til vaksineutvikling og testing.
Det blir et viktig styremøte, hvor bl.a. Norecopas aktivitetsplan skal diskuteres (den nåværende planen kan leses her). Dette er et dokument som skal endelig godkjennes av årsmøte i juni, men det inneholder en kortsiktig del som gjelder for det kommende året, så det er viktig at Norecopa får eventuelle innspill så fort som mulig. Ta derfor kontakt med undertegnede eller styremedlemmene dersom du har noe spesielt på hjertet.

Medlemsbevis og informasjonsplakat
Alle personlige medlemmer samt kontaktpersoner hos organisasjoner som er medlemmer av Norecopa burde nå ha mottatt et medlemsbevis for 2009 sammen med et informasjonsark. De som vil ha en elektronisk utgave av informasjonsarket kan laste den ned herfra.

ecopas årsmøte og styrevalg
Den siste helgen i november ble det arrangert det 10. årsmøte for ecopa. (Organisasjonen skriver sitt navn i kursiv og med små bokstaver for å unngå forveksling med en annen organisasjon som heter det samme).
På fredagen før møtet var det et eget møte for representantene for de 14 nasjonal plattformene, hvor de utvekslet erfaringer og diskuterte arbeidsformen til det nye styret.
På søndagen ble det foretatt valg av nytt styre. Alle plattformene hadde på forhånd sendt inn sine nominasjoner, tilsammen 48 personer. 36 av disse hadde bekreftet at de var villige til å delta i den siste valgrunden i Brussel, blant disse Anne Sverdrup (ILAB), Siri Lervik (NVH) og Joanna Stormark (UiB) fra Norge. Det var et komplisert valg, hvor hensyn skulle tas til såvel interessepart som de representerte (forvaltningen, akademia, industri, dyrevern), landet de kom fra og hvilke roller de var villige til å påta seg. I tillegg skulle de velges noen 3R-eksperter til å bistå styret. Vi fikk dessverre ikke valgt inn en norsk representant, til tross for iherdig lobbyvirksomhet. Ellers fikk vi inn 4 av de 10 personene som Norecopas styre nominerte etter en diskusjon på sitt møte i oktober (merket med stjerne nedenfor). De alle fleste som ble valgt, var personer som hadde deltatt i mange år på ecopas møter og var dermed godt kjent av forsamlingen. Det nye styret ble:
 • Adela Lopez De Cerain (Spain, president, akademia)
 • Odile De Silva (Frankrike, visepresident, industri)*
 • Lisbeth Knudsen (Danmark, kasserer, akademia)
 • Roman Kolar (Tyskland, plattform delegat, dyrevern)*
 • Isabella De Angelis (Italia, plattform delegat, forvaltning)*
 • Tuula Heinonen (Finland, plattform delegat, akademia)
 • Janne Kuil (Nederland, plattform delegat, dyrevern)
 • Philippe Vanparys (Belgia, 3Rs ekspert, forvaltning)
 • Thomas Hartung (USA/Tyskland, 3Rs ekspert, akademia)*
 • Troy Seidle (Storbritannia, 3Rs ekspert, dyrevern)
Anne Sverdrup deltok på møtet og beskrev det som givende, med gode muligheter til å stifte kontakter i dette miljøet, som består hovedsakelig av EU-medlemmer.

I løpet av helgen hadde sekretæren en samtale med en representant for Home Office, UK, om et dokument som fiskeforskningsmiljøet savner. Som kjent for de fleste inneholder Appendiks A til Europarådets forsøksdyrkonvensjon retningslinjer for oppstalling og stell av de ulike dyreartene. Da den nye utgaven av appendikset (som trådte i kraft i juni 2007) ble lagt frem, ble bakgrunnsdokumentene fra de ulike ekspertgruppene som hadde utformet retningslinjene også offentligjort, med unntak av dokumentet som gjaldt fisk. Bakgrunnsdokumentene inneholder mye vitenskapelig dokumentasjon for retningslinjene og vi mener det er uheldig at denne informasjonen ikke er tilgjengelig for fisk. Det har vært en del emailkorrespondanse om dette etter møtet og vi kommer tilbake til saken dersom det skjer noe.

Valg i Norecopas styre og valgkomité
Styremedlemmene i Norecopa velges for 4 år ad gangen, men ifølge vedtektene skulle to av de 4 medlemmene velges første gang vi hadde valg (under stiftelesesmøtet den 17. oktober 2007) for bare 2 år, slik at man ikke skifter ut hele styret hver gang.  På årsmøtet i Norecopa i juni neste år (2010) er dermed to av hovedstyremedlemmene (og sine vara'er) til valg. Disse er styreleder Bente Bergersen (og sin vara Kathrine Ryeng) samt Live Kleveland (og sin vara Jannicke Gram). Ifølge vedtektene skal styremedlemmer 'normalt ikke oppnevnes for mer enn to sammenhengende perioder', så de kan altså velges på nytt dersom de selv ønsker det. Dette er ikke helt avklart ennå.
I tillegg skal det velges valgkomité hvert 2. år, med én representant fra hver av de 4 interessepartene. Valgkomitéen består for tiden av:
 • Bjørn Groven (Mattilsynet, forvaltning)
 • Dag Sørensen (Rikshospitalet, akademia)
 • Gunn Harriet Knutsen (FHL, industri)
 • Adeleid Haugen (Dyrevernalliansen, dyrevern)
Styremedlemmene skal velges etter innstilling fra valgkomitéen.


Det er nå 48 institusjoner (eller avdelinger under institutter) som er medlemmer i Norecopa (for kr. 500,- i året).  I tillegg er det 21 privatpersoner som betaler kr. 200,- i året for å støtte vårt arbeid. Vi takker for tilliten, og ser gjerne at flere slutter seg til organisasjonen! 


Vi ønsker alle våre kontakter en fredelig jul og et godt nytt år!

 
Møtekalender:
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, Helsingfors
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030 
This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa