Nyhetsbrev nr. 6-2015

DEL NYHETSBREVET PÅ
Velkommen til Norecopas sjette nyhetsbrev i 2015!

Husk at du kan tipse en venn og sosiale medier, eller melde deg av nyhetsbrevene, ved hjelp av knappene ovenfor.

 
Gebyrer på søknader om dyreforsøk - Norecopas høringsuttalelse
 
 

Som nevnt i forrige nyhetsbrev sendte Mattilsynet et forslag til gebyrer for behandling av søknader om dyreforsøk ut på høring.

Norecopa er opptatt av saken og sendte inn en høringsuttalelse.


 
Statsbudsjettet for 2016
 
 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble offentliggjort den 7. oktober. I proposisjonen fra Landbruks- og matdepartementet står det (sitat) 'Veterinærinstituttet vil halde fram med å drifte sekretariata for Rådet for dyreetikk og NORECOPA'. Dette er den samme teksten som har stått i proposisjonen fra departementet siden budsjettåret 2012, da Norecopa ble tildelt midler til en halv sekretærstilling og kr. 200 000 til drift. For budsjettårene 2013-15 har Næringskomitéen innstilt at Norecopas tildeling skulle økes med en halv million kroner. Dette har gitt oss mer alburom, bl.a. til å øke sekretærens stillingsprosent og sette i gang flere 3R-tiltak.

At teksten i budsjettforslaget for 2016 er uendret, betyr at Norecopa igjen må sette sin lit til at Næringskomitéen gjentar sin innstilling. Norecopas sekretær har som vanlig søkt om å holde et innlegg under Næringskomitéens åpne høring om statsbudsjettet, som arrangeres den 22. oktober. Resultatet av forhandlingene om statsbudsjettet foreligger imidlertid ikke før desember, hvilket betyr at en stor del av Norecopas økonomi ikke er avklart inntil like før årsskiftet.


 
Møte for de nasjonale komitéene om beskyttelse av forsøksdyr
 
 

Den nederlandske nasjonale komité for beskyttelse av forsøksdyr tok initiativ til et møte hos EU-kommisjonen i Brussel forrige uke, for å gi medlemslandene en anledning til å diskutere felles problemstillinger i forkant av Kommisjonens formelle møte med komitéene i desember. Norecopas sekretær deltok på oppdrag fra LMD. Et notat om møtet (skrevet egentlig til LMD og Norecopas styre) kan leses her.

EuroGroup for Animals ved Kirsty Reid har tatt et initiativ til å lage en sammenstilling av de ulike medlemsstatenes måte å etterkomme kravet i EUs forsøksdyrdirektiv om å etablere en nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr. Den nyeste utgaven av denne oversikten kan lastes ned her. Oversikten vil oppdateres etterhvert som flere opplysninger foreligger.


 
Retningslinjer for forskere som søker om dyreforsøk
 
 

I forrige nyhetsbrev nevnte vi at Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har sendt på høring et utkast til reviderte retningslinjer for forskning. Retningslinjene sier litt om dyreforsøk og bruk av forsøksdyr.

Norecopa har skrevet en høringsuttalelse, hvor vi oppfordrer både NENT og Forskningsrådet til å få laget en detaljert sjekkliste til hjelp for personer som planlegger forsøk som kan innebære bruk av dyr eller dyremateriale. Vi tenker at en slik sjekkliste kan samle retningslinjer for alt fra planlegging til gjennomføring av forsøk og rapportering i den vitenskapelige litteraturen. Norecopa har tilbudt NENT om å foreta dette arbeidet, i og med at vi har en god oversikt over slike retningslinjer gjennom arbeidet med vår database 3R Guide.

NENT har nå også publisert en engelsk oversettelse av en artikkel skrevet av Norecopas sekretær om bruken av dyr i forskning: Animals in Research.


 
FRAME Training School på Voss
 
 

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at vi arrangerer et arbeidsseminar om eksperimentelt design og statistikk på Voss, i tiden 1.-3. februar 2016, i samarbeid med den britiske organisasjonen FRAME og Universitetet i Bergen. Utfyllende informasjon om dette med påmeldingsskjema er nå lagt ut på FRAMEs nettsider. Påmeldingsfristen er 15. november. Vi anbefaler tidlig påmelding, fordi vi averterer møtet bredt internasjonalt. FRAME arrangerer i snitt ett slikt seminar i året. De er en enestående anledning til å lære om et vanskelig men viktig tema fra noen av verdens beste eksperter på området.

 
Arbeid innad i Norecopa
 
 

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at vi hadde sendt en 40-siders kravspesifikasjon for nye nettsider til fire IT-firmaer. Styret har nå valgt leverandør og vi starter arbeidet denne måneden. Vi skal lage moderne, lettleselige nettsider, tilpasset alle dagens plattformer, som samler informasjonen som i dag er spredt på fire ulike domener. Vi har lagt ut små brukerundersøkelser på dagens nettsider og oppfordrer deg til å sette av 5 minutter til å besvare dem!

Arbeidet vil ta tid og de nye nettsidene blir neppe lansert før på nyåret. Det er et betydelig økonomisk løft for Norecopa og vi søker fortsatt etter sponsorer til arbeidet. Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

Sekretæren deltok på årsmøtet til ecopa i Linz den 22. september hvor nye vedtekter ble godkjent og nytt styre valgt. Han har fått i oppdrag å bistå ecopa med å flytte nettsidene over på en annen, oppdatert plattform.

Referatet fra styremøtet den 7. oktober er tilgjengelig på Norecopas nettsider. Referat gir en fyldig beskrivelse av arbeidet i Norecopa den siste tiden. Norecopas sekretær har deltatt på en rekke møter i Europa i det siste, hvor Norecopas ressurser er blitt presentert, bl.a. i form av plakater på kongresser.


 
Norecopa har skrevet kontakt med USDA
 
 

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev har Norecopa utviklet en egen intelligent søkemotor for sine databaser. Akkurat nå ligger den på et eget domene, search.norecopa.no, men den skal innlemmes i de nye nettsidene til Norecopa i løpet av vinteren.

US Department of Agriculture ble så fornøyd med denne søkemotoren at de har bedt om å få bruke den til å søke i deres interne database. Tanken er at informasjonsspesialistene i Animal Welfare Information Center (AWIC), som er en del av USDA, skal konstruere "mini-databaser" innenfor den store ved å flagge ressurser som har med de 3 R-ene å gjøre. Søkemotoren skal da hente disse ressursene ut av den store databasen.

Søkemotoren bruker en kombinasjon av flere avanserte søketeknikker, inkludert en egen synonymliste som Norecopa forfattet spesielt for emnene som våre databaser omhandler.

Kontrakten er relativt liten i rene penger, og mesteparten av inntektene vil gå til det datatekniske arbeidet med å stille inn søkemotoren mot USDAs database. Men den kan bety begynnelsen på et større samarbeid hvor man får brukt søkemotoren mot de store bibliografiske databasene. Tiden får vise.


 
Skandinaviske initiativ
 
 

I forrige nyhetsbrev nevnte vi et nytt nettverk av europeiske forsøksdyrveterinærer, LabVetEurope som tilbyr et skreddersydd, nettbasert studium for denne yrkesgruppen, akkreditert av FELASA. Opplegget er modul-basert.
Studiet åpner den 1. november. Man kan velge mellom en billigere løsning uten sertifisering, eller fullversjonen med eksamen og sertifikat. Programmet gir 30 ECTS-poeng og kan tas i et tempo som passer deltageren. Man kan registrere for å ta eksamen én gang i året, i juni.

Det danske 3R-senteret arrangerer sitt årlige symposium i København i november, med en rekke interessante presentasjoner. Programmet kan leses her. Senteret deler ut 1,5 millioner danske kroner til 3R-prosjekter. Senteret har fått nye nettsider og det anbefales å se hva de inneholder. De holder bl.a. på å utvikle undervisningsmateriale om dyreforsøk til bruk i videregående skole. Interesserte kan abonnere på senterets nyhetsbrev.

Vi minner om at det svenske senteret for dyrevelferd SCAW arrangerer et seminar om Communicating Animal Welfare i Uppsala den 24. november. Det holdes tre parallele idéverksteder hvorav en om forsøksdyr.


 
Nytt fra EU
 
 

EU-kommisjonen oppdaterer stadig sine nettsider med veiledninger om hvordan direktivet (og dermed indirekte den norske lovgivningen) skal praktiseres. Kommisjonen legger også ut 3 R-ressurser og innsendte bidrag fra medlemsstatene selv. Vi anbefaler å sjekke disse sidene regelmessig.

EUs forskningssenter for utvikling og validering av alternative metoder har nettopp publisert en statusrapport.


 
Nye 3R-ressurser
 
 

En av de best kjente ekspertene på forsøksdyranestesi og -analgesi, professor Paul Flecknell ved Newcastle University, har utgitt en ny utgave av sin bok Laboratory Animal Anaesthesia. Dette er et fagområde under rivende utvikling og det anbefales alltid å bruke den siste utgaven av slike bøker.

Vår database 3R Guide er blitt oppdatert med bl.a. to ressurser fra Nederland: en omfattende nettside om humane endepunkter, og en database som heter The Interspecies Database som gir verdier for en rekke kliniske og fysiologiske parametre hos ulike dyrearter. Begge kan være nyttige hjelpemidler når dyreforsøk planlegges. Ressursene er utgitt av det nederlandske 3R-senteret.


 
Europeisk plattform for utdanning
 
 


I Norecopas nyhetsbrev nr. 3-2105 omtalte vi en ny europeisk plattform for utdanning av forsøksdyrpersonell, Education and Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS). Plattformen har nå lansert sine nettsider, http://ETPLAS.eu.

 
Glimt fra forskningen
 
 

Oktober-nummeret av tidsskriftet Laboratory Animals inneholder en rekke interessante artikler, bl.a. om hvorfor det er viktig å vurdere hvilket kjønn man skal velge når dyreforsøk planlegges, retningslinjer for rapportering av kliniske tegn, og harmonisering av helseattester for internasjonal utveksling av gnagere.

Vi har tidligere omtalt metoder som er utviklet for å evaluere dyrs smerter basert på deres ansiktsuttrykk (såkalte Grimace Scales). En studie fra Newcastle om bruken av metoden på mus kaster mer lys på hvordan den kan brukes på en fornuftig måte i vanlig klinisk sammenheng, ikke bare som et forskningsverktøy. Det britiske 3R-senteret NC3Rs har skrevet mer om disse skalaene og har trykket plakater i A3-størrelse for evaluering av mus og rotter (bildet). De arbeider med en lignende plakat for kaniner. Plakatene kan bestilles fra NC3Rs.

En forskningsgruppe med mange medlemmer fra NMBU har publisert en studie om en ikke-invasiv måte å måle kronisk stress på hos sau: de evaluerer målinger av kortisol og kortison i hår.

Forskningsgruppen til professor Marcel Leist ved Universitetet i Konstanz har vunnet den tyske 3R-prisen for sine modeller av hjernefunksjon basert på dyrkning av nerveceller. Prisen ble utdelt av den tyske landbruksministeren i forbindelse med åpningen av et 3R-senter knyttet til BfR (det tyske instituttet for risikovurdering). Den er også omtalt på en ny tysk nettside om dyrevelferd. 
Debatt om dyreforsøk
 
 

En kronikk av professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo i Aftenposten med tittel Utskjelte dyreforsøk utløste en serie med til dels skarpe ordvekslinger både i avisen, radio og fjernsyn. Her er noen av innleggene:

Innsiktsløst om dyreforsøk (Siri Martinsen, NOAH)
Dyreforsøk fortsatt nødvendige (Kristian Gundersen)
Vi må prioritere dyrefri forskning (Siri Martinsen)
Samarbeid mot dyreforsøk (Anton Krag, Dyrevernalliansen)
Forskning kan hjelpe vitenskapen bort fra dyreforsøk (Anton Krag)

Norecopa er generelt tilbakeholden med å delta i slike debatter, i og med at vi representerer alle fire interesseparter rundt dyreforsøk og tilstreber konsensus mellom disse partene. Vi gjorde et unntak i dette tilfelle og sendte inn et innlegg, som tilslutt ble antatt etter å ha blitt redusert til 1500 tegn under tittelen Dyreforsøk: Ut av skyttergravene!

I Storbritannia ble det for et år siden tatt et initiativ for å øke åpenheten rundt dyreforsøk, ved å lage en deklarasjon som heter Concordat on Openness som forskningsinstitusjonene kunne slutte seg til. En oppsummering av effektene dette har hatt det siste året kan leses her. Den fulle rapporten er tilgjengelig her.

Den danske organisasjonen Forsøksdyrenes Værn har trykket en artikkel om pliktetikk og nytteetikk på sine nettsider.

De som vurderer å gjøre sin dyreavdeling mer synlig på nettet, kunne hente inspirasjon fra denne franske presentasjonen.


 
Til ettertanke
 
 

Mange medier, deriblant dette magasinet siterer en studie publisert denne uken som undersøkte hvordan dyreforsøk ble gjennomført. Forfatterne så spesielt på fire faktorer som kan påvirke tilstedeværelsen av systematiske feil (bias) i slike studier: randomisering, inklusjons- og eksklusjonskriterier, og beregning av antallet dyr. Resultatene var nedslående, uansett tidsskriftenes impaktfaktor. Mindre enn en tredjedel av nyere publikasjoner fra Storbritannias best anerkjente forskningsinstitusjoner rapporterte én av de fire nevnte faktorene.
Slike studier føyer seg inn i rekken av tidligere studier som tyder på at dårlig eksperimentelt design har ført til falske positive resultater, noe som igjen har ført til kliniske forsøk som ikke burde funnet sted.

Det ble arrangert et seminar i 2014 med tittel "The Missing R: Reproducibility" (bildet). Rapporten kan nå lastes ned, og anbefales lest. Det er et stort behov for å forbedre måten dyreforsøk planlegges, utføres og rapporteres, og rapporten inneholder mange gode forslag.

Tidsskriftet Nature sier at de skal innskjerpe kravene til rapportering av dyreforsøk etter at det ble kjent at mus fikk kreftsvulster som overskred publiserte retningslinjer for akseptabel størrelse. Saken illustrerer også hvor sammensatt diskusjoner om dyrevelferd og akseptable grenser kan være. Når det gjelder kreftsvulster, er det mange andre faktorer enn størrelse som bestemmer belastningen på dyret (f.eks. stedet for svulsten, dyrets almenntilstand og endringer i vekt, og eventuelle sår på svulstens overflate).

Det har også vært diskusjoner nylig på et forum som Norecopas sekretær er medlem av, om intraperiteonale (i.p.) injeksjoner. Disse brukes jo mye i forskningen, selv om de færreste stoffer gis i.p. hos dyr eller mennesker i klinisk behandling. Slike injeksjoner kan bl.a. havne i blindtarmen hvor de kan forårsake smerte og betennelse. Blindtarmens posisjon i bukhulen varierer også fra dyr til dyr. Ca. 70% av rottene i denne undersøkelsen hadde blindtarmen på venstre side, som ofte er den siden som høyrehendte forskere velger automatisk. Artikkelen inneholder gode bilder av bukorganene og forslag til injeksjonsteknikk.


 
Møtekalenderen
AALAS National Meeting, Phoenix, 1.-5. november 2015
Danish 3R-Center Symposium 2015, København, 10.-11. november 2015
Managing Resources in the Modern Animal Facility, Milano, 16.-18. november 2015
Conference of the Nordic Network for Communicating Animal Welfare (NordCAW), Uppsala, 24. november 2015
2nd International Symposium on Laboratory Animal Science, Bangkok, 1.-3. desember 2015
FRAME Training School in Experimental Design and Statistical Analysis, Voss, 1.-3. februar 2016
Laboratory Animal Science Bioconference Live (nettkonferanse), 3.-4. februar 2016
Mouse models of disease, Cambridge, 9.-11. februar 2016
13th FELASA Congress og årsmøte i Scand-LAS, Brussel, 13.-16. juni 2016
Focus on severe suffering, Brussel, 16.-17. juni 2016 (mer informasjon fra research.animals@rspca.org.uk)
Improving Experimental Approaches in Animal Biology: Implementing the 3Rs, London, 29. juni - 1. juli 2016
10th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Seattle, september 2017 (datoene ukjent, contact wc10info@gmail.com)

 
Følg med oss på Facebook!
Til venstre ser du hvordan Norecopas Facebook-side ser ut i dette øyeblikket. Vi bruker Facebook-siden til å nå ut med stoff som ikke kan vente til neste nyhetsbrev, eller som er beregnet på et større publikum enn dem som mottar nyhetsbrevene. Del gjerne Facebook-siden med dine venner og kollegaer.


Tidligere eksemplarer av nyhetsbrevene kan leses her. Du kan gjøre fritekstsøk på Norecopas nettsider for å finne ressurser som vi har omtalt.

 

Ansvarlig utgiver: Norecopa
Ansvarlig redaktør: Adrian Smith
Org.nr. 992 199 199

Bildene i nyhetsbrevet er tatt av Norecopa eller fra colourbox.com, hvis ikke annet er angitt.


 
Norecopa, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo. www.norecopa.no tel: (47) 41 22 09 49 post@norecopa.no

This page was updated on 28 March 2022

Fant du det du lette etter?

Ja, jeg fant det! Nei, jeg fant det ikke!

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse.

Hva lette du etter?

Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan forbedre informasjonen på siden. På forhånd takk for hjelpen! Vennligst skriv inn din epostadresse hvis du vil ha et svar.

Kontakt oss gjerne på e-post hvis du har spørsmål.

Takk for din tilbakemelding! Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontakte deg hvis ikke du oppgir din epostadresse. 

Abonnér på nyhetsbrevene fra Norecopa