Nyhetsbrev nr. 1-2013

Godt nyttår!
Velkommen til Norecopas første nyhetsbrev i 2013!
Året har begynt med hektisk aktivitet. Dette brevet omtaler følgende:

Arbeidet med den nye forsøksdyrforskriften
Norecopa har hatt utstrakt kontakt med Mattilsynet angående deres utkast til ny forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften). Høringsfristen gikk som kjent ut den 28. desember, og det er kommet inn 22 høringsuttalelser. Norecopas høringsuttalelse kan leses her. I etterkant har sekretæren også utarbeidet en oversikt over bestemmelser som er strengere enn forskriftsutkastet men som foreløpig ikke er videreført i dette utkastet. Direktivet åpner nemlig for at et land kan beholde strengere nasjonale bestemmelser enn direktivets krav dersom disse var i kraft den 9. november 2010. Mattilsynet arbeider nå med å gå gjennom innspillene med sikte på å endre forskriftsteksten. Det har vært viktig at så mange har deltatt i høringsprosessen, og det bemerkes at mange av uttalelsene er samstemte, noe som gjør arbeidet med revisjon av forskriftsutkastet enklere. Til syvende og sist er det LMD som fastsetter forskriften - Mattilsynets oppgave er å lage et forslag på oppdrag fra departementet.

Arbeidet i Brussel med det nye direktivet
Saksbehandleren for forskriften i Mattilsynet er også Norges representant (National Contact Point, jf. artikkel 59.2 i direktivet, link) ovenfor EU-kommisjonen, og det arrangeres jevnlige møter for disse. Det neste møtet er 23.-24. januar. Norecopa vil komme tilbake med flere detaljer når sakene de arbeider med er ferdig utarbeidet. Vi minner om at kommisjonen har en ganske omfattende nettside om direktivet, hvor de legger dokumenter om gjennomføringen av kravene.
   For tiden arbeider kommisjon og ekspertgruppene som de har utnevnt med bl.a. følgende saker basert på krav i direktivet:
  • strategier for spredning av informasjon om 3R-ressurser (Norecopas sekretær deltar i denne ekspertgruppen)
  • en felles ramme for utdanningskravene til de 4 kategorier personer som er nevnt i direktivet, jf. artikkel 23 og 24
  • retningslinjer om utforming av de ikke-tekniske sammendragene som er krevet i direktivet, jf. artikkel 43
  • retningslinjer for velferdsevaluering av genetisk modifiserte forsøksdyr
  • detaljerte eksempler på hvordan dyreforsøk klassifiseres etter belastningsgraden, jf. direktivets artikkel 38.2
  • praktisk gjennomføring av direktivets nye krav om rapportering av bruken av forsøksdyr
Alle disse er sentrale temaer som angår alle som arbeider med forsøksdyr. Norecopa anser det som viktig å holde seg orientert om utviklingen på disse områdene og vi vil spre mer informasjon om sakene etterhvert som dokumentene blir offentlige.

Medieinnslag om forslaget til nytt tilsynssystem og ny forskrift
Norecopas styreleder og sekretær har skrevet en kronikk om konsekvensene av det nye direktivet. Kronikken ble trykket i Nationen den 19. januar og kan leses her. Universitetsavisa som utgis i Trondheim har hatt to reportasjer om saken denne uken: et intervju med forskningsdekanet ved Det medisinske fakultetet på NTNU og et intervju med ansvarshavende på dyreavdelingen. Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter har et intervju med ansvarshavende på dyreavdelingen på Folkehelseinstituttet. Den nasjonale etiske forskningskomité for naturvitenskap og teknologi, NENT, har også lagt ut en artikkel om saken.

Nominasjoner til Norecopas 3R-pris
Vi minner om at fristen for å nominere kandidater til årets 3R-pris på kr 30 000 er 15. mars. Dette er en flott anledning til å profilere arbeidet som gjøres i Norge for å fremme alternativer til dyreforsøk, i videste forstand, og det bidrar til å øke kunnskapen i samfunnet om biomedisinsk forskning. Mer informasjon om prisen, inkludert nominasjonsskjemaet, kan lastes ned herI fjor fikk vi inn bare 2 nominasjoner til prisen. Vi tror det er mange flere enn dette som driver med forsknings- eller utviklingsarbeid på dette området, og frykter at det lave tallet skyldes uvitenhet om prisen eller unødvendig stor beskjedenhet. Spre informasjon om prisen i ditt miljø!

Årsmøtet blir 3. juni på Adamstua
Sett av dagen allerede nå, Norecopas årsmøte med fagseminar blir mandag 3. juni i Fellesauditoriet på Adamstua som vanlig. Vi kommer tilbake til programmet for dagen. Vi mottar gjerne forslag til innlegg den dagen.

Statsbudsjettet for 2014
Departementene og de politiske partiene starter sitt arbeid med kommende års statsbudsjettet i januar/februar. Som nevnt i forrige nyhetsbrev, lyktes Norecopa å få en tilleggsbevilgning på kr. 500 000 i 2013, fordelt på 300 000 fra LMD og kr. 200 000 fra FKD. Styret vil diskutere bruken av disse ekstra midlene og et budsjettforslag for 2013 på sitt neste møte. Dette er imidlertid en éngangsbevilgning.
 Norecopa har derfor laget innspill om behovet for flere ressurser på lengre sikt, både til organisasjonen og til opprettelsen av et statlig, politisk uavhengig forsknings- og utviklingsfond for 3R-arbeid, slik Næringskomitéen anbefalte i 2003, og som Mattilsynet utredet og tilrådet opprettelsen av i 2006. Fondet var også nevnt spesifikt i fjorårets budsjettproposisjon fra LMD, uten at vi har sett andre signaler som tyder på at det er planer om slikt. Innspill er sendt til LMDFKD og alle de politiske partiene som er representert i Næringskomitéen (ApSp,SVH og FrP).

FRAME lanserer PiLAS online
Den britiske organisasjonen FRAME har lansert et elektronisk tidsskrift med navnet PiLAS (Perspectives in Laboratory Animal Science).  PiLAS tar sikte på å forbedre kvaliteten på diskusjoner om dyreforsøk og alternativer, ved å tilby forskere et forum hvor de kan dele sin ekspertise og idéer.

Diskusjonsforum om bruken av husdyr i forskning
Som nevnt i forrige nyhetsbrev ble det opprettet et diskusjonsforum for husdyrforskere og andre interessert i husdyrforsøk i kjølvannet av Norecopas konsensusmøte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research arrangert på Gardermoen i slutten av september. Forumet er åpent for andre enn de som deltok på Gardermoen, etter nominasjon fra et medlem. Ta kontakt med sekretæren (adrian.smith@vetinst.no) dersom du vil være med.
 
Styremøte den 13. februar
Det neste styremøtet blir den 13. februar, og ikke den 29. januar som annonsert i forrige nyhetsbrev. Ta kontakt med oss dersom det er noe spesielt du vil at styret skal diskutere. Et referat fra møtet vil som vanlig legges ut på Norecopas nettsider etterpå.

Kurs og møter om forsøksdyrlære
Norecopa har mottatt informasjon om en rekke kurs og møter som arrangeres i 2013. I tillegg til de som er oppført i møtekalenderen ved slutten av nyhetsbrevene våre, kan disse nevnes:

Fra mediene

Møtekalender:

International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Almada, Portugal, 26.-27. januar 2013
Scand-LAS symposium, Tallinn, 17.-20. april 2013
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, Oslo, 3. juni 2013
FELASA-SECAL symposium: Better Science with Fewer Animals, Barcelona, 9.-13. juni 2013
9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Humane Science in the 21st Century, Praha, 24.-28. august 2014


Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene.

TIPS  send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG  til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT for å melde seg av eller på mailinglisten,  bruk denne linken.
SPØRSMÅL eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no)
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 41 22 09 49
Fax: 23 21 64 85
www.norecopa.no
E-mail: post@norecopa.no
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030  

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa