Nyhetsbrev nr. 4-2015

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas fjerde nyhetsbrev i 2015!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

Den nye forsøksdyrforskriften trer i kraft om noen få dager. Hver forsøksdyravdeling skal ha en dyrevelferdsenhet, og en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr skal opprettes. Større fokus på de 3 R-ene er en viktig del av endringene. Det blir mange spørsmål om fortolkning av de nye bestemmelsene. Norecopa ønsker å bidra med informasjon om ressurser som kan lette denne prosessen.


 
Den nye forsøksdyrforskriften trer i kraft
 
 

De fleste paragrafene i den nye Forskrift om bruk av dyr i forsøk trer i kraft den 1. juli. Forskriften gjennomfører bestemmelsene i EUs forsøksdyrdirektiv.

Noen få detaljer må vente til høsten, fordi de må vedtas i statsråd. Likedan må forskriftens formelle tilknytning til EU-direktivet vente inntil alle EØS-land har godtatt at det innlemmes i EØS-avtalen. Direktivet gjennomføres derfor på såkalt nasjonalt grunnlag. Norge er dermed ennå ikke juridisk forpliktet til å gjennomføre direktivets krav, men har valgt å gjøre det allikevel.

Stortingets behandling av Næringskomitéens innstilling om forsøksdyrdirektivet den 12. mai kan ses her (debatten begynner 36 minutter inn i opptaket). Proposisjonen som Utenriksdepartementet sendte til Stortinget 71S (2014-2015), inneholder en norsk oversettelse av direktivet.

Norecopa har laget omfattende nettsider om direktivet og den nye forskriften, med lenker til alle relevante dokumenter. Nettsidene oppdateres fortløpende.

Mattilsynet har nettsider om det ny systemet for behandling av søknader.

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter i Trondheim den 16. og 17. april for henholdsvis dyreavdelingene og feltforskere. Norecopa var tilstede begge dager. Med Mattilsynets tillatelse har vi lagt presentasjonen fra disse møtene ute på våre nettsider. Veiledningene fra EU-kommisjonen kan også anbefales, og er tilgjengelige her.

Forvaltningen av forskriften og saksbehandlingen av søknader og dyreforsøk overtas av forsøksdyrenheten ved Mattilsynets Avdeling for nasjonale oppgaver. Avdelingen har kontor i Sandnes men også saksbehandlere i Oslo og Trondheim. Avdelingen er i ferd med å knytte til seg en gruppe fageksperter som skal bistå Mattilsynet med saksbehandlingen. Vi kjenner ikke til arbeidsbeskrivelsen for denne gruppen ennå.


 
Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr
 
 

Det skal så snart som mulig opprettes en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, et av kravene i EU-direktivet. Det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvaret for oppnevning av denne komitéen. EU-kommisjonen har utarbeidet omfattende retningslinjer for en slik komité.

Komitéen skal bistå Mattilsynet og de lokale dyrevelferdsenhetene samt bidra til utveksling av best praksis, både nasjonalt og i EU. Opprettelsen av denne komitéen er som nevnt ikke strengt nødvendig så lenge direktivet ikke er gjennomført i Norge, men departementene har signalisert at de ønsker å komme i gang med dette arbeid uten forsinkelser. Norecopa er svært glad for dette, fordi vi betrakter den nasjonale komitéen og de lokale dyrevelferdsenhetene som to av de viktigste brikkene i denne nye forvaltningsmodellen.

Sammensetningen av denne komitéen er ikke klar enda. Det skal arrangeres et kontaktmøte for de nasjonale komitéene i Brussel den 8. oktober. Norecopas sekretær skal dra dit.


 
Kommentarer til den nye lovgivningen


Den nye forskriften inneholder et forbud mot forsøk som påfører dyr alvorlig smerte, frykt eller annen belastning som forventes å bli langvarig og ikke kan lindres (paragraf 13). Dette forbudet er omtalt i en NRK-reportasje. I en annen NRK-reportasje intervjues Dyrevernalliansen, som nevner tre typer fiskeforsøk som de mener vil være ulovlige etter de nye reglene.

En av nyhetene med den nye forskriften er at terskelen for dyreforsøk er senket til å omfatte prosedyrer som tilsvarer et nålestikk. I en reportasje på Kyst.no påpekes det at dette kan bety at mer utstyrsutvikling vil nå bli regnet som dyreforsøk.


 
EU-kommisjonens reaksjoner til borgerinitiativet mot dyreforsøk
 
 

I forrige nyhetsbrev omtalte vi et European Citizens Initiative (ECI) knyttet til bruk av dyr i forsøk. Dette oppropet krevde at EU-kommisjonen trakk tilbake forsøksdyrdirektivet og forbød all forskning på levende dyr. Initiativet har vakt oppsikt i mediene.

Det ble arrangert en høring i EU-parliamentet den 11. mai. EU-kommisjon har skrevet en svært interessant uttalelse om initiativet. Uttalelsen er interessant lesning for de som vil vite bakgrunnen for, og målene med, det nye forsøksdyrdirektivet. I uttalelsen står det at Kommisjonen vil ikke fremme et forslag om at direktivet trekkes tilbake. Bl.a. står det:

'The Directive states that the final goal is a full phasing out of animal testing, but acknowledges that animal use is still necessary on the way to reaching this goal'.

Dokumentet inneholder også en interessant liste med aktiviteter som Kommisjonen arbeider med innenfor 3R. Blant annet vil Kommisjonen innen 2016 presentere en analyse av teknologier, informasjonskilder og nettverk som kan fremme 3R og hvordan kunnskapsdeling om dette kan økes. Innen samme dato skal Kommisjonen arrangere en konferanse hvor resultatene presenteres, og hvor forskere inviteres til å diskutere hvordan utviklingen innen alternativer kan utnyttes.

Det er mange aktiviteter i Norge som berører disse aktivitetene, og aktørene bør signalisere dette til Kommisjonen, slik at det er kjent innen konferansen arrangeres i 2016. Norecopas sekretær har allerede hatt uformell kontakt med Kommisjonen om dette.


 
Stig Larsen vinner Norecopas 3R-pris
 
 

Den uavhengige priskomitéen tildelte Norecopas 3R-pris i år til professor Stig Larsen ved NMBU Veterinærhøgskolen, under årsmøtet tirsdag 2. juni på Adamstua. Prisen ble overrakt av spesialrådgiver Kristin Thorud, Forskningsrådet. Hennes tale kan leses her. Det var tre nominerte til årets pris.

Stig Larsen har utviklet en matematisk modell som kan redusere antallet dyr som brukes i belastende dyreforsøk til under halvparten, med mer nøyaktige resultater. Istedenfor å velge et konstant antall dyr på hvert dosetrinn, bestemmes antallet ut i fra resultatet man fikk på det forrige trinnet. Dermed tar man hensyn til dyrenes respons istedenfor å bruke et unødvendig stort antall dyr og irrelevante dosetrinn. Presentasjonen som prisvinneren holdt under prisutdelingen kan leses her.

Vi gratulerer!

Modellen utviklet ved Universitetet i Tromsø som vant Norecopas 3R-pris i 2013 fortsetter å skape overskrifter i medine, bl.a. på forskning.no. Universitetet har videreutviklet metoden for å simulere opptak av stoffer fra tarmen.


 
Norecopas styremøte, fagseminar og årsmøte
 
 

Norecopas styre hadde møte den 5. mai. Referatet kan leses her og gir en god oversikt over aktivitetsnivået i organisasjonen.

Norecopas 8. årsmøte og fagseminar ble arrangert på Adamstua den 2. juni.

På årsmøtet ble årsberetningen og regnskapet for 2014, handlingsplanen for perioden 2015-2018 og budsjettet for 2015 godkjent. Styremedlem Anne Ramstad (representant for industrien) hadde i forveien bedt om avløsning. Det ordinære valget av dette styremedlemmet skal være i 2016. På årets årsmøte ble det derfor foretatt valg av nytt styremedlem frem til neste årsmøte. Forsamlingen støttet valgkomitéens forslag, fiskehelsebiolog Glenn Sundnes (bilde).
Vi takker Anne Ramstad for sitt arbeid i styret siden 2012 og vi ønsker Glenn Sundnes velkommen i styret!

Sakspapirene og referatet fra årsmøtet kan leses her.

Årets gjesteforedrag var holdt av dr. Lynne Sneddon og professor Eddie Clutton fra Storbritannia og handlet henholdsvis om identifisering og lindring av smerte hos fisk, og om vi er flinke nok til smertelindring i etterkant av operasjon. Vi legger foredragene ut på Norecopas nettsider så snart de foreligger fra forfatterne.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt om hvordan man kan redusere antallet fisk som brukes i utviklingen og testing av vaksiner. Representanter for Legemiddelverket, industrien, forskningen og dyrevern sørget for en svært produktiv debatt. Norecopa vil følge dette opp med et arbeidsmøte etter sommerferien hvor inviterte eksperter blir bedt om å utarbeide spesifikke, skriftlige forslag til hvordan antallet dyr kan reduseres.

Én mulighet for å redusere antallet fisk, er å erstatte in-vivo testing på levende fisk med antistoffmålinger. En av disse metodene ble omtalt i mediene et par uker før årsmøtet.


Bilde: Glenn Sundnes
Tidenes største utlysning i Havbruksprogrammet
 
 

Forskningsrådet har lansert et nyt havbruksprogram med 200 millioner kroner i potten. Lederen for programplanutvalget, veterinær Aud Skrudland, sier at programmet vil være ekstra oppmerksom på spørsmål knyttet til fiskevelferd og etisk produksjon. Da spesialrådgiver Kristin Thorud delte ut Norecopas 3R-pris den 2. juni, sa hun i sin tale at metoder for forbedring, reduksjon og erstatning i bruken av forsøksfisk har 'fått en naturlig og prioritert plass' i det nye programmet.

Det er satt av ca. 120 millioner kroner over 4 år til nye forskerprosjekter. Under temaet Frisk Fisk står det:

I Norge brukes det relativt mange fisk til vitenskapelige formål. Det er et mål å redusere antallet fisk som brukes i forsøk, og å utvikle gode alternativer. Derfor trengs det mer kunnskap for å kunne forbedre forsøksdesign og gjennomføring. I tillegg er det viktig å redusere belastningen for enkeltfisk ved å forbedre prøvetaking og andre prosedyrer.

3R er altså en av fem prioriteter innen Frisk Fisk, men har ikke fått egne øremerkede midler, som det gjorde i fjor.

Det er også satt av midler til fem to-årige postdoktorstipender innenfor programmet. Føringene her også gjør det mulig å søke om 3R-arbeid.

Søknadsfristen er 9. september.


 
Vellykket workshop på Voss
 
 

Det internasjonale arbeidsseminaret som Norecopa og Universitetet i Bergen arrangerte på Fleischer's Hotel på Voss 27.-28. mai var svært vellykket. Seminaret ga individuell opplæring i systematisk evaluering av vitenskapelig litteratur, 3R-søkemetoder og nytte-kostnadsanalyser av dyreforsøk. Det var tilsammen 34 deltagere fra 7 land. Det hadde ikke vært mulig å arrangere seminaret uten betydelig støtte fra Forskningsrådet.

Tilbakemeldingene fra seminaret var svært gode. Noe av det mest matnyttige for alle deltagerne var innføringen i hvordan man konstruerer effektive søk i det store litteraturdatabaser som f.eks. PubMed. Mange sliter med å begrense antallet treff samtidig som man forsikrer seg om at de mest relevante artiklene blir funnet. Det ble helt klart under seminaret at denne type undervisning må få større plass i opplæringen av brukere av forsøksdyr.

Universitetet i Bergen har laget en nettside om seminaret.

Som nevnt tidligere, arrangerer Norecopa en Training School om eksperimentelt design og statistikk i tiden 1.-3. februar, i samarbeid med FRAME. Vi forventer stor interesse for dette. Vi er i ferd med å bestemme hvor møtet skal arrangeres og vil gå ut med mer informasjon straks det er klart.


 
Midler til alternativforskning utlyses
 
 

Den svenske organisasjonen Forska utan Djurförsök utlyser midler for alternativforskning i 2016. Søknadsfristen er 1. september.

Støtte gis nesten utelukkende til prosjekter som enten foregår i Sverige eller som er internasjonale prosjekter med svensk partner.

Organisasjonen støttet 10 prosjekter i 2015 med enten 100 000 eller 200 000 svenske kroner, tilsammen 1,6 millioner. Siden 1971 er det delt ut mellom 0,8 og 1,6 millioner kroner årlig til dette formålet.


 
Nyheter fra 3R-sentre
 
 

I en pressemelding av 13. mai opplyses det at et svensk 3R-senter skal etableres i 2016, knyttet til det svenske Jordbruksverket. Senteret skal utgjøre den utøvende makten for Sveriges nasjonale komité for beskyttelse av forsøksdyr i henhold til EU-direktivet.
Jordbruksverket har fått i oppdrag å utrede og rapportere til regjeringen innen desember hvordan dette senteret skal utformes og hvilke arbeidsoppgaver det skal ha. I en kommentar fra Forska utan Djurförsök uttrykkes det bekymring for at oppgaven skal løses innenfor Jordbruksverkets nåværende budsjett og at senteret ikke vil få ressursene det trenger.

Vi har tidligere oppfordret norske laboratorier som driver med in-vitro metoder å være oppmerksomme på arbeidet til det europeiske referanselaboratoiet EURL-ECVAM og nettverket av valideringslaboratoriene EU-NETVAL. Nettverket har sagt at de skal offentliggjøre en invitasjon til å bli medlem av EU-NETVAL nå i juni. Dette kan bli den siste invitasjonen på lenge. Den er ikke kommet ennå, men aktuelle laboratorier oppfordres til å være klare til å ta standpunkt til invitasjonen når den foreligger.

Den britiske organisasjonen FRAME har gitt ut et nytt nummer av PILAS (Perspectives in Laboratory Animal Science). Det inneholder en kritisk evaluering av konseptet kostnad-nytteanalyse (Harm-Benefit Assessment), en artikkel om in-vitro alternativer til måling av bioakkumulering i fisk og et alternativ til dyreforsøk i farmakologiundervisning hvor studentene istedenfor gjør forsøk på seg selv. Tilslutt gir Michael Balls sitt syn på de 3 R-ene og veien fremover, 20 år etter at arkitektene bak 3R-konseptet, William Russell og Rex Burch, deltok på sitt siste fellesmøte om saken.


Debatt om alternativer til dyreforsøk
 
 

Den 24. april inviterte Høgskolen i Oslo og Akershus til en debatt om dyreforsøk og alternativer. Norecopas sekretær ble invitert til å delta i panelet sammen med Siri Martinsen (NOAH) og forsker Per Holth (HiOA). Hver debattant holdt et innlegg på ca. 20 minutter, som ble etterfulgt av ca. en times debatt. Debatten ble filmet og kan ses på nettet her.

 
Norecopas 3R ressurser får hederlig omtale
 
 

Styrerepresentant Siri Knudsen deltok på Scand-LAS symposiet i Turku i begynnelsen av juni. Norecopa var representert med en poster med tittel 'A Global Guide to 3R Resources'. Posteren ble utpekt som en av de 5 beste på symposiet. Den kan ses her.

 
Glimt fra forskningen
 
 

Britiske forskere har publisert retningslinjer for hold og stell av en gruppe blekksprut (Cuttlefish, Sepiidia).

Belgiske forskere har oppdaget at kortisolnivåer i skjellene på karpefisk kan brukes som indikator på kronisk stress hos disse dyrene.

Forskere i USA har gjennomført studier som viser at rotter velger å hjelpe artsfrender som ser ut til å være i ferd med drukne fremfor å velge belønning for seg selv.

Forskere interessert i aldringsprosessen har dannet gruppen ShARM (Shared Ageing Research Models). Gruppen tar sikte på å dele både kunnskap og dyremateriale. Mekanismer for å dele dyremateriale og dermed redusere det totalantallet dyr som brukes i forskningen er nevnt spesifikt i EU-direktivet (artikkel 18) og i utkastet til instruksen for den norske forvaltningen.


 
Til ettertanke: når publisering forsømmes
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi fokusert på den enorme mengde vitenskapelig litteratur og utfordringene med å finne frem til relevante artikler i denne jungelen. Nettopp dette var et av hovedtemaene for Norecopas seminar på Voss forrige måned. I den senere tiden er det imidlertid blitt rettet økende kritikk mot mangelen på publisering innenfor viktige områder.
Det gjelder særlig håndteringen av negative forskningsresultater. Selv om de tilsynelatende er mindre interessante, vil fraværet av disse skape et falsk positivt bilde av effekten som en gitt behandling har (publication bias) dersom bare studier hvor behandlingen har hatt en effekt publiseres. Slike forvridninger kan også medføre at unødvendige dyreforsøk foretas, til tross for at noen forskere allerede vet at de ikke har en effekt.
Det kan også være andre grunner til at resultater ikke publiseres. Redaktøren i Forskning.no har offentliggjort en undersøkelse som de selv har foretatt for å undersøke utbredelsen av denne praksisen hos norske professorer innen klinisk medisin. Det viste seg at 7 av 10 innrømmet at de hadde latt være å publisere én eller flere ganger.

I en kommentar, sier den britiske helseforskeren Iain Chambers at dersom mangelen på rapportering skyldes for dårlig forskning, åpner dette bare for nye spørsmål, bl.a. hvorfor ble prosjektet godkjent i første omgang.

Denne situasjonen kan tenkes å ha klare paralleller innen rapportering av dyreforsøk. Det illustrerer betydningen av grundig planlegging, systematiske og effektive litteratursøk, korrekt utførelse og rapportering av alle forsøk, om de er på dyr eller mennesker.


 
Møtekalenderen
9th European Zebrafish Meeting, Oslo, 28. juni - 2. juli 2015
Challenges and Trends for Laboratory Animal Care and Research: The AAALAC International, ESLAV and ECLAM conference, Hannover, 12.-13. september 2015
EUROTOX 2015, Hannover, 13.-16. september 2015
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions, Milano, 17.-18. september 2015
19th European Congress on Alternatives to Animal testing / 16th Annual Congress of EUSAAT og ecopas årsmøte, Linz, 20.-23. september 2015
Laboratory Animal Anaesthesia and Perioperative Care, Newcastle, 28.-30. september 2015
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milano, 15.-16. oktober 2015
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa