Nyhetsbrev nr. 5-2015

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas femte nyhetsbrev i 2015!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene ovenfor.

Det er en stund siden forrige nyhetsbrev, men det har skjedd mye forberedende arbeid i forbindelse med Norecopas satsingsområder i månedene fremover.


 
Gebyrer på søknader om dyreforsøk - høring
 
 

Mattilsynet har laget et forslag til ulike gebyrer for behandling av søknader om dyreforsøk. Forslaget er ute på høring med frist den 1. oktober.

Bakgrunnen for forslaget og detaljene rundt den foreslåtte ordningen, samt informasjon om hvordan man kan levere høringsuttalelser, finnes på Mattilsynets nettsider.


 
Siste nytt om forsøksdyrforvaltningen
 
 

De fleste paragrafene i den nye Forskrift om bruk av dyr i forsøk har trådd i kraft. Noen må vente på stortingsbehandling i høst. Norecopa har fått tilgang på den endelige utgaven av instruksen for Mattilsynets forvaltning av forsøksdyrforskriften, som beskriver hvordan myndighetene skal gjennomføre EU-direktivets bestemmelser. Instruksen og lenker til alle dokumentene og nettsidene i denne saken ligger ute på Norecopas nettside. Vi har omorganisert den for å gjøre det enklere å finne informasjon raskt. Bl.a. er det en lenke til Mattilsynets egne nettsider om forsøksdyr, hvor enkelte sider ble oppdatert den 8. juli. Mattilsynets nettsider inneholder bl.a. informasjon om instansene som må opprettes i henhold til de nye kravene. Det er forøvrig ikke noe nytt om den nasjonale komitéen for beskyttelse av forsøksdyr, som skal opprettes av Landbruks- og matdepartementet, og heller ikke om gruppen av fageksperter som skal bistå Mattilsynet i behandlingen av søknader om dyreforsøk. Vi vet imidlertid at det arbeides med begge disse prosjektene.

Dere bør også merke dere at det er innført meldeplikt - virksomhetene må melde inn hvordan de har organisert arbeidet med en dyrevelferdsenhet innen 1. oktober.


 
Fra EU-kommisjonen
 
 

EU-kommisjonen stadig oppdaterer sine nettsider med veiledninger om hvordan direktivet (og dermed indirekte den norske lovgivningen) skal praktiseres. Kommisjonen legger også ut spesifikk informasjon om de 3 R-ene og innsendte bidrag fra medlemsstatene selv som forklarer hvordan de arbeider innen 3R.

 
Lukket diskusjonsforum
 
 

Vi fortsetter å drifte et lukket diskusjonsforum for kontaktpersoner ved landets forsøksdyravdelinger, med utgangspunktet i personene som var ansvarshavende under den gamle ordningen. Forumet brukes til å sende ut informasjon raskt (mellom våre nyhetsbrev). Dersom det er noen som ønsker å delta i dette forumet, ta kontakt med Adrian Smith (adrian.smith@norecopa.no).

 
Kort frist: utlysning i Havbruksprogrammet
 
 

Det er bare kort tid igjen til søknadsfristen for Forskningsrådets nye havbruksprogram med 200 millioner kroner i potten. Fristen er 9. september. Lederen for programplanutvalget, veterinær Aud Skrudland, sier at for programmet vil de være ekstra oppmerksom på spørsmål knyttet til fiskevelferd og etisk produksjon. Hennes presentasjon på Aqua-Nor i Trondheim denne måneden kan leses her. Den inneholder også en oversikt over de nye medlemmene av Forskningsrådets programstyre for havbruksprogrammet.

Det er satt av ca. 120 millioner kroner over 4 år til nye forskerprosjekter. Det er også satt av midler til fem to-årige postdoktorstipender innenfor programmet. Føringene her gjør det også mulig å søke om 3R-arbeid.

Denne gangen er det dessverre ikke blitt øremerket midler til 3R-prosjekter, slik det ble gjort i fjor. 3R-prosjekter vil derfor konkurrere med andre prosjekter innen fiskevelferd.


 
Kort frist: EUs laboratorienettverk
 
 

Vi har tidligere oppfordret norske laboratorier som driver med in-vitro metoder å være oppmerksomme på arbeidet til det europeiske referanselaboratoriet EURL-ECVAM og nettverket av validerings-laboratoriene, EU-NETVAL.

Nettverket har nå offentliggjørt en invitasjon til å bli medlem av EU-NETVAL. Invitasjonen går ut ved midnatt den 30. september. Dette kan bli den siste invitasjonen på lenge. Vi oppfordrer alle som kjenner aktuelle laboratorier til å vurdere denne invitasjonen!


Høring: nasjonale forskningsetiske retningslinjer
 
 

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har laget et utkast til reviderte retningslinjer for forskning på området. Retningslinjene sier en del om dyreforsøk og bruk av forsøksdyr.

Utkastet er på høring frem til 18. september. NENT oppfordrer flest mulig til å uttale seg om utkastet.


 
Norecopas seminarer på Voss
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi fortalt om seminaret som Norecopa og Universitetet i Bergen arrangerte på Voss i mai. Alle presentasjonene (unntatt de som er berørt av avtaler) er nå lagt ut på seminarets nettside.

Vi har nå bestemt at seminaret om eksperimentelt design og statistikk som vi arrangerer i samarbeid med FRAME og Universitetet i Bergen skal foregå på samme sted, nemlig Fleischer's Hotel på Voss, i tiden 1.-3. februar 2016. Vi forventer stor interesse for dette seminaret. Foreleserne er blant de beste innenfor området. Flere vil kjenne igjen navn som Michael Festing og Manuel Berdoy. Mer informasjon om seminaret vil om kort tid bli lagt ut på FRAMEs nettsider. Påmeldingsfristen blir trolig 15. november. Vi anbefaler tidlig påmelding. Vi kommer tilbake til saken i det neste nyhetsbrevet.


 
Arbeidet til Norecopa i sommer
 
 

Vi kan nevne følgende:

Den siste presentasjonen fra Norecopas årsmøte i juni (foredraget av Lynne Sneddon om smerte hos fisk) er nå lagt ut på nettet.

Norecopa har skrevet en 40-siders kravspesifikasjon for nye nettsider, og denne er blitt sendt til fem IT-firmaer med invitasjon til å levere tilbud (fristen er 20. september). Vi innser at det er et behov for mer moderne og lettleselige nettsider, tilpasset alle dagens plattformer, som samler informasjonen som i dag er spredt på fire ulike domener. Vi ønsker innspill fra brukerne av våre nettsider. Vi har begynt denne prosessen ved å installere en liten brukerundersøkelse på nettsidene. Vi oppfordrer alle til å bruker 4-5 minutter på å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen, som vil ligge ute på nettsidene i ca. 3 uker til.
Nettsidene som vil bli slått sammen er:
http://norecopa.no
http://oslovet.norecopa.no
http://search.norecopa.no
http://film.oslovet.norecopa.no
Vi skal sørge for at alle adressene til dagens nettsider omdirigeres automatisk til de nye sidene når de blir operative.

Presentasjonene som sekretæren hadde på et seminar i Beijing i mars er blitt gjort om til to vitenskapelige artikler og er sendt til det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet, hvor de skal publiseres i oktober.

Sekretæren har oppdatert en artikkel om forsøksdyr som ligger på nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komitéenes forskningsbibliotek. Artikkelen er oversatt til engelsk i sommer. Oversettelsen skal etterhvert publiseres på nettsidene samtidig som nettbiblioteket omorganiseres.

Sekretæren har også hatt en del kontakt med ecopa, i forkant av årsmøtet som arrangeres i Linz i september. Han utarbeidet utkastet til nye vedtekter for ecopa, basert i stor grad på prinsippene i Norecopas egne vedtekter.


 
Dansk initiativ for forsøksdyrveterinærer
 
 

Ansatte ved Københavns universitet har tatt et initiativ til å danne et nettverk av europeiske forsøksdyrveterinærer, LabVetEurope. Nettverket tilbyr skreddersydde, nettbaserte studier for denne yrkesgruppen, akkreditert av FELASA. Opplegget er modul-basert.
Nettverket er også på Facebook.


 
Nytt nordisk nettverk for dyrevelferd: NordCAW
 
 

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) hos Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tatt et initiativ å starte "the Nordic Network for Communicating Animal Welfare" (NordCAW).

Dyrevelferdssentre på departements-, myndighets og universitetsnivå fra Norge, Finland, Danmark og Sverige møttes den 19.-20. mai hos SCAW for å diskutere hvordan de nordiske landene kan bygge et nettverk og øke samarbeidet innenfor dyrevelferd i Norden. NordCAW ble konstituert på møtet. De øvrige nordiske og baltiske landene kommer til å bli invitert til å delta. Fra Norge møtte Cecilie Mejdell, Veterinærinstituttet.

NordCAWs formål er å lette kommunikasjon om dyrevelferd mellom forskningen, myndighetene, primærprodusentene og almennheten.

NordCAW arrangerer en konferanse den 24. november, der Finland, Danmark og Norge vil holde hver sitt idéverksted om ulike dyrevelferdsspørsmål og gjennomføringen av EUs lovgivning ved slakting, grisevelferd og bruk av forsøksdyr. SCAW ved SLU står for arrangementet.


 
Kurs i forsøksdyrlære for teknikere
 
 

NMBU tilbyr et fire-ukers kurs i forsøksdylære for teknikere, basert på FELASA kategori B, som begynner i uke 41. Mer informasjon kan skaffes her.

 
Veiledning om smertebehandling hos forsøksdyr
 
 

En komité utnevnt av den tyske forsøksdyrorganisasjonen GV-SOLAS har produsert en 69-siders veiledning med tittelen "Pain Management for Laboratory Animals". Veiledningen gir konkrete råd om behandlingen av en rekke spesifikke lidelser, også med angivelse av doser, i tillegg til mer generelle råd om smertebehandling og effektene den kan ha på testresultatene fra forsøksdyr.

 
Ansiktsuttrykk hos sau med smerter
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi nevnt utviklingen av såkalte Grimace Scales (målemetoder for ansiktsuttrykk hos dyr med smerter) for en rekke dyrearter. Universitetet i Cambridge har nå gjort denne jobben for sauen og har laget en omfattende nettside hvor det presenteres og hvor leseren kan teste sine kunnskaper.

 
Møte om sterkt belastende dyreforsøk
 
 

Research Animals Department hos RSPCA i Storbritannia har i flere år arbeidet med å finne metoder for å redusere lidelsen hos forsøksdyr som utsettes for sterkt belastende prosedyrer (kategorien 'severe' ifølge EU-direktivet). De har oppnevnt en rekke ekspertgrupper som har skrevet retningslinjer for bestemte dyremodeller (f.eks. septisk sjokk, autoimmun sykdom og krampetilstander) og de skal snart etablere en nettside hvor alt dette samles. Retningslinjene inneholder veldig mye stoff som også er relevant når de 3 R-ene skal anvendes i mindre belastende forsøk. Deres nyeste bidrag, om forsøk innenfor rheumatisk artritt, er et svært godt eksempel på dette. Det anbefales lest av alle som driver dyreforsøk, uansett belastningsgrad.

RSPCA skal arrangere et halvannen dags møte om temaet i tilknytning til FELASA-kongressen i Brussel i juni neste år. Møtet blir gratis og begynner rett etter kongressen. Norecopas sekretær er blitt invitert til å snakke om hvordan man søker seg frem til ressurser på området. RSPCA har forøvrig arbeidet i mange år med retningslinjer for ulike typer dyreforsøk, så dette møtet bør være svært nyttig for mange.


 
Glimt fra forskningen
 
 

Universitetet i Bergen har lagt ut videosnutter på Vimeo som viser hvordan øvelser i suturering kan foretas på frukt og på rengjøringssvamper.

En studie publisert i juli påviste tildels betydelige mengder miljøgifter i standard laboratoriedyrfôr. Dette kan ha betydning for dyreforsøk innenfor regulatorisk testing.

En studie foretatt av forskere fra Nederland, Norge og Island på piggvar viser at det er ingen holdepunkter for å konkludere at nedsenkning i isvann medfører bevisstløshet hos disse dyrene, selv om hjerneaktiviteten synker. Økt puls og responser til smertefulle stimuli tyder på negativ dyrevelferd.

Forskning på mennesker viser at en positiv innstilling til livet øker sjansene for at man takler en situasjon positivt, selv om den i utgangspunktet kan tolkes begge veier. Studier på hamstre gitt miljøberikelse tyder på at det samme gjelder for dem.

Forskning.no har trykket to artikler i sommer om det å bruke dyr av begge kjønn i dyreforsøk. I den ene artikkelen intervjues en kanadisk forsker som sier det er en skandale at hannrotter og hannmus brukes mest i forskningen. I en oppfølgende reportasje fra Universitetet i Bergen opplyser veterinær Aurora Brønstad, etter å ha analysert de 50 siste forsøkene, at de har en ganske jevn fordeling av kjønnene, med en liten overvekt på hunnmus. Litt senere på sommeren siterer New York Times en artikkel i Nature Neuroscience som påpeker kjønnsforskjeller i smertepersepsjon mellom kjønnene, som gjør det viktig å bruke begge kjønn i slike studier.

En tysk plattform har laget en nettside som samler informasjon om ledige stillinger innenfor arbeid hvor forsøksdyr erstattes av alternativer: In Vitro+ Jobs. Nettstedet gir også en nyttig og ganske omfattende oversikt over kilder som kan søkes for å utvikle alternativer til dyreforsøk.

Endelig kan vi nevne at forskning.no har publisert en veiledning om hvordan man kan være en kritisk leser av nyheter innen forskning.


 
Møtekalenderen
Challenges and Trends for Laboratory Animal Care and Research: The AAALAC International, ESLAV and ECLAM conference, Hannover, 12.-13. september 2015
EUROTOX 2015, Hannover, 13.-16. september 2015
3Rs alternatives and consistency testing in vaccine lot release testing, Egmond aan Zee, 16.-18. september 2015
Facility Planning, Logistics and Technological Solutions, Milano, 17.-18. september 2015
19th European Congress on Alternatives to Animal testing / 16th Annual Congress of EUSAAT og ecopas årsmøte, Linz, 20.-23. september 2015
Laboratory Animal Anaesthesia and Perioperative Care, Newcastle, 28.-30. september 2015
The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milano, 15.-16. oktober 2015
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
Conference of the Nordic Network for Communicating Animal Welfare (NordCAW), Uppsala, 24. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School in Experimental Design and Statistical Analysis, Voss, 1.-3. februar 2016
Laboratory Animal Science Bioconference Live (nettkonferanse), 3.-4. februar 2016
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016 (mer informasjon fra research.animals@rspca.org.uk)
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

 

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa