Nyhetsbrev nr. 1-2016

 

DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas første nyhetsbrev i 2016!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene ovenfor.

Vi håper det nye året har startet godt. Vi har nettopp arrangert et internasjonalt arbeidsseminar, samtidig som vi arbeider med helt nye nettsider.


 
Nå er det på tide å nominere til 3R-prisen!
 
Logo fra CCAC
 

Norecopa inviterer deg til å sende inn nominasjoner til vår årlige 3R-pris på 30 000 kroner, som deles ut under Norecopas årlige fagseminar i Oslo den 24. mai. Du kan lese mer om prisen på denne nettsiden, hvor nominasjonsskjemaet kan lastes ned.
Prisen deles ut til en person eller gruppe som har fremmet arbeidet med de 3 R-ene. Selvnominasjon er tillatt. Prisvinneren velges av en egen priskomité som har representanter fra alle de fire interessepartene rundt dyreforsøk.
Nominasjonsfristen i år er 4. april.
Dette er en glimrende anledning til å profilere 3R-arbeidet i Norge. Vår erfaring er at personer som burde nomineres, ofte er for beskjedne til å gjøre dette selv. Spre ordet om dette innenfor ditt nettverk!


Nye nettsider for Norecopa
 
 

Vi er midt i fase 2 av av prosessen med å bygge helt nye nettsider for Norecopa. I denne fasen blir designet koblet til selve programmet som skal drive nettstedet, og alle dataene fra våre databaser blir importert. Dette er en viktig og tidkrevende fase, med behov for mye kvalitetssikring. Denne fasen tar litt lengre tid enn først antatt, hvilket betyr at de nye nettsidene ikke blir lansert den 15. februar som tidligere annonsert.

 
Arbeidsseminar om design og statistikk
 
 

Vi puster ut etter å ha arrangert FRAME Training School in Experimental Design and Statistical Analysis på Voss i forrige uke. Arbeidsseminaret hadde 50 deltagere fra 11 land og gikk over tre dager. Seminaret besto av både forelesninger og gruppearbeid. Deltagerne fikk dessuten anledning til å diskutere sine spesielle utfordringer innen design og statistisk behandling med ekspertene. Tilbakemeldingene fra deltagerne er meget positive.

Resultatene fra en nylig publisert studie innen kreftforskning viser hvor viktig dette temaet er. Under tittelen Where have all the rodents gone? diskuterer forfatterne hva som skjer i dyreforsøk med relativt få dyr når noen dyr eller verdier målt på dem fjernes fra studiet. Hvis dette tapet er ujevnt fordelt mellom gruppene, er sjansene for falsk positive resultater mye høyere. Forfatterne konkluderte at forskere er for lite flinke til å rapportere slikt tap av data.


 
Frist for sammendrag til FELASA
 
 

Fristen for å sende sammendrag til FELASA-kongressen i Brussel i juni er blitt forlenget til 29. februar. Dette symposiet er den største møteplassen for forsøksdyr-interesserte på europeisk jord, og det skjer kun hvert tredje år. Det blir ikke arrangert et skandinavisk forsøksdyrsymposium i år på grunn av denne kongressen. Vi oppfordrer så mange som mulig å vise frem deres arbeid innenfor forsøksdyrmiljøet og 3R!

 

Nettbasert kurs om sebrafisk
 
 

Et nettbasert kurs om stell og bruk av sebrafisk arrangeres nå av universitetet i Alabama. Kurset begynte 1. februar, men det består av 30 presentasjoner i 6 moduler og går helt frem til 13. mai. Kurset dekker bl.a. vannkvalitet, vannsystemer, stell av kolonier, ernæring og sykdommer. Kurset koster $300. Mer informasjon fås hos dr. Susan Farmer.

 
Ny modul om dyrevelferd fra Newcastle
 
 

Paul Flecknells gruppe i Newcastle har lansert den andre modulen i en samling av interaktive ressurser beregnet på opplæring innenfor forsøksdyrlære. Disse to modulene handler om Laboratory Animal Welfare og Laboratory Animal Anaesthesia. Modulene er bygget for å tilfredsstille læringsmålene i EU-direktivet.

 

Forbedring av fiskeforsøk
 
 

Norecopa er representert blant foredragsholderne på en konferanse i Storbritannia i april med tittelen Addressing the needs for refinement in laboratory fish. Dessuten skal forsker Chris Noble fra Nofima forelese - han leder prosjektet ENRICH-Fish som er et samarbeid med Norecopa m.fl. om miljøberikelse hos fisk i laboratorieforsøk.

 
Rådet for dyreetikk har fått nye medlemmer
 
 

Rådet for Dyreetikk, som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, har fått nye medlemmer for en 3-årsperiode fra 1. januar. Selv om Rådets arbeidsområde har tradisjonelt ligget utenom forsøksdyrsaken, er mange av uttalelsene interessante for de som planlegger eller gjennomfører dyreforsøk. Rådet publiserer både uttalelser og korte vurderinger.


 
Nyheter fra 3R-sentre og komitéer
 
Logo fra CCAC
 

Den nederlandske nasjonale komité for beskyttelse av forsøksdyr har publisert en rapport om hvordan informasjonen om bruken av forsøksdyr og 3R-potensialet kan gjøres mer kjent, og en omtale av den store overproduksjonen av dyr når genetisk modifiserte forsøksdyr avles, med råd om hvordan dette kan reduseres. Begge rapporter er tilgjengelige på engelsk og kan lastes ned som pdf-filer. Norecopas ressurser er nevnt to ganger.

Nettsidene til komitéen omtaler også komitémedlem Frauke Ohl, som var professor i dyrevelferd og forsøksdyrlære ved Utrecht Universitet, og som døde altfor tidlig i en alder av 50 i slutten av januar.

Det britiske NC3Rs har i samarbeid med fem andre organisasjoner utarbeidet et veikart for utviklingen av alternative teknologier innenfor forskning og utvikling. Veikartet, a Roadmap for Non-Animal Technologies, tar sikte på å overvinne hindringene i anvendelsen av 3R-prosedyrer samt å støtte økonomisk vekst på området.

Omplassering og frisetting av forsøksdyr er et vanskelig tema. Det britiske Home Office har laget retningslinjer for dette. Selv om de naturlig nok er farget av den britiske lovgivningen, gir de mange gode råd om hvordan dyrevelferd kan ivaretas og kravene i EU-direktivet oppfylles.

Et møte arrangeres i London den 12. mai om hvordan man bygger en velfungerende dyrevelferdsenhet. De britiske enhetene er litt anderledes enn norske dyrevelferdsenheter, men vi kan lære mye av erfaringene derfra.

Det britiske Home Office har produsert et interessant hefte om hvordan man oppdager og takler små problemer ('low-level concerns') ved en forsøksdyravdeling, før de utvikler seg til å bli noe større. Heftet kan lastes ned fra en omfattende nettside med veiledninger om dyreforsøk.

Stiftelsen 3R Research Foundation i Sveits har delt ut penger til 3R-forskning i mange år, men har trukket tilbake sin invitasjon i 2016 i påvente av at det sveitiske mattilsynet vil etablere et 3R-senter. Stiftelsens nettsider har mange interessante eksempler på 3R-prosjekter og et illustrativt hefte med tittelen Good Science with Less Animal Experimentation.

Det er fortsatt usikkerhet i Sverige om hvorvidt det blir etablert et 3R-senter.


UiB-nettside om 3R
 
 

Universitetet i Bergen har laget en egen nettside med ressurser om 3R-alternativer, bl.a. et foredrag om 3R-konseptet, en presentasjon om kirurgiske øvelser uten bruk av dyr, og en omtale av deres øvelsesrom (“AlternativeLab”).

 
Glimt fra forskningen
 
 

Tåneglklipping kan være en effektiv metode for å begrense hudbetennelse hos mus.

Én måte å begrense dyreforsøk på er å studere naturlig forekommende sykdommer. National Academies Press i USA har nylig utgitt The Role of Clinical Studies for Pets with Naturally Occurring Tumors in Translational Cancer Research, som er konklusjonene fra et arbeidsseminar om dette temaet. Boken kan lastes ned gratis.

Firmaet Charles River har utgitt plakater som viser helsetilstander hos gnagere og boken Handbook of Clinical Signs in Rodents and Rabbits.

Det er publisert en artikkel med tips om hvordan man kan analysere data fra adferdsstudier hvor det er få datapunkter og begrensede populasjoner å arbeide med.

I tidligere nyhetsbrev har vi fortalt om et britisk-kinesisk seminar i Beijing i mars 2015 hvor Norecopas sekretær foreleste om 3R-alternativer og rapportering av dyreforsøk. Situasjonen i Kina er omtalt i en reportasje i avisen China Daily Europe, hvor arbeidet med å introdusere strengere forsøksdyrlovgivning beskrives. Den samme avisen har omtalt flytransport av forsøksdyr og skikken i Kina om å lage minnelunder ved forskningsinstitusjoner som bruker forsøksdyr.

Et klinisk medisinforsøk hvor en pasient døde og ytterligere fem ble innlagt på sykehus har vakt mye oppsikt i mediene, bl.a. på forskning.no. Legemiddelverkets fagmedisinsk direktør uttaler at det er heldigvis få tilfeller som kan sammenlignes med dette. Et intervju med danske forskere inneholder en del opplysninger om hvordan slike kliniske forsøk er strengt kontrollerte.

Vi hører gjerne fra institusjoner som markerte International Laboratory Technician Week forrige uke!Merking av vilt
 
Bilde fra Hallingdølen
 

Arbeidet med å merke ville dyr kom nylig i søkelyset gjennom reportasjer i bl.a. VG og Hallingdølen, om en villrein som hadde en krage rundt halsen hvor det hadde samlet seg en stor isklump. Den som skjøt reinen anslo vekten av isklumpen til ca. 14 kg. Norecopa har ingen kjennskap til detaljene i denne saken og ønsker heller ikke å kommentere den ytterligere, men saken nevnes som en påminnelse om behovet for grundig planlegging og tett oppfølging av alle dyreforsøk hvor dyrene overlates til seg selv.

Norecopa vil sette søkelyset på potensialet for problemer ved bruk av radiosendere og annet utstyr på fugler, under vårt fagseminar den 24. mai i Oslo. Da får vi et foredrag fra professor Rory Wilson som har regnet på G-kreftene som dyrene utsettes for.

NINA har forøvrig publisert en statusrapport om vår kunnskap om Norges rovdyr, med en angivelse av hvilke kunnskapshull som eksisterer.

Det viser seg at viltkameraer er et godt alternativ til belastningen som fangst og merking utgjør når gauper skal følges i områder med lite snø, hvor det er vanskelig å spore dem.
Registrering av smerte hos sau
 
 

Vi har tidligere omtalte såkalte Grimace Scales (ansiktsuttrykk) som en metode for å registrere smerter hos enkelte dyrearter. Nå er det kommet en publikasjon om en slik målemetode på sau.

 

3R-fremskritt i tidsskriftet Laboratory Animals
 
 

Selv om man ikke abonnerer på det europeiske forsøksdyrtidsskriftet Laboratory Animals, kan det være vel verdt å abonnere på epostene derfra med oversikter over artiklene i hvert nummer. Slike meldinger kan bestilles her. I det siste nummeret av tidsskriftet er det for eksempel beskrevet en metode for å måle størrelsen på kreftsvulster på forsøksdyr uten å fange og måle på dyrene rent fysisk. Det er også en artikkel om smertebehandling hos mus, hvor man sammenligner effekten av en serie injeksjoner med en depot av smertestillende middel. Tidsskriftets redaktør har en spalte kalt Editors Choice, hvor han fremhever enkelte artikler.

 

Nytenkning premieres
 
 

Den svenske organisasjonen Forska utan djurförsök har opprettet en utmerkelse med navnet Nytänkeren, som skal gis til personer som fremmer 3R-arbeidet. Den er delt ut for første gang, til forsker Gunnar Cedersund ved Linköping universitet som har utviklet matematiske modeller som kan redusere dyreforsøk i forbindelse med diabetesforskning. 'Matematik ersätter djurförsök' er tittelen på en reportasje hos SVT om dette.

Forska utan djurförsök har også laget en nettside med en lettfattelig oversikt over alternativer til dyreforsøk.


 
Åpenhet rundt dyreforsøk
 
 

90 britiske forskningsinstitusjoner har sålangt skrevet under på en traktat om åpenhet rundt dyreforsøk. En av disse er den statlige APHA (Animal and Plant Health Agency), som har lagt ut denne omtalen på nettet.

Universitetet i Oslo fortjener ros for åpenheten de viser ved å presentere den nye lederen for dyreavdelingen og hans arbeid for å fremme dyrevelferd. 
Til ettertanke
 
 

Hvor mye hensyn tar vi til gnagernes luktesans når vi steller dem? I en artikkel publisert før jul tar britiske forskere opp dette viktige temaet og diskuterer konsekvensene for standardisering av dyreforsøk og hvordan vi bør stelle dyrene.

Når kan man trygt begynne å forstyrre et nytt kull, for å vurdere deres helsetilstand? Denne artikkelen publisert av det britiske 3R-senteret foreslår at man starter svært tidlig. Dette kan være viktig av dyrevelferdsmessige grunner, særlig når man avler genmodifiserte dyr.

I en artikkel av Richard Scrase, settes det søkelyset på lydene som mus og rotter produserer, som er langt over frekvensene som mennesker kan høre, og hvilke roller disse lydene har.

Når fordelene og ulempene med dyreforsøk avveies, kan det være spørsmål med modellens validitetet og manglende 3R-anvendelse som det er viktig å få frem i en nytte-kostnadsanalyse. Britiske forfattere diskuterer detter i en artikkel fra i fjor i European Journal of Pharmacology. Det samme tidsskriftet har et temanummer om overføringsverdien av resultatene fra dyreforsøk.

Den amerikanske forsøksdyrveterinær Pete Gasper svarer på spørsmålet: Is animal research necessary?


 
Møtekalenderen
Invertebrates as Alternative Models in Biomedical Research, Lausanne, 12. februar 2016
Hands-on Training in Systematic Reviews of Animal Studies, Varese, 26. februar 2016
BioBarriers 2016: 11th Conference and Workshop on Biological Barriers, Saarbrücken, 7.-9. mars 2016
Course in applied surgery without the use of animals, Lyon, 9.-11. mars 2016
Organizing and Operating Activities in a Laboratory Animal Facility, Varese, 16.-18. mars 2016
Pan-American Conference on Alternatives, Baltimore, 12.-14. april 2016
Avslutningskonferanse for Havbruksprogrammet, Norges Forskningsråd, Bodø, 18.-20. april 2016
Workshop: Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 18.-20. april 2016
Zebrafish: Husbandry, Care and Welfare, London, 21.-22. april 2016
NC3Rs/CEFAS Workshop on Fish Welfare, Weymouth, 26.-28. april 2016
EDQM Symposium on Challenges of Quality Requirements for Fish Vaccines, Oslo, 10.-11. mai 2016
Delivering an effective AWERB - Challenges and Solutions, London, 12. mai 2016
Health Monitoring of Rodents: Traditional and Innovative Approaches, Varese, 12.-13. mai 2016
Norecopas årsmøte med fagseminar om litteratursøk m.m., Oslo, 24. mai 2016
Pathology of the Mouse and Rat, Varese, 23.-26. mai 2016
Innovative in vitro models of drug safety assessment, Liverpool, 6.-10. juni 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
How to improve the Quality and Translatability of Preclinical Animal Studies, Radboud, Nederland, 1.-5. august 2016
EUSAAT Congress, Linz, 24.-27. august 2016
Microbiota and Gnotobiotic Management, Varese, 22.-23. september 2016
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Varese, 6.-7. oktober 2016
67th National AALAS Meeting, Charlotte, North Carolina, 30. oktober - 3. november 2016
Asian Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Saga, Japan, 15.-18. november 2016
Managing Resources in Modern Animal Facilities, Varese, 16.-18. november 2016
Measuring animal welfare and applying scientific advances: Why is it still so difficult?, University of London, Surrey, 27.-29. juni 2017
7th International Conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level, Wageningen, 6.-7. september 2017
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, kontakt wc10info@gmail.com)
EUROTOX Congress, Bratislava, 10.-13. september 2017

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199
Bankkonto: 7694.05.12030 (må merkes med "12025 Norecopa")

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa