Nyhetsbrev nr. 8-2014

  Nyhetsbrev fra Norecopa Hvis du ikke kan lese denne eposten, klikk her.  
DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas åttende nyhetsbrev i 2014!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene under logo'en øverst i nyhetsbrevet.

Vi benytter anledningen til å takke for godt samarbeid i 2014, og vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!


 
Statsbudsjettet for 2015
 
 

Den 5. desember ble Næringskomitéens innstilling om statsbudsjettet for 2015 lagt ut på nettet. Norecopa har aldri før fått så mye omtale. Flertallet i komitéen (H, FrP, V og KrF) går inn for at Norecopa beholder den samme bevilgningen som vi har hatt i 2013 og 2014, d.v.s. midler til en halv sekretærstilling pluss kr. 200 000 i driftsmidler pluss en ekstra halv million kroner. Den ekstra halve millionen er et tillegg som komitéen initierte under den rød-grønne regjeringen.

Ap og Sp avga mindretallsuttalelser. Ap vil at Norecopa skulle ha 'minst det samme' som i 2014. Sp vil ha en 'kraftig satsing på alternativer til dyreforsøk gjennom å styrke Norecopa og Rådet for dyreetikk samt øke forskning på bedre dyreforsøk og alternativer til dyreforsøk'. Forslaget deres til styrking av sekretariatene var 2 millioner kroner.

Disse partiene er de eneste som er representert i Næringskomitéen, men både SV og MDG nevner Norecopa spesifikt i sine alternative budsjettene. Det gjør også Senterpartiet.


NFR bevilger 12 millioner til 3R-forskning
 
 

Norecopa hadde et veldig konstruktivt møte med programstyret i Havbruksprogrammet hos Norges Forskningsråd den 30. januar i år. På møtet tok vi opp anbefalingen fra Næringskomitéen i 2003, da dyrevelferdsmeldingen ble behandlet i Stortinget, om å etablere en statlig ordning for forsknings- og utviklingsarbeid innen de 3 R-ene 'etter svensk modell'. Det svenske Vetenskapsrådet har i mange år øremerket midler til dette formålet - siden Norecopa ble stiftet er det tilsammen tildelt over 100 millioner kroner.

I mai i år utlyste Havbruksprogrammet 4 millioner kroner, fordelt på to år, til slik forskning. Dette er såvidt vi kjenner til, første gang FoU-midler er blitt øremerket dette. Det viste seg at det kom mange gode søknader, hvilket fikk NFR til å øke den endelige tildelingen til 12 millioner kroner. Vi synes dette er storartet, og håper at det er starten på en årlig satsing på 3R-forskning.

Midlene gikk til følgende prosjekter (koordinator i paranteser):

1. Using optimised environmental enrichment to improve the rearing conditions and welfare of Atlantic salmon in relation to the 3Rs (Nofima)
2. Antibody ELISAs - an alternative to challenge trials for batch potency testing of fish vaccines (NMBU)
3. In Vitro Fish: new 3D models for nutritional and toxicological research (NIFES)

Vi gratulerer! Norecopa er samarbeidspartner i det førstnevnte prosjektet. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert som prosjektet skrider frem.


En ny forsøksdyrvisjon
 
 

Overskriften er ikke skrevet av oss, men det var slik Nationen presenterte en kronikk skrevet av Norecopas styre og sekretær, som ble trykket i avisen dagen Nobelprisen ble utdelt, 10. desember.

Kronikken kan lastes ned her, med Nationens tillatelse.


 
3R Guide databasen: videreutvikling av søkemotoren
 
 

I tidligere nyhetsbrev har vi presentert Norecopas nye database 3R Guide (www.3RGuide.info), som gir en global oversikt over det som finnes av retningslinjer, databaser, informasjonssentre, email-lister og tidsskrifter til bruk når dyreforsøk planlegges og evalueres.

Vi er i ferd med å bygge en mer intelligent søkemotor som benytter programvaren SolR. Dette gir en rekke nye muligheter, bl.a. at søkemotoren foreslår alternative søkeord. Vi har også bygget inn en relevant synonymliste som vi har utarbeidet selv. Dette koster penger i form av innleid IT-støtte. Vi har brukt prispengene fra Stiansenstiftelsen (kr. 50 000) samt en bevilgning fra Scottish Accreditation Board på 5000 britiske pund.
Når dette arbeidet er gjennomført i vinter, tar vi også sikte på å modernisere nettsidene og integrere ressursene på norecopa.no med oslovet.norecopa.no.

Flyvebladet om databasen kan lastes ned her og brukes fritt.


EU-direktivet forventes gjennomført i juni/juli
 
 

Vi anbefaler sterkt at alle som vil ha ansvaret for forsøksdyr sjekker nettsidene om EU-direktivet hos EU-kommisjonen med jevne mellomrom. Her legges det ut bl.a. de nyeste rapportene fra arbeidsgrupper som tolker direktivets bestemmelser. I det siste har det kommet:

1. Et konsensusdokument om funksjonene til dyrevelferdsenhetene som alle godkjente forsøksdyravdelinger må opprette, og målsetninger for den nasjonale komitéen for beskyttelse av forsøksdyr som blir oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.
2. Et dokument om hvordan man organisere et effektivt program for inspeksjon av dyreavdelinger.

En ny forskrift og en ny forvaltningsinstruks gjennomfører direktivet i norsk rett. Denne forskriften har vært ute på høring og Norecopa har laget en samleside med informasjon om prosessen.

Direktivet ble behandlet i EØS-komitéen den 12. desember 2014. Merk at vedtaket ikke er gyldig før biproduktsforordningen også er behandlet, siden forsøksdyrdirektivet endrer en artikkel i denne. Denne behandlingen er forventet i løpet av våren 2015. Den norske forskriften kan ikke tre i kraft før dette og Stortingets behandling har skjedd.

Informasjon legges ut på Regjeringens nettsider. Direktivet har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der mange departementer er representert. Spesialutvalget fant 'rettsakten EØS-relevant og akseptabel'. Det er også laget en nettside i EØS-sammenheng som viser en tidslinje for gjennomføringen av direktivet.

Norecopa er nevnt spesifikt. På Regjeringens nettsider står det:

Også i Norge er det et mål å redusere antallet dyr benyttet i vitenskapelige forsøk og undervisning. På samme måte som i det nye direktivet står prinsippet om de tre R-er sentralt i norsk lovgivning og politikk på området. Som i mange EU-land er det også etablert en norsk plattform for alternativer til bruk av dyr i forsøk (Norecopa). Dette er særlig aktuelt med hensyn til forsøk med fisk, ettersom fisk tallmessig utgjør den største andelen av forsøksdyr i Norge.

Oppgavene knyttet til bestemmelsen om å fremme og formidle alternative metoder på nasjonalt plan vil det være naturlig at Norecopa ivaretar gjennom videreføring av det arbeidet Norecopa allerede gjør. I følge vedtektene skal Norecopa blant annet fremme bruken av og spre informasjon om de tre R-ene og tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene forvaltning, forskning/undervisning, industri og dyrevernbevegelse.


 
Norecopa og direktivet
 
 

Regjeringens nettsider står det:

Også i Norge er det et mål å redusere antallet dyr benyttet i vitenskapelige forsøk og undervisning. På samme måte som i det nye direktivet står prinsippet om de tre R-er sentralt i norsk lovgivning og politikk på området. Som i mange EU-land er det også etablert en norsk plattform for alternativer til bruk av dyr i forsøk (Norecopa). Dette er særlig aktuelt med hensyn til forsøk med fisk, ettersom fisk tallmessig utgjør den største andelen av forsøksdyr i Norge.

Oppgavene knyttet til bestemmelsen om å fremme og formidle alternative metoder på nasjonalt plan vil det være naturlig at Norecopa ivaretar gjennom videreføring av det arbeidet Norecopa allerede gjør. I følge vedtektene skal Norecopa blant annet fremme bruken av og spre informasjon om de tre R-ene og tilstrebe konsensus mellom de fire interessepartene forvaltning, forskning/undervisning, industri og dyrevernbevegelse.


 
Kontakt med Mattilsynet
 
Bildet er fra undervisningsmateriale laget på NMBU
 

Norecopa var invitert til møte i Mattilsynets Nasjonalt Forum for dyrehelse/dyrevelferd den 3. desember. Vi fikk 40 minutter til disposisjon til å fortelle om Norecopas aktivitet. Det var ca. 40 påmeldte til dette møtet, som foregikk som videokonferanse. Vi takker for invitasjonen!

 
Kurs: kaninen, medisin og kirurgi
 
Bildet er fra undervisningsmateriale laget på NMBU
 

NMBU, Veterinærhøgskolen, arrangerer et videre- og etterutdanningskurs om kaniner i tiden 5.-7. februar 2015. Blant foreleserne er Richard Saunders fra Bristol University som regnes som en av verdens ledende veterinærer innen kaninmedisin. Selv om kurset primært er beregnet på smådyrpraktikere, vil forsøksdyrpersonell som holder og bruker kaniner utvilsomt finne dette kurset nyttig. Kurset består av to dagers teori og én dags praktisk opplæring, inkl. kirurgi på kadavre.

Merk den relativt nærstående påmeldingsfristen, 12. januar.Kurs om smertebehandling
 
 

Gruppen til professor Paul Flecknell ved Newcastle University vil være kjent for mange. Gruppen gjentar sitt kurs i smertebehandling i april neste år. Tittelen er Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals. Kurset er beregnet på såvel veterinærer som teknikere, forskere og medlemmer av etiske komitéer.

Kurset vil bl.a. omhandle dyrevelferd og smerteteori, oppdagelse og vurdering av smerte, smertebehandling og forebyggende arbeid.

Flere opplysninger kan også fåes fra Chris Skinner.


 
Biobank etablert på SLU
 
Biobank for forsøksdyrvev
 

I EU-direktivets artikkel 18 står det at medlemsstatene skal, hvor det er hensiktsmessig, bistå prosessen med å iverksette systemer for deling av organer og vev fra dyr. Dette er et ledd i arbeidet for å redusere antallet forsøksdyr. I utkastet til forvaltningsinstruks som er oversendt LMD sammen med utkastet til ny forskrift er det lagt inn en paragraf (nr. 18) hvor det står at 'Mattilsynet skal bidra til at det opprettes systemer for utveksling av organer og vev fra dyr som avlives'.

I Sverige er det opprettet en biobank ved SLU, der forskerne kan gjøre sine egne prøvesamlinger mer synlige for andre. Registreringen i databasen er gratis og kan fritt brukes av alle som søker etter materiale eller samarbeidspartnere. Prøver fra alle arter unntatt menneske kan registreres.


 
Nobelprisen
 
 

Tildelingen av Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser for sin forskning på stedsansen i hjernen har naturlig nok også preget mediene siden forrige nyhetsbrev. I Nationen er det et intervju med tittelen Nobelvinnere mener dyreforsøk er nødvendig.

Norecopas sekretær er sitert i en reportasje publisert i Forskerforum. Dette bladet trykker for øvrig en artikkel om fiskeforsøk i forbindelse med vaksinetesting i det neste nummeret som kommer ut 5. januar.

Norecopa er også nevnt i en artikkel som ble publisert i Science Nordic, som fokuserer på forsøksdyrene bak prisen. Et viktig poeng er at god dyrevelferd er bra ikke bare for dyrene, det fører også til korrekte forskningsresultater.
Forskning.no har også publisert en reportasje om hvordan det hele begynte.

Bilde: Dagbladet 07.10.14


 
Nyheter om 3R-sentrene
 
 

Den danske foreningen Dyrenes Beskyttelse har et intervju med Dorte Bratbo Sørensen ved Københavns Universitet, som er en av de første mottagerne av 3R-midlene delt ut av det danske 3R-senteret.

Det britiske senteret NC3Rs har et intervju med direktøren for et av medlemmene i et konsortium som arbeider for å redusere forbruket av dyr i toksisitetstesting. Konsortiet heter eTOX. Intervjuet belyser noen av faktorene som påvirker tempoet i arbeidet med å gjennomføre de 3 R-ene på dette området.


Ikke-invasiv måling av kroppstemperaturen
 
Ikke-invasiv temperaturmåling
 

På vintermøtet til den britiske forsøksdyrforeningen LASA ble det gitt en pris for arbeidet som best fremmet de 3 R-ene. Prisen gikk til en forskergruppe som hadde validert bruken av termografi for å måle kroppstemperaturen hos mus. Metoden er særlig nyttig for dyr som er for små eller svake til å tåle invasive metoder.

Bilde: NC3Rs
Effekten av transport og håndtering på dyr
 
Transport og håndtering er viktige
 

I et langstrakt land som Norge hvor i tillegg mange forsøksdyr må importeres, er det stor fare for at selve transporten utgjør en vesentlig faktor som kan påvirke dyreforsøk. Dette har vært kjent lenge, men en fersk nederlandsk studie på rotter understreker dette og konkluderer at dyrene trenger lang tid å komme seg etter transport. Studiet fastslår at hannrotter bør akklimeres i minst en uke, mens hunnrotter trenger 14 dager. Miljøtemperaturen er også vesentlig. Artikkelen inneholder mange referanser om de fysiologiske prosessene som påvirkes ved transport, og den kan derfor være et nyttig grunnlag i diskusjoner om tid for tilvenning.

En fersk artikkel i Applied Animal Behaviour Science viser, ikke overraskende, at måten et menneske nærmer seg grisunger på er helt avgjørende for dyrenes fryktreaksjoner senere. Skånsom håndtering gir mindre stress enn om person bare oppholder seg i rommet uten å ta på dyret. Studiet dokumenterer at dyrenes reaksjoner til bestemte mennesker kan vedvare i minst 5 uker etter denne kontakten. Dette er viktig å tenke på i forbindelse med håndtering og tilvenning av forsøksdyr.


 
Velferdsindikatorer
 
What does the cow say?
 

I forrige nyhetsbrev omtalte vi britisk forskning på velferdsindikatorer hos ku. Etterpå fikk Norecopa en henvendelse om hva som er publisert på området. Vi har derfor laget en liten samleside med lenker til noe av arbeidet som er gjort.

 
Maggy Jennings pensjonerer seg
 
Penny Hawkins & Maggy Jennings
 

Sjefen for Research Animals Department ved RSPCA i Storbritannia, dr. Maggy Jennings OBE (til høyre i bildet), går av med pensjon ved juletider. Hun er kanskje ikke så godt kjent i Norge som sine kollegaer, fordi hennes eget fagfelt har dreid seg i stor grad om bruken av primater i forskningen. Men hun har også engasjert seg sterkt i bl.a. debatten om hvordan man foretar kostnad-nytteanalyser av dyreforsøk og om rollen til dyrevelferdsenhetene som må etableres i henhold til EU-direktivet. Hun har bygget opp en faglig solid avdeling som benyttes flittig i forbindelse med retningslinjer om dyreforsøk. Et søk i Norecopas database 3R Guide vil bekrefte dette.

Bildet er tatt under seminaret i Zagreb om gjennomføringen av EU-direktivet, som vi omtalte i forrige nyhetsbrev. Hennes forelesninger om Harm-benefit assessment og Animal Welfare Bodies anbefales og kan lastes ned her. På bildet ser vi også dr. Penny Hawkins.

Vi takker for godt samarbeid og ønsker henne en lang og lykkelig pensjonstid.


 
Til ettertanke
 
Bruker vi Bambifaktor?
 

Det er vanlig å veie artenes egenskaper i relasjon til forskningsformålet opp mot belastningen som de enkelte dyrene vil oppleve i løpet av deres liv. Tar vi også (bevisst eller ubevisst) hensyn til "Bambi-faktor" hos dyrene når vi velger forsøksdyrart?

John Webster ved Bristol University diskuterer disse spørsmålene i en oversiktsartikkel i tidsskriftet Animals. Han argumenterer for at det er ulogisk å regne med at f.eks. gnagere lider mindre enn hunder eller aper, siden evnen til å lide styres mer av dyrets evne til å sanse enn dets kognitive evner.

Webster mener det er uetisk å velge en forsøksdyrart kun fordi man mener det vil avstedkomme færre reaksjoner hos samfunnet. Han gir egne sett med ansvarsregler for hver kategori som har med forsøksdyr å gjøre.


 
Møtekalenderen
Applied In Vitro Toxicology Course, Lisbon, 25.-29-januar 2015
Kaninen, medisin og kirurgi, NMBU Adamstua, 5.-7. februar 2015
Assessment, Prevention and Alleviation of Pain and Distress in Laboratory Animals, Newcastle, 20-22 april 2015
Norecopas fagseminar og årsmøte, Adamstua, 22. april 2015
II International Conference of Alternatives to Animal Experimentation, Lisbon, 8.-9. mai 2015
ICLAS Assembly & 54th Annual CALAS symposium, Montreal, 30. mai - 2. juni 2015
Seminar: verktøykasse for bedre dyreforsøk, Bergenområdet, 27.-28. mai 2015 (mer informasjon kommer senere)
45th Scand-LAS symposium, Turku, 9.-12. juni 2015
Genetics, Breeding and Welfare of Laboratory Mice, Cambridge, 16.-19. juni 2015
FRAME Training School, Norge, 1.-3. februar 2016 (mer informasjon kommer senere)
13th FELASA Congress, Brussel, 13.-16. juni 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

This page was updated on 04 March 2021

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa