Nyhetsbrev nr. 2-2011

Velkommen til det andre nyhetsbrevet fra Norecopa i 2011 ! 

Norecopas årsmøte og 3R-prisen
Årsmøtet til Norecopa blir torsdag 9. juni i Fellesauditoriet i Veterinærmiljøene på Adamstua, Oslo. Sett av datoen allerede nå! Norecopa har klart å få Thomas Hartung som hovedgjest på fagseminaret som holdes i forkant av årsmøtet den dagen. Hartung er professor ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore hvor han er leder for CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing). Han har også vært initiativtager for å etablere en europeisk søsterorganisasjon, CAAT- Europe, ved Universitetet i Konstanz. Hartung er prisbelønnet for sitt arbeid med alternative metoder innenfor nevrotoksikologi og han har fått mye anerkjennelse innenfor forsøksdyrmiljøet. Thomas Hartung er en ettertraktet foredragsholder og har en svært engasjert og tankevekkende stil.
   Samme dag deler Norecopa ut sin årlige 3R-pris på kr 30 000. Som nevnt tidligere er fristen for nominasjoner til denne prisen 15. mars. Norecopa har ennå ikke mottatt nominasjoner til denne prisen! Dette er en utmerket anledning å spre kunnskap om arbeidet som gjøres i Norge på ulike felt for å fremme de 3 R-ene. Selvnominasjon er tillatt. Vi oppfordrer dere sterkt til å sende inn en nominasjon. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom noe er uklart.

Gardermoen-møtet måtte kanselleres
Norecopa måtte gå til det tunge skrittet denne uken å kansellere det planlagte internasjonale konsensusmøte Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research som skulle vært arrangert 10.-12. mai på Gardermoen. Til tross for påminnelser, blant annet i nyhetsbrevene og på internasjonale epostlister, kom det inn for få påmeldinger til å gjøre møtet økonomisk forsvarlig for Norecopa. Dette til tross for at Norges Forskningsråd lovte kr 75 000 i støtte til arrangementet, noe som Norecopa er svært takknemlig for. En avgjørelse måtte tas i disse dagene på grunn av hotellets tidsfrister, for å unngå et stort kanselleringsgebyr. Det var ikke flere enn 18 påmeldte til hele møtet. Det kan selvsagt være mange årsaker til dette, bl.a. finanskrisen og et godt utvalg av andre faglige møter i 2011. Allikevel er Norecopa skuffet over at det ikke lot seg gjøre å få interesse fra flere i husdyrforsøksmiljøene, særlig fordi forsøksdyrlære som fagområde ofte beskyldes for å være mest fokusert på laboratoriedyrene.
   Hadde du tenkt å melde deg på? Undetegnede ber alle som eventuelt hadde tenkt å melde seg på møtet men som ikke gjorde det, om å ta kontakt snarest.

Nettsidene for et nasjonalt referansesenter for forsøksdyrlære og de 3 R-ene
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Norecopa har signert en avtale med Norges veterinærhøgskole om å overta ansvaret for nettsidene http://oslovet.nvh.no og underliggende domener. Nettsidene ble utviklet av Forsøksdyravdelingen på NVH og inneholder blant annet databasene NORINA og TextBase. De omfatter også en rekke sider med ressurser som kan brukes når dyreforsøk planlegges og rapporteres. Nettsidene har nå fått nytt design og tekst som viser Norecopas rolle. Disse sidene vil bli lenket til Norecopas egne nettsider norecopa.no og omvendt. Norecopa har også nylig inngått avtale med Veterinærinstituttets leverandør av nyhetstjenester, slik at de europeiske nyhetene om forsøksdyr og dyreforsøk som legges inn fortløpende på http://oslovet.veths.no/artikler.aspx vil fra nå av være kostnadsfrie for Norecopa.

Endringer på Forsøksdyravdelingen på NVH
På det personlige planet kan det nevnes at Karina og Adrian Smith slutter på NVH den 28. februar, som et ledd i å flytte til Kristiansand i sommer. Karina har arbeidet på NVH i 19 år med å bygge opp databasene NORINA og TextBase, som har fått internasjonal anerkjennelse, bl.a. i form av en nordisk pris. Norecopa vil ta godt vare på databasene, selv om den daglige oppdateringen nå dessverre blir avsluttet. Norecopa takker Karina for hennes betydelige innsats i å spre kunnskap om alternativer og supplementer til bruken av dyr i undervisningen, på alle trinn fra skolen til universitet. Det er også hennes fortjeneste at NVH nå har et velutstyrt Multimediarom / Treningsklinikk hvor et godt utvalg av produktene brukes regelmessig av studentene. Mange av produktene er dessuten verdifulle i opplæringen av forskere og teknikere som kommer til å drive dyreforsøk. Som Russell og Burch skrev i sin bok om de 3 R-ene: We may need animals on the night..., but the machines will do very well at rehearsals.

3R-KART
Som tidligere omtalt i nyhetsbrevene, begynner Norecopa i vår med sitt prosjekt for å kartlegge omfanget av de 3 R-ene i fiskeforskningsmiljøene i Norge. Hensikten er å bidra til økt fokus på områder der det trengs forsknings- og utredningsmidler for å øke innføringen av prinsippene, og for å spre kunnskap om 3R-metoder innenfor forskningsmiljøet. Første trinn er å utarbeide et spørreskjema som vil bli sendt til samtlige institusjoner i Norge, I trinn 2 blir dette fulgt opp med besøk til anleggene, hvor utfordringene innenfor de 3 R-ene kan diskuteres, noe som skal munne ut i en anonymisert rapport.
   Norecopa søker en person med interesse for dette arbeidet som kan tenke seg å gjennomføre reisevirksomheten til fiskeforskningsstasjonene i Norge. Interesserte bes ta kontakt med undertegnede snarest.
   Fiskeri- og kystdepartementet har nylig meddelt at de støtter 3R-KART med kr 100 000, noe som Norecopa er svært takknemlig for. Dette kommer til tillegg til kr 100 000 som Norecopa allerede har mottatt fra Dyrevernalliansens Dyrevernfond.
   Veterinærinstituttet har nylig publisert sin rapport om helsetilstanden i oppdrettsnæringen i 2010. Den høye tapsfrekvensen (15-20% i sjøvannsfasen), hovedsakelig forårsaket av infeksjoner og produksjonslidelser, tyder på at det er viktig arbeid å gjøre her.
   3R-KART vil også forhåpentligvis være et godt supplement til arbeidet som gjøres av myndighetene, bl.a. Mattilsynets fokus på beredsskapsplaner i oppdrettsanlegg.

Forskrift om merking av viltlevende dyr
Ett av temaene som ble fokusert på under Norecopas internasjonale konsensusmøte om bruken av viltlevende dyr i forskningen, var utfordingene knyttet til innfanging og merking av dyrene, noe som kan være en betydelig stressfaktor for dyrene, og (som omtalt i forrige nyhetsbrev), forstyrre forskningsresultatene. Mattilsynet varsler nå om at de vil be Vitenskapskomitéen for Matvaretrygghet (VKM) om innspill med tanke på å lage en egen forskrift om merking. Interesseparter inviteres til å sende Mattilsynet innspill om saken før den sendes til VKM, innen 7. mars.

Statistics: The Good, The Bad & The Ugly
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, holdt dr. Manuel Berdoy, University of Oxford, et nytt sett med underholdende foredrag om biomedisinsk statistikk til en fullstappet sal på NVH den 4. februar. Norecopa har laget egne nettsider med ressurser om statistisk design, bl.a. med forelesningsnotatene til Berdoy og et interaktivt dataprogram som han er medforfatter av. Dr. Berdoy har bedt oss om å fjerne sine forelesningsnotater fra nettsidene ca. 3 uker etter forelesningene, så dette er siste sjans til å laste dem ned.

Kategorisering av prosedyrer i dyreforsøk
I det forrige nyhetsbrevet nevnte vi at en internasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av Norecopa har laget en rapport om kategorisering av prosedyrer brukt på fisk i forsøk. Rapporten er nå akseptert av det europeiske tidsskriftet Laboratory Animals, med få endringer.
Norecopa har laget en egen nettside om dette: www.norecopa.no/categories.

Nytt hjelpemiddel for å evaluere velferd hos forsøksdyr
En rapport fra en bred sammensatt arbeidsgruppe, med tittel A Guide to Defining and Implementing Protocols for the Welfare Assessment of Laboratory Animals, er nylig blitt publisert. Rapporten er å finne i tidsskriftet Laboratory Animals.

Forsker for færre forsøksdyr
Dette var overskriften i en reportasje på forskning.no som omtaler arbeidet til Norsk institutt for vannforskning (NIVA). NIVA er opptatt av EUs kjemikalieprogram REACH, som EU selv i en rapport fra 2001 mener kan forbruke om lag 9 millioner forsøksdyr – inkludert virveldyr som fisk og pattedyr – for å teste de 30 000 stoffene som skal testes. Prosjektleder Knut Erik Tollefsen påpeker at REACH selv åpner for å se på alternativer til bruk av forsøksdyr, og fra myndighetenes side er det også et politisk ønske om dette. NIVA har etablerte egne nettsider om prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, med navnet alterREACH.

Ny forskningsstrategi, Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeri- og kystministeren har nylig presentert departementets strategi for forskning i perioden 2011-2014. Strategiplanen kan lastes ned her. Blant annet i planen står det:

Marin forsking skal vere langsiktig. Kvalitet og etisk standard skal alltid vere viktigare enn kvantitet. Forskingsresultata skal så langt råd er vere opne og tilgjengelege for alle, og dei skal utførast på ein slik måte at dei ikkje skadar miljøet og tek omsyn til dyrevelferda.

Position paper, EUs nye forsøksdyrdirektiv
Norecopa er blitt bedt om å sirkulere en rapport fra ESF (European Science Foundation) om deres syn på det nye EU-direktivet, som trer i kraft i 2013. Rapporten kan lastes ned her. Rapporten tar for seg den utfordrende prosessen når direktivet skal innlemmes i nasjonal lovgivning (transposition).

EUs dyrevelferdspolitikk
EU tar nå fatt på det omfattende arbeidet med å lage en ny dyrehelselov. I løpet av første halvår 2011 skal loven finne sin utforming for godkjenning i EUs Råd og Parlament. Referatet er nå tilgjengelig fra et EU-møte i januar om evaluering av deres dyrevelferdspolitikk og mulige alternativer for en ny strategi. Blant annet i referatet, skrevet av en deltager fra Mattilsynet, står det at EU ønsker å b 
ruke mer penger til forskning på bedre velferd for forsøksdyr. Replacement er langsiktig og kostbart, mens Refinement (bl.a. bedre hold og stell) kan gi god effekt på kort sikt med moderat bruk av ressurser. Møtet ble ledet av Andrea Gavinelli, DG SANCO. Norecopas styreleder Bente Bergersen, som er ansatt i Mattilsynet, begynner på et 2-årig opphold hos Gavinelli den 1. mars, og hun vil derfor være meget godt plassert i forhold til utviklingen i denne saken. Norecopa ønsker henne tillykke med oppholdet.


Akkreditering av forsøksdyravdelinger
Organisasjonen AAALAC International, som er den eneste akkrediteringsorganisasjon som fokuserer spesielt på forsøksdyravdelinger, har nylig oppdatert sine egne retningslinjer, blant annet fordi det er kommet nye utgaver av flere anerkjente kilder som brukes i dag i dette arbeidet. Selv om det er kun NVH i Norge i dag som har erfaring med AAALAC-akkreditering, og relativt få som har GLP-status, anbefales alle som driver med dyreforsøk å arbeide "i ånden til" slik akkreditering, fordi det øker kvalitetssikringen betraktelig. AAALAC har laget disse nettsidene hvor deres ny Position Statement er tilgjengelig i en kort periode.
   Firmaet Animal Research Consulting tilbyr et nettseminar den 14. mars om den nye utgaven av Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, som er et av dokumentene som AAALAC legger mest vekt på i forbindelse med sitt akkrediteringsarbeid.

Verdenskongressen om de 3 R-ene i Montreal
Programmet for 8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences i Montreal begynner å ta form. Dette blir den største begivenhet innenfor de 3 R-ene i 2011. Alle som ønsker å delta med et innlegg eller poster oppfordres om å melde sin interesse.

Omfattende omtale av dyreforsøk i Nature
Det siste nummeret av tidsskriftet Nature har flere artikler om de ulike sidene av dyreforsøk. Nettsiden omfatter dessuten flere lenker til tidligere artikler som er av stor interesse.

Fra mediene Møtekalender:

Scand-LAS symposium, 25.-28. mai 2011, København
Årsmøte i Norecopa, 9. juni, Adamstua, Oslo 
45th Annual Congress of the International Society for Applied Ethology, 31. juli - 4. august
8th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 21.-25. august 2011, Montréal
Annual Scientific Meeting of ILAF/ESLAV/ECLAM: What is new? Animal Models, Housing and Techniques. 5.-6. september, Jerusalem  
Grunnkurs i forsøksdyrlære for forskere, Vari, Hellas, 19.-30. september
 

Kjenner du noen som kunne ha interesse av dette nyhetsbrevet?

Send gjerne denne emailen videre!

Det er enkelt å abonnere, ved å bruke linken på 
nettsiden til nyhetsbrevene
 

TIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMÅL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene. Vi minner om at man kan søke samtidig i alle nettsidene som ligger på norecopa.no ved å bruke søkefeltet i høyremargen.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199

Bankkonto: 7694.05.12030 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa