Nyhetsbrev nr. 3-2015

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  

Hjemmeside | Tips en venn | Registrere | Avregistrere

 
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas tredje nyhetsbrev i 2015!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

Vi går inn i en periode med store endringer i forvaltningen av det norske forsøksdyrmiljøet, med gjennomføringen av EUs forsøksdyrdirektiv. Norecopa ønsker å bidra til prosessen med informasjon om ressurser som kan lette denne prosessen. De to siste månedene har vært en svært travel tid for Norecopa.


 
Norecopas 3R-pris: vinneren er kåret
 
 

Den uavhengige priskomitéen har bestemt seg for hvem som skal få Norecopas 3R-pris i år. Prisen deles ut under årsmøtet tirsdag 2. juni på Adamstua. Vi skal ikke røpe vinneren her, men vedkommendes arbeid kan ha stor betydning for dyreforsøk i tiden fremover.

Det har i det siste vært flere medieomtaler av gruppen som vant prisen i 2013, fordi Arne Klungland, som mottok prisen på vegne av gruppen, nylig har disputert i Tromsø på metoden. Blant annet har forskning.no og Dagbladet reportasjer om saken.

Bildet er fra utdelingen av 3R-prisen i fjor, da Ioanna og Axel Sandvig fra NTNU ble hedret for sitt arbeid innenfor nevrobiologi.


 
Programmet for årsmøtet er klart
 
 

Det endelige programmet for Norecopas årsmøte og fagseminar tirsdag den 2. juni er klart. Det er blitt noen endringer i klokkeslettene for innleggene siden det først ble annonsert, så det er viktig å sjekke disse.

Årets gjesteforedrag handler om:

Identifisering av smerte hos fisk samt smertelindring (Dr. Lynne Sneddon, Liverpool University)

og

Er vi flinke nok til smertelindring i etterkant av operasjon? (Professor Eddie Clutton, Edinburgh University)

Disse etterfølges av en paneldebatt:

Kan vi få ned bruken av fisk i vaksinetesting?

Vennligst spre informasjon om arrangementet i dine kretser. Det er ingen registrering og heller ikke påmeldingsavgift. Arrangementet foregår som vanlig i Fellesauditoriet på Veterinærmiljøene på Adamstua (Ullevålsveien 68, bygning 22).

Styrets forslag til årsberetning for 2014 er en av sakene som skal fremmes på årsmøtet den dagen. Den gir en detaljert innsikt i Norecopas aktivitet det siste året.


 
Den nye forvaltningsordningen
 
 

Utenriksdepartementet sendte en proposisjon om EUs forsøksdyrdirektiv til Stortinget til behandling i mars. Saken ble tildelt Næringskomitéen. Proposisjonen, 71S (2014-2015), inneholder en norsk oversettelse av direktivet. Vi har oppdatert Norecopas nettsider med informasjon om prosessen.

Næringskomitéen har nettopp avgitt sin innstilling om proposisjon 71S (5. mai). Komitéen råder Stortinget til å samtykke i EØS-komitéens beslutning om å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Et mindretall (representanten for Senterpartiet, som også er komitéens leder og saksordfører for denne saken) foreslo at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til finansiering og organisering av tilsynsmodellen.

Saken skal etter planen behandles av Stortinget den 12. mai. Dersom det ikke oppstår forsinkelser i saksbehandlingen, bør det være mulig for den nye forsøksdyrforskriften å tre i kraft 1. juli i år.

Mattilsynet arrangerte informasjonsmøter i Trondheim den 16. og 17. april for henholdsvis dyreavdelingene og feltforskere. Norecopa var tilstede begge dager.

Norecopa har fått tillatelse av Mattilsynet til å legge presentasjonene fra informasjonsmøtene ute på våre nettsider.

Mange av spørsmålene som ble reist i diskusjonene i Trondheim er besvart i veiledningene som EU-kommisjonen eller sine arbeidsgrupper har skrevet. Disse kan anbefales, og er tilgjengelige her.


 
Nyheter fra Europa om forsøksdyrdirektivet
 
 

EU-kommisjonen har laget instruktive plakater om sentrale bestemmelser i forsøksdyrdirektivet. De vil etterhvert legges ut på en nettside til EU-kommisjonen. Norecopa har fått tillatelse til å legge dem ut på våre nettsider. De største filvariantene er beregnet på trykking i opptil A0-format (84x119 cm) og egner seg derfor godt som veggplakater på en dyreavdeling.

Kommisjonen har laget en informativ nettside som gir plass for innspill fra medlemslandene om hvordan de har løst utfordringene i direktivet. Dette kan være nyttig lesing for alle landene.

Det skal arrangeres det første fellesmøtet for representanter for de nasjonale komitéene som direktivet krever, i Brussel i desember. Pr. i dag vet vi svært lite om hvordan den norske komitéen skal fungere. Det er Landbruks- og matdepartementet, ikke Mattilsynet, som skal etablere denne komitéen. I direktivets forord, gjengitt i Stortingsproposisjonen 71S antydes det hvor viktig denne komitéen vil være:

Det er behov for å sikre en helhetlig tilnærming til prosjektevaluering og revisjonsstrategier på nasjonalt plan. Medlemsstatene bør opprette nasjonale komiteer for vern av dyr som benyttes til vitenskapelige formål, som kan gi råd til vedkommende myndigheter og dyrevelferdsorganer for å fremme prinsippene om erstatning, reduksjon og forbedring. Et nett av nasjonale komiteer bør spille en rolle i utveksling av god praksis på unionsplan.

Tidsskriftet Laboratory Animals har trykket rapporten fra en arbeidsgruppe som har sett på ansvarsområdene og gir råd om opplæring av de navngitte veterinærene som direktivet krever.


 
Borgerinitiativ mot bruk av dyr i forsøk
 
 

Forsøksdyrdirektivet møter en del motbør blant EUs borgere i form av et såkalt European Citizens Initiative (ECI). Oppropet krever at EU-kommisjonen trekker forsøksdyrdirektivet tilbake og forbyr all forskning på levende dyr. Slike borgerinitiativ må behandles i EU dersom de samler minst 1 million underskrifter, og dette er tilfelle her. Det arrangeres en høring i EU-parliamentet den 11. mai hvor initiativtagerne får legge frem saken.

Mange organisasjoner, bl.a. den europeiske organisasjonen for opplæring i forsøksdyrlære ECLAM, støtter en uttalelse skrevet av The Wellcome Trust som imøtegår dette initiativet. Uttalelsen er oversatt til 19 språk.


 
Opplæring i forsøksdyrlære
 
 

Det nye forsøksdyrdirektivet beskriver opplæringskrav og personkategorier på en annen måte enn vi er vant til. Det er derfor startet flere initiativ for å sørge for en smidig overgang til de nye kategoriene.

Med støtte fra EU-kommisjonen er det etablert en "Education and Training Platform for Laboratory Animal Science" (ETPLAS). Plattformens hensikt er å fremme informasjon og gjensidige anerkjennelse av opplæringsprogrammer, samt fri bevegelse av personell mellom landene.
Foreløpig opererer plattformen med midlertidige nettsider på adressen
http://eu-las-eandt.weebly.com, men det er meningen å erstatte disse etterhvert med mer fyldig informasjon på www.etplas.eu.
ETPLAS drives av en styringsgruppe, men den har i tillegg et stort nettverk av kontaktpersoner. Interesserte kan kontakte ETPLAS for å være med i dette nettverket.

Sverige har tatt et initiativ for å dele kursmoduler som flere kan benytte på sine kurs. Materialet gjøres tilgjengelig via en elektronisk plattform (Ping Pong). Det svenske initiativet inkluderer nå flere nordiske land. I Norge har kursarrangører hatt et fellesmøte for å bedre koordineringen av kurs her til lands.
Mer informasjon om dette arbeidet kan skaffes fra Aurora Brønstad, UiB eller Siri Knudsen, UiT.


 
Søkemotoren for Norecopas databaser
 
 

Den nye søkemotoren for Norecopas databaser, search.norecopa.no, som vi har nevnt i tidligere nyhetsbrev, har vakt stor interesse hos US Department of Agriculture (USDA) og National Agricultural Library (NAL).

USDA ønsker å bruke søkemotoren til å plukke ut 3R-litteratur fra en stor fellesdatabase som drives av NAL. Denne databasen vil i sin tur hente inn aktuelle referanser fra store, offentlige litteraturdatabaser som f.eks. PubMed. Norecopa har for tiden jevnlig kontakt med USDA for å diskutere detaljene i dette samarbeidet. Det er gledelig å konstatere at våre ressurser settes pris på utover landegrensene.

Søkemotoren skal etter planen innlemmes i helt nye nettsider for Norecopa i løpet av 2015. Vi arbeider med saken og kommer tilbake til den.


Midler til alternativforskning
 
 

Vi minner om at Dyrebeskyttelsen Norges Fond for Alternativ Forskning lyser ut midler.

Fondets formål er å bidra til etisk forsvarlig forskning uten bruk av levende dyr. Søknadsfristen er 15. mai.

Norecopa ble tildelt kr. 90 000 fra fondet i 2014. Pengene brukes til å arrangere FRAME Training School om eksperimentelt design og statistikk, se omtalen senere i nyhetsbrevet. 
ENRICH-Fish
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi fortalt hvordan Norecopa ga midler til Nofima Tromsø slik at de kunne søke støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt om miljøberikelse av fisk i laboratorieforsøk. Søknaden ble innvilget og det to-årige prosjektet, ENRICH-Fish, hadde sitt oppstartsmøte i Cambridge i mars. Norecopas sekretær deltok via skype. Norecopa har ansvaret for den delen av prosjektet som skal spre informasjon om resultatene til fagmiljøene. Det første diskusjonsmøtet om prosjektet skal arrangeres til høsten når de første forskningsresultatene foreligger, og vi kommer tilbake med mer informasjon.

Det er etablert en egen nettside for prosjektet: www.enrich-fish.net


 
Bedre forsøksdesign reduserer bruk av forsøksdyr
 
 

Vi gratulerer Sagita Dewi (bildet) som har disputert på en videreutvikling av "Response Surface Pathway Design" (RSP) ved NMBU. RSP kan brukes både i toksisitetsstudier og i kliniske dose-respons studier. Hennes forbedringer av RSP-design førte til en halvering av antallet forsøksdyr som måtte brukes. Hennes veileder, professor Stig Larsen på NMBU, er en av de tre nominerte for årets 3R-pris som deles ut på Adamstua 2. juni. En av publikasjonene som beskriver RSP design kan leses her.

Vi minner om at Norecopa arrangerer en FRAME Training School om eksperimentelt design og statistikk i tiden 1.-3. februar 2016. Vi kommer tilbake til detaljene senere, men programmet vil ligne på dette. Sett av datoene allerede nå!
Norecopa traff representanter for FRAME på møtet for 3R-sentrene i Ispra i april. De uttrykte begeistring for metoden og mente at denne fra nå av måtte nevnes på kursene deres.

Vi kan også nevne en ny artikkel skrevet av forskere fra Minnesota som er kritiske til måten resultatene fra små studier presenteres i tidsskriftene innenfor fysiologi. Forskerne påpeker at kontinuerlige data (f.eks. vekt, lengde o.l.) ofte presenteres samlet istedenfor som enkeltdatapunkter. Dette kan føre til misvisende og sågar forskjellige konklusjoner fra ett og samme datasett.

Tidsskriftet Scientific American har en reportasje om et initiativ hos tidsskriftet Basic and Applied Social Psychology. Initiativet går ut på å forby bruken av p-verdier for å uttrykke usikkerheten rundt forsøksresultater. Mange har lagt inn kommentarer på nettsiden.


 
Nyheter om 3R-sentrene
 
 

EUs Joint Research Centre (JRC) var vertskap for et møte for de europeiske 3R-sentrene i Ispra i Italia den 21. og 22. april (bildet, JRC). Norecopas sekretær deltok og presenterte våre ressurser på møtet. Det ble knyttet mange gode kontakter, noe som kan resultere i konkrete samarbeidsprosjekter i årene fremover.

Dagen før møtet, hadde sekretæren individuelle møter med representanter for flere avdelinger på senteret, inkludert en omvisning på JRCs fasiliteter for "High Throughput Screening" og "High Content Imaging". Sistnevnte er metoder for å automatisere in vitro-analyser som kan brukes i validering av metoder på cellekulturer som alternativer til dyreforsøk. Samtalene dreide seg også om arbeidet med å redusere antallet dyr som brukes i testing av nye vaksiner. Dette temaet skal debatteres på slutten av Norecopas årsmøte den 2. juni.

Norecopa hadde også et møte med redaktøren for senterets 3R Search Guide, som vi har omtalt tidligere. Denne omfattende veiledning er gratis og er en svært nyttig og pedagogisk bra innføring i emnet. Det finnes tilstrekkelige ressurser til å kunne sende individuelle eksemplarer av veiledningen til f.eks. alle deltagerne på kurs i forsøksdyrlære. Alle oppfordres til å se nærmere på dette produktet og bestille det.

I Sverige er det etablert et nettverk av 11 universiteter, SWETOX (Swedish Toxicological Research Center). Nettverket er et svært interessant eksempel på hvordan man skaper et livskraftig senter basert på eksisterende ressurser i landet. På møte i Ispra ble det antydet at det svenske senteret skal arrangere et møte for interessente til høsten. SWETOX har publisert sin egen rapport fra møtet i Ispra.

Det danske 3R-senteret har nylig publisert sin årsberetning for 2014. Senteret har et relativt stort sekretariat og kan vise til imponerende arbeidsinnsats i det første året det har vært operativt.

Det britiske 3R-senteret NC3Rs har også publisert sin årsrapport, og har laget en interaktiv nettside som gir en god oversikt over det store omfanget av dette arbeidet i Storbritannia.

Romania får sitt eget 3R-senter, ROCAM, som lanseres i juni i forbindelse med et seminar.


 
Norecopa i Kina
 
 

Norecopas sekretær var invitert til å forelese om 3R-ressurser og litteratursøk på UK-China International Seminar on Research Animal Welfare & Ethics som ble arrangert i mars av det britiske Home Office i samarbeid med den kinesiske forsøksdyrorganisasjonen CALAS. Seminaret er et ledd i å innføre helt nye nasjonale standarder for bruk av forsøksdyr i Kina. Det var 180 kinesiske forskere tilstede fra hele landet. Deltagerne viste stor interesse for temaene.

Det ble en fin anledning til å presentere Norecopas databaser og øvrige arbeid. De to presentasjonene som Norecopas sekretær holdt blir nå gjort om til artikler som skal publiseres i det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet i sommer.


 
Fulltegnet workshop på Voss
 
 

Arbeidsseminaret som Norecopa og Universitetet i Bergen arrangerer på Fleischer's Hotel på Voss 27.-28. mai er fulltegnet. Seminaret gir individuell opplæring i systematisk evaluering av vitenskapelig litteratur, 3R-søkemetoder og nytte-kostnadsanalyser av dyreforsøk. Det er påmeldt tilsammen 37 deltagere fra 7 land.

Universitetet i Bergen har laget en nettside om seminaret.


Foto: De Historiske Hotellene
Nytt om dyrs kommunikasjonsformer
 
 

Det er kommet flere interessante publikasjoner i det siste om hvordan dyr kommuniserer, noe som kan være til stor hjelp når vi forsøker å forstå deres atferd og forbedre oppstallingsforholdene.

Tidsskriftet Laboratory Animals har publisert en studie som benytter Mouse Grimace Scale (skala for musas ansiktsuttrykk) til å vurdere hvordan mus reagerer på øremerking, med eller uten smertestillende behandling.

ALN Magasin beskriver forskning som viser at hannmus lokker hunner til seg med komplekse lyder som ligner på fuglesang.

Nettsiden Popular Science rapporterer om forskning som viser hvordan rotter gjenkjenner andre rotters ansiktsuttrykk, og unngår bilder av triste rotter. En populærvitenskapelig artikkel i Psychology Today inneholder lenker til flere lignende artikler.


 
Andre nyheter
 
 

Tidsskriftet Laboratory Animals har publisert et eget temanummer om dyremodeller i forbindelse med leverforskning. Dette er et viktig område hvor det er mange muligheter for raffinering av eksisterende teknikker.

Tidsskriftet British Journal of Pharmacology har trykket en viktig redaktørartikkel om rapportering og åpenhet rundt dyreforsøk.

Tidsskriftet Nature skriver om en fremtid med "personlig medisin" ("N-of-1 trials"), hvor medisiner prøves ut på pasienter på individuell basis fremfor utprøving på forsøksdyr. Dermed unngår man risikoen for feilaktige resultater på grunn av dyremodeller som ikke er relevante for målgruppen.

Det er kommet flere nye artikler på nettsidene til PILAS (Perspectives in Laboratory Animal Science). De anbefales.

En Electronic Mouse Dosage Calculator er blitt utviklet ved University of California. Kalkulatoren er basert på et Excel-regneark.

Oxford Centre for Animal Ethics, et selvstendig senter som ikke er tilknyttet universitetet i Oxford, har publisert en omfattende rapport med tittelen Normalising the unthinkable: the Ethics of using Animals in Research. Hovedbudskapet i rapporten er at den systematiske bruken av dyr i belastende forsøk bør være utenkelig. Den beskriver derfor dyreforsøk som 'en normalisering av det utenkelige'. Rapporten konkluderer videre at dyreforsøk er feilaktige, sett fra både moralske og vitenskapelige ståsted.


Møtekalenderen
II International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Lisbon, 8.-9. mai 2015
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Milano, 14.-15. mai 2015
Minipig Research Forum, Roma, 21.-22. mai 2015
Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments, Voss, 27.-28. mai 2015
IVTIP meeting on AOPs in Developmental and Lung Toxicity, København, 28.-29. mai 2015
ICLAS Assembly & 54th Annual CALAS symposium, Montreal, 30. mai - 2. juni 2015
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 2. juni 2015
3Rs Workshop, Cluj-Napoca, Romania, 5. juni 2015
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
Genetics, Breeding and Welfare of Laboratory Mice, Cambridge, 16.-19. juni 2015
Revisiting Refinement in Care and Use of Laboratory Rodents, Varese, 25.-26. juni 2015
9th European Zebrafish Meeting, Oslo, 28. juni - 2. juli 2015
Challenges and Trends for Laboratory Animal Care and Research: The AAALAC International, ESLAV and ECLAM conference, Hannover, 12.-13. september 2015
EUROTOX 2015, Hannover, 13.-16. september 2015
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions, Milano, 17.-18. september 2015
19th European Congress on Alternatives to Animal testing / 16th Annual Congress of EUSAAT, Linz, 20.-23. september 2015
Laboratory Animal Anaesthesia and Perioperative Care, Newcastle, 28.-30. september 2015
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milano, 15.-16. oktober 2015
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa