Nyhetsbrev nr. 4-2009

Norecopa: Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøkNyhetsbrev nr. 4-2009

20. mai 2009

Du kan bruke denne linken for å melde deg av eller på mailinglisten:

http://norecopa.etp.no/sider/nymail.asp.
Dersom du har spørsmål om denne tjenesten, kan du kontakte Norecopas sekretær Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no).

Send gjerne brevet videre til andre som du tror kunne ha interesse av det, med oppfordring om å abonnere på det.
 
Dette nyhetsbrevet inkluderer informasjon om flere viktige saker!


Årsmøte i Norecopa
 Som tidligere annonsert vil Norecopas andre ordinære årsmøte arrangeres torsdag 11. juni 2009 på Adamstua i Oslo (i Fellesauditoriet, bygning 22, Ullevålsveien 68, der hvor forrige årsmøte ble holdt).
Dagen begynner med et faglig program, etterfulgt av stående buffet og årsmøtet. Vi har funnet det mer hensiktsmessig å slå det faglige programmet og årsmøtet sammen til én dag, ikke over to dager som tidligere antydet.
Det faglige programmet består av tre forelesninger om design av dyreforsøk, inkl. beregning av antallet dyr og styrkebestemmelse. Foredragene holdes av dr. Manuel Berdoy fra Oxford University. Berdoy har arrangert lignende kurs i statistikk tidligere, og han er medforfatter av en tekstbok om design av dyreforsøkEn interaktiv CD basert på denne boken er også blitt produsert.
Programmet for dagen og sakspapirene kan lastes ned her.
Vi minner om vedtektene som sier:
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest én måned i forveien.
Dette ble nevnt i forrige nyhetsbrev av 3. april. Det er ikke kommet inn forslag under denne posten. Selv om fristen egentlig har gått ut, kan vi vurdere å ta inn saker under denne posten dersom de sendes inn raskt (denne uken).
Av hensyn til bestilling av maten til lunsj, ber vi alle som har planer om å delta, om å sende en kort epost til post@norecopa.no

Registrering til fiskemøtet på Gardermoen
Vi har fortsatt god plass på Norecopas internasjonale konsensusmøte "Harmonisation of the Care and Use of Fish in Research", som arrangeres på Gardermoen 22.-24. september. Av hensyn til vår avtale med hotellet er det er stor fordel om interesserte melder seg på så fort som mulig, så vi vet hvor mange hotellrom vi skal holde av. Det kommer mange internasjonalt anerkjente eksperter på fiskevelferd, så møtet bør være relevant for mange.
Innleggene vil bl.a. handle om
  • Velferdsindikatorer
  • Miljøberikelse
  • Helsemonitorering
  • Telemetri
  • Global oppdatering på retningslinjer for fiskeforsøk
  • Oppdatering på forskning innenfor nevrofysiologi og adferd
  • Humane endepunkter, metoder for human avliving
  • Best praksis for prosedyrer (blodprøvetaking og injeksjoner)
  • Oppdatering på europeisk lovgivning
Norge får en ny lov om dyrevelferd
Næringskomitéen avga sin innstilling om Landbruk- og matdepartementets forslag til ny dyrevelferdslov den 24. mars.
Debatten i Odelstinget fant sted den 27. april, og loven har nå passert Lagtinget uten ytterligere bemerkninger. Loven vil trolig tre i kraft tidlig i 2010. Det er én endring i forhold til det opprinnelige utkastet som berører dyr i forsøk. Næringskomitéens flertall anbefalte nemlig at teksten om dyrs egenverdi, som ble først sløyfet av departementet, tas inn igjen:
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Det som er direkte interessant for forsøksdyrmiljøet, er at "donordyr" (dyr som avlives uten forutgående behandling, for å ta ut celler, organer o.l. til bruk i forskning) samt undervisningsdyr blir i den nye loven definert som forsøksdyr, med den samme graden av beskyttelse som dagens forsøksdyr.
Ellers står det relativt lite om forsøksdyr i loven. Konseptet om de 3 R'ene er innarbeidet i loven, hvilket er gledelig. Arbeidet med en ny forskrift om forsøk med dyr forventes å bli tatt opp igjen til høsten. Da blir det viktig at alle berørte parter får anledning til å si sin mening om hva de ønsker fremmover - tilsynsordningen blir ett viktig tema. Ingenting er skrevet i stein, så alle muligheter er tilstede. Dagens ordning med FDU og ansvarshavende er nemlig ikke nevnt i den nye loven, i motsetning til dagens dyrevernlov.
Oversikt over behandlingen i stortinget.
Lovteksten kan leses her.
En oversikt over lovens innhold, skrevet av jurist Live Kleveland (styremedlem i Norecopa), er tilgjengelig på Dyrevernalliansens nettsider.

Revisjon av EU-direktivet om forsøksdyr
En revisjon av EUs forsøksdyrdirektiv (86/609 EEC) har lenge vært under utarbeidelse. Tekstforslaget kan leses herDen 5. mai stemte Agricultural Committee i EU-Parliamentet over revisjonsforslagene.  Det er misnøye blant dyrevernorganisasjonene om at mange av innskjerpingene foreslått i revisjonen ikke er blitt støttet av ministerne i komitéen. Et påbud om etisk evaluering av planlagte dyreforsøk ble imidlertid støttet. Mer informasjon på nettsidene til Understanding Animal Research, i en pressemelding fra EU og på EUs nettsider om dyreforsøk.

Møte med Forskningsrådet
Forskningsrådet tok kontakt med Norecopa og ba om et møte etter påske for å diskutere fremtidig samarbeid, noe som vi opplever som svært gledelig. Referatet kan leses her. Styret utarbeider nå et notat hvor det søkes om midler til et konkret prosjekt. Vi kommer tilbake til saken.
   Arbeidet i Norecopas ekspertgruppe som skal utrede forskningsbehovet innenfor dyrevelferd hos fisk (se forrige nyhetsbrev), går sin gang. Vi har fått aksept fra NFR om en måneds utsettelse (til 1. juli) for å gi bedre tid til arbeidet.

Norecopas budsjett for 2010
Norecopa mener at en halv stilling til sekretariatet er altfor lite til å gjennomføre de utfordringene innenfor de 3 R'ene som er blitt identifisert siden organisasjonen ble etablert i oktober 2007. Dette har vi signalisert ved flere anledninger, bl.a. på Næringskomitéens høring om statsbudsjettet, i brev til de aktuelle departementene, på SVs budsjettkonferanse, og i møter med Veterinærinstituttet som har ansvaret for departementenes forvaltningsstøtte. Norecopas styreleder og sekretær har hatt flere møter med VIs ledelse, senest den 23. april. Vi er blitt oppfordret til å komme med innspill til VIs budsjettbehandling for 2010. Under sitt møte den 13. mai vedtok styret å sende dette innspillet til VI.
   Styreleder og sekretæren skal møte representanter for LMD og FKD den 9. juni for å diskutere bl.a. denne saken. Det utarbeides nå et notat som grunnlag for tema som er planlagt tatt opp på dette møtet.

Faglige uttalelser
Som oppfølging av Norecopas uttalelse om tåklipping har sekretæren utarbeidet et forslag til medikamentvalg når unge gnagere skal få smertelindring. Forslaget er nå til høring hos kollegaer før det legges ute på Norecopas nettsider. Eventuelle kommentarer til innholdet mottas med takk!
Styret behandlet et utkast til uttalelse om fasting hos gnagere på sitt møte den 13. mai. Mer informasjon og styreferatet kommer i neste nyhetsbrev.

Innlegg på vårmøte til NSFT
Sekretæren holdt et innlegg om Norecopa under vårmøtet til toksikologiseksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) den 12. mai. Det er tydelig et stort potensiale for fruktbart samarbeid mellom Norecopa og Norges eksperter innenfor in vitro-teknikker. Likedan ser det ut til å være et behov for en bedre oversikt over personer og fagsentre som arbeider med denne delen av de 3 R'ene. Norecopa vil holde kontakt med flere av deltagerne på møtet. Mottakerne av dette nyhetsbrevet som arbeider innenfor dette fagfeltet, oppfordres spesielt til å ta kontakt med Norecopas sekretær.

Dyrevernfondet lyser ut midler til arbeid med de 3 R'ene
Dyrevernalliansens dyrevernfond lyser nå ut midler for 2010, med frist 1. september. Fondets formål er 'å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som fremmer dyrs interesser i liv og velferd'. I 2010 deles det ut totalt kr. 250.000. Fondet støtter såvel grunnforskning som anvendt forskning, litteraturstudier og praktisk utprøvning. Denne gangen etterlyser fondet spesielt søknader som angår fisk, forsøksdyr og produksjonsdyr i landbruket.

Den svenske staten øker sin satsing på 3R-forskning
For 6 år siden ble den norske regjeringen anbefalt av Næringskomitéen å etablere et statlig, politisk uavhengig pengefond for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R'ene 'etter svensk modell'. Dette har ikke skjedd.
   I sterk kontrast til dette, har den svenske staten bevilget 13 millioner kroner i 2009 til forskning på de 3 R'ene, en økning på 5 millioner kroner fra året før.

djurförsök.info
Det svenske vetenskapsrådet har i samarbeid med 5 universiteter, Karolinska institutt og SLU utarbeidet en omfattende nettportal om dyreforsøk og de 3 R'ene,www.djurförsök.info. Hensikten med nettsidene er bl.a. å gi et mer nyansert bilde av hva dyreforsøk innebærer, informere om arbeidet innenfor de 3 R'ene og stimulere til diskusjon. Bl.a. er det et skjema som kan brukes for å sende spørsmål om dyreforsøk til et ekspertpanel.

Verdenskongress om de 3R'ene
Vi minner om kongressen i Roma 30. august - 3. september. Påmeldingen er i gang, med redusert registreringsavgift frem til 30. juni. Norecopa mottar gjerne søknader om reisestipend, eller støtte til egne faglige arrangementer. Disse blir behandlet fortløpende av styret.

Nyhetsklipp
Crabs feel pain and remember being hurt
Goldfish can feel pain, say scientists (omtale av norsk forskning)

Møtekalender:
VII World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WCA), Roma 30. august – 3. september 2009
Workshop og årsmøte i ecopa, 28.-29. september 2009, Brussel. Vi minner om at ecopa trenger nye styremedlemmer ihøst. Interesserte bes melde seg!
FELASA/Scand-LAS joint meeting, 14.–17. juni 2010, HelsingforsTIPS – send gjerne dette nyhetsbrevet til andre med en oppfordring om å abonnere
FORSLAG
 – til innhold i fremtidige nyhetsbrev mottas med takk!
ENDRE ABONNEMENT
 – for å melde seg av eller på mailinglisten, bruk denne linken.
SPØRSMåL – eller kommentarer: vennligst kontakt Norecopas sekretær (adrian.smith@vetinst.no)

Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevet ligger her. Disse inneholder en del nyttige lenker til ressurser innenfor de 3 R'ene.

Ansvarlig utgiver: Norecopa 
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no
Norecopa, c/o Veterinærinstituttet, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo 
Tlf: 41 22 09 49 
Fax: 23 21 64 85 
www.norecopa.no 
E-mail: post@norecopa.no 
Org.nr. 992 199 199 
Bankkonto: 7694.05.12030

 

This page was updated on 05 July 2023

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa